Δυνατότητες Nέας Κυκλοφορίας - Update του προγράμματος: Premium HRM

 

Premium HRM: 3.00.25 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 3.00.23 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 3.00.21 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 3.00.19 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 3.00.18 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 3.00.17 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 3.00.15 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 3.00.14 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 3.00.13 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 3.00.12 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 3.00.10 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 3.00.09 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 3.00.06 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 3.00.05 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 3.00.03 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 3.00.02 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 3.00.01 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 3.00.00 - Νέες Δυνατότητες

 


 

Premium HRM: 3.00.25 Νέες Δυνατότητες

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
Στην επιλογή «Αποδείξεις Μισθοδοσίας Ν3227/2004» και «Αποδείξεις Μισθοδοσίας» έχει προστεθεί το email του εργαζόμενου, το οποίο το καταχωρείτε στην υπο-οθόνη «Προσωπικά/Σελ2» της «Διαχείρισης Εργαζομένων». Η απεικόνιση του e-mail του εργαζομένου στις αποδείξεις μισθοδοσίας, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να λειτουργήσει σωστά η διαδικασία «Μαζική Αποστολή Email».
ΕΝΤΥΠΑ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Υποβολή μέσω Internet
Στην επιλογή «Μηνιαία Βεβαίωση Φόρων-Προσωρινή Δήλωση» προστέθηκε η δυνατότητα αποστολής του «Αρχείου Βεβ. Αποδοχών» και της «Προσωρινής Δήλωσης» μέσω Internet Explorer.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Επικοινωνία με Ενιαία Αρχή Πληρωμής
Στην επιλογή «Εξαγωγή σε XML», για περιπτώσεις φορέων οι οποίοι πληρώνονται μέσω προγραμμάτων δημοσίων επενδύσεων, έχει προστεθεί δυνατότητα να καταχωρεί ο χρήστης στο κριτήριο «Κατηγορία» περισσότερους από 2 χαρακτήρες. Εφόσον καταχωρηθεί κατηγορία με πάνω από 2 ψηφία τότε αυτό απεικονίζεται και στο αρχείο xml.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

Premium HRM: 3.00.23 Νέες Δυνατότητες

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Κύριες Εργασίες
Στην επιλογή «Στοιχεία Μισθοδοτικής Περιόδου» εφόσον ο εργαζόμενος έχει επιλεγμένη Κατηγορία Εργασιακής Κατάστασης «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ» στην υπο-οθόνη Εργασιακά της διαχείρισης εργαζομένου και ενεργό ταμείο ΙΚΑ στην υπο-οθόνη Οικονομικά της διαχείρισης εργαζομένου, τότε σε περίπτωση όπου ο χρήστης καταχωρήσει κάποια τιμή στο πεδίο «Ημέρες Εργασίας» με την χρήση του πλήκτρου enter εμφανίζεται πίνακας με πεδία ημερομηνιών ώστε να μπορείτε να δηλώσετε ημερομηνιακό διάστημα.
Στην επιλογή «Στοιχεία Μισθοδοτικής Περιόδου» σε περίπτωση όπου ένας εργαζόμενος έχει ημερομηνία αποχώρησης εντός του επιλεγμένου μήνα τότε το πεδίο «Ημ/νία Μισθ/σίας» εμφανίζεται με έντονη κόκκινη γραμματοσειρά.
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Προστέθηκε η εκτύπωση «Κατάσταση Ανάλυσης Αναδρομικών Κινήσεων» η οποία εμφανίζει τα δεδομένα της λειτουργίας «Κατάσταση Αναδρομικών Κινήσεων» του μενού Μισθοδοσία\ Βοηθητικές Εργασίες.
Βοηθητικές Εργασίες
ΝΕΟ! Προστέθηκε η λειτουργία με περιγραφή «Καταχώριση Αναδρομικών Κινήσεων» στην οποία ο χρήστης έχει δυνατότητα να καταχωρήσει την ανάλυση των αναδρομικών αποδοχών.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Κύριες Εργασίες
Στην επιλογή «Διαχείριση Εργαζομένων» προστέθηκε η δυνατότητα ολοκληρωμένης διαχείρισης εργαζομένων αμειβόμενων με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (Τίτλοι Κτήσης). Με τη με αρ. 14/27-03-2019 Εγκύκλιο Ε.Φ.Κ.Α., δόθηκαν οδηγίες σχετικά με τα ασφαλιστέα πρόσωπα, τη βάση υπολογισμού, τους κλάδους και το χρόνο ασφάλισης των αμειβόμενων με Τίτλους Κτήσης.
Στην επιλογή «Διαχείριση Εργαζομένων», στην υπο-οθόνη «Εργασιακά/Σελ2» έχουν αλλάξει τα ποσοστά του ΕΦΚΑ των πακέτων κάλυψης 0830 και 0835 σύμφωνα με όσα ισχύουν στον ΕΦΚΑ.  
ΕΝΤΥΠΑ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Δηλώσεις ΦΜΥ
Καταχώρηση Στοιχείων
Στην επιλογή «Ανείσπρακτ. Ετήσιες Δεδουλ. Αποδ. Εργ/νων» προστέθηκε η δυνατότητα καταχώρησης ανείσπρακτων αποδοχών ανά μήνα.
ΝΕΟ! Προστέθηκε η λειτουργία «Εισπρακτέες Δεδουλευμένες Αποδοχές». Στον πίνακα αυτό έχετε δυνατότητα να καταχωρήσετε σε περίπτωση εργαζομένων με εισπρακτέες αποδοχές από προηγούμενα έτη, τις αποδοχές αυτές ανά εργαζόμενο συμπληρώνοντας τα πεδία «Έτος», «Μήνα» και τις εισπρακτέες αποδοχές.
Στη λειτουργία «Παροχές σε Είδος» προστέθηκε η δυνατότητα καταχώρησης παροχών σε είδος ανά μήνα.
Εκτυπώσεις
ΝΕΟ! Προστέθηκε η εκτύπωση «Μηνιαία Βεβαίωση Φόρων Μισθωτής Εργασίας». Με την εκτύπωση αυτή έχετε δυνατότητα να προβάλλετε στην οθόνη σας και να εκτυπώσετε το έντυπο της Μηνιαίας Βεβαίωσης Φόρων Μισθωτής Εργασίας με βάση την κατηγοριοποίηση και γραμμογράφηση που ορίζεται από την Απόφαση Α.1099/2019 της ΑΑΔΕ.
ΝΕΟ! Προστέθηκε η εκτύπωση «Μηνιαία Βεβαίωση Εισοδ. Επιχειρ. Δραστ.». Με την εκτύπωση αυτή έχετε δυνατότητα να προβάλλετε στην οθόνη σας και να εκτυπώσετε το έντυπο της Μηνιαίας Βεβαίωσης Εισοδημάτων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα με βάση την κατηγοριοποίηση και γραμμογράφηση που ορίζεται από την Απόφαση Α.1101/2019 της ΑΑΔΕ.  
ΝΕΟ! Προστέθηκε η εκτύπωση «Μηνιαία Βεβαίωση Εισοδ. Μερισμ-Τόκ-Δικ.». Με την εκτύπωση αυτή έχετε δυνατότητα να προβάλλετε στην οθόνη σας και να εκτυπώσετε το έντυπο της Μηνιαίας Βεβαίωσης Εισοδημάτων από Μερίσματα-Τόκους-Δικαιώματα με βάση την κατηγοριοποίηση και γραμμογράφηση που ορίζεται από την Απόφαση Α.1100/2019 της ΑΑΔΕ
Υποβολή μέσω Internet
ΝΕΟ! Προστέθηκε νέα υποβολή με περιγραφή «Μηνιαία Βεβαίωση Φόρων-Προσωρινή Δήλωση». Μέσω της επιλογής αυτής σας δίνεται η δυνατότητα να υποβάλλετε τις Μηνιαίες Βεβαιώσεις Αποδοχών και τις Προσωρινές Δηλώσεις ΦΜΥ για όλες τις κατηγορίες εισοδημάτων (Μισθωτή Εργασία, Επιχειρηματική Δραστηριότητα/ Μερίσματα-Τόκοι-Δικαιώματα).
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

Premium HRM: 3.00.21 Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
NEO!  Πραγματοποιήθηκε μεταβολή των ανώτατων ορίων σε όλα τα ταμεία του ΕΦΚΑ. Το νέο ανώτατο όριο είναι 6.500,00 και ισχύει από 01/02/2019.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τις οδηγίες deiteOdigies
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 3.00.19 Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
1. NEO! Η έκδοση περιλαμβάνει τη νέα «Σύμβαση Παραχώρησης Χρήσης Λογισμικού» με αλλαγές σχετικά με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR). Η αποδοχή της σύμβασης θα πρέπει να γίνει κατά την είσοδο στην εφαρμογή και είναι υποχρεωτική για να μπορέσετε να συνεχίσετε τη χρήση της εφαρμογής.
2. Πραγματοποιήθηκαν όλες οι αλλαγές που αφορούσαν την βελτιστοποίηση της ταχύτητας της εφαρμογής.
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
Στην εκτύπωση «Συγκριτικά Αποτελέσματα/Εταιρία ή Εργαζ.», στο 1ο CTRL+P είναι διαθέσιμα τα κριτήρια «Έως Μήνα» και «Έως Έτος». Αν επιθυμείτε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με CTRL+P) και να προσθέσετε τα νέα κριτήρια.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Κύριες Εργασίες
1. Στη λειτουργία «Διαχείριση Εργαζομένων», στο κουμπί «Έντυπα», στην επιλογή «Ε7 Λύση Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου ή Έργου» το πεδίο «Συμβατική Ημερομηνία Λήξης της Σύμβασης Εργασίας» ενημερώνεται αυτόματα από το πεδίο «Ημερομηνία Λήξης Σύμβασης» της υπο-οθόνης «Προσωπικά» της διαχείρισης εργαζομένου.
2. Στη λειτουργία «Ενημέρωση Μισθού από ΣΣΕ» εμφανίζεται πλέον προειδοποιητικό μήνυμα στην περίπτωση που ο χρήστης δεν συμπληρώσει κανένα κριτήριο επιλογής εργαζομένων.
3. Στη λειτουργία «Διαχείριση Εργαζομένων» , στην υπο-οθόνη «Εργασιακά/Σελ2», ενημερώθηκαν τα ποσοστά εργαζομένου και εργοδότη από τις νέες τιμές που ορίσθηκαν από τον ΕΦΚΑ για τους κωδικούς πακέτων κάλυψης «ΚΠΚ 5008 έως 5009» και «0480».
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
1. Στην εκτύπωση «Κατάσταση Εργαζομένων», στο 2ο CTRL+P είναι διαθέσιμο το πεδίο «Εξαίρεση από Εισφορά Αλληλεγγύης». Αν επιθυμείτε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με CTRL+P) και να προσθέσετε το νέο πεδίο.
2. Στην εκτύπωση «Ασφαλιστικοί Οργανισμοί», στο 2ο CTRL+P είναι διαθέσιμα τα πεδία «Υπολογίζεται στο ΦΜΥ» και «Εμφάνιση στη Βεβαίωση Αποδοχών». Αν επιθυμείτε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με CTRL+P) και να προσθέσετε τα νέα πεδία.
Βοηθητικές Εργασίες
1. Στη λειτουργία «Μαζική Ενημέρωση Νέων Αμοιβών ΣΣΕ» προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής εταιριών.
2. Προστέθηκε η επιλογή «Μαζική Εισαγωγή ΣΣΕ Εργαζομένων» μέσω της οποίας ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εισάγει μαζικά στους εργαζόμενους «Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε)», «Ειδικότητα» και «Επιδόματα». Απαραίτητη προϋπόθεση για την ενημέρωση επιδομάτων είναι να έχουν συμπληρωθεί τα επιδόματα στην διαδικασία «Εργαζόμενοι\Βοηθητικές Εργασίες\Προεπιλογή Επιδομάτων ΣΣΕ».
ΕΝΤΥΠΑ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Έντυπα ΑΠΔ
Εκτυπώσεις
Πραγματοποιήθηκαν όλες οι απαραίτητες αλλαγές που αφορούσαν την βελτιστοποίηση της ταχύτητας της εκτύπωσης ΑΠΔ.
Λοιπά Έντυπα & Βεβαιώσεις
Καταχώριση Στοιχείων
Στην επιλογή «Καταχώρηση Αδειών για το Βιβλίο Αδειών» πραγματοποιήθηκαν όλες οι αλλαγές που αφορούσαν την βελτιστοποίηση της ταχύτητας της διαγραφής δεδομένων.
Επικοινωνίες
Επικοινωνία με ASCII
1. Προστέθηκε η λειτουργία «Ενημέρωση Παροχών Εργαζομένων από ASCII».
2. Προστέθηκε η λειτουργία «Ενημέρωση Παροχών από ASCII».
3. Προστέθηκε η λειτουργία «Ενημέρωση Συμ.-Αποτ. Σεμιναρίων από ASCII».
4. Προστέθηκε η λειτουργία «Ενημέρωση Επιμορφωτικών Σεμιν. από ASCII».
5. Προστέθηκε η λειτουργία «Ενημέρωση Κύκλων Μαθημάτων από ASCII».
6. Προστέθηκε η λειτουργία «Ενημέρωση Υποκ/ Τμημ./ Έργων/ Θ. Εργ από ASCII».
7. Προστέθηκε η λειτουργία «Ενημέρωση Συλλογικών Συμβάσεων από ASCII».
   Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

 


Premium HRM: 3.00.18 Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Πραγματοποιήθηκαν όλες οι απαραίτητες αλλαγές που αφορούν την σύνδεση της εφαρμογής με το site της ΑΑΔΕ έπειτα από αλλαγές που έγιναν κατά την διακοπή λειτουργίας της στις 7/2/2019.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 3.00.17 Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Πραγματοποιήθηκαν όλες οι αλλαγές που είχαν να κάνουν με την αλλαγή του site της Data Communication (πχ RSS, e-υποστήριξη, Νέες Δυνατότητες).  
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Κύριες Εργασίες
Στη λειτουργία «Αλλαγή Μισθοδοσίας Περιόδου» στο υποσέλιδο «Εργασιακά» προστέθηκε το πεδίο Κυριακές.
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
Στο «Συμψηφιστικό Λογιστικό Άρθρο Μισθοδοσίας» εμφανίζονται σωστά τα δεδομένα στην περίπτωση που ο εργαζόμενος έχει εξωτερικά επιδόματα.  
Πληροφοριακές
Στην «Συγκεντρωτική Κατάσταση Αποδοχών» εμφανίζονται σωστά τα δεδομένα σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν κάποια από τα φίλτρα στα Κριτήρια Αναζήτησης.  
Βοηθητικές Εργασίες
Στη λειτουργία  «Ποσά ΕΕΕ/Ασφαλιστικές Κλάσεις» προστέθηκαν τα νέα ποσά Ε.Ε.Ε που ισχύουν από 01/02/2019.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Κύριες Εργασίες
Στην επιλογή «Διαχείριση Εργαζομένων στην υπο-οθόνη «Εργασιακά» στο πεδίο «Κωδικός εισ. μερισμ.-τόκ.-δικ.» προστέθηκε νέα επιλογή: «9: Φόρος 15%, Αμοιβές μελών Δ.Σ. Α.Ε. που δεν συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο και προέρχονται από τα κέρδη της εταιρίας ανεξάρτητα της λήψης αμοιβής λόγω συμμετοχής στο Δ.Σ.».
Στην επιλογή «Διαχείριση Εργαζομένων» στην υπο-οθόνη «Εργασιακά\Σελ2» για τους κωδικούς πακέτου κάλυψης 0090 έως 0098 και 0074 έως 0075, ενημερώθηκαν τα ποσοστά εργαζόμενου και εργοδότη με τις νέες τιμές που ορίσθηκαν από τον ΕΦΚΑ.
Βοηθητικές Εργασίες
Στην επιλογή «Μαζική Αλλαγή Ειδικότητας Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.» είναι πλέον δυνατή η αλλαγή ειδικότητας από « Υπάλληλοι/ Εργατοτεχνίτες ηλικίας μέχρι των 25 ετών» σε «Υπάλληλοι/ Εργατοτεχνίτες» για τις συμβάσεις  με περιγραφή «Νόμιμος Νομοθετημένος Κατώτατος Μισθός» και «Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας».
ΕΝΤΥΠΑ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Δηλώσεις ΦΜΥ
Υποβολή μέσω Internet
Ενσωματώθηκαν όλες οι απαραίτητες αλλαγές που αφορούν τον τύπο και το περιεχόμενο της Βεβαίωσης Αποδοχών και της Βεβαίωσης Αποδοχών Τόκων-Μερισμάτων-Δικαιωμάτων του έτους 2018 καθώς και η ηλεκτρονική υποβολή τους μέσω Internet σύμφωνα με την Α. 1009/2019
Έντυπα ΑΠΔ
Εκτυπώσεις
Στην εκτύπωση «ΑΠΔ» εμφανίζεται απαγορευτικό μήνυμα στην περίπτωση που ο χρήστης καταχωρήσει στον εργαζόμενο περισσότερες από πέντε Κυριακές.
Υποβολή μέσω Internet
Στην υποβολή «ΑΠΔ» εμφανίζεται απαγορευτικό μήνυμα στην περίπτωση που ο χρήστης καταχωρήσει στον εργαζόμενο περισσότερες από πέντε Κυριακές.
Λοιπά Έντυπα και Βεβαιώσεις
Εκτυπώσεις
Στην επιλογή «Βεβαιώσεις Αποδοχών» δημιουργήθηκε νέα  εκτύπωση με το νέο έντυπο της Βεβαίωσης Αποδοχών στο οποίο  δεν εμφανίζεται η στήλη «Ποσά φόρου που αναλογούν».
Τα μέλη ΔΣ εμφανίζονται πλέον με κωδικό 5 στο αρχείο των βεβαιώσεων αποδοχών ανεξάρτητα  με το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρεία και με το τι έχει καταχωρηθεί στο πεδίο «Ειδικές Κατηγ.Εργαζ.» από την επιλογή «Εργαζόμενοι/ Κύριες Εργασίες/ Διαχείριση Εργαζομένων» στον υπο-πίνακα «Εργασιακά» (Μέλος ΔΣ ή Μέλος ΔΣ μικρότερη του 3%) .
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Εκτυπώσεις
Στην «Kατ/ση Παρακολούθ. Μεταβολών Δεδομένων» εμφανίζονται πλέον και οι διαγραφές των δεδομένων που έχουν πραγματοποιήσει οι χρήστες

 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

 


Premium HRM: 3.00.15 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
ΝΕΟ! Πραγματοποιήθηκε αλλαγή στη διαδρομή του αρχείου παραμέτρων που αφορά στη διαδικασία αναβάθμισης της εφαρμογής, λόγω αλλαγής του site της DC.
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Κύριες Εργασίες
Στην επιλογή «Στοιχεία Μισθοδοτικής Περιόδου», στο κουμπί «Κριτήρια Εργαζομένων (CTRL+K)» από την γραμμή εργαλείων υπάρχει πλέον η δυνατότητα αναζήτησης με το πλήκτρο «F9» ή το κουμπί Αναζήτηση από την γραμμή εργαλείων.
Στην επιλογή «Στοιχεία Μισθοδοτικής Περιόδου», κατά τον υπολογισμό των ασφαλιστικών ημερών των μερικώς απασχολούμενων εργαζομένων που αμείβονται με ημερομίσθιο μικρότερο ή ίσο από το ποσό του τεκμαρτού ημερομισθίου της 1ης ασφαλιστικής κλάσης πραγματοποιείται πλέον η στρογγυλοποίησή τους προς τα πάνω.
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
Στην επιλογή «Αποδείξεις Μισθοδοσίας Ν.3227/2004» και στην επιλογή «Αποδείξεις Μισθοδοσίας» στα κριτήρια της εκτύπωσης, στο πεδίο «Ομαδοποίηση Αποδείξεων» προστέθηκε η επιλογή «ΌΧΙ (Ανά Εργαζόμενο)».
Πληροφοριακές
Στην εκτύπωση «Καρτέλα Αποδοχών/Εργαζόμενο/Μήνα» βελτιώθηκε ο χρόνος αποθήκευσης των δεδομένων της εκτύπωσης σε αρχείο της μορφής excel με χρήση MS Office.
Στην εκτύπωση «Ετήσια Κατάσταση Αποδοχών/Εργαζ.» εμφανίζεται πλέον στους τίτλους των μισθοδοσιών εκτός από το μήνα και το έτος εργασίας.
Πίνακες
Προστέθηκαν στον πίνακα «Ποσά ΕΕΕ/Ασφαλιστικές κλάσεις» τα ποσά Επιδότησης Εργατικής Εισφοράς για το έτος 2019.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Κύριες Εργασίες
Κατά την εμφάνιση της «Διαχείρισης Εργαζομένων» με την μορφή λίστας έχουν προστεθεί τα πεδία «Τμήμα», «Θέση» και «Έργο» και στις Στήλες και στα Κριτήρια.
Στην επιλογή «Διαχείριση Εργαζομένων» πλέον εμφανίζεται απαγορευτικό μήνυμα λάθους όταν ο εργαζόμενος έχει επιλεγμένη στην υπο-οθόνη «Εργασιακά», στο πεδίο «Εργασιακή Κατάσταση» την τιμή «Ωρομίσθιος Υπάλληλος» ή «Ωρομίσθιος Εργάτης» και είναι συμπληρωμένο το πεδίο «Αναλογία Δώρων Πραγμ/ντων Ημ/σθιων».
Στην επιλογή «Διαχείριση Εργαζομένων», στην υπο-οθόνη «Εργασιακά/Σελ2» προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης των δεδομένων που εμφανίζονται στο πίνακα «Στοιχεία Εργαζομένων» κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας «Εύρεση από ika.gr».
Στην επιλογή «Διαχείριση Εργαζομένων», στο κουμπί «Έντυπα» προστέθηκε η επιλογή «Έγγραφα-Πιστοποιητικά» όπου καταχωρείτε τα στοιχεία οποιουδήποτε εγγράφου, δημόσιου ή μη, που σχετίζεται με τον εργαζόμενο.
Στην επιλογή «Διαχείριση Εργαζομένων», στην υπο-οθόνη «Εργασιακά/Σελ2» έχουν αλλάξει τα ποσοστά του ΕΦΚΑ για τους μισθωτούς του τέως ΟΓΑ των πακέτων κάλυψης 0050 και 0060 σύμφωνα με την εγκύκλιο 5/2017 του ΕΦΚΑ.
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
Στην εκτύπωση «Κατάσταση Εργαζομένων», στο 2ο CTRL+P είναι διαθέσιμα τα πεδία «Κωδικός Ειδικού Μισθολογίου», «Κατηγορία Εκπαίδευσης» και «Κατηγορία Σύμβασης». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με CTRL+P) και να προσθέσετε τα νέα πεδία.  
Πίνακες
Στον πίνακα «Επιδόματα» στο πεδίο «ΚΑΕ» προστέθηκε η δυνατότητα καταχώρησης κωδικού μέχρι 10 ψηφία.
Στον πίνακα «Ασφαλιστικοί Οργανισμοί» στο πεδίο «ΚΑΕ» προστέθηκε η δυνατότητα καταχώρησης κωδικού μέχρι 10 ψηφία.
ΕΝΤΥΠΑ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Δηλώσεις ΦΜΥ
Εκτυπώσεις
Στα κριτήρια της εκτύπωσης «Προσωρινή Δήλωση Φόρου Επιχ. Δραστ.» προστέθηκε το κριτήριο «Μαζική Εκτύπωση» με διαθέσιμες τις ακόλουθες επιλογές: «Εταιριών χωρίς μηδενικό ΦΜΥ» και «Όλων των εταιριών». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με CTRL+P) και να προσθέσετε το νέο κριτήριο.
Λοιπά Έντυπα & Βεβαιώσεις
Εκτυπώσεις
Στα κριτήρια της εκτύπωσης «Βιβλίο Υπερωριών-Τροποποίηση Ωραρίου» προστέθηκε το κριτήριο με περιγραφή «Ομαδοποίηση». Επιλέγοντας την τιμή «ΝΑΙ» εμφανίζονται οι υπερωρίες ανά ημερομηνιακό διάστημα και ανά εργαζόμενο. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με CTRL+P) και να προσθέσετε το νέο κριτήριο.
Στην επιλογή «Λοιπά Έντυπα & Βεβαιώσεις», στην φόρμα «Τροπ.Ατ.Σύμβ.Εργ.Μερ.Απασχ.-Αορ.Χρόνου» όταν ο εργαζόμενος ανήκει σε υποκατάστημα στην σφραγίδα επιχείρησης στο κάτω μέρος της εκτύπωσης αριστερά, εμφανίζεται πλέον ο Δήμος του υποκαταστήματος και όχι της έδρας.
Έντυπα ΟΑΕΔ
Εκτυπώσεις
Στην εκτύπωση του εντύπου «Ε4 Πίνακας Προσωπικού» ενοποιούνται πλέον οι συσχετιζόμενοι εργαζόμενοι οι οποίοι ανήκουν στο ίδιο υποκατάστημα.
Στην εκτύπωση «Αίτηση Καταβολής Επιχορήγησης» εμφανίζεται πλέον το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Υποβολή μέσω Internet
Κατά την υποβολή του εντύπου «Ε8 Αναγγελία Υπερεργασίας ή Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης», στην περίπτωση όπου ο χρήστης έχει καταχωρήσει στη λειτουργία «Βιβλίο Υπερωριών-Τροποποίηση Ωραρίου» και έκτακτες αλλαγές ωραρίου πλέον αυτές δεν εμφανίζονται στην υποβολή του εντύπου Ε8.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Επικοινωνία με Τράπεζες
Στην «Δημιουργία Αρχείου Τραπεζών» προστέθηκε η δυνατότητα πολλαπλής επιλογής στο κριτήριο «Τράπεζα» για τις επιλογές «Alpha Bank SEPA», «Citibank SEPA», «Eurobank SEPA», «Εθνική SEPA» και «Πειραιώς SEPA».
Επικοινωνία με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς
Εκτυπώσεις
Στην εκτύπωση «Αρχείο ΑΠΔ-ΝΑΤ» πραγματοποιήθηκε μεταβολή στην αποθήκευση του αρχείου. Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει στο πεδίο «Είδος Αναφοράς» την τιμή «Εξαγορά» αποθηκεύετε πλέον με τον τύπο 5.
ΑΔΕΙΕΣ-ΑΠΟΥΣΙΕΣ
Βοηθητικές Εργασίες
Προστέθηκε η λειτουργία «Μαζική Διαγραφή Πολιτικής Αδειών-Απουσιών».
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Μεταφορά Δεδομένων
Στη λειτουργία «Μεταφορά Εργαζομένων από Εταιρία» προστέθηκε το κριτήριο «Ενεργός στην Μισθοδοσία».
Φόρμες Καταχώρισης
Στην επιλογή «Παράμετροι Πεδίων Αρχείου XML (ΕΑΠ)» στο πεδίο «ΚΑΕ» προστέθηκε η δυνατότητα καταχώρησης κωδικού μέχρι 10 ψηφία.
Βοηθητικές Εργασίες
ΝΕΟ! Προστέθηκε η επιλογή «Κρυπτογράφηση Εταιριών». Η συγκεκριμένη δυνατότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR), για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που τυχόν διαχειρίζεστε.
Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε τις οδηγίες deiteOdigies
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 3.00.14 - Νέες Δυνατότητες

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Κύριες Εργασίες
Στο μενού «Διαχείριση Εργαζομένων» βελτιστοποιήθηκε ο χρόνος αποθήκευσης νέου εργαζόμενου, όπου ελέγχεται η ημερομηνία γέννησής του για την προβολή υπενθύμισης που σχετίζεται με την αλλαγή ειδικότητας ΕΓΣΣΕ.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 3.00.13 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Στα Κριτήρια Εργαζομένων που ενεργοποιούνται με «CTRL+K» ή από την επιλογή «Κριτήρια Εργαζομένων» από την γραμμή εργαλείων στις εκτυπώσεις και στις ηλεκτρονικές υποβολές που πραγματοποιείτε από την εφαρμογή, έχουν προστεθεί τα εξής νέα πεδία κριτηρίων: «Ημερομηνία Ελέγχου Ενεργών», «Ημερομηνία Ελέγχου Ασφαλιστικών Οργανισμών», «Ημερομηνία Ελέγχου Κέντρου Κόστους», «Έναρξη Εργασίας Ορισμένου Χρόνου», «Λήξη Εργασίας Ορισμένου Χρόνου» και «Σχέση Ημ/νίας Πρόσληψης και Αποχώρησης».
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
Στην εκτύπωση «Καρτέλα Αποδοχών/Εργαζόμενο/Μήνα» στο 2ο CTRL+P είναι πλέον διαθέσιμα τα πεδία «Επώνυμο για Σύνολα», «Κωδικός για Σύνολα» και «Όνομα για Σύνολα». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με CTRL+P) και να προσθέσετε τα νέα πεδία.
Πίνακες
Έχει προστεθεί η κλίμακα Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών για το έτος 2019.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Κύριες Εργασίες
1. Στην επιλογή «Διαχείριση Εργαζομένων» εμφανίζεται πλέον απαγορευτικό μήνυμα όταν στην υπο-οθόνη «Προσωπικά/Σελ2» έχετε καταχωρήσει «Καθεστώς Απασχόλησης» την τιμή «Μερική» και στην υπο-οθόνη «Εργασιακά» στο πίνακα «Ημέρες-Ώρες Εργασίας» στο πεδίο «Ώρες εργασίας ανά εβδομάδα» έχετε καταχωρήσει την τιμή «40».
2. Στην επιλογή «Διαχείριση Εργαζομένων» στην υπο-οθόνη «Εργασιακά\Σελ2» για τον κωδικό πακέτου κάλυψης 5036, ενημερώθηκαν τα ποσοστά εργαζόμενου και εργοδότη με τις νέες τιμές που ορίσθηκαν από τον ΕΦΚΑ.
3. Στην επιλογή «Διαχείριση Εργαζομένων» στην υπο-οθόνη «Δημόσιο» στο πεδίο «Κατηγορία Εκπαίδευσης» προστέθηκαν οι επιλογές «Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρίς πτυχίο» και «Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης χωρίς πτυχίο».
4. Στην επιλογή «Έντυπα» στο έντυπο «E3.2 Αναγγελία Έναρξης Θεωρητικής Κατάρτισης» πραγματοποιήθηκε συγχρονισμός των επιλογών των πεδίων «Πρόσκληση», «Αντικείμενο Επαγγελματικής Κατάρτισης» και «Πρόγραμμα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Ωφελούμενου».
5. Στην επιλογή «Έντυπα» στο έντυπο «E3.4 Αναγγελία Σύμβασης Μαθητείας» προστέθηκε νέο πρόγραμμα με περιγραφή «2018-19/(ΥΠ.Π.ΕΘ.)/1 ΜΑΘΗΤΕΙΑ/ΕΠΑΛ/Γ ΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΈΤΟΥΣ - ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ».
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
1. Προστέθηκε η εκτύπωση «Κατάσταση Επετηρίδας» όπου εμφανίζει τους εργαζόμενους που απασχολούνται στο δημόσιο με διαθέσιμες τις ακόλουθες στήλες : Αύξων Αριθμός εργαζομένου, Ονοματεπώνυμο, Έτος Γέννησης, Συνολικός Χρόνος την 31/12, Χρόνος στο Βαθμό 31/12, Μισθολογικό κλιμάκιο, Σπουδές, Προϋπηρεσίες, Ημερομηνία Πρόσληψης.
2. Προστέθηκε η εκτύπωση «Κατάσταση Βαθμολογίου» όπου εμφανίζει τους εργαζόμενους που απασχολούνται στο δημόσιο με διαθέσιμες τις ακόλουθες στήλες : Αύξων αριθμός εργαζομένου, Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Βαθμός, Πλεονάζων Χρόνος στο Βαθμό, Ημερομηνία Επανακατάταξης.
Βοηθητικές Εργασίες
Στην επιλογή «Μαζική Αλλαγή Στοιχείων Εργαζομένων» στο πίνακα «Λοιπά Στοιχεία», στο «Πεδίο Αλλαγής» είναι πλέον διαθέσιμη για το πεδίο «Αιτία Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου ή Έργου» η τιμή «Συντρέχει άλλος λόγος».
ΕΝΤΥΠΑ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Λοιπά Έντυπα & Βεβαιώσεις
Εκτυπώσεις
Στην εκτύπωση «Βιβλίο Υπερωριών-Τροποποίηση Ωραρίου» είναι πλέον διαθέσιμα τα ακόλουθα πεδία : «Κωδικός Εργαζομένου», «Ώρες Υπερωριών», «Ακύρωση Υπερωρίας», «Πεδίο Ενημέρωσης Μισθοδοσίας», «Πραγματοποιθείσα» και «Υποβλήθηκε». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με CTRL+P) και να προσθέσετε τα νέα πεδία.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Επικοινωνία με Τράπεζες
1. Στην επιλογή «Δημιουργία Αρχείου Τραπεζών» για τις επιλογές «Alpha Bank», «Alpha Bank SEPA» και «Citibank SEPA» προστέθηκε νέο κριτήριο με περιγραφή «Ομαδοποίηση Εργαζομένων» και διαθέσιμες τις τιμές «ΝΑΙ/ΟΧΙ». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με CTRL+P) και να προσθέσετε το νέο κριτήριο.
2. Στην επιλογή «Δημιουργία Αρχείου Τραπεζών» για την επιλογή «Alpha Bank SEPA» κατά την αποθήκευση του αρχείου εμφανίζεται πλέον απαγορευτικό μήνυμα στην περίπτωση που δεν είναι συμπληρωμένη η διεύθυνση του εργαζόμενου.
3. Στην επιλογή «Σταθερά Στοιχεία Τραπεζών» για την τράπεζα «Eurobank» στο πεδίο «Αύξων Αριθμός Ταινίας» προστέθηκε η δυνατότητα καταχώρισης 6ψήφιου αριθμού.
Επικοινωνία με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς
Στις «Εκτυπώσεις» στην επιλογή «Αρχείο ΑΠΔ-ΝΑΤ» πραγματοποιήθηκε μεταβολή στην αποθήκευση του αρχείου σύμφωνα με τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από το ΝΑΤ στην γραμμογράφηση του αρχείου. Στην περίπτωση όπου το «Είδος αναφοράς» είναι «Κανονική» αποθηκεύεται πλέον με κωδικό «1» και σε περίπτωση όπου το «Είδος Αναφοράς» αποθηκεύεται πλέον με κωδικό «3».
ΔΑΝΕΙΑ
Βοηθητικές Εργασίες
Στη διαδικασία «Μαζική Δημιουργία Δανειακών Συμβάσεων» βελτιώθηκε ο χρόνος ενημέρωσης των δανειακών συμβάσεων των εργαζομένων.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Μεταφορά Δεδομένων
Στην επιλογή «Ένωση Εταιριών» αντιγράφονται πλέον και τα δεδομένα των λειτουργιών «Διαχείριση Παρουσιών», «Σύνδεση Ταμείων με Λογιστικό Άρθρο», Σύνδεση Επιδομάτων με Λογιστικό Άρθρο» και «Σύνδεση με Academia Financials».
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 3.00.12 - Νέες Δυνατότητες

