Αγαπητοί Συνεργάτες,


Με την παρούσα θέλουμε να σας ενημερώσουμε για τις νέες προδιαγραφές που στο εξής θα ισχύουν αναφορικά με τους Μηχανισμούς Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) καθώς και τo λογισμικό συνεργασίας των ΕΑΦΔΣΣ με τις εμπορικές εφαρμογές (Driver A & B), βάσει της νέας ΠΟΛ. 1195/2018* και της ΠΟΛ.1166/2018.


Επέρχονται δύο κυρίως αλλαγές:


1. Δημιουργία αρχείου e.txt, το οποίο περιέχει τα προς διαβίβαση στοιχεία του παραστατικού για φορολογικό έλεγχο και, ειδικότερα, στις περιπτώσεις έκδοσης ακυρωτικού παραστατικού καθώς και παρακράτησης φόρου.


2. Δυνατότητα συγχρονισμού της ώρας του φορολογικού μηχανισμού με αυτή του server της ΓΓΠΣ, καθόσον δεν επιτρέπεται απόκλιση από την πραγματική ώρα και όταν αυτό συμβαίνει μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο ύψους 500€ (βάσει του ν.4174/2013, άρθρο 54, περίπτωση ια. «λειτουργία ΦΗΜ με μη εγκεκριμένες προδιαγραφές»).


Μέσα σε αυτό πλαίσιο είναι αναγκαίο να προβείτε σε διαδικασία αντικατάστασης ή αναβάθμισης του φορολογικού μηχανισμού που χρησιμοποιείτε. Συγκεκριμένα:


1. Oι μηχανισμοί ΕΑΦΔΣΣ οι οποίοι διατέθηκαν έως και τα τέλη του 2013 (όπως οι Proline 650, Proline 750, Synthex 700, Synthex 7010, RBS 100) δεν είναι σε θέση να αναβαθμιστούν, ώστε να ανταποκρίνονται στις πρόσφατες απαιτήσεις των σχετικών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών και είναι σκόπιμο να αντικατασταθούν με μηχανισμούς νέας τεχνολογίας.


2. Για τους μηχανισμούς που διατέθηκαν από τις αρχές του 2014 και αργότερα (όπως RBS 101 Net), παρέχεται η δυνατότητα αναβάθμισης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ανωτέρω ΠΟΛ.


Λόγω του ότι υπάρχει κίνδυνος επιβολής προστίμων μη συμμόρφωσης από τις φορολογικές αρχές, σας συνιστούμε να ελέγξετε το μοντέλο ΕΑΦΔΣΣ που χρησιμοποιείτε και να προβείτε άμεσα, εφόσον υπάρχει ανάγκη, σε αντικατάσταση ή αναβάθμιση του μηχανισμού.


Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι τις επόμενες ημέρες θα κυκλοφορήσουν νέες εκδόσεις στις εφαρμογές WinEra, Tax Professional και Academia Financials Έσοδα – Έξοδα που θα καλύπτουν πλήρως τη λειτουργία των αναβαθμισμένων Φορολογικών Μηχανισμών.


Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το συνεργάτη σας ή με το τμήμα Πωλήσεων της Data Communication.


*αντικαθιστά την ΠΟΛ. 1167/2018