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
Στην επιλογή «Απόδειξη Μισθοδοσίας» έχει αποκατασταθεί πλέον η λειτουργία κατά την Μαζική αποστολή αποδείξεων με e-mail να αποστέλλονται οι αποδείξεις με τον προεπιλεγμένο λογαριασμό χρήστη του Outlook, όταν οι διαθέσιμοι χρήστες είναι πάνω από ένας.
Πληροφοριακές
1. Στην επιλογή «Μαζική Εκτύπωση και Αποστολή» προστέθηκε στα κριτήρια της εκτύπωσης το πεδίο «Είδος Αποδοχών».
2. Στην επιλογή «Μαζική Εκτύπωση και Αποστολή» είναι πλέον διαθέσιμες με «CTRL+P» οι εκτυπώσεις «Προσωρινή Δήλωση ΦΜΥ» και «Κατάσταση Ασφαλίσεως Προσωπικού».
Βοηθητικές Εργασίες
1. Στην επιλογή «Υπολογισμός Μικτών Αποδοχών βάσει Καθαρών» προστέθηκε η δυνατότητα του συγκεκριμένου υπολογισμού για παραπάνω του ενός εργαζομένων με την χρήση του πλήκτρου «CTRL+K» στο πεδίο «Κωδικός Εργαζομένου» ή με το κουμπί «Κριτήρια Εργαζομένων» από την γραμμή εργαλείων.
2. Στην επιλογή «Υπολογισμός Μικτών Αποδοχών βάσει Καθαρών» προστέθηκε η δυνατότητα τα δεδομένα του υπολογισμού να μπορείτε να τα εκτυπώσετε ή να τα αποθηκεύσετε σε αρχείο της μορφής excel.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Κύριες Εργασίες
1. Στην επιλογή «Διαχείριση Εργαζομένων», στο κουμπί «Έντυπα», στο έντυπο «Ε6-Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας Αορίστου Χρόνου» προστέθηκε η δυνατότητα τα πεδία «Ημερομηνία Προειδοποίησης/Κοινοποίησης Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας», «Τελευταία Ημέρα Εργασίας» και «Ημερομηνία Καταβολής Αποζημίωσης» να ενημερώνονται αυτόματα από το πεδίο «Ημερομηνία Αποχώρησης» της υπο-οθόνης «Προσωπικά» με δυνατότητα παρέμβασης.
2. Στην επιλογή «Διαχείριση Εργαζομένων», στο κουμπί «Έντυπα», στην επιλογή «Στοιχεία Εργαζομένου από ΑΦΜ βάσει ΓΓΔΕ» προστέθηκε η δυνατότητα αναζήτησης στοιχείων όλου του προσωπικού της επιχείρησης για να κάνετε διασταύρωση στοιχείων των εργαζομένων μέσω της διασύνδεσης των συστημάτων ΓΓΔΕ και ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
3. Στην επιλογή «Υπολογισμός Μικτού Μισθού από Καθαρό» προστέθηκε η δυνατότητα του συγκεκριμένου υπολογισμού για παραπάνω του ενός εργαζομένων με την χρήση του πλήκτρου «CTRL+K» στο πεδίο «Κωδικός Εργαζομένου» ή με το κουμπί «Κριτήρια Εργαζομένων» από την γραμμή εργαλείων.
Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε τις οδηγίες. deiteOdigies
4. Στην επιλογή «Υπολογισμός Μικτού Μισθού από Καθαρό» προστέθηκε η δυνατότητα τα δεδομένα του υπολογισμού να μπορείτε να τα εκτυπώσετε ή να τα αποθηκεύσετε σε αρχείο της μορφής excel.
5. Στην επιλογή «Υπολογισμός Καθαρού Μισθού από Μικτό» προστέθηκε η δυνατότητα του συγκεκριμένου υπολογισμού για παραπάνω του ενός εργαζομένων με την χρήση του πλήκτρου «CTRL+K» στο πεδίο «Κωδικός Εργαζομένου» ή με το κουμπί «Κριτήρια Εργαζομένων» από την γραμμή εργαλείων.
6. Στην επιλογή «Υπολογισμός Καθαρού Μισθού από Μικτό» προστέθηκε η δυνατότητα τα δεδομένα του υπολογισμού να μπορείτε να τα εκτυπώσετε ή να τα αποθηκεύσετε σε αρχείο της μορφής excel.
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
1. Στην εκτύπωση «Κατάσταση Εργαζομένων» στο 2o CTRL+P είναι πλέον διαθέσιμο το πεδίο «Αρ. κάρτας εισόδου». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με CTRL+P) και να προσθέσετε το νέο πεδίο.
2. Στην εκτύπωση «Κατάσταση Αδειών» αποκαταστάθηκε η εμφάνιση των δικαιούμενων ημερών αδείας σε περίπτωση εργαζομένων με μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση.
Βοηθητικές Εργασίες
1. Στην επιλογή «Μαζική Αλλαγή Στοιχείων Εργαζομένων» προστέθηκε η δυνατότητα αντιγραφής Α.Μ.Α από τον προηγούμενο ασφαλιστικό οργανισμό στο νέο. Η δυνατότητα αυτή έχει προστεθεί στον πίνακα «Ταμεία» με την χρήση αντίστοιχων κριτηρίων.
2. Στην επιλογή «Ενημέρωση Προϋπηρεσίας Εργαζομένων» είναι διαθέσιμη η στήλη «Κλιμάκιο Πολυετίας» για να καλυφθούν περιπτώσεις όπου το κλιμάκιο του βασικού μισθού είναι διαφορετικό από το κλιμάκιο πολυετίας.
ΕΝΤΥΠΑ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Λοιπά Έντυπα & Βεβαιώσεις
Καταχώριση Στοιχείων
Στην επιλογή «Βιβλίο Υπερωριών-Τροποποίηση Ωραρίου» κατά την διαδικασία της αντιγραφής υπερωριών από προηγούμενη ημέρα πλέον δεν αντιγράφεται το πεδίο «Υποβλήθηκε». 
Εκτυπώσεις
Στην επιλογή «Λοιπά Έντυπα & Βεβαιώσεις» προστέθηκαν νέες φόρμες εκτύπωσης με περιγραφή «Τροποποίηση Ατομικής Σύμβασης» και «Βεβαίωση-Δήλωση Εργοδότη ΟΑΕΔ».
Έντυπα ΟΑΕΔ
Εκτυπώσεις
Στην εκτύπωση «Επιδότησης Ν.1262/82» πραγματοποιήθηκε μεταβολή στον υπολογισμό της επιδότησης επειδή υπήρχε απόκλιση και δεν γινόταν δεκτό από τον ΟΑΕΔ.  Ο υπολογισμός της επιδότησης γίνεται πλέον στο σύνολο των ημερών χωρίς να γίνεται ημερήσια αναγωγή. Επίσης πραγματοποιήθηκε μεταβολή στον υπολογισμό του πλαφόν. Το πλαφόν της επιδότησης υπολογίζεται πλέον ανά είδος  Μισθοδοσίας και όχι  στο Μηνιαίο Σύνολο.
Υποβολή μέσω Internet
Στην υποβολή του εντύπου αναγγελίας «Ε3.3 Αναγγελία Έναρξης Πρακτικής Άσκησης» στο πεδίο «Είδος Κατάστασης» έχει προτεθεί η δυνατότητα υποβολής για τις παρακάτω περιπτώσεις: «Αλλαγή Παραρτήματος», «Αλλαγή Ωραρίου», «Διακοπή» και «Ορθή Επανάληψη».
OFFICE MANAGEMENT
Ημερολόγιο
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Προστέθηκε η λειτουργία «Υπενθυμίσεις» όπου μπορεί να εμφανίσει υπενθυμίσεις για εργαζόμενους όπου: «Λήγει η σύμβαση εργασίας Ορισμένου Χρόνου», έχουν στην υπο-οθόνη «Προσωπικά» της «Διαχείρισης Εργαζομένων» συμπληρωμένο το πεδίο «Ημερομηνία Αποχώρησης» και πρέπει εντός κάποιων ημερών να υποβάλλει ο χρήστης ένα από τα έντυπα Ε5, Ε6, Ε7 στο ΠΣ Εργάνη ή/ και η ηλικία τους είναι ίση ή μικρότερη των 25ετών και πρέπει ο χρήστης να πραγματοποιήσει αλλαγή ειδικότητας ΣΣΕ. Κατά την είσοδο στην εφαρμογή και πριν την επιλογή εταιρίας η εφαρμογή εμφανίζει παράθυρο με τις υπενθυμίσεις που δεν έχουν ολοκληρωθεί για τους εργαζόμενους όλων των εταιριών. 
Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε τις οδηγίες deiteOdigies
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Επικοινωνία με ASCII
Στην επιλογή «Ενημέρωση Εργαζομένων από ASCII» πραγματοποιείται πλέον έλεγχος ορθότητας κατά την εισαγωγή στο πεδίο «IBAN».
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Διαχείριση Εταιρίας
Κατά την διαδικασία της διαγραφής μιας ήδη υπάρχουσας εταιρίας πλέον δεν πραγματοποιείται έλεγχος για το εάν για την εταιρία αυτή έχουν πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής υποβολές εντύπων προς το ΠΣ Εργάνη.
Ασφάλεια Εφαρμογής
1. Στην επιλογή «Διαχείριση Menu Ομάδων» έχει προτεθεί νέο κουμπί στην γραμμή εργαλείων με περιγραφή «Απόκρυψη Εφαρμογής».
2. Στην επιλογή «Μηνύματα Εφαρμογής» προστέθηκε το μήνυμα με περιγραφή «Η προϋπηρεσία στον κλάδο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την γενική προϋπηρεσία!» στο οποίο έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε αν το μήνυμα αυτό θα είναι προειδοποιητικό ή απαγορευτικό.
Εκτυπώσεις
1. Στην εκτύπωση «Δικαιώματα Χρηστών» είναι πλέον διαθέσιμη η στήλη «Κατάσταση».
2. Στην εκτύπωση «Εταιρίες» έχει προστεθεί νέο κριτήριο με περιγραφή «Αρ. ΓΕΜΗ». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με CTRL+P) και να προσθέσετε το νέο πεδίο.
   Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 3.00.10 - Νέες Δυνατότητες

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Έχει προστεθεί νέα δυνατότητα με περιγραφή «Μαζική Εκτύπωση και Αποστολή». Στην επιλογή αυτή μπορείτε να δημιουργήσετε ομάδες μισθοδοτικών καταστάσεων, να συμπληρώσετε τα κοινά κριτήρια «Μήνα» και «Έτος», να αποθηκευτούν οι επιλεγμένες καταστάσεις σε αρχεία της μορφής pdf και να αποσταλούν με email.
Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε τις οδηγίες deiteOdigies
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Κύριες Εργασίες
1. Στη «Διαχείριση Εργαζομένων» στην υπο-οθόνη «Προσωπικά» στον πίνακα «Στοιχεία Μισθοδοσίας» έχει προστεθεί νέο πεδίο με περιγραφή «Ημ/νία έναρξης υπολ. αδείας». Το πεδίο αυτό το συμπληρώνετε όταν ο εργαζόμενος μεταφέρει δικαιώματα από την απασχόλησή του από προηγούμενη εταιρία, τα οποία πρέπει να συνυπολογιστούν στον υπολογισμό της δικαιούμενης άδειας.
2. Στη «Διαχείριση Εργαζομένων» στην υπο-οθόνη «Εργασ./Σελ.2» στο πεδίο «Ειδικές Περιπτώσεις Ασφάλισης» προστέθηκε η Ε.Π.Α 53 για τον κωδικό δραστηριότητας 0750 που αφορά ασφαλισμένους Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π.
3. Στη «Διαχείριση Εργαζομένων» στο κουμπί «Έντυπα» (επάνω δεξιά), στο έντυπο «(Ε3.1) Αναγγελία Απασχόλησης Ωφελούμενου από Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα» στο πεδίο «Πρόγραμμα» έχουν προστεθεί νέα προγράμματα σύμφωνα με τις προσθήκες του ΟΑΕΔ.
Βοηθητικές Εργασίες
Στην επιλογή «Μαζική Αλλαγή Στοιχείων Εργαζομένων» στον πίνακα «Λοιπά Στοιχεία» υπάρχει πλέον σαν διαθέσιμο Πεδίο Αλλαγής το πεδίο «Ημέρ. Εργασ./Εβδομ. (Αδείας)» από την καρτέλα «Εργασιακά» της «Διαχείρισης Εργαζομένου».
ΕΝΤΥΠΑ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Λοιπά Έντυπα & Βεβαιώσεις
Καταχώριση Στοιχείων
1. Στην επιλογή «Βιβλίο Υπερωριών-Τροποποίηση Ωραρίου» στο κουμπί «Αντιγραφή» προστέθηκε το πεδίο «Κωδικός Εργαζομένου» όπου έχετε δυνατότητα να κάνετε πολλαπλή επιλογή εργαζομένων με το συνδυασμό πλήκτρων «CTRL+K» ή το κουμπί «Επιλογή Εργαζομένων» από την γραμμή εργαλείων.
2. Στην επιλογή «Βιβλίο Υπερωριών-Τροποποίηση Ωραρίου» προστέθηκε νέα στήλη με περιγραφή «Υποβλήθηκε». Η νέα στήλη ενημερώνεται αυτόματα μέσω της λειτουργίας Ομαδική Υποβολή Ε8 Γνωστοποίηση Υπερεργασίας ή Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης. Όταν από το μενού «Έντυπα-Βεβαιώσεις\ Έντυπα ΟΑΕΔ\ Ομαδική Υποβολή Ε3, Ε5, Ε7, Ε8, Ε11» υποβάλλετε το «Είδος Κατάστασης», «Ε8 Αναγγελία Υπερεργασίας ή Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης» και επιλέξετε ότι η υποβολή είναι Οριστική τότε ενημερώνεται το πεδίο «Υποβλήθηκε» με την τιμή «ΝΑΙ» για όλες τις εγγραφές που περιείχε το xml αρχείο.
Έντυπα ΟΑΕΔ
Υποβολή μέσω Internet
Στην επιλογή «Ομαδική Υποβολή Ε3,Ε5,Ε7,Ε8,Ε11» για το «Είδος Κατάστασης» «Ε8 Αναγγελία Υπερεργασίας ή Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης» εμφανίζονται προς υποβολή όλες οι εγγραφές που δεν έχουν υποβληθεί στο ημερομηνιακό διάστημα που ορίζει ο χρήστης.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Επικοινωνία με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς
Εκτυπώσεις
Στην επιλογή «Αρχείο  Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π» ενσωματώθηκαν οι αλλαγές περί αναδρομικών κρατήσεων στο παραγόμενο αρχείο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8484/24.07.2018.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Ασφάλεια Εφαρμογής
Στην επιλογή «Διαχείριση Πεδίων Ομάδων» έχει προστεθεί νέο κουμπί με περιγραφή «Μαζική Ενημέρωση». Έχετε δυνατότητα να επιλέξετε τους πίνακες και τον χρήστη ή ομάδα που επιθυμείτε μαζικά και να ενημερώσετε μαζικά τα κοινά πεδία της εφαρμογής, όπως για παράδειγμα το F2, το F3, το F5 κλπ.
Βοηθητικές Εργασίες
ΝΕΟ! Προστέθηκε νέα λειτουργία με περιγραφή «Ανωνυμοποίηση Δεδομένων Βάσεων». Με βάση τον γενικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), κάθε επιχείρηση είναι υπεύθυνη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων που διατηρεί στην κατοχή της. Μέσω της νέας λειτουργίας που έχει προστεθεί τροποποιούνται τα στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης που είναι αποθηκευμένα σε κάθε εταιρία και αποκτούν ανώνυμη μορφή, ώστε να μην μπορούν να συσχετιστούν με οποιοδήποτε άτομο. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι δεν μπορεί να υπάρξει κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων κατά την χρήση του backup σε οποιονδήποτε τρίτο. Για να εκτελέσετε την διαδικασία θα πρέπει να επιλέξετε την εταιρία ή τις εταιρίες που επιθυμείτε και στην συνέχεια να πατήσετε «Έναρξη Μεταφοράς». Όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί, στο φάκελο DCHR\_backup θα έχει δημιουργηθεί ένα ανωνυμοποιημένο αρχείο backup για κάθε επιλεγμένη εταιρία με όνομα mis_anonymized_xxxx.dat, όπου xxxx είναι ο 4ψήφιος κωδικός της εταιρίας.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 3.00.09 - Νέες Δυνατότητες

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
Στις εκτυπώσεις «Αποδείξεις Μισθοδοσίας» και «Αποδείξεις Μισθοδοσίας Ν.3227/2004» αποκαταστάθηκε η δυνατότητα αποθήκευσης τους ως αρχείο της μορφής Excel Με Χρήση MS Office.
Πληροφοριακές
1. Στην εκτύπωση «Συγκεντρωτική Κατάσταση Μισθοδοσίας» κατά την αποθήκευση της εκτύπωσης σε αρχείο της μορφής Excel για εργαζόμενους που έχουν ίδια ειδικότητα πλέον αυτή εμφανίζεται για όλους και όχι μόνο για τον πρώτο εργαζόμενο.
2. Στην εκτύπωση «Κατάσταση Εισφορών Εταιριών» στην ομώνυμη φόρμα δεν εμφανίζεται πλέον σαν επικεφαλίδα η επωνυμία της εταιρίας στην οποία είσαστε συνδεδεμένοι.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Κύριες Εργασίες
1. Στη «Διαχείριση Εργαζομένων» εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα κατά την αποθήκευση ενός εργαζόμενου, όταν έχουν συμπληρωθεί στην υπο-οθόνη «Εργασ/Σελ.2» τα πεδία «Κ.Α.Δ», «Κωδικός Ειδικότητας», «Πακέτο Κάλυψης» αλλά στην υπο-οθόνη «Οικονομικά» δεν έχει καταχωρηθεί ασφαλιστικός οργανισμός.
2. Στη «Διαχείριση Εργαζομένων», στο κουμπί «Έντυπα», στο έντυπο «(Ε3) Αναγγελία Πρόσληψης», στο πεδίο επιλογής προγράμματος επιδότησης προστέθηκαν νέα προγράμματα επιδότησης ΟΑΕΔ.
Βοηθητικές Εργασίες
ΝΕΟ! Προστέθηκε νέα επιλογή «Ανωνυμοποίηση Προσωπικών Δεδομένων», με την οποία μπορείτε να κάνετε διαγραφή των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων για τους οποίους δεν απαιτείται πλέον ή τήρηση ή επεξεργασία των δεδομένων τους. Η διαδικασία αυτή διαγράφει τα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων που θα επιλέξει ο χρήστης και ταυτόχρονα πραγματοποιεί μεταφορά των μισθοδοσιών τους σε νέο ανώνυμο εργαζόμενο.   
Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε τις οδηγίες deiteOdigies
ΕΝΤΥΠΑ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Δηλώσεις ΦΜΥ
Υποβολή μέσω Internet
Στην επιλογή «Κωδικός Πρόσβασης TAXIS» έχουν προστεθεί νέα πεδία «Όνομα Χρήστη», «Κωδικός Χρήστη», και «Επαλήθευση Κωδικού» που αφορούν την ειδική υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε «Βασικά στοιχεία για νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες και φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα».
Έντυπα ΑΠΔ
Εκτυπώσεις
ΝΕΟ! Προστέθηκε νέα επιλογή «Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Ασφάλισης ΑΠΔ» η οποία απεικονίζει τα στοιχεία εργοδότη, τα στοιχεία εργαζόμενου καθώς και τα στοιχεία ΑΠΔ των επιλεγμένων μισθοδοσιών σε διαφορετική σελίδα ανά εργαζόμενο και σας επιτρέπει να καταχωρήσετε αφαιρετικές ή προσθετικές εγγραφές ώστε να δηλώσετε τις όποιες μεταβολές απαιτούνται.   Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε τις οδηγίες deiteOdigies
Υποβολή μέσω Internet
Προσαρμόστηκαν οι κάτωθι επιλογές στις αλλαγές του site των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ: «Υποβολή ΑΠΔ», «Αίτηση Ασφαλιστικής Ενημερότητας», «Έκδοση Αποσπάσματος Ατομ. Λογ/σμού Ασφαλισμένου», «Οικονομική Καρτέλα Εργοδότη», «Υπηρεσίες προς Οφειλέτες».  
Λοιπά Έντυπα & Βεβαιώσεις
Καταχώριση Στοιχείων
Σύμφωνα με αλλαγές στις προδιαγραφές του ΠΣ Εργάνη, στην επιλογή «Βιβλίο Υπερωριών-Τροποποίηση Ωραρίου» υπάρχει πλέον η δυνατότητα ο χρήστης να μπορεί να καταχωρεί δύο διαστήματα υπερωριακής απασχόλησης στην ίδια ημερομηνία για τον ίδιο εργαζόμενο.
Έντυπα ΟΑΕΔ
Υποβολή μέσω Internet
1. Στην υποβολή του εντύπου «Ε4 Πίνακας Προσωπικού», έχει προστεθεί στην λίστα των εταιριών μια επιπλέον στήλη με περιγραφή «Ημ/νία Τελ. Ενημέρωσης» η οποία αφορά την τελευταία ημερομηνία υποβολής του αντίστοιχου εντύπου.
2. Στην ομαδική υποβολή του εντύπου «Ε8 Αναγγελία Υπερεργασίας ή Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης», έχει προστεθεί στην λίστα των εταιριών μια επιπλέον στήλη με περιγραφή «Ημ/νία Τελ. Ενημέρωσης» η οποία αφορά την τελευταία ημερομηνία υποβολής του αντίστοιχου εντύπου.  
3. Στην υποβολή του εντύπου «Ε9 Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης ή και Εκ Περιτροπής Εργασίας», έχει προστεθεί στην λίστα των εταιριών μια επιπλέον στήλη με περιγραφή «Ημ/νία Τελ. Ενημέρωσης» η οποία αφορά την τελευταία ημερομηνία υποβολής του αντίστοιχου εντύπου.
4. Στην ομαδική υποβολή του εντύπου «Ε11 Γνωστοποίηση Στοιχείων Ετήσιας Κανονικής Άδειας», έχει προστεθεί στην λίστα των εταιριών μια επιπλέον στήλη με περιγραφή «Ημ/νία Τελ. Ενημέρωσης» η οποία αφορά την τελευταία ημερομηνία υποβολής του αντίστοιχου εντύπου.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Διαχείριση Εταιρίας
1. ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Εταιριών», στην υπο-οθόνη «Εταιρία», δεξιά του πεδίου Α.Φ.Μ έχει προστεθεί κουμπί για την σύνδεση με την ειδική υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε «Βασικά στοιχεία για νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες και φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα». Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή σας στην ειδική υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε και η συμπλήρωση των κωδικών της υπηρεσίας στο μενού «Έντυπα-Βεβαιώσεις\Δηλώσεις ΦΜΥ\Υποβολή μέσω Internet\ Κωδικός Πρόσβασης TAXIS».
2. Στη «Διαχείριση Εταιριών» στην υπο-οθόνη «Υποβολές» έχει προστεθεί νέος πίνακας με περιγραφή «Έντυπα που έχουν αποσταλεί» που αφορά τα έντυπα ΟΑΕΔ-ΣΕΠΕ που έχετε αποστείλει ηλεκτρονικά μέσα από την εφαρμογή προς το ΠΣ Εργάνη.
Λογιστικό Άρθρο
Στη «Σύνδεση με Academia Financials» και «Σύνδεση Ταμείων με Λογιστικό Άρθρο» κατά την «Αντιγραφή» από το επιλεγμένο ζεύγος Εργασιακής Κατάστασης και Τύπου Αποδοχών σε νέο, προστέθηκε νέο κριτήριο με περιγραφή «Επιλογή Λογαριασμών» με διαθέσιμες τιμές «ΟΛΩΝ» και «ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ».  

 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 3.00.06 - Νέες Δυνατότητες

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Κύριες Εργασίες
1. Στην επιλογή «Στοιχεία Μισθοδοτικής Περιόδου», στο κουμπί «Επιλογές» έχει προστεθεί νέα επιλογή με περιγραφή «Αποδείξεις Μισθοδοσίας Ν.3227/2004».
2. Στην επιλογή «Στοιχεία Μισθοδοτικής Περιόδου» κατά τον υπολογισμό της μισθοδοσίας των Τακτικών Αποδοχών με την χρήση της ένδειξης «Ημερολόγιο», εάν το πεδίο «Ημέρες Εργασίας Ημερολογίου» του ωραρίου έχει τιμή και το νέο πεδίο «Ημέρες Ασφάλισης Ημερολογίου» έχει επιλεγμένη την τιμή «Πραγματικές Ημέρες Εργασίας», τότε ως ασφαλιστικές ημέρες στον υπολογισμό της μισθοδοσίας μεταφέρονται οι εργάσιμες ημέρες του ημερολογίου.
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
1. Στην εκτύπωση «Αποδείξεις Μισθοδοσίας» για το είδος αποδοχών «Αποζημίωση Αδείας» πλέον δεν εμφανίζονται οι ασφαλιστικές ημέρες.
2. Στην εκτύπωση «Υπόλοιπο Πληρωμών Εργαζομένων» είναι πλέον δυνατή η διαγραφή γραμμής με το κουμπί «Αποκοπή» από την γραμμή εργαλείων.
Πληροφοριακές
1. Στην εκτύπωση «Καρτέλα Αποδοχών/Εργαζόμενο/Μήνα» έχει προστεθεί νέο κριτήριο με περιγραφή «Μορφή MS Excel». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με CTRL+P) και να προσθέσετε το νέο κριτήριο.
2. Στην εκτύπωση «Συγκεντρωτική Κατάσταση Αποδοχών» υπάρχει η δυνατότητα κάνοντας κλικ σε μια επικεφαλίδα στήλης να γίνει ταξινόμηση ως προς την στήλη αυτή.
3. Στην εκτύπωση «Ανάλυση Αναδρομικών/Είδος Αποδοχών» έχει προστεθεί στο τέλος της εκτύπωσης γραμμή που αφορά τα «Γενικά Σύνολα».  
4. Στην εκτύπωση «Σύνολα Μισθοδοσίας» πλέον εμφανίζονται και τα εξωτερικά επιδόματα.
5. Στην εκτύπωση «Κατάσταση Εισφορών Εταιριών» είναι πλέον δυνατή η διαγραφή γραμμής με το κουμπί «Αποκοπή» από την γραμμή εργαλείων.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Κύριες Εργασίες
1. Στη «Διαχείριση Εργαζομένων» στην υπο-οθόνη «Εργασιακά/Σελ2» για τον Κ.Α.Δ «9980» έχουν προστεθεί οι ακόλουθοι νέοι Κωδικοί Ειδικότητας : «990013» με περιγραφή «ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΕΔΟΕΑΠ μόνο για ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ με ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, εντασσόμενοι στις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 36 του Ν.4387/2016» και «990014» με περιγραφή «ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΕΔΟΕΑΠ μόνο για ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ και ΠΡΟΝΟΙΑ, με ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, εντασσόμενοι στις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 36 του Ν.4387/2016».  
2. Στη «Διαχείριση Εργαζομένων» στο κουμπί «Έντυπα» στην επιλογή «(Ε3.3) Αναγγελία Πρακτικής Άσκησης» στο πεδίο «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ» έχουν προστεθεί νέα προγράμματα επιδότησης ΟΑΕΔ.
Πίνακες
Στην επιλογή «Ωράρια Εργασίας» έχει προστεθεί νέο πεδίο με περιγραφή «Ημέρες Ασφάλισης Ημερολογίου» και διαθέσιμες τις τιμές «Ημέρες Εργασίας Ημερολογίου» και «Πραγματικές Ημέρες Εργασίας».
Βοηθητικές Εργασίες
1. ΝΕΟ! Προστέθηκε νέα επιλογή «Εύρεση Εργαζομένων», με την οποία έχετε δυνατότητα να κάνετε εύρεση εργαζομένων σε όλες τις εταιρίες με βάσει τα πεδία Α.Μ.Κ.Α, Α.Φ.Μ, Α.Δ.Τ ή Επώνυμο της «Διαχείριση Εργαζομένων».
2. Στην επιλογή «Μαζική Αλλαγή Ειδικότητας Ε.Γ.Σ.Σ.Ε» είναι πλέον δυνατή η αλλαγή ειδικότητας από «ηλικίας μέχρι των 25 ετών» σε «ηλικίας άνω των 25 ετών» και για την σύμβαση με περιγραφή «Νόμιμος Νομοθετημένος Κατώτατος Μισθός».
ΕΝΤΥΠΑ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Λοιπά Έντυπα & Βεβαιώσεις
Εκτυπώσεις
1. Έχει προστεθεί νέα εκτύπωση με περιγραφή «Λοιπά Έντυπα & Βεβαιώσεις Προκαταβολών».
2. Έχει προστεθεί νέα εκτύπωση με περιγραφή «Υπεύθυνη Δήλωση».
Έντυπα ΟΑΕΔ
Εκτυπώσεις
1. Στην εκτύπωση των εντύπων «(Ε5) Αναγγελία Οικειοθελούς Αποχώρησης Μισθωτού», «(Ε6) Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας Αορίστου Χρόνου» και «(Ε7) Βεβαίωση--Δήλωση Εργοδότη για Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου» υπάρχει πλέον η δυνατότητα να εμφανιστεί η σφραγίδα της επιχείρησης.
2. ΝΕΟ! Έχει προστεθεί νέα επιλογή με περιγραφή «(Ε8) Αναγγελία Υπερεργασίας ή Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης».
3. Στην εκτύπωση «Δήλωση Εργοδότη για Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών» έχει προστεθεί νέο κριτήριο με περιγραφή «Εμφάνιση Ασφαλιστικών Ημερών». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με CTRL+P) και να προσθέσετε το νέο κριτήριο.
4. Στην εκτύπωση «Αίτηση Καταβολής Επιχορήγησης (ΝΘΕ-ΝΕΕ)» πραγματοποιήθηκε αλλαγή του  εντύπου σύμφωνα με τα νέα πρότυπα του ΟΑΕΔ.
Υποβολή μέσω Internet
1. Κατά την υποβολή των εντύπων «(Ε5) Αναγγελία Οικειοθελούς Αποχώρησης Μισθωτού», «(Ε6) Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας Αορίστου Χρόνου» και «(Ε7) Βεβαίωση-Δήλωση Εργοδότη για Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου» ελέγχεται το πεδίο «Αιτιολογία Αποχώρησης» της υπο-οθόνης «Προσωπικά» της «Διαχείρισης Εργαζομένων» και εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα εάν ο χρήστης επιλέξει άλλο έντυπο από αυτό προβλέπεται.
2. ΝΕΟ! Στην επιλογή «Ομαδική Υποβολή Ε3,Ε5,Ε7,Ε8,Ε11» στο πεδίο «Είδος Κατάστασης» έχει προστεθεί νέα τιμή με περιγραφή «Ε8 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΥΠΕΡΕΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΝΟΜΙΜΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ».
Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε τις οδηγίες deiteOdigies
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Επικοινωνία με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς
Αποστολή Μέσω Internet
Στην επιλογή «Υποβολή Εισφορών Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ» κατά την δημιουργία του αρχείου πραγματοποιείται έλεγχος αν υπάρχουν ελλιπή στοιχεία στους εργαζόμενους οι οποίο έχουν ενεργό ταμείο Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ και εμφανίζεται λίστα με όλα τα πεδία των εργαζομένων που δεν είναι συμπληρωμένα.
Επικοινωνία με Ενιαία Αρχή Πληρωμής
Στην επιλογή «Εξαγωγή σε XML» όταν σε κάποιον εργαζόμενο έχουν υπολογιστεί Αναδρομικές Αποδοχές κατά την δημιουργία του αρχείου το πεδίο «Τύπος Πληρωμής» πλέον εμφανίζει κωδικό «1».
ΔΑΝΕΙΑ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
1. Στην εκτύπωση «Συγκεντρωτική Κατάσταση Δανείων» έχει προστεθεί νέο κριτήριο με περιγραφή «Κατηγορία Δανείων». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με CTRL+P) και να προσθέσετε το νέο κριτήριο.
2. Στην εκτύπωση «Συγκεντρωτική Κατάσταση Δανείων» είναι πλέον δυνατή η διαγραφή γραμμής με το κουμπί «Αποκοπή» από την γραμμή εργαλείων.
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
Κύριες Εργασίες
Στην επιλογή «Επαφές με Υποψηφίους» προστέθηκε το πεδίο «Συνημμένο Αρχείο».
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Διαχείριση Εταιρίας
Στην επιλογή «Διαχείριση Εταιριών», στην υπο-οθόνη «Γενικά» το κουμπί «Εύρεση από ika.gr» ενημερώνει πλέον και το πεδίο «Α.Μ.Ε.».
Λογιστικό Άρθρο
Στην επιλογή «Σύνδεση με Academia Financials» έχει προστεθεί νέο κουμπί με περιγραφή «Αντιγραφή» ώστε να είναι δυνατή η αντιγραφή λογαριασμών λογιστικού άρθρου από το επιλεγμένο «Είδος Αποδοχών» και την επιλεγμένη «Εργασιακή Κατάσταση» σε νέο, πραγματοποιώντας ταυτόχρονα έλεγχο αν τυχόν υπάρχουν ήδη δεδομένα.
Εκτυπώσεις
ΝΕΟ! Προστέθηκε νέα εκτύπωση «Δικαιώματα Χρηστών» η οποία εμφανίζει τα δικαιώματα που έχει ένας χρήστης σε μενού, πεδία-ενέργειες, εταιρίες.

 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

 


Premium HRM: 3.00.05 - Νέες Δυνατότητες

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
Στις επιλογές «Αποδείξεις Μισθοδοσίας» και «Αποδείξεις Μισθοδοσίας Ν.3227/2004» στην «Μαζική Αποστολή Email» έχει προστεθεί νέο κριτήριο στο πεδίο «Κωδικός Ασφαλείας» με περιγραφή «ΑΦΜ Εργαζόμενου».  
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Κύριες Εργασίες
Στην «Διαχείριση Εργαζομένων» στην υπο-οθόνη «Εργασιακά» στο πεδίο «Ειδικές Κατηγ Εργαζ» έχει προστεθεί νέα τιμή με περιγραφή «Φορολογικός κάτοικος εξωτερικού» για τις περιπτώσεις εργαζομένων που δεν έχουν την φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και σύμφωνα με το Ν4172/2013, άρθρο 20 και δεν δικαιούνται τις μειώσεις φόρου.
Πίνακες
Στην επιλογή «Ωράρια Εργασίας» κατά την τροποποίηση σε ήδη υπάρχον ωράριο πλέον εμφανίζεται παράθυρο διαλόγου με την ερώτηση αν ο χρήστης επιθυμεί να πραγματοποιηθεί έλεγχος αν το ωράριο εργασίας είναι συνδεδεμένο με εργαζόμενους και στις υπόλοιπες εταιρίες της εφαρμογής.
ΕΝΤΥΠΑ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Έντυπα ΟΑΕΔ
Υποβολή μέσω Internet
Κατά την διαδικασία υποβολής του εντύπου «Ε4 Πίνακας Προσωπικού» πραγματοποιείται έλεγχος του ωραρίου εργασίας των εργαζομένων έτσι ώστε να μην ξεπερνούν τους 200 χαρακτήρες.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Επικοινωνία με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς
Εκτυπώσεις
Στην επιλογή «Αρχείο ΑΠΔ-ΝΑΤ» το αρχείο που δημιουργείται πλέον αποθηκεύεται σε μορφή excel με κατάληξη .xlsx
Υποβολή μέσω Internet
1. ΝΕΟ! Έχει προστεθεί νέα επιλογή «Υποβολή Εισφορών ΑΠΔ-ΝΑΤ»
2. ΝΕΟ! Έχει προστεθεί νέα επιλογή «Υποβολή Εισφορών ΤΕΑΥΕΤ»
3. ΝΕΟ! Έχει προστεθεί νέα επιλογή «Υποβολή Εισφορών ΑΚΑ-ΕΔΟΕΑΠ.»
4. Στην επιλογή «Κωδικοί Πρόσβασης Ασφαλιστικών Ταμείων» έχουν προστεθεί νέα πεδία «Όνομα Χρήστη ΤΕΑΥΕΤ», «Κωδικός Χρήστη ΤΕΑΥΕΤ», και «Επαλήθευση Κωδικού».
Επικοινωνία με ASCII
1. ΝΕΟ! Στην επιλογή «Δημιουργία Profile Αρχείου ASCII» στο πεδίο «Πίνακας Μεταφοράς» προστέθηκε νέα επιλογή με περιγραφή «Αρχείο Παροχών σε Είδος».
2. ΝΕΟ! Προστέθηκε νέα επιλογή «Ενημέρωση Παροχών σε Είδος από ASCII»
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Γενικά
Αποκαταστάθηκε δυσλειτουργία στις «Συνήθεις Επιλογές» του χρήστη όπου άλλαζε η σειρά εμφάνισης των επιλογών έπειτα από εκτέλεση αναβάθμισης του μενού.
Ασφάλεια Εφαρμογής
ΝΕΟ! Είναι πλέον δυνατή η αλλαγή χρήστη μέσα από την εφαρμογή χωρίς να απαιτείται η έξοδός σας από αυτήν με τον συνδυασμό πλήκτρων «CTRL+U».
Εκτυπώσεις
1. ΝΕΟ! Προστέθηκε νέα εκτύπωση «Κατάσταση Παρακολούθησης Εργασιών» στην οποία εμφανίζονται οι εργασίες και χρόνος που δαπάνησαν οι χρήστες ανά εταιρεία στις εργασίες αυτές.
2. ΝΕΟ! Προστέθηκε νέα εκτύπωση «Κατάσταση Παρακολούθησης Μεταβολών Χρηστών» όπου εμφανίζονται στοιχεία σχετικά με τις αλλαγές σε χρήστες ή/και ομάδες χρηστών καθώς και με τις αλλαγές των δικαιωμάτων τους.

 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 3.00.03 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι δυνατή η καταγραφή όλων των προσπαθειών εισόδου στην εφαρμογή (επιτυχημένων ή μη) για όλους τους χρήστες.
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
Στην εκτύπωση «Συγκεντρωτική Κατάσταση Αποδοχών» είναι πλέον διαθέσιμη η δυνατότητα να πραγματοποιηθεί διαγραφή γραμμής με δεξί κλικ και επιλέγοντας «διαγραφή» ή πατώντας «αποκοπή» από τη γραμμή εργασιών (ribbon).
Κύριες Εργασίες
1. Στην επιλογή «Τρόποι Υπολογισμού ΦΜΥ» έχει προστεθεί νέο πεδίο με περιγραφή «Πρόβλεψη τακτικών αποδοχών σχετιζόμενων εργαζομένων» το οποίο ενεργοποιείται όταν η επιλογή «Αναγωγή Βασικών αποδοχών σε μηνιαία βάση» έχει την τιμή «ΝΑΙ» και έχει διαθέσιμες τις τιμές «Με άθροιση» και «Με μέσο όρο». Σε περίπτωση που υπάρχουν σχετιζόμενοι εργαζόμενοι και με την προϋπόθεση ότι όλες οι καρτέλες σχετιζόμενων εργαζόμενων έχουν συμπληρωμένη την ίδια τιμή στο πεδίο «Τρόπος Υπολογισμού ΦΜΥ», συμπληρώνουμε την τιμή «Με άθροιση» όταν σε κάθε καρτέλα ο μισθός είναι με αναλογία ημερών εργασίας ή την τιμή «Με μέσο όρο» όταν σε κάθε καρτέλα ο μισθός είναι πλήρης και η αναλογία ημερών εργασίας ορίζεται κατά τον υπολογισμό.
2. ΝΕΟ! Στην επιλογή «Τρόποι Υπολογισμού ΦΜΥ» στον κωδικό 40000 με περιγραφή «Υπηρεσίες Ορισμένου Χρόνου» πραγματοποιήθηκε μεταβολή σύμφωνα με τον N.4549/2018 άρθρο 115 § 11, ο οποίος αναφέρει «Ειδικά, στις καθαρές αμοιβές που καταβάλλονται σε αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ορισμένου χρόνου αλλά διάρκειας μικρότερης από ένα έτος, καθώς και σε ξεναγούς που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 1545/1985, διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%.)».
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Κύριες Εργασίες

Στη «Διαχείριση Εργαζομένων» στο κουμπί «Έντυπα» στο έντυπο «Ε3.4 Αναγγελίες Συμβάσεων Μαθητείας» έχει γίνει συγχρονισμός των επιλογών των πεδίων «Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ΟΑΕΔ», «Εκπαιδευτικό Επίπεδο ΟΑΕΔ», «Σχολή Μαθητείας», «Ειδικότητες Μαθητείας» και των συνδυασμών τους με το site του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
Στην εκτύπωση «Κατάσταση Αδειών» πλέον δεν εμφανίζονται όσοι εργαζόμενοι στο μενού «Εργαζόμενοι\Κύριες Εργασίες\Διαχείριση Εργαζομένων» στην υπο-οθόνη «Εργασιακά» στο πεδίο «Ειδικές Κατηγ Εργαζομένων» έχουν επιλεγμένη την τιμή «ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΔΠΥ».
ΕΝΤΥΠΑ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Έντυπα ΑΠΔ
Υποβολή μέσω Internet
Στην υποβολή της ΑΠΔ προστέθηκαν οι νέες επιλογές «Προβολή με FireFox» και «Προβολή με IE», μέσω των οποίων είναι δυνατή η σύνδεση στο site του ika.gr προκειμένου να προβάλλετε τις υποβληθείσες ΑΠΔ.
Έντυπα ΟΑΕΔ
Υποβολή μέσω Internet
1. Στην υποβολή του εντύπου «Ε8 Γνωστοποίηση Πραγματοποιηθείσας Υπερωριακής Απασχόλησης» στο πεδίο «Αποστολή με XML» πλέον η προτεινόμενη τιμή είναι «ΝΑΙ» 
2. Στην υποβολή του εντύπου «Ε11 Γνωστοποίηση Ετήσιας Κανονικής Άδειας» εμφανίζονται πλέον οι παρατηρήσεις που έχει πληκτρολογήσει ο χρήστης στο σχετικό πεδίο της επιλογής «Καταχώρηση Αδειών για το Βιβλίο Αδειών».
OFFICE MANAGEMENT
Ημερολόγιο
Εκτυπώσεις
Στην εκτύπωση «Κατάσταση Εργασιών» υπάρχει πλέον η δυνατότητα να ανοίξετε την καρτέλα της κάθε εργασίας.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Επικοινωνία με Τράπεζες
Στην επιλογή «Σταθερά Στοιχεία Τραπεζών» και συγκεκριμένα στη «Eurobank» προστέθηκε νέο πεδίο «Αύξων Αριθμός Ταινίας». Κάθε νέα τιμή στο εν λόγω πεδίο αποθηκεύεται και την επόμενη φορά εμφανίζεται προτεινόμενος ο επόμενος αύξοντας αριθμός.
Επικοινωνία με ASCII
Στην «Δημιουργία Profile Αρχείου ASCII» για τον πίνακα «Αρχείο Εργαζομένων» είναι πλέον διαθέσιμοι οι «Κωδικοί οριζόμενων πινάκων», η «Ημερομηνία Λήξης Σύμβασης», ο «Κωδικός Ειδικότητας ΟΑΕΔ», η «Ώρα Έναρξης κατά την πρώτη ημέρα εργασίας», και η «Τοποθέτηση με Συστατικό Σημείωμα του ΟΑΕΔ».   
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Διαχείριση Εταιρείας
Στην επιλογή «Διαχείριση Εταιρειών» στην υπο-οθόνη «Στοιχεία Εντύπων» στο πεδίο «Νομική Μορφή» πλέον όταν επιλέγετε την τιμή «ΑΤΟΜΙΚΗ», τότε συμπληρώνονται αυτόματα τα στοιχεία εκπροσώπου στην υπο-οθόνη «Εκπρόσωπος» από την υπο-οθόνη «Εταιρεία».
Ασφάλεια Εφαρμογής
Στην επιλογή «Διαχείριση Ασφάλειας Εταιρειών» προστέθηκε η δυνατότητα μαζικής επιλογής όλων των εταιρειών.
Βοηθητικές Εργασίες
Στην επιλογή «Αποθήκευση Βάσεων» αποκαταστάθηκε δυσλειτουργία όπου σε υπολογιστή με εγκατεστημένα Windows 10 κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εμφανίζονταν απαγορευτικό μήνυμα λάθους.

 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 3.00.02 - Νέες Δυνατότητες

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
Στην εκτύπωση «Καρτέλα αποδοχών/εργαζόμενο/μήνα» είναι πλέον διαθέσιμα σαν κριτήρια αναζήτησης οι οριζόμενοι πίνακες 1 έως 10. Επίσης είναι διαθέσιμα σαν πεδία στην παραμετροποίηση της εκτύπωσης τα ακόλουθα: «Τράπεζα», «Ημερομηνία Πρόσληψης», «Ημερομηνία Αποχώρησης», «Ημερομηνία Λήξης Σύμβασης», «Περιγραφή Θέσης», «Περιγραφή Έργου» καθώς οι «Οριζόμενοι Πίνακες 1 έως 10». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με CTRL+P) και να προσθέσετε τα νέα κριτήρια ή/και πεδία.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Κύριες Εργασίες
1. Στη «Διαχείριση Εργαζομένων» στην υπο-οθόνη «Προσωπικά/Σελ2» στον πίνακα «Πρόγραμμα Επιδότησης ΟΑΕΔ» με διπλό αριστερό κλικ στην φόρμα καταχώρησης του προγράμματος έγινε τροποποίηση της περιγραφής του πεδίου «Υπολογισμός στο εργοδοτικό κόστος κατά 50%» που είχε διαθέσιμες τιμές ΝΑΙ/ΟΧΙ σε «Ποσοστό στο εργοδοτικό κόστος» όπου πλέον συμπληρώνετε το ποσοστό επιδότησης.
2. Στη «Διαχείριση Εργαζομένων» στην υπο-οθόνη «Εργασιακά» στον πίνακα «Ωράρια Εργασίας» ανοίγοντας την φόρμα καταχώρησης ωραρίου με διπλό αριστερό κλικ, στην διαδικασία «Διαγραφή μη χρησιμοποιημένων» πραγματοποιείται έλεγχος αν το ωράριο έχει συνδεθεί με βάρδια.
3. Στη «Διαχείριση Εργαζομένων» στην υπο-οθόνη «Εργασιακά/Σελ2» για τα πεδία «Κ.Α.Δ», «Κωδικός Ειδικότητας» και «Κωδικός Πακέτου Κάλυψης» προστέθηκαν νέες τιμές για τους δημοσιογράφους Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Εύβοιας καθώς και Πελοποννήσου-Ηπείρου-Νήσων (ΤΕΑΣ) σύμφωνα με τις αλλαγές του ΕΦΚΑ.
4. Στη «Διαχείριση Εργαζομένων» στην υπο-οθόνη «Λοιπά» στο πεδίο «IBAN» πραγματοποιείται έλεγχος ορθότητας στην καταχώρηση των ψηφίων (27 χαρακτήρες).
5. Στη «Διαχείριση Εργαζομένων» στο κουμπί «Έντυπα» στην επιλογή «(Ε3) Αναγγελία Πρόσληψης» στο πεδίο «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΑΕΔ» στην επιλογή προγράμματος είναι πλέον διαθέσιμα τα ακόλουθα προγράμματα: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 40000 ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΔΠΥ», «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΘΕ 10.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΟΙΝΩΝ Ή/ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ, ΗΛΙΚΙΑΣ 30-49 ΕΤΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15/2017».
6. Στη «Διαχείριση Εργαζομένων» στο κουμπί «Έντυπα» στις επιλογές «(Ε3) Αναγγελία Πρόσληψης», «(Ε5) Αναγγελία Οικειοθελούς Αποχώρησης», «(Ε6) Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας Αορίστου Χρόνου» και «(Ε7) Λήξη Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου ή Έργου» στον πίνακα Δ, στο πεδίο «είδος άδειας παραμονής πολιτών τρίτων χωρών η οποία παρέχει δικαίωμα άμεσης πρόσβασης στην αγορά εργασίας» προστέθηκαν οι ακόλουθες νέες τιμές: «ΔΕΛΤΙΟ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΑΣΥΛΟ» και «ΔΕΛΤΙΟ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ».
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές

Στην εκτύπωση «Πληροφοριακά Στοιχεία Εργαζομένων» είναι διαθέσιμο το πεδίο «Αιτιολογία Αποχώρησης». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με CTRL+P) και να προσθέσετε το νέο πεδίο.

Βοηθητικές Εργασίες
1. Στην επιλογή «Μαζική Αλλαγή Στοιχείων Εργαζομένων» στον πίνακα «Λοιπά Στοιχεία» στο «Πεδίο Αλλαγής» είναι διαθέσιμα τα πεδία: «Ώρες Εργασίας ανά Εβδομάδα», «Ώρες εργασίας ανά ημέρα», «Εργαζόμενος σε παραμεθόριο», «Ήρθε από ξένη χώρα» και «Πρόσθετα προσόντα».
2. Στην επιλογή «Μαζική Αλλαγή Μισθών Εργαζομένων» προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής εργαζομένων με την χρήση των πλήκτρων «CTRL+K» ή την επιλογή «Κριτήρια Εργαζομένων» από την γραμμή εργαλείων.
ΕΝΤΥΠΑ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Δηλώσεις ΦΜΥ
Καταχώρηση Στοιχείων

Στην επιλογή «Παροχές σε είδος» έχει προστεθεί στο επάνω μέρος δεξιά το κουμπί «Επιλογές» με διαθέσιμη επιλογή «Παροχές σε είδος» η οποία καλεί τη νέα εκτύπωση «Παροχές σε είδος».

Υποβολή μέσω Internet

Στην επιλογή «Βεβαιώσεις Αποδοχών Εργαζομένων» αποκαταστάθηκε δυσλειτουργία στη σύνδεση μέσω της επιλογής «Προβολή Προηγ. Δηλώσεων».

Έντυπα ΑΠΔ
Εκτυπώσεις

Στην εκτύπωση «ΑΠΔ» προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής εργαζομένων με το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+K ή το κουμπί «Κριτήρια Εργαζομένων» από την γραμμή εργαλείων.

Λοιπά Έντυπα και Βεβαιώσεις
Εκτυπώσεις

Στην εκτύπωση «Βεβαίωση Εργοδότη» προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής εργαζομένων με το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+K ή το κουμπί «Κριτήρια Εργαζομένων» από την γραμμή εργαλείων.

Έντυπα ΟΑΕΔ
Υποβολή μέσω Internet
1. Στην υποβολή «Ε4 Πίνακας Προσωπικού» αποκαταστάθηκε δυσλειτουργία όπου όταν το ωράριο εργασίας του ιατρού εργασίας ή του τεχνικού ασφαλείας είχε πολλούς χαρακτήρες, κατά την υποβολή εμφανιζόταν μήνυμα για τα στοιχεία του εκπροσώπου.
2. Στην επιλογή «Προβολή» όλων εντύπων ΟΑΕΔ-ΣΕΠΕ που αφορά την σύνδεση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για την προβολή των εντύπων που έχουν ήδη υποβληθεί, αποκαταστάθηκε το μέγεθος της εκτύπωσης ώστε να προσαρμόζεται στην οθόνη του χρήστη.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Μεταφορά Δεδομένων

Στην επιλογή «Εισαγωγή Δεδομένων Εταιρείας» πραγματοποιείται έλεγχος στην καταχώρηση ωραρίου έτσι, ώστε να μην επιτρέπεται να καταχωρηθούν ωράρια με την ίδια περιγραφή.

Ασφάλεια Εφαρμογής

Στην επιλογή «Γενικές Παράμετροι Χρήστη» αποκαταστάθηκε δυσλειτουργία που αφορούσε το πεδίο «Εμφάνιση RSS Feed κατά την εκκίνηση».

 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 3.00.01 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ

Σύμφωνα με το νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) έχει προστεθεί στην εφαρμογή, στην γραμμή εργαλείων, στην επιλογή «Παράμετροι Εφαρμογής», νέο πεδίο με περιγραφή «Τερματισμός σε αδράνεια (λεπτά)». Στο συγκεκριμένο πεδίο καταχωρεί ο χρήστης τον επιθυμητό αριθμό λεπτών αδράνειας έπειτα από τον οποίο θα πραγματοποιείται κλείδωμα των λειτουργιών της εφαρμογής. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να κάνετε έξοδο από την εφαρμογή και ξανά είσοδο ώστε να ενεργοποιηθεί η γενική παράμετρος. Ο χρήστης μετά το κλείδωμα της εφαρμογής θα πρέπει να πληκτρολογήσει τον κωδικό χρήστη ώστε να συνεχίσει την λειτουργία της εφαρμογής.

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές

Στην εκτύπωση «Συγκεντρωτική Κατάσταση Αποδοχών» στο 2ο CTRL+P έχουν προστεθεί και είναι διαθέσιμα ως πεδία τα εξής: «Ώρες εργασίας ανά ημέρα» και «Εργασιακή Κατάσταση» τα οποία αντλούνται από τις υπολογισμένες κινήσεις μισθοδοσίας. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με CTRL+P) και να προσθέσετε το νέα πεδία.

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Κύριες Εργασίες
1. Στην υπο-οθόνη «Εργασιακά/Σελ2» για τον Κωδικό Δραστηριότητας 8005 που αφορά την μαθητεία ΟΑΕΔ ενημερώθηκαν τα ποσοστά των Πακέτων Κάλυψης σύμφωνα με τις νέες τιμές που έχουν ορισθεί από τον ΕΦΚΑ.
2. Στην υπο-οθόνη «Εργασιακά/Σελ2» για τον Κωδικό Δραστηριότητας 9980 που αφορά ασφαλισμένους ΕΔΟΕΑΠ ενημερώθηκαν τα ποσοστά εργαζόμενου και εργοδότη καθώς και η Ειδική Περίπτωση Ασφάλισης 54.
3. Στην υπο-οθόνη «Εργασιακά/Σελ2» έχετε πλέον την δυνατότητα να αντλήσετε τα στοιχεία ενός εργαζομένου από την επιλογή «Εύρεση από ika.gr» με βάση τον ΑΜΚΑ του εργαζόμενου και σε περιπτώσεις εποχιακών επιχειρήσεων.
ΕΝΤΥΠΑ-ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Δηλώσεις ΦΜΥ
Υποβολή Μέσω Internet

Κατά την υποβολή των βεβαιώσεων αποδοχών εργαζομένων σε περίπτωση επιλογής ρόλου υπάρχει πλέον η δυνατότητα να γίνεται αναζήτηση με το ΑΦΜ εταιρίας και σε επόμενες σελίδες των εξουσιοδοτήσεων.  

Έντυπα ΑΠΔ
Υποβολή Μέσω Internet

Αποκαταστάθηκαν οι συνδέσεις έπειτα από αλλαγές στην υπηρεσία ΕΦΚΑ που αφορούν τα παρακάτω: «Αίτηση Ασφαλιστικής Ενημερότητας», «Ηλεκτρονική Καρτέλα Οφειλέτη», «Οικονομική Καρτέλα Εργοδότη».

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Επικοινωνία με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς
Εκτυπώσεις

Προστέθηκε νέα επιλογή με περιγραφή «Αρχείο ΑΚΑ-ΕΔΟΕΑΠ». Σύμφωνα με την εγκύκλιο 22/2018 του ΕΦΚΑ και την εγκύκλιο 5/2018 από τον ΕΔΟΕΑΠ για τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις ΜΜE θα πρέπει να υποβάλλονται πλέον 2 αρχεία. Ένα αρχείο ΕΦΚΑ-ΑΠΔ και ένα αρχείο ΕΔΟΕΑΠ-ΑΚΑ.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε τις οδηγίες deiteOdigies
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Διαχείριση Εταιρίας

Στην υπο-οθόνη «Γενικά» της Διαχείρισης Εταιριών αποκαταστάθηκε έπειτα από αλλαγές στον ΕΦΚΑ η επιλογή «Εύρεση από ika.gr» του πεδίου «Τ.Π.Τ.Ε».

 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


Premium HRM: 3.00.00 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ

Η νέα έκδοση αποτελεί σημαντικό σταθμό στην εξέλιξη της εφαρμογής, καθώς περιλαμβάνει μοναδικά χαρακτηριστικά και καινοτομίες που διευκολύνουν σημαντικά την εργασία σας και μεγιστοποιούν την παραγωγικότητά σας.

Συγκεκριμένα η έκδοση 3 ενσωματώνει:

 • Νέο, φιλικό & εύχρηστο περιβάλλον εργασίας (GUI), με πλούσια λειτουργικότητα, για μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας
 • Εντολές & συντομεύσεις λειτουργιών οργανωμένες σε ribbons, προκειμένου να εμφανίζονται μόνο όταν τις χρειάζεστε, βοηθώντας σας να εντοπίζετε άμεσα τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση μίας εργασίας
 • Προσωποποιημένες οθόνες εργασίας, μενού αγαπημένων επιλογών, δυναμική εμφάνιση/απόκρυψη τμημάτων ή μεμονωμένων εργασιών του μενού, ανάλογα με τις ανάγκες & τα δικαιώματα του ρόλου σας, ώστε να βρίσκετε με μια ματιά τα στοιχεία που χρησιμοποιείτε καθημερινά
 • Οθόνες σε μορφή λίστας, αναβαθμισμένες δυνατότητες πληροφόρησης, νέα εργαλεία reporting, δυναμικά φίλτρα & pivot tables, ώστε να αξιοποιείτε με πολλαπλούς τρόπους τα δεδομένα της εφαρμογής & να έχετε ανά πάσα στιγμή σφαιρική και ολοκληρωμένη πληροφόρηση
 • Αξιόπιστο σύστημα ασφάλειας, που καλύπτει σημαντικές απαιτήσεις του GDPR. Πολιτική κωδικών πρόσβασης, ορισμός πολλαπλών επιπέδων πρόσβασης & ιστορικότητα αλλαγών πεδίων, ώστε τα επιχειρηματικά δεδομένα σας να διατηρούνται απόρρητα & εμπιστευτικά
 • Ταχύτερη εξοικείωση & μείωση του χρόνου εκπαίδευσης των νέων χρηστών
 • Και τέλος, δυνατότητα διασύνδεσης με τη νέα εφαρμογή Premium HRM web ΕΡΓΑΝΗ για άμεση online τροποποίηση ωραρίου με απόλυτη ασφάλεια δεδομένων

 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Δυνατότητες Nέας Κυκλοφορίας - Update του προγράμματος: Premium HRM

 

Premium HRM: 2.60.18 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.60.15 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.60.13 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.60.12 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.60.11 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.60.09 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.60.07 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.60.06 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.60.05 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.60.03 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.60.02 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.60.01 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.60.00 - Νέες Δυνατότητες

 


Premium HRM: 2.60.18 - Νέες Δυνατότητες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Επικοινωνία με Τράπεζες
Στην επιλογή «Δημιουργία Αρχείου Τραπεζών\ Citibank» όταν η μέθοδος πληρωμής έχει την τιμή «SEPA (Next Day)», στο αρχείο που δημιουργείται εμφανίζεται πλέον η επωνυμία της επιχείρησης, οι 2 πρώτοι χαρακτήρες του IBAN και δεν εμφανίζεται ο κωδικός του εργαζόμενου.

 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.60.15 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ

ΝΕΟ! Έχει προστεθεί μια πολύ σημαντική δυνατότητα η οποία σας επιτρέπει από οποιαδήποτε συσκευή πχ Laptop, Tablet, smartphone, εφόσον υπάρχει σύνδεση στο Internet, να υποβάλλετε στο ΠΣ Εργάνη Ε4 Ατομικό Πίνακα Συμπληρωματικό Ωραρίου.
Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε τις οδηγίες deiteOdigies

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Κύριες Εργασίες
1. Στην «Διαχείριση Εργαζομένων», στην υπο-οθόνη «Εργασιακά/Σελ2», για το πεδίο «Πακέτο Κάλυψης» έχουν πραγματοποιηθεί αλλαγές στα ποσοστά σύμφωνα με τις νέες τιμές που ορίσθηκαν από τον ΕΦΚΑ στους κωδικούς ΚΠΚ 0013, 0075, 0098, 0461, 0480, 1413, 1422, 1474 και 1475.
2. Στην «Διαχείριση Εργαζομένων» αποκαταστάθηκε δυσλειτουργία όπου αποθηκευόταν ο εργαζόμενος χωρίς να υπάρχει τιμή στα πεδία «Ενεργός στη Μισθοδοσία» και «Ανάπηρος».
ΕΝΤΥΠΑ-ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Δηλώσεις ΦΜΥ
Υποβολή Μέσω Internet

Στην επιλογή «Βεβαιώσεις Αποδοχών Εργαζομένων» αποκαταστάθηκε η εμφάνιση των αποδοχών αποζημιώσεων απόλυσης με κωδικό 37 σε εργαζόμενους οι οποίοι από το μενού «Εργαζόμενοι\ Κύριες Εργασίες\ Διαχείριση Εργαζομένων», στην υπο-οθόνη «Εργασιακά», στο πεδίο «Ειδικές Κατηγ. Εργαζομένων» είχαν επιλεγμένη μια από τιμές με περιγραφή «ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ» ή «ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΠΛΗΡΩΜΑ» σε πλοίο.

Λοιπά Έντυπα και Βεβαιώσεις
Εκτυπώσεις
1. Στην εκτύπωση «Βεβαίωση Αποδοχών Εργαζομένων» έχει προστεθεί νέο κριτήριο με την περιγραφή «Εμφάνιση Στοιχείων Λογιστή» με διαθέσιμες τιμές «Ναι/Όχι». Εάν επιθυμείτε να έχετε την επιπλέον δυνατότητα θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P) και να προσθέσετε το νέο πεδίο.
2. Στην επιλογή «Βεβ. Εισοδ. από Τόκων-Μερισμ-Δικαιωμάτων», σε εργαζόμενους οι οποίοι από το μενού «Εργαζόμενοι\ Κύριες Εργασίες\ Διαχείριση Εργαζομένων», στην υπο-οθόνη «Εργασιακά», στο πεδίο «Κωδικός εις μερισμ.-τόκ-δικ» είχαν επιλεγμένη την τιμή 1, διορθώθηκε η απεικόνιση του εντύπου όπου εμφανίζονταν φόρος 10% αντί για 15%.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Webapp ΕΡΓΑΝΗ

Στο μενού «Διαχείριση Χρηστών» δεν επιτρέπεται η διαγραφή του χρήστη. Αλλαγή πραγματοποιείται όταν στο πεδίο «Κατάσταση Χρήστη» επιλέξετε την τιμή «Ανενεργός».

 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.60.13 - Νέες Δυνατότητες

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Κύριες Εργασίες
1. Στην υπο-οθόνη «Εργασιακά» στο πεδίο «Κωδικός Αμοιβών από Επιχ. Δραστηριότητα» προστέθηκε νέα επιλογή:
«15: Ακαθάριστα έσοδα ιατρών Ε.Σ.Υ από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ που καταβλήθηκαν στο έτος 2017 και αφορούν τα φορολογικά έτη 2014, 2015, 2016». (Για τα έτη αυτά υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση).
2. Στην υπο-οθόνη «Εργασιακά» στο πεδίο «Κωδικός εισ. μερισμ.-τόκ.-δικ.» προστέθηκαν νέες επιλογές:
«7: Μερίσματα (προ φόρου) Ν.Π και Νομικών Οντοτήτων εισηγμένων σε αλλοδαπά Χρηματιστήρια»
«8: Φόρος 15%, Μερίσματα (προ φόρου) μετόχων Α.Ε. ποσό συμμετοχής τουλάχιστον 3% ανεξάρτητα της λήψης αμοιβής λόγω συμμετοχής στο Δ.Σ.».
Επίσης στο ίδιο πεδίο έχει γίνει αλλαγή:
«1: Φόρος 15% (αντί για 10% που ίσχυε), Μερίσματα (προ φόρου) Ν.Π. και Νομικών Οντοτήτων μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών με διπλογραφικά βιβλία (εκτός προμερισμάτων ΑΕ και προσωρινών απολύσεων ΕΠΕ-ΙΚΕ)».
ΕΝΤΥΠΑ-ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Δηλώσεις ΦΜΥ

Ενσωματώθηκαν όλες οι απαραίτητες αλλαγές που αφορούν τον τύπο και το περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, της βεβαίωσης αποδοχών Τόκων-Μερισμάτων-Δικαιωμάτων του έτους 2017 καθώς και η ηλεκτρονική υποβολή τους μέσω Internet σύμφωνα με την ΠΟΛ 1045/2018.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Φόρμες Καταχώρησης

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1045/2018 της ΑΑΔΕ, σε ποσά που απαλλάσσονται του φόρου πρέπει να δηλωθεί η διάταξη που τα απαλλάσσει. Για το σκοπό αυτό έχει προστεθεί νέα επιλογή με περιγραφή «Καταχώρηση Νόμου Απαλλαγής από ΦΜΥ» όπου επιλέγετε το πεδίο μισθοδοσίας που αφορά το ποσό με το απαλλασσόμενο ποσό φόρου και στο πεδίο «Διάταξη νόμου που παρέχει την απαλλαγή» καταχωρείτε την διάταξη (στο πεδίο αυτό καταχωρείτε ένα κείμενο μέχρι 9 χαρακτήρες).

 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.60.12 - Νέες Δυνατότητες

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Λογιστικό Άρθρο
Στις επιλογές «Σύνδεση με Academia Financials» και «Σύνδεση Ταμείων με Λογιστικό Άρθρο», όταν στον τύπο υπολογισμού χρησιμοποιηθεί κάποιος οριζόμενος πίνακας από τις αντίστοιχες υπο-οθόνες του μενού «Εργαζόμενοι\ Κύριες Εργασίες\ Διαχείριση Εργαζομένων» χρησιμοποιείται πλέον o Κωδικός Οριζόμενου Πίνακα..

 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.60.11 - Νέες Δυνατότητες

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Κύριες Εργασίες
1.

ΝΕΟ! Σύμφωνα με το άρθρο 55 του νόμου 4509/2017, οι αμειβόμενοι με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών οφείλουν εισφορές οι οποίες υπολογίζονται επί του καθαρού ποσού της αμοιβής τους, δηλαδή της αμοιβής που προκύπτει μετά την αφαίρεση του φόρου, του χαρτοσήμου και του ΟΓΑ χαρτοσήμου.
Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε τις οδηγίες deiteOdigies

2.

ΝΕΟ! Σύμφωνα με την εγκύκλιο 45/2017 του ΕΦΚΑ για τους καθηγητές φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών που απασχολούνται με εργασιακή κατάσταση υπαλλήλου ή ωρομίσθιου υπαλλήλου έχει υλοποιηθεί πλέον ο νέος τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών τους ημερών.
Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε τις οδηγίες deiteOdigies

Πίνακες
Για την περίπτωση των αμειβόμενων με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών όπου σύμφωνα με το άρθρο 55 του νόμου 4509/2017, οφείλουν εισφορές οι οποίες υπολογίζονται επί του καθαρού ποσού της αμοιβής τους, δηλαδή της αμοιβής που προκύπτει μετά την αφαίρεση του φόρου, του χαρτοσήμου και του ΟΓΑ χαρτοσήμου από την επιλογή «Ασφαλιστικοί Οργανισμοί» στο πεδίο «Ασφ.Ταμ/Επαγγ.Οργαν.» έχει προστεθεί νέα επιλογή με περιγραφή «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ-ΜΕΤΑ ΦΟΡΟΥ».
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Κύριες Εργασίες
1.

Για την περίπτωση των καθηγητών φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών που απασχολούνται με εργασιακή κατάσταση υπαλλήλου ή ωρομίσθιου υπαλλήλου και σύμφωνα με την εγκύκλιο 45/2017 έχει γίνει αναπροσαρμογή ως προς τον τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών τους ημερών έχει προστεθεί στην επιλογή «Διαχείριση Εργαζομένων», στην υπο-οθόνη «Εργασιακά», στο πεδίο «Ειδικές Κατηγ. Εργαζ.» νέα επιλογή με περιγραφή «ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ-ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ».   

2.

ΝΕΟ! Σύμφωνα με την εγκύκλιο Αριθμ. Φ.80000/οικ.46214/1903/2017 του υπουργείου εργασίας, τα πρόσωπα που εκμεταλλεύονται πλοία είναι πλέον υπόχρεοι σε υποβολή ΑΠΔ Ναυτικών. Για την περίπτωση των εργαζομένων που απασχολούνται σε πλοία και για τα οποία πρέπει να υποβληθεί ΑΠΔ Ναυτικών έχει προστεθεί στην επιλογή «Διαχείριση Εργαζομένων», στο κουμπί «Έντυπα» νέα επιλογή με περιγραφή «Απασχόληση σε Πλοίο» με σκοπό να συμπληρώσετε τα υποχρεωτικά πεδία που αφορούν τον εργαζόμενο.
Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε τις οδηγίες deiteOdigies

3. Στην επιλογή Διαχείριση Εργαζομένων», στο κουμπί «Έντυπα» στο έντυπο «(Ε3) Αναγγελία Πρόσληψης» στην επιλογή «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΑΕΔ» έχει προστεθεί νέα επιλογή με περιγραφή «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 2000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΜΕΑ, ΑΠΕΞΑΡΤΟΠ, ΑΠΟΦΥΛΑΚ. ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ».
4. Στην επιλογή Διαχείριση Εργαζομένων», στο κουμπί «Έντυπα» στο έντυπο «(Ε3) Αναγγελία    Πρόσληψης» αποκαταστάθηκε δυσλειτουργία όπου όταν ήταν επιλεγμένο το πεδίο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ» κατά την αποθήκευση του εντύπου εμφανιζόταν μήνυμα εφαρμογής ότι δεν έχουν συμπληρωθεί οι ώρες εργασίας
ΒΑΡΔΙΕΣ
Βοηθητικές Εργασίες
Στην επιλογή «Μαζική Αλλαγή Προγραμματισμού Βαρδιών» έχει προστεθεί νέο κριτήριο με περιγραφή «Από Βάρδια».
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Υπολογισμός Προϋπολογισμών
Αποκαταστάθηκε δυσλειτουργία στον υπολογισμό Δώρου Χριστουγέννων σε υπαλλήλους.
ΕΝΤΥΠΑ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Λοιπά Έντυπα και Βεβαιώσεις
Καταχώρηση στοιχείων
Στην επιλογή «Σχεδιασμός Εντύπων για Laser - Inkjet» έχει προστεθεί νέο διαθέσιμο πεδίο με περιγραφή «Ημ/νία Λήξης Σύμβασης» το οποίο αφορά το αντίστοιχο πεδίο στην υπο-οθόνη «Προσωπικά» της «Διαχείρισης Εργαζομένων». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης, αφού επιλέξετε αυτή που επιθυμείτε και από το μενού «Αρχείο\ Copy» την αντιγράψετε.

 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.60.09 - Νέες Δυνατότητες

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Κύριες Εργασίες
1. Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1152/2017, σε όσες αποδοχές υπολογίζεται φόρος με ποσοστό 20% και όχι σύμφωνα με την κλίμακα φόρου μισθωτών υπηρεσιών, τότε δεν υπολογίζεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης από τον εργοδότη αλλά γίνεται ο υπολογισμός της με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
2. Από την επιλογή «Αρχείο\ Κριτήρια Εργαζομένων (Ctrl+K)» είναι πλέον διαθέσιμο το πεδίο «Ημερομηνία Αδείας (από-έως)» για να επιλέγετε τους εργαζόμενους στους οποίους έχετε καταχωρήσει άδεια στο επιλεγμένο διάστημα από το module «Άδειες-Απουσίες».
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
Στην εκτύπωση «Αποδείξεις Μισθοδοσίας» προστέθηκε νέο κριτήριο αναζήτησης με περιγραφή «Τράπεζα».  Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με Ctrl+P) και να προσθέσετε το νέο πεδίο.
Πληροφοριακές
Στην εκτύπωση «Συγκεντρωτική Κατάσταση Μισθοδοσίας» προστέθηκε νέο κριτήριο αναζήτησης με περιγραφή «Τράπεζα». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με Ctrl+P) και να προσθέσετε το νέο πεδίο.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Κύριες Εργασίες
Από την επιλογή «Διαχείριση Εργαζομένων» στην υπο-οθόνη «Εργασιακά/Σελ2» οι Κωδικοί Πακέτων Κάλυψης 2350 και 2351 έχουν ενημερωθεί με τις νέες τιμές που ορίσθηκαν από τον ΕΦΚΑ.
Βοηθητικές Εργασίες
Στην βοηθητική εργασία «Μαζική Αλλαγή Στοιχείων Εργαζομένων» έχει η προστεθεί η δυνατότητα μαζικής ενημέρωσης του πεδίου «Ημερομηνία Λήξης Σύμβασης» που βρίσκεται στην υπο-οθόνη «Προσωπικά» της Διαχείρισης εργαζομένων.
ΕΝΤΥΠΑ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Γενικά
Είναι πλέον δυνατές οι ηλεκτρονικές υποβολές της ΑΠΔ και των εντύπων που υποβάλλετε προς το Taxisnet με την χρήση του Mozilla Firefox με έκδοση 49 ή νεότερη.
Λοιπά Έντυπα και Βεβαιώσεις
Εκτυπώσεις
Στο «Έντυπο στοιχείων νέου εργαζομένου (κενό)» προστέθηκαν τα νέα πεδία: «Τράπεζα», «Λογαριασμός» και «ΙΒΑΝ».
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Υπολογισμός Προϋπολογισμών
Αποκαταστάθηκε δυσλειτουργία στον υπολογισμό Δώρου Χριστουγέννων σε υπαλλήλους.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Επικοινωνία με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς
Εκτυπώσεις
Στην επιλογή «Αρχείο ΕΔΟΕΑΠ» ενσωματώθηκαν οι αλλαγές στο παραγόμενο αρχείο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 και της παρ.5 του άρθρου 24 του Ν.4498/17.
ΑΔΕΙΕΣ-ΑΠΟΥΣΙΕΣ
Κύριες Εργασίες
Στην επιλογή «Αιτήσεις Αδειών-Απουσιών» από Επιλογές\ Εκτύπωση, στη φόρμα «Αίτηση Κανονικής Άδειας» προστέθηκε νέο κριτήριο με την περιγραφή «Εμφάνιση» και διαθέσιμες τιμές: «Μία για κάθε αίτηση» και «Μία για κάθε εργαζόμενο».

 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.60.07 - Νέες Δυνατότητες

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Κύριες Εργασίες
Κατά την διαδικασία «Ενημέρωση Μισθού από ΣΣΕ» για τους εργαζόμενους με συλλογική σύμβαση Δημοσίου υλοποιήθηκε η ενεργοποίηση της μισθολογικής εξέλιξης από 1/1/2018 σύμφωνα με το Ν. 4354/2015.
ΕΝΤΥΠΑ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Έντυπα ΟΑΕΔ
Εκτυπώσεις
Στην εκτύπωση του εντύπου «Ε5 Αναγγελία Οικειοθελούς Αποχώρησης» έχει τροποποιηθεί το κείμενο στο τέλος του εντύπου.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Επικοινωνία με ASCII
Αποκαταστάθηκε δυσλειτουργία στην δημιουργία profile αρχείου ASCII.

 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.60.06 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Κύριες Εργασίες
1. Σύμφωνα με το Ν. 4472/2017 άρθρο 69 παρ. 2 και την ΠΟΛ 1112/2017, σε εισοδήματα που αποκτώνται κατά τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1/1/2018 και εφεξής, καταργείται η έκπτωση φόρου κατά 1,5% που οριζόταν με το Ν. 4172/2013 άρθρο 60 παρ. 3. Συνεπώς ο αναλογούν και ο παρακρατηθείς φόρος ταυτίζονται.
2. Αποκαταστάθηκε δυσλειτουργία στον υπολογισμό της μισθοδοσίας τακτικών αποδοχών με χρήση του ημερολογίου όταν ο χρήστης διέγραφε τις ώρες εργασίας κάποιας ημέρας στην οποία υπήρχαν επιπλέον ώρες (νυχτερινών, αργιών κλπ).
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
Στην εκτύπωση «Συγκεντρωτική Κατάσταση Μισθοδοσίας» προστέθηκαν νέα κριτήρια αναζήτησης, οι 10 πρώτες οριζόμενες μεταβλητές της διαχείρισης εργαζομένου. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με Ctrl+P) και να προσθέσετε το νέο πεδίο.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
Στην εκτύπωση «Κατάσταση Αδειών» αποκαταστάθηκε δυσλειτουργία όπου όταν υπήρχε αλλαγή στην εργασιακή κατάσταση του εργαζόμενου η εκτύπωση δεν εμφάνιζε τον σωστό αριθμό δικαιούμενων ημερών ή/και ωρών αδείας.
ΕΝΤΥΠΑ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Λοιπά Έντυπα & Βεβαιώσεις
Εκτυπώσεις
Στην επιλογή «Λοιπά Έντυπα & Βεβαιώσεις» τροποποιήθηκαν οι συμβάσεις πλήρους απασχόλησης ορισμένου και αορίστου χρόνου και έχετε πλέον τη δυνατότητα να καταχωρήσετε την ημερομηνία τροποποίησης επάνω στο αντίστοιχο πεδίο του εντύπου.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Υπολογισμός Προϋπολογισμών
Αποκαταστάθηκε δυσλειτουργία στον υπολογισμό Δώρου Χριστουγέννων σε υπαλλήλους.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Επικοινωνία με τράπεζες
Δημιουργία Αρχείου Τραπεζών
Αποκαταστάθηκε δυσλειτουργία στην δημιουργία αρχείου της τράπεζας Πειραιώς στην περίπτωση που σε κάποιον εργαζόμενο δεν ήταν συμπληρωμένη η διεύθυνσή του στο μενού Διαχείριση Εργαζομένων/ Προσωπικά σε.2.
Επικοινωνία με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς
Εκτυπώσεις
Στην επιλογή «Αρχείο ΤΕΑΥΕ Τροφίμων» ενσωματώθηκαν οι αλλαγές στο παραγόμενο αρχείο ΤΕΑΥΕΤ σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές του συγκεκριμένου ταμείου.
 
1. Προστέθηκε νέα δυνατότητα «Ενημέρωση προγραμματισμού βαρδιών από ASCII» με την οποία μπορείτε να εισάγετε δεδομένα προγραμματισμού βαρδιών μέσω αρχείου ascii ή excel.
2. Αποκαταστάθηκε δυσλειτουργία κατά την «Ενημέρωση Μισθοδοσίας από ASCII» στο είδος αποδοχών Άδεια Ληφθείσα για εργαζόμενους που έχουν συμπληρωμένη «Αναλογία Δώρων Πραγμ/ντων ημερομισθίων» στην καρτέλα «Εργασιακά» της Διαχείρισης εργαζομένων.
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
Κύριες Εργασίες
Στη «Διαχείριση υποψηφίων» στο πεδίο «Όνομα αρχείου βιογραφικού» έχετε πλέον τη δυνατότητα να επιλέξετε αρχείο τύπου pdf ή docx.

 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.60.05 - Νέες Δυνατότητες

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Κύριες Εργασίες
Κατά τον υπολογισμό των δικαιούμενων ημερών αδείας σε εργαζόμενους που απασχολούνται με καθεστώς εκ περιτροπής απασχόλησης έχετε πλέον τη δυνατότητα να συμπεριλαμβάνετε και τις άδειες που έχετε ήδη χορηγήσει στους εργαζόμενους αυτούς. Για το λόγο αυτό από την επιλογή «Παράμετροι\ Διαχείριση Εταιρίας\ Γενικές Παράμετροι Εφαρμογής» έχει προστεθεί το νέο πεδίο «Ημέρες για υπολογισμό δικ. ημερών αδείας υπαλ. μερικής/εκ περιτροπής απασχ.» με διαθέσιμες τιμές «Ημέρες εργασίας-ασθενείας», «Ασφαλιστικές ημέρες» και «Ημέρες εργασίας-ασθενείας-αδείας».
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
Στην επιλογή «Αποδείξεις Μισθοδοσίας» από την «Μορφή Εκτύπωσης\ Αποθήκευση ως» όταν επιλέγετε «Μαζική Αποστολή E-mail» κατά την δημιουργία του pdf αρχείου και της αποστολής e-mail, όταν ο χρήστης των windows δεν είναι local administrator η διαδικασία σταματάει και σας εμφανίζει αντίστοιχο μήνυμα ενημέρωσης.  
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Κύριες Εργασίες
1. Από την επιλογή «Διαχείριση Εργαζομένων» στην υπο-οθόνη «Εργασιακά/Σελ2» τα πακέτα κάλυψης με κωδικό 1013 και 2361 έχουν ενημερωθεί με τις νέες τιμές που ορίσθηκαν από τον ΕΦΚΑ.
2. Από την επιλογή «Διαχείριση Εργαζομένων» στο κουμπί «Έντυπα» στο έντυπο «Ε3.4 Αναγγελίες Συμβάσεων Μαθητείας» στο πεδίο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ» έχουν προστεθεί 2 νέα προγράμματα ΟΑΕΔ «2017 ΟΑΕΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ» και «2017/(ΥΠ.Π.ΕΘ.)/2 ΜΑΘΗΤΕΙΑ/ΕΠΑΛ/ B' ΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΈΤΟΥΣ». Επίσης έχουν προστεθεί και νέες επιλογές στο πεδίο «ΣΧΟΛΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ» και είναι διαθέσιμες ανάλογα με το πρόγραμμα και το εκπαιδευτικό επίπεδο που έχετε επιλέξει.
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
Στην εκτύπωση «Κατάσταση Εργαζομένων» είναι πλέον διαθέσιμο στο 2ο CTRL+P το πεδίο Ξενόγλωσση Περιγραφή από τις Ειδικότητες.
ΕΝΤΥΠΑ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Λοιπά Έντυπα & Βεβαιώσεις
Εκτυπώσεις
1. Στην εκτύπωση «Βεβαίωση Εργοδότη»  βελτιώθηκε η ταχύτητα με την οποία εμφανίζεται η εκτύπωση.
2. Στην επιλογή «Λοιπά Έντυπα & Βεβαιώσεις» έχει προστεθεί στο πεδίο «Φόρμα Αναζήτησης» νέα φόρμα με περιγραφή «Εξώδικη Δήλωση Εργοδότη».
Έντυπα ΟΑΕΔ
Πληροφοριακές
Στην εκτύπωση και στην υποβολή του εντύπου «(Ε4) Πίνακας Προσωπικού» όταν η προϋπηρεσία στην ΣΣΕ προκύπτει αρνητική πλέον εμφανίζεται με 0
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Επικοινωνία με τράπεζες
Δημιουργία Αρχείου Τραπεζών
Στην επιλογή «Δημιουργία Αρχείου Τραπεζών» για την επιλογή «Eurobank SEPA» είναι πλέον διαθέσιμο στο 1ο CTRL+P το κριτήριο «Μήνας Έως».
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
Κύριες Εργασίες
1. Στην επιλογή «Διαχείριση Υποψηφίων» στην υπο-οθόνη «Προσωπικά» στο πεδίο «Κωδικός Υποψηφίου» χρησιμοποιείται η νέα μάσκα που έχει προστεθεί από στην επιλογή «Παράμετροι\ Διαχείριση Εταιρίας\ Μάσκες Κωδικών».
2. Στην επιλογή «Διαχείριση Υποψηφίων» στην υπο-οθόνη «Ικανότητες» προστέθηκαν τρεις επιπλέον εξειδικεύσεις.
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
Στην εκτύπωση «Κατάσταση Υποψηφίων» είναι πλέον διαθέσιμα στο 1ο CTRL+P τα νέα κριτήρια «Αγγελία» του υποψηφίου, καθώς και τα νέα πεδία εξειδικεύσεων.  
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Διαχείριση Εταιρίας
1. Στην επιλογή «Μάσκες Κωδικών» έχει προστεθεί νέα μάσκα με όνομα «Κωδικός Υποψηφίου» με αρχική τιμή την τιμή της μάσκας «Μεγάλοι Κωδικοί».
2. Στην επιλογή «Γενικές Παράμετροι Εφαρμογής» στο πεδίο «Ημέρες για υπολογισμό δικ. ημερών αδείας υπαλ. μερικής/εκ περιτροπής απασχ.» προστέθηκε η νέα επιλογή «Ημέρες εργασίας-ασθενείας-αδείας».

 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.60.03 - Νέες Δυνατότητες

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Κύριες Εργασίες
Στη διαδικασία «Ενημέρωση Μισθοδοσίας από Ωρομέτρ./ Ημέρα» μπορείτε να υπολογίσετε τις προσαυξήσεις ωρών που θα λάμβανε ο εργαζόμενος αν εργαζόταν αλλά ήταν σε κανονική άδεια.
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
Στην επιλογή «Αποδείξεις Μισθοδοσίας» κατά την «Μαζική αποστολή Email» στην διαδικασία δημιουργίας των αρχείων pdf μέσω του bullzip pdf printer και της αποστολής τους με e-mail, όταν ο χρήστης επιλέγει και κάποιο άλλο αρχείο για εκτύπωση στον ίδιο εικονικό εκτυπωτή εκτός εφαρμογής εμφανίζεται σχετικό προειδοποιητικό μήνυμα πριν από την εκκίνηση της διαδικασίας που αποτρέπει τον χρήστη από την χρήση του bullzip pdf printer κατά την διάρκεια εκτέλεσης της Μαζικής Αποστολής Email.  
Πληροφοριακές
Στην εκτύπωση «Μισθοδοτικά Στοιχεία/ Εργαζόμενο/Μήνα» είναι πλέον διαθέσιμα ως κριτήρια οι οριζόμενες μεταβλητές εργαζομένου και οι οριζόμενοι αριθμοί εργαζομένου.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
Προστέθηκε νέα εκτύπωση με τίτλο «Εβδομαδιαία κατάσταση παρουσιών» στην οποία εμφανίζονται όσοι εργαζόμενοι έχουν συμπληρωμένο το πεδίο «Πολιτική Παρουσιών» στην επιλογή «Εργαζόμενοι/ Κύριες Εργασίες/ Διαχείριση Εργαζομένων» στην υπο-οθόνη «Λοιπά» και πληρούν τα κριτήρια της εκτύπωσης.
ΕΝΤΥΠΑ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Δηλώσεις ΦΜΥ
Υποβολή μέσω Internet
Είναι πλέον δυνατή η προβολή των δηλώσεων που έχετε υποβάλει μέσω της επιλογής «Προβολή Firefox».
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Επικοινωνία με Τράπεζες
Στην επιλογή «Δημιουργία Αρχείου Τραπεζών» ενσωματώθηκαν οι αλλαγές που έγιναν στις προδιαγραφές του αρχείου της τράπεζας Alpha Bank για Web Banking

 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.60.02 - Νέες Δυνατότητες

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Κύριες Εργασίες
Σύμφωνα με την απόφαση 43433/Δ.10.126/2017 του Υπουργείου Εργασίας της 20/09/2017, κατ’ εφαρμογή του Ν.4488/2017 άρθρο 38, έγιναν αλλαγές στο ΠΣ Εργάνη από 28/09/2017 στο έντυπο Ε5. Στην «Διαχείριση Εργαζομένων» στις Επιλογές | (Ε5) Αναγγελία Οικειοθελούς Αποχώρησης προστέθηκαν νέα πεδία: «Επιδίδεται με εξώδικη δήλωση», «Ημερομηνία επίδοσης» και «Αρχείο εντύπου» (τρεις φορές), τα οποία μπορείτε να συμπληρώσετε.
ΕΝΤΥΠΑ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Κύριες Εργασίες
Στο έντυπο «(Ε5) Αναγγελία Οικειοθελούς Αποχώρησης» συμπληρώνονται κατά την υποβολή και εκτυπώνονται τα νέα πεδία: «Επιδίδεται με εξώδικη δήλωση», «Ημερομηνία επίδοσης» και «Αρχείο εντύπου» (τρεις φορές).

 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

Premium HRM: 2.60.01 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Πριν από τη διαδικασία ταυτοποίησης εγκατάστασης, προστέθηκε η εμφάνιση του κειμένου με τους όρους χρήσεως της εφαρμογής, όπου αν συμφωνείτε πατήστε την επιλογή «Αποδοχή. Οι όροι χρήσεως είναι διαθέσιμοι σε κάθε περίπτωση από το μενού Βοήθεια | Όροι χρήσης λογισμικού.
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Κύριες Εργασίες
Στη διαδικασία «Ενημέρωση Μισθοδοσίας από Ωρομέτρ./ Ημέρα» ο διαχωρισμός ωρών γίνεται σύμφωνα με τη γραμμή που αντιστοιχεί στο ωράριο της ημερομηνίας παρουσίας που συνδέεται με βάρδια.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Κύριες Εργασίες
1. Στην επιλογή «Διαχείριση Παρουσιών βάσει Βαρδιών/Ωραρ.» αν επιλέξετε «Διαγραφή» εμφανίζεται ερώτηση για το αν θέλετε να διαγραφούν και οι άδειες. Αν επιλέξετε «Όχι», τότε διαγράφονται οι παρουσίες αλλά όχι οι άδειες.
2. Στην επιλογή «Διαχείριση Παρουσιών βάσει Βαρδιών/Ωραρ.» προστέθηκε νέα στήλη «Λιγότερες Ώρες» που εμφανίζει τιμή με τις ώρες εργασίας αν είναι λιγότερες από τις κανονικές κατ’ αντιστοιχία με τις «Επιπλέον Ώρες».
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
Στην εκτύπωση «Κατάσταση Εργαζομένων» είναι διαθέσιμα τα πεδία διεύθυνσης κατοικίας «Περιφέρεια», «Περιφ. Ενότητα», «Δήμος», «Δημοτική κοινότητα». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με Ctrl+P) και να προσθέσετε τα νέα πεδία.
Πίνακες
Στην επιλογή «Ωράρια Εργασίας» στις γραμμές ανά ημέρα προστέθηκαν τρία νέα ζεύγη πεδίων «Ημέρ.1», «Πεδίο 1», «Ημέρ.2», «Πεδίο 2», «Ημέρ.3», «Πεδίο 3» για προσδιορισμό ημερών που θα ενημερωθούν στη διαδικασία «Ενημέρωση Μισθοδοσίας από Ωρομέτρ./ Ημέρα».
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Λογιστικό Άρθρο
Στις επιλογές «Σύνδεση με Academia Financials και «Σύνδεση Επιδομάτων με Λογιστικό Άρθρο» προστέθηκε νέο στήλη «Λογ/σμός Ενημ. Προϋπολ. Πιστ.

 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


 

Premium HRM: 2.60.00 - Νέες Δυνατότητες

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Κύριες Εργασίες
1. ΝΕΟ! Μια νέα πολύ σημαντική λειτουργία προστέθηκε στην νέα έκδοση. Σας δίνετε πλέον η δυνατότητα να ενημερώνετε αυτόματα στα «Στοιχεία Μισθοδοτικής περιόδου» τις τροποποιήσεις ωραρίων που έχετε καταχωρήσει από το μενού «Έντυπα-Βεβαιώσεις\ Λοιπά Έντυπα και Βεβαιώσεις\ Καταχώριση Στοιχείων\ Βιβλίο Υπερωριών-Τροποποίηση Ωραρίου».
Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε τις οδηγίες deiteOdigies
2. ΝΕΟ! Σύμφωνα με την εγκύκλιο 28/Δ.ΕΙΣΦ.Μ./160/20.06.2017 του ΕΦΚΑ, εντάσσονται στον ΕΦΚΑ οι απασχολούμενοι στον ιδιωτικό τομέα με έμμισθη εντολή δικηγόροι ασφαλισμένοι του τ. ΕΤΑΑ - Τομέας ΤΑΝ (Νομικών) και κατά συνέπεια στην ΑΠΔ. Στη νέα επιλογή «Παρακράτηση γραμματίων προείσπραξης νομικών» μπορείτε να διαχειριστείτε τις περιπτώσεις κατά τις οποίες πραγματοποιείται έκδοση γραμματίου προείσπραξης. Στη στήλη «Ποσό» καταχωρείτε το εν λόγω ποσό, ενώ η στήλη «Υπόλοιπο», ενημερώνεται αυτόματα από την εφαρμογή αν το ποσό του γραμματίου προείσπραξης υπερβαίνει του ποσού των εισφορών που αναλογεί στον εργαζόμενο.
3. Στην επιλογή «Διαγραφή Μισθοδοσίας Περιόδου» προστέθηκε νέο κριτήριο «Μηδενικές μισθοδοσίες (στις μεικτές και καθαρές)». Αν επιλέξετε «Ναι», τότε διαγράφονται μόνο οι μισθοδοσίες που έχουν ταυτόχρονα μηδενικές τις μεικτές και τις καθαρές αποδοχές.
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
1. ΝΕΟ! Προστέθηκε νέα εκτύπωση «Ανάλυση Αναδρομικών με Εργοδοτικές Εισφ.», όπου εμφανίζονται οι εργοδοτικές εισφορές και το κόστος ανά πεδίο τύπου αναδρομικών.
2. ΝΕΟ! Προστέθηκε νέα εκτύπωση «Κατάσταση Εισφορών-ΦΜΥ Εταιρ. ανά Τύπο», όπου εμφανίζονται οι εργοδοτικές εισφορές και ο ΦΜΥ ανά τύπο αποδοχών.
3. Στην εκτύπωση «Σύνολα Μισθοδοσίας» προστέθηκαν τα «εξωτερικά» επιδόματα.
4. Στην εκτύπωση «Συγκεντρωτική Καταστ.Αποδ./θέση εργασίας» είναι διαθέσιμο το πεδίο «Ηλικία» του εργαζομένου. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με Ctrl+P) και να προσθέσετε το νέο πεδίο.
ΕΝΤΥΠΑ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Λοιπά Έντυπα και Βεβαιώσεις
Καταχώριση Στοιχείων
Στην επιλογή «Βιβλίο Υπερωριών και Τροποποίησης Ωραρίου» είναι διαθέσιμα νέα πεδία: Ώρα έναρξης και λήξης τροποποιημένου ωραρίου, Διάρκεια τροποποιημένου ωραρίου, Τροποποίηση σε ανάπαυση, Διάρκεια διαλείμματος τροποποιημένου ωραρίου, Ώρες υπερ, Πεδίο, Ώρες υπερ 2, Πεδίο 2, Ώρες υπερ 3, Πεδίο, τα οποία χρησιμοποιούνται κατά τον υπολογισμό μισθοδοσίας με ημερολόγιο.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Εξαγωγή σε ASCII
Στην επιλογή «Εξαγωγή Συμψηφιστικού Λογ.Άρθρου σε Γ/Λ» προστέθηκε νέο κριτήριο «Χρήση μάσκας από» με διαθέσιμες τιμές «Κέντρο Κόστους» και «Υποκατάστημα», όπως στην εκτύπωση του λογιστικού άρθρου.

 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

Premium HRM: 2.50.97 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.96 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.95 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.94 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.93 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.92 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.91 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.90 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.89 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.88 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.87 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.86 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.85 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.84 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.83 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.82 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.81 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.79 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.78 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.77 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.76 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.74 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.73 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.72 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.71 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.70 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.69 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.68 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.67 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.65 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.64 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.63 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.62 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.61 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.60 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.59 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.58 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.56 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.55 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.54 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.53 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.52 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.51 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.50 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.49 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.48 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.47 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.44 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.43 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.42 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.41 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.40 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.39 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.37 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.36 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.35 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.34 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.33 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.32 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.31 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.30 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.29 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.28 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.27 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.24 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.23 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.21 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.19 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.18 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.17 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.16 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.15 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.14 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.13 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.12 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.11 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.09 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.08 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.07 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.06 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.05 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.04 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.03 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.02 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.01 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.50.00 - Νέες Δυνατότητες
 
Premium HRM: Δείτε τις Νέες Δυνατότητες της 2.40
Premium HRM: Δείτε τις Νέες Δυνατότητες της 2.30
Premium HRM: Δείτε τις Νέες Δυνατότητες της 2.20

 


Premium HRM: 2.50.97 - Νέες Δυνατότητες

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
1. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Συμψηφιστικό Λογιστικό Άρθρο» είναι διαθέσιμο νέο κριτήριο «Χρήση μάσκας από» με τιμές: «Κέντρα Κόστους», «Υποκαταστήματα» και είναι ανεξάρτητο από το κριτήριο της ομαδοποίησης. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με Ctrl+P) και να προσθέσετε το νέο κριτήριο.
2. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Συμψηφιστικό Λογιστικό Άρθρο» είναι διαθέσιμο νέο κριτήριο «Ανάλυση ασφ. εισφ (πίστ.)». Όταν επιλέξετε το «ΝΑΙ», η εισφορά διαχωρίζεται σε δύο γραμμές: μία για τον εργαζόμενο και μία για τον εργοδότη με τους αντίστοιχους λογαριασμούς. Οι περιγραφές ακολουθούνται από το επίθεμα «εργαζομένου» ή «εργοδότη» αντιστοίχως. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με Ctrl+P) και να προσθέσετε το νέο κριτήριο.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Κύριες Εργασίες
Στη «Διαχείριση Εργαζομένων» στη σελίδα «Εργασ./Σελ.2» στην επιλογή «Εύρεση από ika.gr», καλύπτονται και περιπτώσεις εταιρειών εποχιακού χαρακτήρα που η τελευταία κατατεθειμένη ΑΠΔ είναι πριν από τον προηγούμενο μήνα υποβολής.
Βοηθητικές Εργασίες
Στην επιλογή «Μαζική Αλλαγή Στοιχείων Εργαζομένων» προστέθηκαν τα πεδία: «Οικογενειακή κατάσταση», «Φύλο», «Ώρα έναρξης εργασίας κατά την πρώτη ημέρα», «Λαμβάνει επίδομα ανεργίας», «Πλήρες ωράριο», «Όλες οι εργάσιμες».
ΕΝΤΥΠΑ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Λοιπά Έντυπα και Βεβαιώσεις
Εκτυπώσεις
Στην εκτύπωση «Βιβλίο Υπερωριών και Τροποποίησης Ωραρίου» είναι διαθέσιμο το πεδίο «Παρατηρήσεις ωραρίου». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με Ctrl+P) και να προσθέσετε το νέο κριτήριο.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Διαχείριση Εταιρείας
Στην επιλογή «Διαχείριση Εταιρειών» στο πεδίο «Νομική μορφή» προστέθηκε ο κωδικός 097 για «ΝΕΠΑ (ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Ν.3182/2003)».
Λογιστικό Άρθρο
Στην επιλογή «Σύνδεση Ταμείων με Λογιστικό Άρθρο» προστέθηκε νέα στήλη «Λογ/σμός Πίστ. Γ.Λογιστ. Εργδ».

 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.50.96 - Νέες Δυνατότητες

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Στοιχεία Μισθοδοτικής Περιόδου» στην ένδειξη πάνω δεξιά «Επιλογές» προστέθηκε η κλήση της διαδικασίας «Υπολογισμός μεικτών αποδοχών βάσει καθαρών».
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Κύριες Εργασίες
1. ΝΕΟ! Στην επιλογή «Υπολογισμός Προϋπολογισμών» ελέγχεται αν είναι ήδη υπολογισμένο το Επίδομα Αδείας από τα Στοιχεία Μισθοδοτικής Περιόδου. Σε περίπτωση που δεν έχει υπολογιστεί το Επίδομα Αδείας, τότε υπολογίζεται αυτόματα. Αν έχει υπολογιστεί μέρος του επιδόματος αδείας, τότε γίνεται συμπληρωματικός υπολογισμός του υπόλοιπου τμήματος επιδόματος αδείας σε διαθέσιμο είδος αποδοχών Επίδομα Αδείας, σε περίπτωση όπου αυτό δεν υπάρχει θα πρέπει να δημιουργηθεί π.χ. Επ.Αδείας-1). Προσοχή: Αν δεν υπάρχει διαθέσιμο είδος αποδοχών τύπου Επιδόματος Αδείας, τότε διαγράφεται στο module Προϋπολογισμοί, η τελευταία μισθοδοσία Επιδόματος Αδείας και επανυπολογίζεται. Τέλος σε περίπτωση που έχετε υπολογίσει ολόκληρο το επίδομα αδείας που δικαιούται ο εργαζόμενος, τότε με τη διαδικασία «Υπολογισμός Προϋπολογισμών» δεν υπολογίζεται το επίδομα αδείας.
2. ΝΕΟ! Στην επιλογή «Υπολογισμός Προϋπολογισμών» σε σενάριο αποχωρήσεων υπολογίζονται αυτόματα μισθοδοσίες για Επίδομα Αδείας και Αποζημίωση Αδείας, ακόμη κι αν δεν έχετε καταχωρήσει στοιχεία για τακτικές αποδοχές.
ΠΑΡΟΧΕΣ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Παροχές Εργαζομένων» προστέθηκαν νέα πεδία «Κατηγορία», «Σύζυγος» και «Σχόλια».
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Εργαζόμενοι/Παροχή» είναι τα εξής νέα πεδία στην επικεφαλίδα του είδους παροχής: «Πλήθος εργαζομένων που έχουν το είδος παροχής» και «Πλήθος εργαζομένων που είναι ενεργοί την "Ημερομηνία λήξης" του είδους παροχής». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με Ctrl+P) και να προσθέσετε το νέο κριτήριο.
Πίνακες
ΝΕΟ! Στον πίνακα «Είδη Παροχών» προστέθηκαν νέο πεδίο για επισύναψη αρχείου με κουμπί για επιλογή και άνοιγμα.

 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.50.95 - Νέες Δυνατότητες

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
Στην εκτύπωση «Συγκεντρωτική Κατάσταση Αποδοχών» είναι διαθέσιμα τα πεδία «Παρακρ. ΦΜΥ τακτικών αποδοχών», «Παρακρ. ΦΜΥ μη τακτικών αποδοχών», «Τακτ. Αποδ. για υπολογ. ΦΜΥ», «Μη Τακτ. Αποδ. για υπολογ. ΦΜΥ». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με Ctrl+P) και να προσθέσετε το νέο πεδίο.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Κύριες Εργασίες
Στη «Διαχείριση Εργαζομένων» στη σελίδα «Οικονομικά» προστέθηκε νέα επιλογή «Ενημέρωση μισθού από ΣΣΕ» που καλεί την ομώνυμη διαδικασία με προσυμπληρωμένο τον κωδικό εργαζομένου.
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
Στην εκτύπωση «Κατάσταση Εργαζομένων» είναι διαθέσιμα τα πεδία «Πολιτική παρουσιών» και «Αιτιολογία αποχώρησης». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με Ctrl+P) και να προσθέσετε το νέο κριτήριο.
Βοηθητικές Εργασίες
Στην επιλογή «Μαζική Αλλαγή Στοιχείων Εργαζομένων» προστέθηκαν τα πεδία: «Ημέρες εργασίας ανά μήνα», «Πολιτική παρουσιών», «Οριζόμενοι αριθμοί».
ΕΝΤΥΠΑ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Δηλώσεις ΦΜΥ
Καταχώρηση Στοιχείων

ΝΕΟ! Στην επιλογή «Λοιπά Στοιχεία Προσωρινής Δήλωσης ΦΜΥ» στην ενέργεια «Μεταφορά ποσών από μισθοδοσία» στους εργαζομένους με ειδική κατηγορία «Εργαζόμενος με ΔΠΥ» και συμπληρωμένο τον  κωδικό αμοιβής επιχειρηματικής δραστηριότητας δεν μεταφέρονται οι εισφορές από ταμείο με είδος ΙΚΑ.

Έντυπα ΟΑΕΔ
Υποβολή μέσω Internet

Είναι δυνατή η ομαδική υποβολή Ε3 για προσλήψεις με τα νέα προγράμματα ΟΑΕΔ μετά την αλλαγή στο ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ «Εργάνη». Τα προγράμματα που επηρεάστηκαν είναι τα:
ΕΙΔΙΚΟ ΠΡ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 4000 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΑΡ.64 Ν.4430/2016
ΠΡ. ΕΠΙΧ. ΕΠΙΧ. ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 10.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 30-49 ΕΤΩΝ
ΠΡ. ΕΠΙΧ. ΕΠΙΧ. ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 10000 ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΡ. ΕΠΙΧ. ΕΠΙΧ. ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΩ ΤΩΝ 20 ΘΕΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 5000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50 ΕΤΩΝ
ΠΡ. ΕΠΙΧ. ΕΠΙΧ. ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΩΣ 20 ΘΕΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 10000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50 ΕΤΩΝ<ΒΡ>ΠΡOΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΉΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧOΛΗΣΗ 15.000 ΑΤOΜΩΝ ΠΟΥ ΒΡΊΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚH ΘEΣΗ AΝΩ ΤΩΝ 50 ΕΤΩΝ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Επικοινωνία με ASCII
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Ενημέρωση μισθοδοσίας από ASCII» προστέθηκε η δυνατότητα ελέγχου των ημερών εργασίας που καταχωρήσατε σε τακτικές αποδοχές κατά το μήνα πρόσληψης ή αποχώρησης. Έτσι αν στο αρχείο υπάρχουν περισσότερες ημέρες εργασίας από τις ημέρες του μήνα που ο εργαζόμενος είναι ενεργός, καταγράφεται στα προειδοποιητικά μηνύματα.

 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.50.94 - Νέες Δυνατότητες

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Κατά τον υπολογισμό των αποδοχών της αποζημίωσης απόλυσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ή όχι το ανώτατο όριο (το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη επί 8 επί 30).
Στο μενού «Παράμετροι/ Διαχείριση Εταιρείας/ Γενικές Παράμετροι Εφαρμογής», στο πεδίο «Αποζημίωση Απόλυσης με άνω όριο» προστέθηκαν οι επιλογές «ΟΧΙ», «ΝΑΙ» και «ΝΑΙ με προσαύξηση».
Αν η  παράμετρος «Αποζημίωση Απόλυσης με άνω όριο» έχει τιμή «ΝΑΙ με προσαύξηση», τότε: Αν ο μισθός*14/12 + Προσαυξήσεις (π.χ. από ΠΡΙΜ) υπερβαίνει το πλαφόν 6.283,20, τότε η αποζημίωση απόλυσης υπολογίζεται μέχρι το πλαφόν (6.283,20) + Προσαύξ. Δώρων (1/6) στο 6.283,20 Αν η παράμετρος «Αποζημίωση Απόλυσης με άνω όριο» έχει τιμή «ΝΑΙ», τότε: Αν ο μισθός*14 /12 + Προσαυξήσεις (π.χ. από ΠΡΙΜ) υπερβαίνει το πλαφόν 6.283,20, τότε η αποζημίωση απόλυσης υπολογίζεται μέχρι το πλαφόν (6.283,20), χωρίς Προσαύξ. Δώρων (1/6).
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
Στην εκτύπωση «Κατάσταση ΦΜΥ Εταιρειών» στην ομώνυμη φόρμα προστέθηκαν δύο νέα πεδία «Αποδοχές Αποζημίωσης Απόλυσης» και «ΦΜΥ Αποζημίωσης Απόλυσης».
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Κύριες Εργασίες
1. ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Εργαζομένων» στη σελίδα «Εργασ./Σελ.2» προστέθηκε νέα επιλογή δίπλα στο ΑΜΚΑ, «Εύρεση από ika.gr».
Πληκτρολογείτε τον ΑΜΚΑ του εργαζόμενου στα «Εργασ./Σελ.2», στη συνέχεια στη σελίδα «Οικονομικά» πληκτρολογείτε το ταμείο ΙΚΑ του εργαζόμενου και πατάτε τη νέα επιλογή «Εύρεση από ika.gr».
Το πρόγραμμα συνδέεται αυτόματα στο site του ΙΚΑ και κάνει ανεύρεση των στοιχείων του εργαζόμενου που αντιστοιχούν σε αυτό το ΑΜΚΑ. Στη συνέχεια εμφανίζει ένα «παράθυρο» όπου έχετε τη δυνατότητα διαλέγοντας «Μεταφορά», να μεταφερθούν αυτόματα τα στοιχεία του εργαζόμενου στα αντίστοιχα πεδία. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση διαφορετικότητας των στοιχείων του εργαζόμενου μεταξύ ΙΚΑ & ΓΓΔΕ το ενημερωτικό μήνυμα θα εμφανιστεί κατά την τελική υποβολή του εντύπου στο Εργάνη.
2. ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Εργαζομένων» στο μενού «Έντυπα» προστέθηκε νέα επιλογή «Λοιπά Έντυπα & Βεβαιώσεις»  η οποία καλεί την επιλογή «Εκτυπώσεις / Λοιπά Έντυπα και Βεβαιώσεις» όπου υπάρχει προεπιλεγμένος ο Κωδικός του εργαζόμενου στον οποίο έχετε συνδεθεί και μπορείτε απλά να επιλέξετε το έντυπο που επιθυμείτε να εκτυπώσετε.
ΕΝΤΥΠΑ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Δηλώσεις ΦΜΥ
ΝΕΟ! Προστέθηκε νέα εκτύπωση «Προσωρινές Δηλώσεις ΦΜΥ που έχουν αποσταλεί».
Έντυπα ΑΠΔ
ΝΕΟ! Προστέθηκε νέα εκτύπωση «ΑΠΔ που έχουν αποσταλεί».
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Επικοινωνία με ASCII
Στην επιλογή «Δημιουργία profile αρχείου ASCII» σε πίνακα μεταφοράς «Αρχείο κινήσεων» είναι διαθέσιμο το πεδίο «Αριθμός Κυριακών ΑΠΔ».
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Μεταφορά Δεδομένων
Στην επιλογή «Αντιγραφή Εργαζομένων», αν πρόκειται για αντιγραφή στην ίδια εταιρεία, είναι διαθέσιμη η λειτουργία επιλογής εργαζομένων (Ctrl+K).

 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.50.93 - Νέες Δυνατότητες

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Κύριες Εργασίες
1. ΝΕΟ! Κατά τον υπολογισμό των αποδοχών της αποζημίωσης απόλυσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ή όχι το ανώτατο όριο (το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη επί 8 επί 30) επιλέγοντας τιμή στη γενική παράμετρο «Αποζημίωση απόλυσης με άνω όριο» (Παράμετροι | Διαχείριση εταιρείας | Γενικές παράμετροι εφαρμογής).
2. ΝΕΟ! Κατά τον υπολογισμό των προσαυξήσεων της αποζημίωσης απόλυσης μπορείτε να περιορίσετε τους μήνες που ελέγχονται ή όχι καταχωρώντας τιμή στη γενική παράμετρο «Πλήθος μηνών για προσαυξήσεις Αποζημίωσης Απόλυσης» (Παράμετροι | Διαχείριση εταιρείας | Γενικές παράμετροι εφαρμογής).
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Γενικά
Στην επιλογή εργαζομένων (Ctrl+K), που καλείται από διάφορες διαδικασίες, εμφανίζεται το πλήθος των εργαζομένων και το πλήθος των επιλεγμένων εργαζομένων.
ΕΝΤΥΠΑ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Έντυπα ΟΑΕΔ
1. Κατά την αποθήκευση καταχώρισης και την υποβολή των εντύπων Ε3, Ε3.1, Ε3.2, Ε3.3, Ε3.4 ελέγχεται η συμπλήρωση του πεδίου «Ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης».
2. Στο έντυπο Ε3 προστέθηκε το πρόγραμμα: «ΠΡ. ΕΠΙΧ. ΕΠΙΧ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 10.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 30-49 ΕΤΩΝ».
3. Στο έντυπο Ε3.1 προστέθηκε το πρόγραμμα: «ΠΡ. ΚΟΙΝΩΦ. ΧΑΡ. ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ) ΣΥΜΠ/ΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, ΓΙΑ 24.251 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ».
Λοιπά Έντυπα και Βεβαιώσεις
Εκτυπώσεις
1. Στην εκτύπωση «Κατάσταση Ασφαλίσεως Προσωπικού» είναι διαθέσιμο το νέο πεδίο «Ώρες εργασίας ανά ημέρα» από τα αποτελέσματα της μισθοδοσίας. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με Ctrl+P) και να προσθέσετε το νέο πεδίο.
2. ΝΕΟ! Στην επιλογή «Λοιπά Έντυπα και Βεβαιώσεις» προστέθηκε νέο έντυπο «ΕΦΚΑ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ».
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Επικοινωνία με Τράπεζες
Στην επιλογή «Citibank SEPA» προστέθηκε κριτήριο κωδικοποίησης pgp.

 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.50.92 - Νέες Δυνατότητες

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Εκτυπώσεις
Στην εκτύπωση «Αποδείξεις Μισθοδοσίας Ν.3227/2004» είναι διαθέσιμο το πεδίο ΙΒΑΝ των εργαζομένων. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με Ctrl+P) και να προσθέσετε το νέο πεδίο.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Κύριες Εργασίες
Στη «Διαχείριση Εργαζομένων» στη σελίδα «Εργασ./σελ.2» στο πεδίο «Ειδική περίπτωση ασφάλισης» είναι διαθέσιμη νέα τιμή που ορίσθηκε από τον ΕΦΚΑ (50 - Εξαίρεση από τον Κλάδο Ασθένειας σε Είδος και Χρήμα υπαγόμενων στην ασφάλιση Ε.Υ.Δ.Α.Π., Τ.Υ.Π.Ε.Τ., Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε., ΤΑΜΕΙΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ).
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Ωράρια Εργαζομένων» προστέθηκε νέα φόρμα εκτύπωσης «Ωράρια Εργασίας ΠΔ (EXCEL)».
ΕΝΤΥΠΑ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Λοιπά Έντυπα και Βεβαιώσεις
Εκτυπώσεις
Στην εκτύπωση «Κατάσταση Ασφαλίσεως Προσωπικού» είναι διαθέσιμα νέα πεδία: Κωδικός και Περιγραφή ειδικότητας, Οριζόμενες Μεταβλητές 1-10, Οριζόμενες Ημερομηνίες 1-10, Οριζόμενοι Πίνακες (Κωδ.), Οριζόμενοι Πίνακες (Περ.) 1-10, 10 νέα υπολογιζόμενα πεδία κειμένου, 20 νέα αριθμητικά υπολογιζόμενα πεδία. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με Ctrl+P) και να προσθέσετε τα νέα πεδία.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Επικοινωνία με Τράπεζες
ΝΕΟ! Προστέθηκε νέα επιλογή «Citibank SEPA».

 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.50.91 - Νέες Δυνατότητες

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Στη διαδικασία «Στοιχεία Μισθοδοτικής Περιόδου» προστέθηκε λειτουργία για αυτόματο υπολογισμό όλων των μισθοδοσιών σε εργαζομένους που αποχωρούν.
Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε τις οδηγίες deiteOdigies
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Κύριες Εργασίες
1. ΝΕΟ! Στη «Διαχείριση Εργαζομένων» στη σελίδα «Εργασιακά» στο πεδίο «Ειδική κατηγορία εργαζομένου» προστέθηκε νέα τιμή «Εργαζόμενος με ΔΠΥ».
2. Στη «Διαχείριση Εργαζομένων» στη σελίδα «Εργασ./σελ.2» στα πεδία «ΚΑΔ», «Κωδικός Ειδικότητας», «Πακέτο Κάλυψης» (και στις τρεις τριάδες) είναι διαθέσιμες οι νέες τιμές που ορίσθηκαν από τον ΕΦΚΑ.
3. Στην επιλογή εργαζομένων (Ctrl+K), που καλείται από διάφορες διαδικασίες, είναι διαθέσιμο στην επιλογή των κριτηρίων (δεύτερη σελίδα) το πεδίο «Ειδική κατηγορία εργαζομένου» των εργαζομένων.
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
Στην εκτύπωση «Κατάσταση Εξέλιξης Μισθού ανά Μήνα» είναι διαθέσιμο νέο κριτήριο «Μόνο με αλλαγή μισθού» για να εμφανισθούν μόνο οι εργαζόμενοι που έχουν αλλαγή μισθού στο διάστημα των κριτηρίων που επιλέγετε. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με Ctrl+P) και να προσθέσετε το νέο κριτήριο.
ΕΝΤΥΠΑ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Δηλώσεις ΦΜΥ
Υποβολή μέσω Internet
ΝΕΟ! Στην υποβολή Προσωρινής Δήλωσης ΦΜΥ όταν υποβάλετε οριστικά μια Προσωρινή Δήλωση  μπορείτε να το δηλώστε στο σύστημα και να καταγραφεί ως οριστική. Όταν πατήσετε το κουμπί αποστολή (είτε με IE ή Firefox), πραγματοποιείται σύνδεση στο site του taxis. Όταν επιλέξετε αποσύνδεση ή από τη λίστα εταιρειών αριστερά επιλέξετε άλλη εταιρεία, εμφανίζεται ερώτηση «Να καταγραφεί αυτή η αποστολή ως οριστική;» Αν προχωρήσατε σε οριστική υποβολή και η απάντηση είναι θετική γίνεται καταγραφή στη λίστα των υποβεβλημένων δηλώσεων που εμφανίζεται στη Διαχείριση Εταιρειών (Παράμετροι / Διαχείριση Εταιρείας / Διαχείριση Εταιρειών) υπο-οθόνη Υποβολές.
Έντυπα ΟΑΕΔ
Στο έντυπο Ε4 «Πίνακας Προσωπικού» δεν εμφανίζονται οι εργαζόμενοι που έχουν ειδική κατηγορία «Εργαζόμενος με ΔΠΥ».
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Εξαγωγή σε ASCII
Στην «Εξαγωγή Συμψηφιστικού Λογιστικού Άρθρου» προστέθηκε κριτήριο ο Κωδικός εργαζομένου και είναι διαθέσιμη επιλογή εργαζομένων (Ctrl+K).
ΠΑΡΟΧΕΣ
Εκτυπώσεις
1. Στην εκτύπωση «Παροχές / Εργαζόμενο» είναι διαθέσιμα τα Οριζόμενα πεδία των «Ειδών Παροχών». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με Ctrl+P) και να προσθέσετε τα νέα πεδία.
2. Στην εκτύπωση «Κόστος Παροχών / Εργαζόμενο» είναι διαθέσιμα τα Οριζόμενα πεδία των «Ειδών Παροχών». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με Ctrl+P) και να προσθέσετε τα νέα πεδία.

 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.50.90 - Νέες Δυνατότητες

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
Στην εκτύπωση «Συγκεντρωτική Κατάσταση Μισθοδοσίας» βελτιώθηκε η ταχύτητα εκτέλεσης.
Βοηθητικές Εργασίες
Στην επιλογή «Υπολογισμός Μικτών Αποδοχ. βάσει Καθαρών» προστέθηκαν τα πεδία «Ημερομηνίες πεδίου» για προσδιορισμό του διαστήματος που αναφέρεται το πεδίο μισθοδοσίας που χρησιμοποιήσατε. Επίσης, αν δεν έχετε χρησιμοποιήσει φίλτρο επιλογής εργαζομένων εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Κύριες Εργασίες
1. Στη «Διαχείριση Εργαζομένων» στη σελίδα «Προσωπικά» στο πεδίο «Είδος ταυτότητας» προστέθηκε η επιλογή «Δελτίο αιτούντος άσυλο». Χρησιμοποιείται στα έντυπα Ε3, Ε3.1, Ε3.2, Ε3.3, Ε3.4, E5, E6, E7, σε καταχώριση, εκτύπωση και υποβολή.
2. Στα έντυπα E3 «Αναγγελία Πρόσληψης», Ε3.3 «Αναγγελία έναρξης πρακτικής άσκησης», E3.4 «Αναγγελία έναρξης μαθητείας» προστέθηκαν νέα προγράμματα / προσκλήσεις.
Βοηθητικές Εργασίες
Στην επιλογή «Μαζική Αλλαγή Στοιχείων Εργαζομένων» προστέθηκε νέο πεδίο «Παρατηρήσεις Ε3» το οποίο μπορείτε να ενημερώσετε ή να διαγράψετε την τιμή του μαζικά.
ΕΝΤΥΠΑ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Δηλώσεις ΦΜΥ
1. Στην εκτύπωση και την υποβολή «Προσωρινής Δήλωσης ΦΜΥ» οι αποδοχές των «Μελών ΔΣ με συμμετοχή μικρότερη του 3%» εμφανίζονται και στη δεύτερη ενότητα και υπολογίζεται Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου, όπως και για τα «Μέλη ΔΣ».
2. Στην εκτύπωση, το αρχείο «Οριστικής Δήλωση ΦΜΥ» και την υποβολή «Βεβαιώσεων Αποδοχών» από τις ακαθάριστες αποδοχές αποζημίωσης απόλυσης αφαιρείται ο ΦΜΥ.
ΔΑΝΕΙΑ
Βοηθητικές Εργασίες
ΝΕΟ! Προστέθηκε νέα επιλογή «Μαζική Διαγραφή Δανειακών Συμβάσεων».

 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.50.89 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Έντυπα ΑΠΔ
Σύμφωνα με την εγκύκλιο 18/2017 του ΕΦΚΑ για το τ.ΕΤΑΑ τομέας ΤΣΑΥ, η Εισφορά Στέγης Υγειονομικών, εμφανίζεται στην ΑΠΔ σε τύπο αποδοχών 95 με Κωδικό Δραστηριότητας 0720, Κωδικό Ειδικότητας  000480 και Κωδικό Πακέτου Κάλυψης 0047 χωρίς αποδοχές.
Προσοχή: Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε τις οδηγίες deiteOdigies
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
Αποκαταστάθηκε η δυσλειτουργία στην επιλογή «Συμψηφιστικό Λογιστικό Άρθρο».

 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.50.88 - Νέες Δυνατότητες

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
Στην επιλογή «Συμψηφιστικό Λογιστικό Άρθρο» προστέθηκε νέο κριτήριο «Αφαίρεση επιδότησης» για τα επιδοτούμενα προγράμματα ΟΑΕΔ. Αν το επιλέξτε, τότε η επιδότηση εργοδότη αφαιρείται από τις εισφορές εργοδότη στη χρέωση και το σύνολο της επιδότησης από το σύνολο εισφορών στην πίστωση. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με Ctrl+P) και να προσθέσετε το νέο κριτήριο.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Κύριες Εργασίες
Στη «Διαχείριση Εργαζομένων» στη σελίδα «Εργασιακά», στο πεδίο «Ειδικές Κατηγορίες Εργαζομένων» προστέθηκαν νέες τιμές: «Αξιωματικός ΕΝ σε πλοίο ελληνικής σημαίας χωρίς προσαυξήσεις δώρων», «Πλήρωμα ΕΝ σε πλοίο ελληνικής σημαίας χωρίς προσαυξήσεις δώρων», «Αξιωματικός ΕΝ σε πλοίο ξένης σημαίας χωρίς προσαυξήσεις δώρων», «Πλήρωμα ΕΝ σε πλοίο ξένης σημαίας χωρίς προσαυξήσεις δώρων».
ΕΝΤΥΠΑ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Δηλώσεις ΦΜΥ
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Παροχές σε είδος» προστέθηκε νέα κατηγορία «Αποδοχές Τίτλου Κτήσης». Τα ποσά που θα προσδιορίσετε σε αυτήν την κατηγορία εμφανίζονται στη βεβαίωση αποδοχών με τύπο αποδοχών 04.
Έντυπα ΙΚΑ
ΝΕΟ! Στα «Έντυπα ΙΚΑ» σε «Καταχώρηση Στοιχείων» και «Εκτυπώσεις» προστέθηκαν νέες επιλογές «Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη», για να μπορείτε να εκτυπώνετε το έντυπο μεταβολής στοιχείων εργοδότη για το ΙΚΑ.
Έντυπα ΟΑΕΔ
Εκτυπώσεις
ΝΕΟ! Προστέθηκε νέα εκτύπωση «Ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΛΑΕΚ», που εμφανίζει τις εισφορές υπέρ ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ που έχουν υπολογιστεί για τους ασφαλιστικούς οργανισμούς στους οποίους έχετε συμπληρώσει το νέο πεδίο «Ποσοστό υπέρ ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ».
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Διαχείριση Εταιρειών
Στην επιλογή «Διαχείριση Εταιρειών» κατά τη δημιουργία νέας εταιρείας γίνεται έλεγχος για το αν υπάρχει άλλη εταιρεία με το ίδιο ΑΦΜ.
Ασφάλεια Εφαρμογής
Εφόσον έχετε ενεργοποιήσει την «Παρακολούθηση Μεταβολών Δεδομένων» (από Παράμετροι | Διαχείριση Εταιρείας | Γενικές Παράμετροι Εφαρμογής), καταγράφονται και οι αλλαγές που γίνονται στην ασφάλεια και τα δικαιώματα χρηστών (ομάδες, χρήστες, μενού ομάδων, πεδία ομάδων, εταιρείες, φόρμες καταχώρισης, εργαζόμενοι, βάρδιες).

 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.50.87 - Νέες Δυνατότητες

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Πίνακες
Στην επιλογή «Ποσά ΕΕΕ / Ασφαλιστικές Κλάσεις» προστέθηκαν τιμές για το 2017.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Βοηθητικές Εργασίες
Στην επιλογή «Μαζική Αλλαγή Στοιχείων Εργαζομένων» προστέθηκαν τα «ΚΑΔ», «Κωδικός Ειδικότητας», «Πακέτο Κάλυψης» (και «Είδος» για επιλογή της πρώτης, δεύτερης ή τρίτης τριάδας) για μαζική αλλαγή των στοιχείων εργαζομένου που βρίσκονται στη σελίδα «Εργασ/σελ.2». Επίσης στο «Πεδίο Αλλαγής» προστέθηκε νέα τιμή «Αριθμός παραρτήματος».
ΕΝΤΥΠΑ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Δηλώσεις ΦΜΥ
Σύμφωνα με οδηγία της ΑΑΔΕ «Τα ποσά χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου αφορούν κρατήσεις υπέρ τρίτων και επομένως δεν αφαιρούνται από το ποσό των ακαθάριστων αμοιβών για τον προσδιορισμό των καθαρών αμοιβών», στην επιλογή «Οριστική Δήλωση ΦΜΥ» (εκτύπωση, αρχείο και υποβολή) δεν προστίθενται τα ποσά χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου στις κρατήσεις.
ΑΔΕΙΕΣ – ΑΠΟΥΣΙΕΣ
Κύριες Εργασίες
Στην επιλογή «Πολιτική Αδειών-Απουσιών Εργαζομένων» προστέθηκαν νέα μη υποχρεωτικά φίλτρα «Έτος (από-έως)» και «Κατηγορία» και «Είδος άδειας».
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
1. Στην εκτύπωση «Άδειες-Απουσίες Εργαζομένων» προστέθηκε νέο κριτήριο «Ομάδα άδειας-απουσίας». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με Ctrl+P) και να προσθέσετε το νέο κριτήριο.
2. Στην εκτύπωση «Υπόλοιπα Εργαζομένων» προστέθηκε νέο κριτήριο «Ομάδα άδειας-απουσίας». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με Ctrl+P) και να προσθέσετε το νέο κριτήριο.
Βοηθητικές Εργασίες
Στη διαδικασία «Ενημέρωση πολιτικής αδειών απουσιών» προστέθηκε νέο κριτήριο «Ενέργεια» με τιμές: «Δημιουργία», «Άθροιση». Έτσι, μπορείτε να εκτελέσετε τη διαδικασία δύο φορές μία με δημιουργία και μία με άθροιση, προκειμένου να μεταφέρετε σε ένα είδος άδειας τα υπόλοιπα από το προηγούμενο έτος δύο ή περισσοτέρων ειδών αδείας.

 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.50.86 - Νέες Δυνατότητες

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Κύριες Εργασίες
Διαχείριση Εργαζομένων
1. Στην επιλογή «Διαχείριση Εργαζομένων» στη σελίδα «Εργασιακά» στο πεδίο «Ειδική κατηγορία εργαζομένου» προστέθηκαν νέες τιμές:
• Ανάπηρος με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%
• Ολικά τυφλός ή κινητικά ανάπηρος με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%
• Μέλος ΔΣ (μικρότερη του 3% συμμετοχή στην εταιρεία)
• Εργαζόμενος υπαγόμενος στην ασφάλιση ΟΓΑ έως 150 ημερομίσθια ανά έτος
• Μέλος συνεταιρισμού περιστασιακής απασχόλησης υπαγόμενος στην ασφάλιση ΟΓΑ
2. Στην επιλογή «Διαχείριση Εργαζομένων» στη σελίδα «Εργασιακά» στο πεδίο «Κωδικός αμοιβών επιχ.δραστ.» προστέθηκαν νέες τιμές:
• 13, Φόρος=0%, Ελάχιστες αμοιβές δικηγόρων που αφορούν γραμμάτια προείσπραξης και καταβάλλονται από φορείς εκτός των δικηγορικών συλλόγων
• 14, Φόρος=3%, Άρθρο 64 παρ. 1 περ. δ' εδάφιο 4 και επόμενα του ν. 4172/2013 αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα
3. Στην επιλογή «Διαχείριση Εργαζομένων» στη σελίδα «Εργασιακά» στο πεδίο «Κωδικός εισ. μερισμ-τοκ-δικ.» προστέθηκαν νέες τιμές:
• 5, Φόρος=0%, Μερίσματα που απαλλάσσονται του φόρου (Δικαιούχοι Φυσικά πρόσωπα)
• 6, Φόρος=0%, Τόκοι που απαλλάσσονται του φόρου
ΕΝΤΥΠΑ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Δηλώσεις ΦΜΥ
1. Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1025/28.2.2017, στην επιλογή «Οριστική Δήλωση ΦΜΥ» (εκτύπωση, αρχείο και υποβολή), για το έτος 2016 και επόμενα, όλες οι αποδοχές των εργαζομένων με τις παρακάτω ειδικές κατηγορίες εμφανίζονται σε τύπους αποδοχών ως εξής:
Ανάπηρος με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%:
οι μη αναδρομικές αποδοχές σε τύπο 18
οι αναδρομικές αποδοχές σε τύπο 21 ανά έτος
Ολικά τυφλός ή κινητικά ανάπηρος με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%:
οι μη αναδρομικές αποδοχές σε τύπο 19
οι αναδρομικές αποδοχές σε τύπο 22 ανά έτος
Μέλος ΔΣ (μικρότερη του 3% συμμετοχή στην εταιρεία) σε τύπο αποδοχών 55 και αντιμετώπιση όπως το «ΜΕΛΟΣ ΔΣ»
Εργαζόμενος υπαγόμενος στην ασφάλιση ΟΓΑ έως 150 ημερομίσθια ανά έτος σε τύπο αποδοχών 56
Μέλος συνεταιρισμού περιστασιακής απασχόλησης υπαγόμενος στην ασφάλιση ΟΓΑ σε τύπο αποδοχών 57.
Ποσά απαλλασσόμενα φόρου και εισφοράς, δηλαδή από εξωτερικά επιδόματα που έχουν στο πεδίο «Υπολογισμός ΦΜΥ» τιμή «ΟΧΙ» και «Υπολογισμός εισφ.αλληλ» τιμή «Εξαιρείται» εμφανίζονται σε τύπο αποδοχών 48.
Αναδρομικά ποσά απαλλασσόμενα φόρου και εισφοράς, δηλαδή από πεδία μισθοδοσίας που έχουν είδος «Αναδρομικά» που απαλλάσσονται από ΦΜΥ, εμφανίζονται σε τύπο αποδοχών 51.
2. Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1025/28.2.2017, στην επιλογή «Οριστική Δήλωση Επιχειρήμ. Δραστηριότητας» (εκτύπωση, αρχείο και υποβολή) προστέθηκαν οι νέοι κωδικοί 13 και 14.
3. Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1025/28.2.2017, στην επιλογή «Οριστική Δήλωση Τόκων-Μερισμάτων-Δικαιωμάτων» (εκτύπωση, αρχείο και υποβολή) προστέθηκαν οι νέοι κωδικοί 5 και 6.
Λοιπά Έντυπα & Βεβαιώσεις
1. Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1025/28.2.2017, στην επιλογή «Βεβαιώσεις Αποδοχών», για το έτος 2016 και επόμενα, όλες οι αποδοχές των εργαζομένων με τις παρακάτω ειδικές κατηγορίες εμφανίζονται ως εξής:
Ανάπηρος με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%:
οι μη αναδρομικές αποδοχές στον Πίνακα ΙΙ σε γραμμή «Μισθοί»
οι αναδρομικές αποδοχές στον Πίνακα ΙΙ σε γραμμή «Αναδρομικά» ανά έτος
Ολικά τυφλός ή κινητικά ανάπηρος με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%:
οι μη αναδρομικές αποδοχές στον Πίνακα ΙΙ σε γραμμή «Μισθοί»
οι αναδρομικές αποδοχές στον Πίνακα ΙΙ σε γραμμή «Αναδρομικά» ανά έτος.
Μέλος ΔΣ (μικρότερη του 3% συμμετοχή στην εταιρεία) στον Πίνακα ΙΙ σε γραμμή «Αποδοχές Μελών ΔΣ» και αντιμετώπιση όπως το ΜΕΛΟΣ ΔΣ
Εργαζόμενος υπαγόμενος στην ασφάλιση ΟΓΑ έως 150 ημερομίσθια ανά έτος στον Πίνακα ΙΙ σε γραμμή «Μισθοί»
Μέλος συνεταιρισμού περιστασιακής απασχόλησης υπαγόμενος στην ασφάλιση ΟΓΑ στον Πίνακα ΙΙ σε γραμμή «Μισθοί».
Ποσά απαλλασσόμενα φόρου και εισφοράς, δηλαδή εξωτερικά επιδόματα που έχουν στο πεδίο «Υπολογισμός ΦΜΥ» τιμή «ΟΧΙ» και «Υπολογισμός εισφ.αλληλ» τιμή «Εξαιρείται» εμφανίζονται στον Πίνακα ΙΙΙ.
Αναδρομικά ποσά απαλλασσόμενα φόρου και εισφοράς, δηλαδή ποσά από πεδία μισθοδοσίας που έχουν είδος «Αναδρομικά» που απαλλάσσονται από ΦΜΥ, εμφανίζονται στον Πίνακα ΙΙΙ.
2. Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1025/28.2.2017, στην επιλογή «Βεβ.Εισοδ. Επιχειρήμ. Δραστηριότητας» προστέθηκαν οι νέοι κωδικοί 13 και 14.
3. Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1025/28.2.2017, στην επιλογή «Βεβ.Εισοδ. Τόκων-Μερισμάτων-Δικαιωμάτων» προστέθηκαν οι νέοι κωδικοί 5 και 6.
4. Στην εκτύπωση «Λοιπά έντυπα και βεβαιώσεις» προστέθηκαν νέες φόρμες «Ατομική σύμβαση εργασίας».
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Μεταφορά Δεδομένων
Στην επιλογή «Ένωση εταιρειών» προστέθηκε νέο κριτήριο «Ενέργεια» με τιμές «Ένωση» και «Αντιγραφή». Αν επιλέξετε «Αντιγραφή» χωρίς συμπλήρωση των υποκαταστημάτων σε κενή εταιρεία, αντιγράφονται όλα τα δεδομένα εταιρείας και εργαζομένων.

 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


Premium HRM: 2.50.85 - Νέες Δυνατότητες

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
Στην εκτύπωση «Κατάσταση Εργαζομένων» προστέθηκε νέα φόρμα «Κατάσταση Εργαζομένων (EXCEL)».

 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.50.84 - Νέες Δυνατότητες

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Κύριες Εργασίες
1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4387/2017 και την ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) παρακαλούμε όπως διαβάσετε τις παρακάτω επισυναπτόμενες οδηγίες οι οποίες αφορούν τις εγκυκλίους με αριθμό:  
4/2.2.2017 «Μέλη Εταιριών ή Συνεταιρισμών και Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Ανωνύμων Εταιριών ή Αγροτικών Συνεταιρισμών, για τις αμοιβές που λαμβάνουν, είτε στα πλαίσια εξαρτημένης εργασίας, είτε με την ιδιότητα του μέλους Δ.Σ»
5/8.2.2017
«Ένταξη των μισθωτών του τ.Ο.Γ.Α. στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης» και
6/14.2.2017  
«Ένταξη των Μισθωτών του τ. Ε.Τ.Α.Α. – Τομέας Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. | Απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα»
2.

Για την κάλυψη των αναγκών υπολογισμού της κατηγορίας εργαζομένων που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ 4 εγκύκλιο (ΔΣ),  δημιουργήθηκαν νέοι τρόποι υπολογισμού ΦΜΥ θέτοντας ως τακτικές αποδοχές τα αναδρομικά, με κωδικό 41000 και περιγραφή «Αμοιβές μελών ΔΣ 12/6/4/3/2 περιόδων», για να δηλώστε έναν στον εργαζόμενο που είναι μέλος ΔΣ.
Προσοχή: Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε τις οδηγίες deiteOdigies

Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
Στην εκτύπωση «Συγκεντρωτική Κατάσταση Αποδοχών» είναι διαθέσιμο νέο πεδίο «ΤΠΤΕ». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με Ctrl+P) και να προσθέσετε το νέο πεδίο.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
1. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Αναλυτική καρτέλα εργαζομένου» προστέθηκε νέα φόρμα «Βεβαίωση Προϋπηρεσίας».
2. ΝΕΟ! Προστέθηκε νέα εκτύπωση «Κατάσταση Εξέλιξης Μισθού ανά Μήνα».
ΕΝΤΥΠΑ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Έντυπα ΑΠΔ
Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 4/2017 του ΕΦΚΑ, οι αποδοχές των εργαζομένων που η «Κατηγορία εργασιακής σχέσης» είναι «Μέλος ΔΣ» είναι στη βάση υπολογισμού των εισφορών και εμφανίζονται σε τύπος αποδοχών 94 με συμπληρωμένες τις ημερομηνίες απασχόλησης.

 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


Premium HRM: 2.50.83 - Νέες Δυνατότητες

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
Στην εκτύπωση «Συγκεντρωτική Κατάσταση Αποδοχών» είναι διαθέσιμο νέο κριτήριο «Αλλαγή σελίδας ανά ομαδοποίηση» και τα πεδία «Α/Α ανά ομαδοποίηση» και «Περιγραφή ομαδοποίησης». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με Ctrl+P) και να προσθέσετε το νέο κριτήριο ή τα νέα πεδία.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Κύριες Εργασίες
Αποκαταστάθηκε η δυσλειτουργία στην «Ενημέρωση μισθού από ΣΣΕ».

 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.50.82 - Νέες Δυνατότητες

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
1. ΝΕΟ! Προστέθηκε νέα εκτύπωση «Αναλυτική Καρτέλα Εργαζομένου» η οποία απεικονίζει διάφορα στοιχεία του εργαζομένου από την επιλογή «Διαχείριση Εργαζομένων» («Εργαζόμενοι/ Κύριες Εργασίες).
2. Στην εκτύπωση «Πληροφοριακά Στοιχεία Εργαζομένων» είναι διαθέσιμο νέο κριτήριο αναζήτησης «Ημ/νία ελέγχου Κέντρων Κόστους», σύμφωνα με το οποίο εμφανίζονται μόνο τα Κέντρα Κόστους που είναι ενεργά τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με Ctrl+P) και να προσθέσετε το νέο κριτήριο.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Κύριες Εργασίες
1. ΝΕΟ! Προστέθηκε νέα επιλογή «Αρχεία ΕΤΕΑΠΕΠ» (Επαγγελματικό Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών). Για την ορθή αποθήκευση ή εκτύπωση των δεδομένων σας, θα πρέπει να επιλέξετε ένα-ένα τα ταμεία ΕΤΕΑΠΕΠ (Εργαζόμενοι/ Πίνακες/ Ασφαλιστικοί Οργανισμοί) και στο πεδίο «Είδος Ταμείου» να ορίσετε ανάλογα με την περίπτωση την τιμή «Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π ΝΕΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ» ή «Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π ΝΕΟΣ ΜΕ ΒΑΡΕΑ» ή «Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π ΠΑΛΑΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ».
2. Στην επιλογή «Δισκέτα ΤΕΑΥΕ Τροφίμων» δημιουργείται αρχείο σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές v1.4.

 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.50.81 - Νέες Δυνατότητες

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Κύριες Εργασίες
Μετά από επικοινωνία με το ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) από 1/1/2017 δεν υπάρχει διαχωρισμός στον τρόπο υπολογισμού εισφορών σε παλαιούς και νέους. Οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζονται από 1/1/2017 ως ΝΕΟΙ ως προς το ανώτατο όριο και τον τρόπο υπολογισμού και ισχύει για ΟΛΑ τα ταμεία.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Κύριες Εργασίες
1. Στην επιλογή εργαζομένων (Ctrl+K), που καλείται από διάφορες διαδικασίες, είναι διαθέσιμο στην επιλογή των κριτηρίων (δεύτερη σελίδα) το πεδίο «Ημ/νία σύμβασης (E9)» των εργαζομένων από το Ε9.
2. ΝΕΟ! Στην επιλογή «Υπολογισμός Καθαρού Μισθού από Μικτό» προστέθηκε νέο κριτήριο «Συμπερ/νται προηγ.μισθοδ.» στο οποίο θα πρέπει να επιλέξετε την τιμή ΝΑΙ για τους εργαζόμενους στους οποίους θέλετε να υπολογίσετε Καθαρό από Μικτό σε κάποιο μήνα εκτός του Ιανουαρίου δηλ. σε εργαζόμενο στον οποίο έχουν ήδη υπολογιστεί προηγούμενες μισθοδοσίες. Προσοχή για αυτούς τους εργαζόμενους θα πρέπει τον Ιανουάριο του επόμενου ημερολογιακού έτους να «τρέξετε» ξανά τη διαδικασία «Υπολογισμός Καθαρού Μισθού από Μικτό» αφού ενδέχεται να τροποποιηθεί ο ΦΜΥ και κατά συνέπεια οι Μικτές Αποδοχές του.
Βοηθητικές Εργασίες
Στη «Μαζική Αλλαγή Στοιχείων Εργαζομένων» για επεξεργασία ασφαλιστικών ταμείων, προστέθηκαν έλεγχοι για ημερομηνία έναρξης που είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας λήξης.
ΕΝΤΥΠΑ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Λοιπά Έντυπα και Βεβαιώσεις
ΝΕΟ! Στην επιλογή «Λοιπά Έντυπα και Βεβαιώσεις» προστέθηκε νέο έντυπο «Βεβ. εργοδότη για τραπεζική χρήση».

 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.50.79 - Νέες Δυνατότητες

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
1. Στην εκτύπωση «Σύνολα Μισθοδοσίας» προστέθηκε νέο κριτήριο «Διαχωρισμός ημερών/αποδοχών ανά τύπο», όπου αν επιλέξετε ΝΑΙ, τότε οι ημέρες εργασίας διαχωρίζονται ανά τύπο αποδοχών. Αν ο τύπος αποδοχών είναι ΔΧ/ΔΠ/ΕΑ, τότε όλες οι αποδοχές ημερών και ωρών αθροίζονται και εμφανίζονται σε νέα γραμμή με περιγραφή «Προσαυξήσεις λοιπών αποδοχών». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με Ctrl+P) και να προσθέσετε το νέο κριτήριο.
2. Στην εκτύπωση «Συγκεντρωτική Κατάσταση Αποδοχών» προστέθηκε νέο κριτήριο «Ομαδοποίηση» με τιμή: <καμία>, «Τράπεζα», ώστε να παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ομαδοποιημένα ανά τράπεζα εργαζομένου. Επίσης είναι διαθέσιμα τα πεδία στην επικεφαλίδα: «Κωδικός», «Περιγραφή τράπεζας» και στο υποσέλιδα τα πεδία: «Πλήθος εργαζομένων», «Σύνολα» σε κάθε αριθμητικό πεδίο. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με Ctrl+P) και να προσθέσετε το νέο κριτήριο ή τα νέα πεδία.
3. Στην εκτύπωση «Συγκεντρωτική Κατάσταση Μισθοδοσίας» προστέθηκε νέο κριτήριο «Ομαδοποίηση 1» με τιμές «Είδος αποδοχών» και «Τύπος αποδοχών». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με Ctrl+P) και να προσθέσετε το νέο κριτήριο.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Κύριες Εργασίες
NEO! Στην επιλογή «Υπολογισμός Μικτού Μισθού από Καθαρό» προστέθηκε νέο κριτήριο «Συμπερ/νται προηγ.μισθοδ.» στο οποίο θα πρέπει να επιλέξετε την τιμή ΝΑΙ για τους εργαζόμενους στους οποίους θέλετε να υπολογίσετε Μικτό από Καθαρό σε κάποιο μήνα εκτός του Ιανουαρίου δηλ. σε εργαζόμενο στον οποίο έχουν  ήδη υπολογιστεί προηγούμενες μισθοδοσίες. Προσοχή για αυτούς τους εργαζόμενους θα πρέπει τον Ιανουάριο του επόμενου ημερολογιακού έτους να «τρέξετε» ξανά τη διαδικασία «Υπολογισμός Μικτού Μισθού από Καθαρό» αφού ενδέχεται να τροποποιηθεί ο ΦΜΥ κατά συνέπεια και οι Καθαρές Αποδοχές του.
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
Στην εκτύπωση «Κατάσταση Εργαζομένων» προστέθηκαν νέα κριτήρια «Ημερομηνία ελέγχου ασφ.οργ.» και «Ημερομηνία ελέγχου κέντρων κόστους», όπου αν συμπληρώσετε ένα ή και τα δύο, περιλαμβάνονται οι εργαζόμενοι που έχουν ασφαλιστικό οργανισμό ή κέντρο κόστους αντίστοιχα σύμφωνα με τα διαστήματα που είναι το καθένα σε ισχύ. Επίσης είναι διαθέσιμα τα πεδία «Ημέρ. Εργ. ανά εβδομ./αδείας» και «Προσαυξήσεις λοιπών αποδοχών». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με Ctrl+P) και να προσθέσετε το νέο κριτήριο ή τα νέα πεδία.
Βοηθητικές Εργασίες
Στη «Μαζική Αλλαγή Στοιχείων Εργαζομένων» μπορείτε να εισάγετε νέους ασφαλιστικούς οργανισμούς ή να θέσετε ημερομηνία λήξης σε επιλεγμένους εργαζομένους.
ΕΝΤΥΠΑ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Έντυπα ΑΠΔ
Υποβολή μέσω Internet
NEO! Στην υποβολή ΑΠΔ όταν υποβάλετε οριστικά μια ΑΠΔ μπορείτε να το δηλώστε στο σύστημα και να καταγραφεί ως οριστική. Όταν πατήσετε το κουμπί αποστολή (είτε με IE ή Firefox), πραγματοποιείται σύνδεση στο site του ΙΚΑ. Όταν επιλέξετε αποσύνδεση ή από τη λίστα εταιρειών αριστερά επιλέξετε άλλη εταιρεία, εμφανίζεται ερώτηση «Να καταγραφεί αυτή η αποστολή ως οριστική;» Αν προχωρήσατε σε οριστική υποβολή της ΑΠΔ και η απάντηση είναι θετική γίνεται καταγραφή στη λίστα των υποβεβλημένων ΑΠΔ που εμφανίζεται στη Διαχείριση Εταιρειών (Παράμετροι / Διαχείριση Εταιρείας / Διαχείριση Εταιρειών) υπο-οθόνη ΑΠΔ.
Έντυπα ΟΑΕΔ
Στο έντυπο Ε4-Κατάσταση Προσωπικού εξαιρούνται οι εργαζόμενοι οι οποίοι στο πεδίο «Κατηγ. Εργασιακής Κατάστασης» έχουν την τιμή «Ελεύθερος Επαγγελματίας».
Λοιπά Έντυπα και Βεβαιώσεις
1. Στην εκτύπωση «Κατάσταση Ασφαλίσεως Προσωπικού» είναι διαθέσιμο το νέο πεδίο «Ασφαλιστέες Αποδοχές». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με Ctrl+P) και να προσθέσετε το νέο πεδίο.
2. Στην εκτύπωση «Κατάσταση Ασφαλίσεως Προσωπικού» προστέθηκε κριτήριο «Εργαζόμενοι με ταμεία» με διαθέσιμες τιμές «Όλοι», «Ναι», «Όχι». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με Ctrl+P) και να προσθέσετε το νέο κριτήριο.
3. Στην εκτύπωση «Βιβλίο Αδειών» προστέθηκε κριτήριο «Παρατηρήσεις από Ε11». Αν επιλέξετε όχι, τότε δεν εμφανίζονται οι παρατηρήσεις για το Ε11 αλλά το είδος αποδοχών. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με Ctrl+P) και να προσθέσετε το νέο κριτήριο.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Επικοινωνία με Τράπεζες
Δημιουργία Δισκέτας Τραπεζών
1. Στις τράπεζες SEPA στο κριτήριο «Προκαταβολή» μπορείτε να επιλέξετε περισσότερα από ένα πεδία προκαταβολής.
2. Στις τράπεζες SEPA είναι πάντα ενεργό το κριτήριο «Ημ/νία πίστωσης» και είναι διαθέσιμη η τιμή του. Επίσης είναι διαθέσιμα δύο φορές τα πεδία: «Ημ/νία πίστωσης» και «Ημ/νία εκτύπωσης» και τα πεδία «Αριθμός εργαζομένων» και «Σύνολο (επικεφαλίδας)» και στην επικεφαλίδα. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με Ctrl+P) και να προσθέσετε τα νέα πεδία.
Επικοινωνία με ASCII
Στην επιλογή «Δημιουργία Profile αρχείου ASCII» όταν ο πίνακας μεταφοράς είναι «Αρχείο εργαζομένων» είναι διαθέσιμα τα πεδία «Σχέση Εργασίας», «Καθεστώς Απασχόλησης» και οι «Οριζόμενοι Αριθμοί 6-30».

 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.50.78 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Δηλώσεις ΦΜΥ
Υποβολή μέσω Internet
Στην επιλογή «Προσωρινή Δήλωση ΦΜΥ» προστέθηκαν νέες επιλογές για αποστολή στοιχείων με browser τον Mozilla Firefox, εξαιτίας της αναβάθμισης του gsis.gr

 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.50.77 - Νέες Δυνατότητες

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Κύριες Εργασίες
Επεκτάθηκε η διαδικασία «Εκκαθάριση ΦΜΥ βάσει της ΠΟΛ 1260» ώστε να συμπεριλαμβάνει και την εκκαθάριση της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης.
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
Στην εκτύπωση «Κατάσταση Εισφορών Εταιρειών» προστέθηκε νέο κριτήριο «Είδος ταμείου». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με Ctrl+P) και να προσθέσετε το νέο κριτήριο.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Κύριες Εργασίες
1.
Στη «Διαχείριση Εργαζομένων» στη σελίδα «Εργασιακά» προστέθηκε νέο πεδίο «Αποδ. ΔΠ-ΔΧ-ΕΑ-ΑπΑδ-ΑπΑπ Τεκμαρτών» με επιλογές: «Βάσει τεκμαρτού», «Βάσει μισθ/ημερ/ωρομ». Αν επιλέξετε την τιμή «Βάσει τεκμαρτού», ο υπολογισμός των αποδοχών γίνεται με βάση το ποσό που έχετε δηλώσει στη στήλη «Τεκμαρτό» στα «Οικονομικά» της «Διαχείρισης Εργαζομένων». Αν επιλέξετε την τιμή «Βάσει μισθ/ημερ/ωρομ», ο υπολογισμός των αποδοχών γίνεται με βάση το ποσό που έχετε δηλώσει στη στήλη «Μισθ/Ημερ/Ωρομ» στα «Οικονομικά» της «Διαχείρισης Εργαζομένων».
2. Στη διαδικασία «Ενημέρωση μισθού από ΣΣΕ» σε ό,τι αφορά το μισθολόγιο δημοσίου για τους εργαζομένους που στην ένταξη την 01/01/2016 είχαν αύξηση βασικού μισθού με το ¼ της διαφοράς από τον προηγούμενο, λαμβάνουν από 01/01/2017 το επόμενο ¼ (δηλαδή συνολικά τα 2/4) χωρίς να γίνεται συμψηφισμός με τη προσωπική διαφορά.
ΕΝΤΥΠΑ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Λοιπά Έντυπα & Βεβαιώσεις
Εκτυπώσεις
Στην εκτύπωση «Κατάσταση Ασφαλίσεως Προσωπικού» είναι διαθέσιμα 30 νέα υπολογιζόμενα πεδία. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με Ctrl+P) και να προσθέσετε τα νέα πεδία.
ΔΑΝΕΙΑ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
Στην εκτύπωση «Συγκεντρωτική Κατάσταση Δανείων» προστέθηκαν δύο κριτήρια: «Κρατείται από τη μισθοδοσία» και «Κατάσταση Εργαζομένων» με τιμές «Ενεργοί», «Αποχωρήσαντες», «Όλοι». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με Ctrl+P) και να προσθέσετε τα νέα κριτήρια.

 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


Premium HRM: 2.50.76 - Νέες Δυνατότητες

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές

Στην εκτύπωση «Μεικτές Αποδοχές ανά Είδος» είναι διαθέσιμες οι παρακάτω στήλες:
• Εισφορές εργαζομένου (άθροιση για όλες τις μισθοδοσίες για όλα τα ταμεία)
• Εισφορές εργοδότη (άθροιση για όλες τις μισθοδοσίες για όλα τα ταμεία)
• ΦΜΥ παρακρατηθείς (άθροιση για όλες τις μισθοδοσίες)
• Ειδική εισφορά αλληλεγγύης (άθροιση για όλες τις μισθοδοσίες)
• Ποσό επιδότησης (άθροιση για όλες τις μισθοδοσίες)
• Πέντε νέα υπολογιζόμενα ποσά (με τύπο)
Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με Ctrl+P) και να προσθέσετε τα νέα πεδία.

Πίνακες
Προστέθηκε η κλίμακα φόρου εισοδήματος του 2017 που είναι ίδια με του 2016 (Μισθοδοσία / Πίνακες).
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
Στην εκτύπωση «Κατάσταση Εργαζομένων» είναι διαθέσιμο ένα νέο κριτήριο «Ημερομηνία ισχύος» και δύο νέα πεδία «Υπηρεσία» (δηλαδή ο χρόνος από την ημερομηνία πρόσληψης ως την ημερομηνία αποχώρησης (αν είναι κενή τότε λαμβάνεται η ημερομηνία ισχύος του κριτηρίου) και «Συνολική προϋπηρεσία» (δηλαδή το άθροισμα υπηρεσίας και γενικής προϋπηρεσίας). Αν θέλετε να έχετε τις επιπλέον δυνατότητες, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με Ctrl+P), να προσθέσετε το νέο κριτήριο και τα νέα πεδία.
Πίνακες
NEO! Στα «Ωράρια» κατά τη δημιουργία νέου, γίνεται έλεγχος για άλλο ίδιο ωράριο, δηλαδή ωράριο που να έχει τον ίδιο αριθμό γραμμών ημέρας και για κάθε γραμμή που ταυτίζεται με το πεδίο «Ημέρα» όλα τα άλλα πεδία να ταυτίζονται. Αν υπάρχει τέτοιο ωράριο, εμφανίζεται σχετικό προειδοποιητικό μήνυμα.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Επικοινωνία με Τράπεζες
Δημιουργία Δισκέτας Τραπεζών
Στην επιλογή «Eurobank SEPA» προστέθηκαν δύο νέα κριτήρια για χρήση εφόσον πρόκειται για Credit Transfers: «Είδος πληρωμής για το group» με διαθέσιμες τιμές: <κενό>, MISC (για ενημέρωση της τιμής του πεδίου 2.15) και «Είδος πληρωμής ανά κίνηση» με διαθέσιμες τιμές: <κενό>, SALA (για ενημέρωση της τιμής του πεδίου 2.87). Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με Ctrl+P) και να προσθέσετε τα νέα κριτήρια.
Επικοινωνία με ASCII
Στην επιλογή «Δημιουργία Profile αρχείου ASCII» όταν ο πίνακας μεταφοράς είναι «Αρχείο εργαζομένων» είναι διαθέσιμο το πεδίο «Αριθμός κάρτας».
ΔΑΝΕΙΑ
Κύριες Εργασίες
NEO! Στις «Δανειακές Συμβάσεις» προστέθηκε η δυνατότητα τροποποίησης των ποσών των δόσεων που δεν έχουν εκκαθαριστεί στη μισθοδοσία. Επίσης υπάρχει νέο κουμπί «Αρχικές δόσεις» που εμφανίζει τις δόσεις όπως αρχικά είχαν δημιουργηθεί.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Μεταφορά Δεδομένων

NEO! Προστέθηκε νέα επιλογή «Αντιγραφή Εργαζομένων», όπου μπορείτε να αντιγράψετε τα δεδομένα ενός εργαζομένου σε νέο. Ο κωδικός του νέου εργαζομένου αποκτά κατάληξη.

 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.50.74 - Νέες Δυνατότητες

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Κύριες Εργασίες
Βάσει της απόφασης του Υπουργείου Εργασίας Φ80000/οικ.40108/1544, το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών (πλαφόν) των 5.860,80 έχει ισχύ από 01/01/2017 και έως τότε ισχύει το πλαφόν των 5.546,80. Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, στην επιλογή «Μισθοδοσία\ Πίνακες\ Ασφαλιστικοί Οργανισμοί» αυτόματα έχει οριστεί για τα ταμεία ΙΚΑ και ΤΣΜΕΔΕ ως ημερομηνία λήξης η 31/12/2016 και έχει προστεθεί νέα σειρά με ημερομηνία έναρξης 01/01/2017.
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
1. Στην εκτύπωση «Συγκεντρωτική Κατάσταση Αποδοχών» είναι διαθέσιμο νέο κριτήριο «Ενεργός στη μισθοδοσία». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με Ctrl+P), να προσθέσετε το νέο κριτήριο.
2. Στην εκτύπωση «Συγκ. Κατάστ. Στοιχείων-Αποδοχών Εταιρίας» είναι διαθέσιμο το πεδίο «ΤΠΤΕ εταιρείας». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με Ctrl+P), να προσθέσετε το νέο πεδίο.
Βοηθητικές Εργασίες
Στην επιλογή «Οριστικοποίηση Μισθοδοσίας» προστέθηκε νέο κριτήριο «Εργαζόμενος» και επιλογή αυτών με Ctrl+K.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Κύριες Εργασίες
Διαχείριση Εργαζομένων
1. Στη «Διαχείριση Εργαζομένων» στη σελίδα «Οριζόμενα πεδία» προστέθηκε νέα επιλογή «Ιστορικότητα Αλλαγών» με δεξιό κλικ σε κάθε πεδίο με το οποίο εμφανίζεται λίστα με την ιστορικότητα των αλλαγών του επιλεγμένου πεδίου.
2. Στη «Διαχείριση Εργαζομένων» στη σελίδα «Δημόσιο» στη λίστα «Προϋπηρεσίες» προστέθηκε νέο πεδίο «Φορέας» (τύπου κειμένου).
3. Στη «Διαχείριση Εργαζομένων» στη σελίδα «Λοιπά» στη λίστα «Κινήσεις Εργαζομένου» προστέθηκε νέα στήλη «Ασφ. Ημέρες».
4. Στη «Διαχείριση Παρουσιών βάσει Βαρδιών/Ωραρ.» στη λίστα «Παρουσιολόγιο» είναι διαθέσιμο νέο πεδίο «Επιπλέον Ώρες Λήξης Ωραρίου» (σε μορφή ωρών/λεπτών και δεκαδική μορφή) που υπολογίζει τη διάρκεια παρουσίας από τη λήξη του εργασίμου ωραρίου μέχρι την τελευταία κίνηση εξόδου και τη διάρκεια παρουσίας σε ημέρες που δεν ο εργαζόμενος έχει ωράριο.
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
1. Στην εκτύπωση «Πληροφοριακά Στοιχεία Εργαζομένων» είναι διαθέσιμο ένα νέο κριτήριο «Ημερομηνία ισχύος» και δύο νέα πεδία «Υπηρεσία» (δηλαδή ο χρόνος από την ημερομηνία πρόσληψης ως την ημερομηνία αποχώρησης (αν είναι κενή τότε λαμβάνεται η ημερομηνία ισχύος του κριτηρίου) και «Συνολική προϋπηρεσία» (δηλαδή το άθροισμα υπηρεσίας και γενικής προϋπηρεσίας). Αν θέλετε να έχετε τις επιπλέον δυνατότητες, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με Ctrl+P), να προσθέσετε το νέο κριτήριο και τα νέα πεδία.
2. NEO! Προστέθηκε νέα εκτύπωση «Κατάσταση Αλλαγών Οριζόμενων Πεδίων» με τις ιστορικές εγγραφές των οριζόμενων πεδίων.
3.

Στην εκτύπωση «Ατομικό δελτίο κατάταξης υπαλλήλου» εμφανίζονται τα πεδία Φορέας, Έτη-Μήνες-Ημέρες των τεσσάρων πρώτων προϋπηρεσιών που ισχύουν κατά την «ημερομηνία έως» του σχετικού κριτηρίου της εκτύπωσης.

ΕΝΤΥΠΑ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Λοιπά Έντυπα & Βεβαιώσεις
Εκτυπώσεις
1. Στην εκτύπωση «Κατάσταση Ασφαλίσεως Προσωπικού» στη φόρμα «Κατάσταση Ασφαλ. Προσωπικού ΙΚΑ (Α3)» προστέθηκε η ΤΠΤΕ Εταιρείας και η ΤΠΤΕ Έργου
2. Στην εκτύπωση «Λοιπά έντυπα και βεβαιώσεις» στη φόρμα «Βεβαίωση Εργοδότη (1)» προστέθηκε το καθεστώς απασχόλησης, η σχέση εργασίας και αναγράφεται ότι είναι σε ισχύ έως σήμερα.
Έντυπα ΟΑΕΔ
Εκτύπωση - Υποβολή μέσω internet
Στο έντυπο Ε3.4 «Αναγγελία συμβάσεως μαθητείας» προστέθηκε νέο πρόγραμμα «2016 ΟΑΕΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ».

 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


Premium HRM: 2.50.73 - Νέες Δυνατότητες

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
Στην εκτύπωση «Κατάσταση Εισφορών Εταιρειών» είναι διαθέσιμο νέο κριτήριο «Εμφάνιση ΔΧ/ΔΠ σε Ιαν/Μάι», όπου αν επιλέξετε ΝΑΙ, τότε το ΔΧ εμφανίζεται στον ΙΑΝ του επομένου έτους και το ΔΠ εμφανίζεται στον ΜΑΪ. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με Ctrl+P) και να προσθέσετε το νέο κριτήριο.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Κύριες Εργασίες
Έντυπα ΟΑΕΔ
NEO! Στο έντυπο Ε3.2 «Αναγγελία έναρξης θεωρητικής κατάρτισης» προστέθηκαν στην ενότητα Ε τα παρακάτω πεδία. Τα πεδία εμφανίζονται στη φόρμα προς καταχώριση (Εργαζόμενοι\ Κύριες Εργασίες\ Διαχείριση Εργαζομένων, κουμπί Έντυπα) και επειδή είναι υποχρεωτικά αν δεν τα συμπληρώσετε, εμφανίζονται κατά την αποθήκευση σχετικά προειδοποιητικά μηνύματα.
• Συνολικές ώρες θεωρητικής κατάρτισης ωφελουμένου στο πρόγραμμα
• Συνολικές ώρες πρακτικής άσκησης ωφελουμένου στο πρόγραμμα
• Ημέρες ασφάλισης ωφελουμένου θεωρητικής εκπαίδευσης & πρακτικής άσκησης στο πρόγραμμα
• Ημερήσιο μικτό επίδομα κατάρτισης ωφελουμένου θεωρητικής & πρακτικής άσκησης στο πρόγραμμα.
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
NEO! Προστέθηκε νέα εκτύπωση «Ωράρια Εργαζομένων» με αναλυτικά τα ωράρια εργασίας κάθε εργαζομένου σε ημέρες και ώρες.
Βοηθητικές Εργασίες
Στη διαδικασία «Μαζική Αλλαγή Στοιχείων Εργαζομένων» προστέθηκε το πεδίο «Αιτία λήξης σύμβασης ορισμένου χρόνου ή έργου» με πιθανές επιλογές «Λήξη συμπεφωνημένου χρόνου», «Περάτωση έργου», το οποίο ενημερώνει το πεδίο «Αιτιολογία λήξης σύμβασης» στο Ε7 καθώς και το πεδίο «Σχέση Εργασίας» (Τύπος Απασχόλησης) στο ίδιο έντυπο αντίστοιχα.
ΕΝΤΥΠΑ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Λοιπά Έντυπα & Βεβαιώσεις
Καταχώριση Στοιχείων
Στην επιλογή «Σχεδιασμό Εντύπων για Laser-Inkjet» είναι διαθέσιμο το πεδίο «Σχέση Εργασίας» του εργαζομένου.
Έντυπα ΟΑΕΔ
Εκτύπωση - Υποβολή μέσω internet
1. Στο έντυπο Ε3.2 «Αναγγελία έναρξης θεωρητικής κατάρτισης» προστέθηκαν στην ενότητα Ε τα παρακάτω πεδία. Τα πεδία εμφανίζονται στην εκτύπωση του εντύπου και συμπληρώνονται στην υποβολή του.
• Συνολικές ώρες θεωρητικής κατάρτισης ωφελουμένου στο πρόγραμμα
• Συνολικές ώρες πρακτικής άσκησης ωφελουμένου στο πρόγραμμα
• Ημέρες ασφάλισης ωφελουμένου θεωρητικής εκπαίδευσης & πρακτικής άσκησης στο πρόγραμμα
• Ημερήσιο μικτό επίδομα κατάρτισης ωφελουμένου θεωρητικής & πρακτικής άσκησης στο πρόγραμμα
2. Στο έντυπο Ε3 «Αναγγελία πρόσληψης» και Ε4 «Πίνακας Προσωπικού» αν ο εργαζόμενος είναι Συνταξιούχος Εργάτης, υπολογίζονται οι μεικτές αποδοχές όπως και στις υπόλοιπες κατηγορίες εργατών Μεικτές αποδοχές = «Εβδομαδιαίες ώρες» x 4,33 x «Ωρομίσθιο».
3.

NEO! Στο έντυπο Ε3 «Αναγγελία πρόσληψης» και Ε4 «Πίνακας Προσωπικού» προστέθηκε νέο κριτήριο «Ωρομίσθιο» με τιμές: «Υπολογισμός», «Ωρομίσθιο υπερωριών». Αν επιλέξετε τη δεύτερη τιμή, εμφανίζεται η τιμή του πεδίου εργαζομένου «Ωρομίσθιο υπερωριών» (Εργαζόμενοι\ Κύριες Εργασίες\ Διαχείριση Εργαζομένων στην υπο-οθόνη «Εργασιακά»), αν είναι συμπληρωμένη. Αν είναι κενή, τότε κάνει τον υπολογισμό που έκανε. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα στην εκτύπωση, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με Ctrl+P) και να προσθέσετε το νέο κριτήριο.

4. NEO! Στο έντυπο Ε4 «Πίνακας Προσωπικού» στην εκτύπωση, στο αρχείο και στην υποβολή στη στήλη «ΕΙΔΙΚ.ΟΤΗΤΑ-ΙΔΙΟΤΗΤΑ- ΣΧΕΣΗ, ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤ.)» εμφανίζει την ειδικότητα από «Εργαζόμενοι\ Κύριες Εργασίες\ Διαχείριση Εργαζομένων» στην υπο-οθόνη «Προσωπικά».  Αν το πεδίο αυτό είναι κενό, τότε εμφανίζει την ειδικότητα από την υπο-οθόνη «Εργασιακά».
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Διαχείριση Εταιρείας
1. NEO! Στη «Διαχείριση εταιρειών» στην υπο-οθόνη Παράμετροι προστέθηκε νέο πεδίο «Περίοδος υπολογισμού προσαυξήσεων δώρων», όπου μπορείτε να ορίσετε το διάστημα των προσαυξήσεων των Δώρων σε περίοδο 1/12 – 31/3 για το Δώρο Πάσχα και 1/4 - 30/11 για το Δώρο Χριστουγέννων.
2. NEO! Στις «Γενικές παραμέτρους εφαρμογής» προστέθηκε νέο πεδίο «Μεταφορά μη συνυπολογιζόμενης προϋπηρεσίας στην αλλαγή της ΣΣΕ-Ειδικότητας», όπου αν επιλέξετε τιμή ΝΑΙ, όταν αλλάζετε ΣΣΕ-Ειδικότητα σε εργαζόμενο, αντιγράφεται η θετική και αρνητική προϋπηρεσία από την παλιά στη νέα ΣΣΕ-Ειδικότητα.

 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.50.72 - Νέες Δυνατότητες

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
Στην εκτύπωση «Κατάσταση Εισφορών Εταιρειών» προστέθηκε νέα φόρμα «Κατάσταση εισφορών εταιρειών (ΤΠΤΕ)» με επιπλέον πεδίο το ΤΠΤΕ εταιρείας.
ΕΝΤΥΠΑ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Έντυπα ΟΑΕΔ
Υποβολή μέσω internet
NEO! Προστέθηκε νέα επιλογή «Στοιχεία εργαζομένου από ΑΦΜ βάσει ΓΓΔΕ», με την οποία μπορείτε να επιλέξετε εργαζόμενο, να συνδεθείτε στην ηλεκτρονική υπηρεσία του ΠΣ «Εργάνη» και να εμφανιστούν τα στοιχεία που έχει η βάση δεδομένων του ΠΣ «Εργάνη» από τη βάση δεδομένων της ΓΓΔΕ. Η ίδια επιλογή καλείται και από τη Διαχείριση Εργαζομένων, επιλέξτε έναν εργαζόμενο και μετά  «Έντυπα | Στοιχεία εργαζομένου από ΑΦΜ βάσει ΓΓΔΕ».
Λοιπά Έντυπα & Βεβαιώσεις
Εκτυπώσεις
1. Στην εκτύπωση «Κατάσταση Ασφαλίσεως Προσωπικού» στη φόρμα «Κατάσταση ασφάλισης προσωπικού ΙΚΑ (ΙΝΚ)» προστέθηκαν τα ΤΠΤΕ εταιρείας και ΤΠΤΕ έργου.
2. Στην εκτύπωση «Βιβλίο Αδειών» εμφανίζεται η «Γενική προϋπηρεσία».
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Επικοινωνία με Ενιαία Αρχή Πληρωμής
Στην επιλογή «Εξαγωγή σε XML» για τις αναδρομικές επιστροφές εισφορών ΤΣΜΕΔΕ δημιουργείται μία συμψηφιστική εγγραφή ανά περίοδο, με διάστημα τις αντίστοιχες ημερομηνίες και το ποσό της ειδικής προσαύξησης συν το ποσό της πρόσθετης ειδικής προσαύξησης, της συγκεκριμένης περιόδου με κωδικό της κυρίας σύνταξης (ΚΣ).

 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.50.71 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Έντυπα ΟΑΕΔ
Εκτυπώσεις - Υποβολή μέσω internet
Σύμφωνα με την απόφαση υπ’ αριθμ 41815/Δ.10.199/16.9.2016 του Υπουργείου Εργασίας, στην εκτύπωση και την υποβολή των εντύπων Ε3 «Αναγγελία πρόσληψης»Ε3.1 «Αναγγελία απασχόλησης ωφελουμένου από πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα» και Ε4 «Πίνακας Προσωπικού» υπολογίζονται οι μεικτές αποδοχές ως εξής:
• Αν ο εργαζόμενος είναι εργάτης ή ωρομίσθιος εργάτης, τότε: Συντελεστής = 4,33
• Αν ο εργαζόμενος είναι ωρομίσθιος υπάλληλος, τότε: Συντελεστής = 4,166
• Μεικτές αποδοχές = «Εβδομαδιαίες ώρες» x Συντελεστής x «Ωρομίσθιο»
• Το τελικό ποσό στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία.

 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.50.70 - Νέες Δυνατότητες

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Κύριες Εργασίες
NEO! Στον υπολογισμό της αποζημίωσης απόλυσης χρησιμοποιείται το πεδίο «Ημερομηνία αποζημίωσης απόλυσης» αν είναι συμπληρωμένο, αντί της ημερομηνίας πρόσληψης.
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
NEO! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Κινήσεων Πληρωμών» προστέθηκε νέα φόρμα «Κατάσταση Κινήσεων Πληρωμών (ανά τράπεζα)» όπου γίνεται ομαδοποίηση ανά τράπεζα με μερικά και γενικά σύνολα στο πλήθος εργαζομένων και το σύνολο πληρωτέου.
Πληροφοριακές
1. NEO! Προστέθηκε νέα εκτύπωση «Σύνολα μισθοδοσίας» που συνοψίζει τα αποτελέσματα μισθοδοσίας ανά στοιχείο μισθοδοσίας (ημέρες, ώρες, αποδοχές, εισφορές, κρατήσεις).
2. NEO! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Εισφορών Εταιρειών» προστέθηκαν νέες φόρμες: «Κατάσταση Εισφορών Εταιρειών (ανά είδος αποδ)» και «Κατάσταση Εισφορών Εταιρειών (ανά εταιρεία)».
3. Στην εκτύπωση «Κατάσταση Εισφορών Εταιρειών» είναι διαθέσιμο νέα πεδίο «ΤΠΤΕ εταιρείας». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με Ctrl+P) και να προσθέσετε το νέο πεδίο.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ
Κύριες Εργασίες
Διαχείριση Εργαζομένων
1. Στο έντυπο Ε3.1 «Αναγγελία απασχόλησης ωφελουμένου από πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα» προστέθηκαν προγράμματα και ειδικότητες.
2. Στο έντυπο Ε3.2 «Αναγγελία έναρξης θεωρητικής κατάρτισης» προστέθηκαν προσκλήσεις, αντικείμενα επαγγελματικής κατάρτισης και προγράμματα θεωρητικής εκπαίδευσης.
3. Στο έντυπο Ε3.3 «Αναγγελία έναρξης πρακτικής άσκησης» προστέθηκαν προσκλήσεις και αντικείμενα επαγγελματικής κατάρτισης.
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
Στην εκτύπωση «Πληροφοριακά Στοιχεία Εργαζομένων» είναι διαθέσιμο το πεδίο Ηλικία του εργαζομένου. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με Ctrl+P) και να προσθέσετε το νέο πεδίο.
Πίνακες
1. NEO! Στην επιλογή «Έργα» προστέθηκε νέο πεδίο «ΤΠΤΕ» (δηλαδή Ταυτότητα Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών) και δίπλα υπάρχει κουμπί «Εύρεση από ika.gr» που συνδέεται στο λογαριασμό του οικοδομοτεχνικού έργου στο ΙΚΑ, βρίσκει το ΤΠΤΕ και το συμπληρώνει. Στη συνέχεια μπορείτε να αποθηκεύσετε την εγγραφή του έργου.
2. Στην επιλογή «Ωράρια» προστέθηκε νέο κουμπί «Διαγραφή μη χρησιμοποιημένων», το οποίο εμφανίζει λίστα με τα ωράρια που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σε κανέναν εργαζόμενο σε καμία εταιρεία. Μπορείτε να επιλέξετε τα ωράρια που δεν χρειάζεστε και να τα διαγράψετε.
ΕΝΤΥΠΑ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Έντυπα ΑΠΔ
Εκτυπώσεις
Στη συνοδευτική εκτύπωση ΑΠΔ κοινών επιχειρήσεων και ΑΠΔ οικοδομοτεχνικών έργων προστέθηκε το ΤΠΤΕ εταιρείας και ΤΠΤΕ οικοδομοτεχνικού έργου αντιστοίχως.
Εκτυπώσεις - Υποβολή μέσω Internet
Με βάση την εγκύκλιο του ΙΚΑ 22/11.7.2016 για τους εργοδότες που έχουν ήδη υποβάλει ΑΠΔ για τον 6/2016 με τα παλιά ποσοστά, πρέπει να υποβάλουν συμπληρωματική ΑΠΔ με τη διαφορά των εισφορών. Έτσι στις διαδικασίες Εκτυπώσεις | ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικών Έργων και Υποβολή μέσω Internet | ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικών Έργων προστέθηκε στον Τύπο δήλωσης νέα επιλογή «Συμπληρωματική εγκυκλίου ΙΚΑ 22/11.7.2016».
Υποβολή μέσω Internet
1. NEO! Προστέθηκε νέα επιλογή «Οικονομική καρτέλα εργοδότη», με την οποία μπορείτε να επιλέξετε εταιρεία και να συνδεθείτε στην ηλεκτρονική υπηρεσία του ΙΚΑ προς εργοδότες.
2. NEO! Προστέθηκε νέα επιλογή «Υπηρεσίες προς Οφειλέτες», με την οποία μπορείτε να επιλέξετε είδος υπηρεσίας (Ηλεκτρονική ενημέρωση οφειλετών, Πίνακας χρεών οφειλέτη, Ηλεκτρονική καρτέλα οφειλέτη, Ρύθμιση οφειλών), εταιρεία και να συνδεθείτε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΙΚΑ προς οφειλέτες.
3. NEO! Προστέθηκε νέα επιλογή «Ασφαλιστική ικανότητα ασφαλισμένου», με την οποία μπορείτε να επιλέξετε εργαζόμενο και να συνδεθείτε στην ηλεκτρονική υπηρεσία του ΙΚΑ για ασφαλιστική ικανότητα εργαζομένου.
Λοιπά Έντυπα & Βεβαιώσεις
Εκτυπώσεις
1. Στην εκτύπωση «Κατάσταση Ασφαλίσεως Προσωπικού» είναι διαθέσιμο νέο κριτήριο «Εμφάνιση ΔΧ/ΔΠ σε Ιαν/Μάι» τύπου ΝΑΙ/ΟΧΙ. Αν επιλέξετε το ΝΑΙ, τότε το ΔΧ εμφανίζεται στον ΙΑΝ του επομένου έτους και το ΔΠ εμφανίζεται στον ΜΑΪ, όπως στην ΑΠΔ του ΙΚΑ. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με Ctrl+P) και να προσθέσετε το νέο κριτήριο.
2. Στην εκτύπωση «Κατάσταση Ασφαλίσεως Προσωπικού» είναι διαθέσιμα νέα πεδία «ΤΠΤΕ εταιρείας» και «ΤΠΤΕ έργου». Το ΤΠΤΕ έργου έχει τιμή μόνο αν επιλέξετε ένα έργο. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με Ctrl+P) και να προσθέσετε τα νέα πεδία.
Έντυπα ΟΑΕΔ
Εκτυπώσεις
1. Η εκτύπωση του Ε4 «Πίνακας Προσωπικού» άλλαξε μορφή σύμφωνα με το ΣΕΠΕ, όπου προστέθηκε η σχέση εργασίας και το καθεστώς απασχόλησης των εργαζομένων.
2. Στην εκτύπωση «Επιδότηση Ν.1262/83» στη μορφή «Μειονεκτική και πολύ μειονεκτική θέση», αν δεν συμπληρώσετε το κριτήριο «Είδος Αποδοχών» τότε εμφανίζονται μόνο οι τακτικές μισθοδοσίες. Διαφορετικά είναι το άθροισμα των επιλεγμένων ειδών αποδοχών.
Υποβολή μέσω internet
NEO! Στην υποβολή «(Ε4) Πίνακας Προσωπικού» προστέθηκε ζεύγος κριτηρίων «Ημ/νία τροποποίησης (από-έως)», με το οποίο φιλτράρονται οι εργαζόμενοι ως προς το πεδίο "ΗΜ/ΝΙΑ ΤΡΟΠ.ΑΠΟΔΟΧ/ΩΡΑΡ" της καταχώρισης του Ε4 στη «Διαχείριση εργαζομένων» (Εργαζόμενοι\ Κύριες Εργασίες) αν το είδος κατάστασης είναι «Ε4 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ».
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Επικοινωνία με Τράπεζες
Στη δημιουργία αρχείου της τράπεζας «Eurobank SEPA» προστέθηκε νέο κριτήριο «Είδος υπηρεσίας» με διαθέσιμες τιμές «Payroll» που είναι αρχική τιμή και «Credit Transfers». Αν επιλέξετε Credit Transfers, μπορείτε να επιλέξετε τιμές στα κριτήρια «Τρόπος εξυπηρέτησης ομάδας εντολών» (με διαθέσιμες τιμές: SEPA, NURG, URGP) και «Είδος χρέωσης» (με διαθέσιμες τιμές: SLEV, SHAR, DEBT, CRED).
Επικοινωνία με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς
Σύμφωνα με την εγκύκλιο 22834/3583/Γ04/15.7.2016 του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ Γ’ Δ/νση Ασφάλισης-Παροχών (πρώην ΤΑΤΤΑ), στην εκτύπωση και τη δημιουργία αρχείου «Δισκέτα ΤΑΤΤΑ» στη στήλη «Εισφορές εργαζομένου» εμφανίζεται το άθροισμα των εισφορών εργαζομένου και εργοδότη.
Επικοινωνία με Ενιαία Αρχή Πληρωμής
Στην επιλογή «Κατασχέσεις σε βάρος υπαλλήλων» προστέθηκαν πεδία για σύνδεση για δάνεια και ασφαλιστικά ταμεία. Συμπληρώστε υποχρεωτικά μόνο ένα από τα τρία (πεδίο/δάνειο/ταμείο). Αυτά τα στοιχεία χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία του αρχείου xml προς την ΕΑΠ.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Διαχείριση Εταιρείας
1. NEO! Στην επιλογή «Διαχείριση Εταιρειών» στη σελίδα «Γενικά» προστέθηκε νέο πεδίο «ΤΠΤΕ» (δηλαδή Ταυτότητα Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών) και δίπλα υπάρχει κουμπί «Εύρεση από ika.gr» που συνδέεται στο λογαριασμό της εταιρείας σας στο ΙΚΑ, βρίσκει το ΤΠΤΕ και το συμπληρώνει. Στη συνέχεια μπορείτε να αποθηκεύσετε την εγγραφή της εταιρείας.
2. NEO! Στην επιλογή «Γενικές Παράμετροι Εφαρμογής» προστέθηκε νέο πεδίο «Άνω όριο ημερών Επιδόματος Αδείας υπαλλήλων μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης» με τιμές: «Ήμισυ της μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης», «Ήμισυ της πλήρους απασχόλησης» για τον υπολογισμό του επιδόματος αδείας των υπαλλήλων μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης. Αν επιλέξετε το «Ήμισυ της μερικής απασχόλησης» ή δεν επιλέξετε τιμή, τότε το άνω όριο είναι οι μισές ημέρες της μηνιαίας απασχόλησης. Αν επιλέξετε το «Ήμισυ της πλήρους απασχόλησης», τότε το άνω όριο είναι το 12,5.

 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.50.69 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Έντυπα ΟΑΕΔ
Υποβολή μέσω Internet
Είναι δυνατή η υποβολή Ε3.1, Ε3.2, Ε3.3, Ε3.4, Ε5, Ε6, Ε7, Ε8, Ε9 μετά την αλλαγή στο site του ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ «Εργάνη».

 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.50.68 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Έντυπα ΟΑΕΔ
Υποβολή μέσω Internet
Είναι δυνατή η υποβολή Ε3 και Ε4 μετά την αλλαγή στο site του ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ «Εργάνη».

 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.50.67 - Νέες Δυνατότητες

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ
Κύριες Εργασίες
1. NEO! Στη Διαχείριση Εργαζομένων γίνεται έλεγχος για ορθή συμπλήρωση των στοιχείων των απασχολουμένων με τεκμαρτά ημερομίσθια. Αν ένας εργαζόμενος έχει οποιαδήποτε Κατηγορία εργασιακής κατάστασης τεκμαρτών αλλά στη λίστα Βασικού μισθού δεν έχει ποσό για Τεκμαρτό ή το αντίστροφο, εμφανίζεται σχετικό προειδοποιητικό μήνυμα.
2. NEO! Στην επιλογή εργαζομένων (Ctrl+K), που καλείται από διάφορες διαδικασίες, είναι διαθέσιμα στην επιλογή των κριτηρίων (δεύτερη σελίδα) ο Ασφαλιστικός Οργανισμός και το Κέντρο Κόστους. Όταν το επιλέξετε εμφανίζεται (στην πρώτη σελίδα) με δύο πεδία (από-έως) και επιλέγει τους εργαζομένους που έχουν το ταμείο ή το κέντρο κόστους.
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
Στην εκτύπωση «Κατάσταση εργαζομένων» μπορείτε να εμφανίσετε τους ενεργούς εργαζομένους μιας ημερομηνίας σύμφωνα με τα διαστήματα εργασίας τους (ημερομηνίες πρόσληψης-αποχώρησης), χρησιμοποιώντας το νέο κριτήριο «Ημερομηνία ελέγχου ενεργών». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με Ctrl+P) και να προσθέσετε το νέο κριτήριο.
Βοηθητικές Εργασίες
Στη διαδικασία «Μαζική Αλλαγή Στοιχείων Εργαζομένων» στο «Πεδίο αλλαγής» προστέθηκε το «Εξαίρεση από Εισφορά Αλληλεγγύης».
ΕΝΤΥΠΑ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Έντυπα ΑΠΔ
Υποβολή μέσω Internet
Είναι δυνατή η υποβολή ΑΠΔ μετά την αλλαγή στο site του ΙΚΑ.
Λοιπά Έντυπα & Βεβαιώσεις
Εκτυπώσεις
1. Στην εκτύπωση «Κατάσταση Ασφαλίσεως Προσωπικού» είναι διαθέσιμο νέο πεδίο «Κωδικοί Κέντρων Κόστους», όπου εμφανίζονται οι κωδικοί των ενεργών κέντρων κόστους κάθε εργαζομένου χωρισμένοι με κόμμα. Ενεργά κέντρα κόστους είναι αυτά που ισχύουν το μήνα/έτος των κριτηρίων της εκτύπωσης. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με Ctrl+P) και να προσθέσετε το νέο πεδίο.
2. Στην εκτύπωση «Κατάσταση Ασφαλίσεως Προσωπικού» είναι διαθέσιμα νέα πεδία «Λογαριασμός εργαζομένου» και «ΙΒΑΝ εργαζομένου. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με Ctrl+P) και να προσθέσετε τα νέα πεδία.
Έντυπα ΟΑΕΔ
Εκτυπώσεις
NEO! Στην εκτύπωση «(Ε4) Πίνακας Προσωπικού» προστέθηκε ζεύγος κριτηρίων «Ημ/νία τροποποίησης (από-έως)», με το οποίο φιλτράρονται οι εργαζόμενοι ως προς το πεδίο "ΗΜ/ΝΙΑ ΤΡΟΠ.ΑΠΟΔΟΧ/ΩΡΑΡ" της καταχώρισης του Ε4 στη «Διαχείριση εργαζομένων» (Εργαζόμενοι\ Κύριες Εργασίες) αν το είδος κατάστασης είναι «Ε4 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με Ctrl+P) και να προσθέσετε το νέο κριτήριο.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Επικοινωνία με Τράπεζες
Στις εκτυπώσεις των τραπεζών «Alpha SEPA», «Eurobank SEPA», «Εθνική SEPA» προστέθηκαν 20 κριτήρια κειμένου τα οποία εμφανίζονται ως πεδία, προκειμένου να σχηματιστεί επιστολή. Επίσης είναι διαθέσιμο πεδίο με το συνολικό ποσό ολογράφως. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με Ctrl+P) και να προσθέσετε τα νέα κριτήρια και τα νέα πεδία.
Επικοινωνία με ASCII
1. NEO! Προστέθηκε νέα διαδικασία «Ενημέρωση αδειών/απουσιών από ASCII».
2. Επεκτάθηκε η διαδικασία «Ενημέρωση μισθοδοσίας από ASCII» και για μισθοδοσία που υπάρχει. Αν η μισθοδοσία προς εισαγωγή υπάρχει, εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα. Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή αν η μισθοδοσία προς εισαγωγή υπάρχει και είναι οριστικοποιημένη ή αν υπάρχει υπολογισμένη μισθοδοσία τύπου ληφθείσας αδείας ή δώρων ή επιδόματος αδείας.
Επικοινωνία με Ενιαία Αρχή Πληρωμής
Στην επιλογή «Εξαγωγή σε XML» υποστηρίζονται οι περιπτώσεις που η πληρωμή της επιδότησης γίνεται από τον ΟΑΕΔ στον ασφαλιστικό οργανισμό (πχ ΙΚΑ) ή στη δημόσια υπηρεσία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ κλπ. Χρησιμοποιήστε το νέο κριτήριο «Πληρωμή προγραμμάτων ΟΑΕΔ» με τιμές «Απ’ ευθείας στον ασφαλιστικό οργανισμό», «Μέσω του παρόντος ΝΠΔΔ/ΟΤΑ/κλπ».
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.50.65 - Νέες Δυνατότητες

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Κύριες Εργασίες
Σύμφωνα με την ορθή επανάληψη της εγκυκλίου 22 του ΙΚΑ όπου αναφέρει ότι ως την έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου από την αρμόδια διεύθυνση της Γ.Γ.Κ.Α οι εισφορές θα υπολογίζονται όπως αυτές υπολογίζονταν από 01/01/2013 (Εγκ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 17/2014 σελ. 3), επαναφέραμε το πλαφόν όλων των ταμείων ΙΚΑ στο 5.543,55.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Κύριες Εργασίες
Διαχείριση Εργαζομένων
Στη «Διαχείριση Εργαζομένων» στη σελίδα Προσωπικά στη λίστα διαστημάτων εργασίας προστέθηκαν νέα πεδία «Αιτιολογία αποχώρησης», «Ημερομηνία λήξης σύμβασης», «Ημερομηνία αποζημίωσης απόλυσης».  deiteOdigies
Πίνακες
Στα «Τμήματα», «Ειδικότητες», «Θέσεις» προστέθηκε νέο πεδίο «Ξενόγλωσση Περιγραφή».
ΒΑΡΔΙΕΣ
Κύριες Εργασίες
Στην επιλογή «Προγραμματισμός Βαρδιών», όταν έχετε επιλέξει στο Είδος την τιμή «Βάρδιες», στο πεδίο επιλογής της βάρδιας ανά ημερομηνία και εργαζόμενο είναι διαθέσιμες οι βάρδιες που είναι ενεργές ως προς αυτήν την ημερομηνία.
ΕΝΤΥΠΑ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Λοιπά Έντυπα & Βεβαιώσεις
Καταχώριση Στοιχείων
Στην επιλογή «Βιβλίο υπερωριών – Τροποποίηση ωραρίου» προστέθηκε νέα διαδικασία «Αντιγραφή από μισθοδοσία» με την οποία μπορείτε να συγκεντρώνετε τα στοιχεία ωρών υπερωρίας από τα αποτελέσματα μισθοδοσίας για το έντυπο Ε8.  deiteOdigies
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Επικοινωνία με Τράπεζες
NEO! Στην εξαγωγή αρχείου «Alpha Bank Sepa» προστέθηκε στο 1ο ctrl + p κριτήριο «Εμφάνιση Χρεώσεων» με τιμές «Αναλυτικά / Συγκεντρωτικά». Το νέο πεδίο επηρεάζει τον τρόπο εμφάνισης των χρεώσεων στο extrait του πελάτη.
Επικοινωνία με ASCII
Στην επιλογή «Ενημέρωση εργαζομένων από ASCII» προστέθηκε νέα διαδικασία «Διαγραφή» με την οποία μπορείτε να διαγράψετε τους εργαζομένους που περιλαμβάνονται στο επιλεγμένο αρχείο.

 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.50.64 - Νέες Δυνατότητες

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Βοηθητικές Εργασίες
Προστέθηκε νέα διαδικασία «Μεταφορά Αναδρομικών Εισφορών» με την οποία μπορείτε να μεταφέρετε τα ποσά των αναδρομικών εισφορών ανώτατης ασφαλιστικής κλίμακας σε άλλη μισθοδοσία.
Προσοχή: Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε τις οδηγίες deiteOdigies
ΕΝΤΥΠΑ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Έντυπα ΑΠΔ
1. Στις διαδικασίες Εκτυπώσεις | ΑΠΔ, Εκτυπώσεις | ΑΠΔ (χειρόγραφη) και Υποβολή μέσω Internet | ΑΠΔ προστέθηκε κριτήριο «Αναδρομικά ανώτατης κλίμακας» με δυνατές τιμές «Με τύπο αποδοχών 17», «Συμψηφισμός με τακτικές».
2. Με βάση την εγκύκλιο του ΙΚΑ 22/11.7.2016 για τους εργοδότες που έχουν ήδη υποβάλει ΑΠΔ για τον 6/2016 με τα παλιά ποσοστά, πρέπει να υποβάλουν συμπληρωματική ΑΠΔ με τη διαφορά των εισφορών. Έτσι στις διαδικασίες Εκτυπώσεις | ΑΠΔ, Εκτυπώσεις | ΑΠΔ (χειρόγραφη) και Υποβολή μέσω Internet | ΑΠΔ προστέθηκε στον Τύπο δήλωσης νέα επιλογή «Συμπληρωματική εγκυκλίου ΙΚΑ 22/11.7.2016».
Προσοχή: Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε τις οδηγίες deiteOdigies
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.50.63 - Νέες Δυνατότητες

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Κύριες Εργασίες
Σύμφωνα με το Ν.4387/2016, άλλαξαν αυτόματα τα ποσοστά εισφορών για τα ταμεία ΙΚΑ που περιλαμβάνουν Επικουρική Σύνταξη από 01/06/2016. Για υπολογισμό μισθοδοσίας έως και 05/2016 οι εισφορές θα υπολογίζονται με τα ποσοστά που ίσχυαν έως τότε, ενώ για μισθοδοτικές περιόδους από 06/2016 και μετά, θα ισχύουν τα νέα ποσοστά.
Προσοχή: Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε τις οδηγίες deiteOdigies
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
1. Στην εκτύπωση «Συγκεντρωτική Κατάσταση Αποδοχών» είναι διαθέσιμο νέο κριτήριο «Έλεγχος Τύπου αποδοχών (δημοσίου)». Αν επιλέξετε «Χωρίς έλεγχο», δεν ελέγχεται το πεδίο. Αν επιλέξετε «Υπάρχει τιμή», εμφανίζονται εργαζόμενοι που έχουν τιμή στο πεδίο αυτό, ενώ αν επιλέξετε «Δεν υπάρχει τιμή», εμφανίζονται εργαζόμενοι που δεν έχουν τιμή στο πεδίο αυτό. Επίσης είναι διαθέσιμο προς εμφάνιση το πεδίο «Τύπος Αποδοχών» (από τη σελίδα «Δημόσιο» της «Διαχείρισης εργαζομένων»). Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με Ctrl+P) και να προσθέσετε το νέο κριτήριο.
2. Στην εκτύπωση «Συγκεντρωτική Κατάσταση Μισθοδοσίας» είναι διαθέσιμα δύο νέα κριτήρια «Ημερομηνία εκτύπωσης» και «Αντίγραφα». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με Ctrl+P) και να προσθέσετε τα νέα κριτήρια.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Πίνακες
Στα «Ωράρια» κατά την εισαγωγή νέου ωραρίου στο «Πεδίο ημερών εργασίας» είναι προεπιλεγμένη η τιμή «Ημέρες Εργασίας».
ΒΑΡΔΙΕΣ
Κύριες εργασίες
Στη διαδικασία «Προγραμματισμός βαρδιών / ωραρίων εργαζ.» οι βάρδιες στην επιλογή τους ανά ημέρα εμφανίζονται ταξινομημένες ως προς τον κωδικό.
ΕΝΤΥΠΑ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Δηλώσεις ΦΜΥ
Υποβολή μέσω Internet
Στις «Βεβαιώσεις Αποδοχών Εργαζομένων» προστέθηκε νέα επιλογή «Προβολή βεβαιώσεων αποδοχών» που αφορά τα έτη 2014 και εξής.
Έντυπα ΑΠΔ
Υποβολή μέσω Internet
Είναι δυνατή η προβολή και η υποβολή των εντύπων στο site του ΙΚΑ με Mozilla Firefox έκδοσης 47.0.1.
Λοιπά Έντυπα και Βεβαιώσεις
Εκτυπώσεις
NEO!  Στην επιλογή «Λοιπά Έντυπα και Βεβαιώσεις» προστέθηκαν τέσσερα νέα έντυπα «Γνωστ. Όρων Ατομ. Σύμβ. Εργασ. Αορίστ. (ΔΙΑΛ)», «Γνωστ. Όρων Ατομ. Σύμβ. Εργασ. Ορισμ. (ΔΙΑΛ)», «Τροπ. Ατ. Συμβ. Πλ. Απασχ. Αορ. Χρ ΠΔ» και «Τροπ. Ατ. Συμβ. Πλ. Απασχ. Ορισ. Χρ ΠΔ».
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Επικοινωνία με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς
NEO! Στη διαδικασία εκτύπωσης και αρχείου «Δισκέτα ΤΕΑΥΕ Τροφίμων» προστέθηκε νέο κριτήριο «Εξαγωγή σε XML» για να υποστηριχθεί ο νέος τύπος αρχείου που ορίζει το ταμείο.
Επικοινωνία με ASCII
Στη διαδικασία «Δημιουργία profile αρχείου ASCII» όταν ο πίνακας μεταφοράς είναι «Αρχείο δανειακών συμβάσεων» είναι διαθέσιμα προς χρήση και τα πεδία: Τύπος, Ημερομηνία καταβολής, Ημερομηνία πρώτης πληρωμής, Βήμα αποπληρωμής, Διάρκεια αποπληρωμής (δόσεις), Δόσεις ισόποσες, Τόκοι ισόποσοι, oι οριζόμενοι αριθμοί δανείου. Όσα πεδία χρησιμοποιηθούν στο προφίλ δεν επιτρέπεται η χρήση τους κατά την εκτέλεση της διαδικασίας «Ενημέρωση δανειακών συμβάσεων από ASCII». Όσα δεν χρησιμοποιηθούν συνεχίζουν να είναι υποχρεωτικά.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.50.62 - Νέες Δυνατότητες

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Πίνακες
Στα «Ωράρια» ο έλεγχος για το αν η εγγραφή που τροποποιήσατε είναι συνδεδεμένη με κάποιον εργαζόμενο σε κάποια εταιρεία γίνεται μόνο σε τροποποίηση του ωραρίου.
ΕΝΤΥΠΑ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Λοιπά Έντυπα
Εκτυπώσεις
NEO! Προστέθηκε νέα επιλογή «Έντυπο στοιχείων νέου εργαζομένου (κενό)» που εμφανίζει ένα κενό έντυπο προς εκτύπωση, ώστε ο νέος εργαζόμενος που προσλαμβάνεται να το συμπληρώνει χειρόγραφα.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Επικοινωνία με Ενιαία Αρχή Πληρωμής
Στη διαδικασία «Εξαγωγή σε XML» είναι διαθέσιμο νέο κριτήριο «Εξαίρεση αρνητικών μεικτών». Αν ο χρήστης επιλέξει ΝΑΙ και η μισθοδοσία καταλήγει σε μεικτές αποδοχές που είναι αρνητικές ή 0, εξαιρείται ολόκληρη η μισθοδοσία. Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή πληροφόρηση, θα πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα (Ctrl+P).

 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.50.61 - Νέες Δυνατότητες

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Κύριες Εργασίες
1. Σύμφωνα με το Ν.4387/2016, άλλαξαν τα ανώτατα όρια υπολογισμού εισφορών των ταμείων ΙΚΑ και ΤΣΜΕΔΕ σε 5860,80 από 01/06/2016. Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, στην επιλογή «Μισθοδοσία\ Πίνακες\ Ασφαλιστικοί Οργανισμοί» αυτόματα έχει οριστεί, για τα εν λόγω ταμεία, ημερομηνία λήξης 31/05/2016 και έχει προστεθεί νέα σειρά με ημερομηνία έναρξης 01/06/2016 και πλαφόν 5860,80.
2. Σύμφωνα με το Ν.4387/2016, άλλαξαν αυτόματα τα ποσοστά εισφορών για τα ταμεία ΤΣΜΕΔΕ Επικουρικής Σύνταξης από 01/06/2016 σε 3,50% για τον εργαζόμενο και 3,50% για τον εργοδότη χωρίς διάκριση άνω και κάτω πενταετίας (και χωρίς διάκριση ασφάλισης προ και μετά 1993). Για υπολογισμό μισθοδοσίας έως και 05/2016 οι εισφορές θα υπολογίζονται με τα ποσοστά που ίσχυαν έως τότε, ενώ για μισθοδοτικές περιόδους από 06/2016 και μετά, θα ισχύουν τα νέα ποσοστά.
3. Σύμφωνα με το Ν.4387/2016 άρθρο 39 παρ.15 καταργείται η εισφορά για ταμεία που αφορούν ΤΣΜΕΔΕ Ειδ. Προσαύξηση και ΤΣΜΕΔΕ Ασφάλεια Ειδ. Προσαύξησης από 01/01/2016.
Προσοχή: Μετά το update η εφαρμογή θα ενημερώσει αυτόματα την ημερομηνία λήξης των παραπάνω ασφαλιστικών οργανισμών με την τιμή 31/12/2015. Συνεπώς θα πρέπει να αποφύγετε οποιονδήποτε επαναϋπολογισμό των ήδη καταχωρημένων κινήσεων έως και τον Μάιο του 2016. Για την διευθέτηση των αναδρομικών της ειδικής προσαύξησης και της πρόσθετης ειδικής προσαύξησης για το διάστημα από 01/01/2016 έως 31/05/2016, θα ενημερωθείτε με νεότερη έκδοση κατόπιν οδηγιών που περιμένουμε από το ΤΣΜΕΔΕ.
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
1. Στην εκτύπωση «Συγκεντρωτική Κατάσταση Αποδοχών» προστέθηκε νέα φόρμα «Κατάσταση πληρωμών μηνός - IBAN» στην οποία εμφανίζεται στήλη με το IBAN του εργαζόμενου.
2. Στην εκτύπωση «Κατάσταση Εισφορών Εταιρειών» προστέθηκε νέο κριτήριο «Αλλαγή σελίδας», το οποίο αν έχει τιμή ΝΑΙ, αλλάζει σελίδα ανά Εταιρεία (αν στο κριτήριο «Ανάλυση Αποδοχών» έχετε ορίσει «Συγκεντρωτικά») και ανά Είδος αποδοχών και Εταιρεία (αν στο κριτήριο «Ανάλυση Αποδοχών» έχετε ορίσει «Αναλυτικά»). Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (με Ctrl+P) και να προσθέσετε το νέο κριτήριο.
3. NEO! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Διάρκειας Υπηρεσίας» προστέθηκε νέα φόρμα «Ετήσιες Μονάδες Εργασίας» που δείχνει ανά εργαζόμενο και συνολικά τις μονάδες εργασίας στο διάστημα που θα επιλέξετε στα κριτήρια, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΟΑΕΔ.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
Στην εκτύπωση «Κατάσταση Εργαζομένων» είναι διαθέσιμα δύο νέα πεδία «Ηλικία» και «Συνολική Προϋπηρεσία». Αν θέλετε να τα χρησιμοποιήσετε, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης.
Πίνακες
NEO! Στα «Ωράρια» προστέθηκε έλεγχος κατά την αποθήκευση για το αν η εγγραφή που τροποποιήσατε είναι συνδεδεμένη με κάποιον εργαζόμενο σε κάποια εταιρεία. Αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, εμφανίζεται σχετικό προειδοποιητικό μήνυμα.
Βοηθητικές Εργασίες
1. Στη διαδικασία «Μαζική αλλαγή στοιχείων εργαζομένων» προστέθηκε νέο πεδίο «Παρατηρήσεις Ε9» το οποίο μπορείτε να ενημερώσετε ή να διαγράψετε την τιμή του μαζικά.
2. Στη διαδικασία «Μαζική αλλαγή στοιχείων εργαζομένων» είναι διαθέσιμο το πεδίο «Προσαύξηση Δώρων λόγω λοιπών αποδοχών» το οποίο μπορείτε να ενημερώσετε ή να διαγράψετε την τιμή του μαζικά.
ΕΝΤΥΠΑ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Έντυπα ΟΑΕΔ
Εκτυπώσεις
1. NEO! Στα «Προγράμματα ΟΑΕΔ» προστέθηκε νέο πεδίο «Υπολογισμός στο εργοδοτικό κόστος» και τροποποιήθηκε η εκτύπωση «Επιδότηση Ν.1262/83» στη μορφή «Μειονεκτική και πολύ μειονεκτική θέση», όπου αν το πρόγραμμα έχει υπολογισμό στο εργοδοτικό κόστος, τότε το ποσό επιχορήγησης ισούται με την ημερήσια επιχορήγηση επί τις ημέρες εργασίας, όπου η ημερήσια επιχορήγηση είναι οι μεικτές αποδοχές επί το ποσοστό του προγράμματος διά 25 με άνω όριο το άνω όριο του προγράμματος.
2. Στο Έντυπο Ε7 επιλέγοντας τιμή στο πεδίο «Σχέση εργασίας» (Ορισμένου χρόνου ή Έργου), επιλέγεται αυτόματα η αιτία λήξης «Επειδή έληξε ο συμπεφωνημένος χρόνος» ή «Περατώθηκε το έργο». Μπορείτε να επιλέξετε άλλη τιμή, αν χρειάζεται.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Επικοινωνία με Ενιαία Αρχή Πληρωμής
Στη διαδικασία «Εξαγωγή σε XML» αν στην παραμετροποίηση πεδίων για την ΕΑΠ ένα πεδίο είδους προκαταβολής έχει συμπληρωμένο το πεδίο «Κωδικός φορέα», αυτό συμπεριλαμβάνεται ως κράτηση.
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
Βοηθητικές Εργασίες
Στη διαδικασία «Μεταφορά υποψηφίων» προστέθηκε νέο κριτήριο ο «Κωδικός υποψηφίου» (από-έως) και δεν είναι υποχρεωτικό το κριτήριο «Προκήρυξη».
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.50.60 - Νέες Δυνατότητες

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Κύριες Εργασίες
NEO! Για την εφαρμογή της ΠΟΛ 1064/2016 η οποία αφορά την εκκαθάριση ΦΜΥ και Εισφοράς Αλληλεγγύης έτους 2016, προστέθηκε στην επιλογή «Παράμετροι / Διαχείριση Εταιρίας / Γενικές Παράμετροι Εφαρμογής»  το πεδίο «Εκκαθάριση ΦΜΥ / Εισφ. Αλληλ. 2016» με τιμές «Από 1/1/2016» και «Από μήνα εφαρμογής κλίμακας ΦΜΥ 2016». Σε περίπτωση όπου επιθυμείτε να γίνει εκκαθάριση ΦΜΥ & Εισφ. Αλληλ. από 1/1/2016 τότε η τιμή του πεδίου θα πρέπει να είναι «Από 1/1/2016», σε αντίθετη περίπτωση επιλέξτε την τιμή «Από μήνα εφαρμογής κλίμακας ΦΜΥ 2016».
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.50.58 - Νέες Δυνατότητες

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Κύριες Εργασίες
NEO! Στα «Στοιχεία Μισθοδοτικής Περιόδου» προστέθηκε η δυνατότητα ελέγχου των ημερών εργασίας που καταχωρήσατε σε τακτικές αποδοχές κατά το μήνα πρόσληψης ή αποχώρησης. Έτσι αν καταχωρήσετε περισσότερες Ημέρες εργασίας από τις ημέρες του μήνα που ο εργαζόμενος είναι ενεργός, εμφανίζεται σχετικό προειδοποιητικό μήνυμα.
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές

1.

NEO! Στην εκτύπωση «Συγκεντρωτική Κατάσταση Μισθοδοσίας» προστέθηκε το νέο κριτήριο «Αλλαγή σελίδας» του οποίου τα αποτελέσματα εμφανίζονται όταν επιλέξετε τιμή στο κριτήριο «Ομαδοποίηση Ανά». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε νέα φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P) και να προσθέσετε το νέο κριτήριο.

2.

NEO! Προστέθηκε νέα εκτύπωση «Κατάσταση Διάρκειας Υπηρεσίας» η οποία εμφανίζει τη διάρκεια υπηρεσίας από τα αποτελέσματα μισθοδοσίας, όπου κάθε τακτική μισθοδοσία λογίζεται ως 1 μήνας επί το κλάσμα (Ώρες εργασίας ανά εβδομάδα / Εβδομαδιαίο ωράριο απασχόλησης ΣΣΕ), περιορισμένο από την ημερομηνία πρόσληψης και την ημερομηνία αποχώρησης.
ΕΝΤΥΠΑ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Έντυπα ΑΠΔ

NEO! Στη δημιουργία της ΑΠΔ («Εκτυπώσεις | ΑΠΔ» και «Υποβολή μέσω internet | ΑΠΔ») γίνεται έλεγχος για το αν υπάρχουν τακτικές αποδοχές ή άδεια ληφθείσα στο μήνα που έχετε επιλέξει (αντί της ύπαρξης μιας οποιασδήποτε μισθοδοσίας).

Έντυπα ΟΑΕΔ

Στα κριτήρια της εκτύπωσης «Επιδότησης Ν.3833/10» προστέθηκε το «Εμφάνιση ΔΧ/ΔΠ σε Ιαν/Μάι». Αν θέλετε να έχετε την επιπλέον αυτή δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσετε καινούρια φόρμα εκτύπωσης (Ctrl+P).

Λοιπά Έντυπα & Βεβαιώσεις

1.

NEO! Στην επιλογή «Λοιπά Έντυπα και Βεβαιώσεις», προστέθηκαν δύο νέα έντυπα τροποποίησης ατομικής σύμβασης με περισσότερα διαστήματα ωραρίου και διαλειμμάτων.

2.

Στην επιλογή «Λοιπά Έντυπα και Βεβαιώσεις», στα έντυπα των ατομικών συμβάσεων εργασίας προστέθηκε κείμενο με το άρθρο περί αποζημίωσης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Επικοινωνία με Τράπεζες

1.

NEO! Στην επιλογή «Alpha Bank SEPA» υποστηρίζεται και το Alpha Web Banking μέσω του νέου κριτηρίου «Είδος υπηρεσίας» με τιμές: “Alpha Mass Payments” και “Alpha Web Banking”. Αρχική τιμή είναι η πρώτη.

2.

NEO! Στην επιλογή «Alpha Bank SEPA» υποστηρίζονται και τα διατραπεζικά εμβάσματα για πληρωμή μισθοδοσίας μέσω του νέου κριτηρίου «Είδος χρέωσης» με τιμές: “SLEV” και “DEBT”. Αρχική τιμή είναι η πρώτη.
Επικοινωνία με Ενιαία Αρχή Πληρωμής
Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΕΑΠ2000157ΕΞ2016/21.1.16 του Υπουργείου Οικονομικών, προστέθηκε νέα επιλογή «Κατασχέσεις σε βάρος υπαλλήλων» για να καταχωρήσετε στοιχεία δικαιούχου ή Ταυτότητα Οφειλής Κατασχετηρίου για κατασχέσεις για οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση, διατροφές, κατασχέσεις στα χέρια του Δημοσίου ως Τρίτου, λοιπά ρυθμιζόμενα θέματα, κατασχέσεις για οφειλές σε Τελωνεία. Αυτά τα στοιχεία χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία του αρχείου xml προς την ΕΑΠ.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.50.56 - Νέες Δυνατότητες

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
1. Στην εκτύπωση «Αποδείξεις Μισθοδοσίας» προστέθηκε η δυνατότητα χρήσης κριτηρίων «Εξαίρεση ταμείων» και «Εξαίρεση πεδίων».
2. Στην εκτύπωση «Συμψηφιστικό Λογιστικό Άρθρο» προστέθηκε η δυνατότητα χρήσης κριτηρίου «Τράπεζα» ως φίλτρο επιλογής εργαζομένων.
Πληροφοριακές
1. Στην εκτύπωση «Συγκεντρωτική Κατάσταση Μισθοδοσίας» προστέθηκε η δυνατότητα χρήσης πεδίων «Σχέση εργασίας» και «Καθεστώς απασχόλησης» για εμφάνιση και ταξινόμηση και «ΑΦΜ εταιρείας» και «ΑΜΕ εταιρείας» για εμφάνιση.
2. Στην εκτύπωση «Συγκεντρωτική Κατάσταση Αποδοχών» προστέθηκε η δυνατότητα χρήσης πεδίων «Ημέρες εργασίας τακτικών» που δίνει τις ημέρες εργασίας τακτικών αποδοχών.
3. Στην εκτύπωση «Συγκεντρωτική Κατάσταση Στοιχείων Αποδοχών Εταιρείας» προστέθηκε η δυνατότητα χρήσης κριτηρίου «Εμφάνιση ΔΧ-ΔΠ σε ΙΑΝ-ΜΑΙ» με παρόμοια λογική με το αντίστοιχο κριτήριο στην ΑΠΔ. Αν δεν το επιλέξετε, ισχύει το «Όχι».
4. Στην εκτύπωση «Μισθοδοτική Κατάσταση ανά Ημέρα» προστέθηκε η δυνατότητα χρήσης πεδίων υπολογισμένης μισθοδοσίας «Μεικτές αποδοχές» και «Καθαρές αποδοχές» για εμφάνιση. Ήρθη ο περιορισμός οι ημερομηνίες από-έως να είναι στον ίδιο μήνα. Αν στα κριτήρια θέσετε διάστημα που δεν είναι ένας ακέραιος μήνας, τα πεδία αυτά δεν έχουν τιμή.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Επικοινωνία με ASCII
Στην επιλογή «Ενημέρωση δανειακών συμβάσεων από ASCII» στο κριτήριο «Δημιουργία περιγραφής δανείου» προστέθηκε νέα τιμή «Κωδ.Εργαζ-Τύπος-Μήνας_Έτος» ίδια με την αντίστοιχη του κωδικού και αντίστοιχη συμπεριφορά.
Επικοινωνία με Ενιαία Αρχή Πληρωμής
1. Στην επιλογή «Εξαγωγή σε xml» συμπεριλαμβάνονται στις κρατήσεις και τα πεδία που στην παραμετροποίηση για ΕΑΠ έχουν συμπληρωμένο το πεδίο «Κωδικός φορέα» (Παράμετροι | Φόρμες καταχώρισης | Παράμετροι πεδίων αρχείου xml (ΕΑΠ)).
2. Στην επιλογή «Εξαγωγή σε xml» στο σημείο όπου θέτει τα πληρωτέα, αν υπάρχουν συμπληρωμένες τιμές «Α Πληρωμή» και «Β Πληρωμή» στο πεδίο «Πληρωτέο» (Παράμετροι | Φόρμες καταχώρισης | Παράμετροι πεδίων αρχείου xml (ΕΑΠ)), τότε εμφανίζει τα ποσά που αντιστοιχούν σε αυτά τα πεδία για Α και Β πληρωμή, διαφορετικά η Α πληρωμή είναι το άθροισμα των προκαταβολών και η Β πληρωμή είναι η διαφορά της Α πληρωμής από το Πληρωτέο.

 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.50.55 - Νέες Δυνατότητες

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Γενικά
NEO! Προστέθηκε η δυνατότητα διαχείρισης εργαζομένων οι οποίοι αμείβονται με ωρομίσθιο και ασφαλίζονται με τεκμαρτό ημερομίσθιο (εργαζόμενοι οι οποίοι εργάζονται διαφορετικές ώρες ανά ημέρα).
Σύμφωνα με την παραπάνω αλλαγή, ο υπολογισμός των αποδοχών γίνεται με τον τύπο: ώρες εργασίας * ωρομίσθιο, ενώ των κρατήσεων: ημέρες * τεκμαρτό ημερομίσθιο. Από την επιλογή «Εργαζόμενοι\ Κύριες Εργασίες\ Διαχείριση Εργαζομένων» στην υπο-οθόνη «Οικονομικά», στη στήλη «Μισθός/ Ημερομ./ Ωρομ.» ορίζετε το ωρομίσθιο του εργαζομένου, ενώ στη στήλη «Τεκμαρτό» ορίζετε το τεκμαρτό ημερομίσθιο. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα όταν επιλέγετε ΣΣΕ «Τεκμαρτά Ημερομίσθια ΙΚΑ» από «Εργαζόμενοι\ Κύριες Εργασίες\ Διαχείριση Εργαζομένων» στην υπο- οθόνη «Εργασιακά» να φέρνει αυτόματα το ωρομίσθιο στη στήλη «Μισθός\ Ημερομ.\ Ωρομ.» και το τεκμαρτό ημερομίσθιο στη στήλη «Τεκμαρτό».
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Γενικά
Έντυπα ΟΑΕΔ
NEO! Στην υποβολή του εντύπου Ε3.1 «Αναγγελία απασχόλησης ωφελουμένου από πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα» του ΟΑΕΔ προστέθηκε νέο Είδος κατάστασης: «Διακοπή». Είναι υποχρεωτικά προς συμπλήρωση στη φόρμα καταχώρισης του Ε3.1 (Εργαζόμενοι / Κύριες εργασίες / Διαχείριση εργαζομένων / Έντυπα / (Ε3.1) Αναγγελία Απασχόλησης Ωφελουμένου από Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα) τα πεδία «Αριθμός πρωτοκόλλου», «Ημερομηνία αριθμού πρωτοκόλλου» (που βρίσκονται στην αρχή της σελίδας), «Ημερομηνία διακοπής» και «Αιτιολογία διακοπής» (που βρίσκονται στο τέλος της σελίδας).
ΕΝΤΥΠΑ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Δηλώσεις ΦΜΥ
Εκτυπώσεις
NEO! Προστέθηκε νέα επιλογή «Οριστική Δήλωση Τόκων-Μερισμάτων-Δικαιωμάτων», σύμφωνα με την ΠΟΛ 1274/6-1-2016.
Υποβολή μέσω Internet
NEO! Προστέθηκε νέα επιλογή «Βεβαιώσεις Αποδοχών Τόκων-Μερισμάτων-Δικαιωμάτων».
Λοιπά Έντυπα & Βεβαιώσεις
Καταχώριση Στοιχείων
Στην επιλογή «Καταχώρηση αδειών για το βιβλίο αδειών» προστέθηκε δυνατότητα μαζικής διαγραφής μετά από σχετική ερώτηση επιβεβαίωσης. Οι άδειες που προέρχονται από υπολογισμένη μισθοδοσία (με είδος αποδοχών τύπου ληφθείσας αδείας) μπορούν να διαγραφούν μόνο από τη μισθοδοσία.
Εκτυπώσεις
NEO! Προστέθηκε νέα επιλογή «Βεβαιώσεις Εισοδημάτων από Τόκους-Μερίσματα-Δικαιώματα».
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.50.54 - Νέες Δυνατότητες

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Γενικά
1. NEO! Εφαρμογή του Ν. 4354/2015 για το Ενιαίο Μισθολόγιο Δημοσίου.
Προσοχή: Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε τις οδηγίες
2. NEO! Στη «Διαχείριση εργαζομένων» στη σελίδα Οικονομικά στις επιλογές Ανάλυση μισθού και Ανάλυση ΣΣΕ, προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής των επιδομάτων ΣΣΕ από λίστα. Η συγκεκριμένη επιλογή σας δίνει τη δυνατότητα αν και δεν έχετε τρέξει τη λειτουργία «Ενημέρωση Μισθού από ΣΣΕ» να επιλέξετε τα επιδόματα και να τα εμφανίσετε αναλυτικά στην Απόδειξη Μισθοδοσίας.
3. NEO! Στην επιλογή εργαζομένων (Ctrl+K), που καλείται από διάφορες διαδικασίες, είναι πλέον διαθέσιμο και το πεδίο «Σχέση Εργασίας» των εργαζομένων.
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
NEO! Προστέθηκε νέα εκτύπωση «Ατομικό Δελτίο Κατάταξης Ν. 4354/2015».
ΕΝΤΥΠΑ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Λοιπά Έντυπα & Βεβαιώσεις
Εκτυπώσεις
NEO! Στην επιλογή «Λοιπά Έντυπα και Βεβαιώσεις» προστέθηκαν δύο νέα έντυπα «Τροπ. Ατ. Συμβ. Μερ. Απασχ. Αορ. Χρ ΠΔ» και «Τροπ. Ατ. Συμβ. Μερ. Απασχ. Ορισ. Χρ ΠΔ» (τροποποίησης ατομικής σύμβασης μερικής απασχόλησης αορίστου ή ορισμένου χρόνου με περισσότερα διαστήματα ωραρίου), και αφορούν εργαζόμενους των οποίων το ωράριο απεικονίζεται με πολλαπλά διαστήματα ανά ημέρα.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Επικοινωνία με Τράπεζες
Δημιουργία Δισκέτας Τραπεζών
Στην επιλογή «Alpha SEPA», σύμφωνα με οδηγία της τράπεζας, άλλαξε η γραμμογράφηση του παραγομένου αρχείου.
Εξαγωγή σε ASCII
NEO! Στην επιλογή «Εξαγωγή συμψηφιστικού λογιστικού άρθρου σε Γ/Λ» στο κριτήριο «Μορφή αρχείου» προστέθηκε νέα τιμή «Απλή μορφή με Α.Λ», η οποία εμφανίζει επιπλέον στήλη με το λογαριασμό αναλυτικής λογιστικής.
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.50.53 - Νέες Δυνατότητες

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
Στην εκτύπωση «Συγκεντρωτική Κατάσταση Μισθοδοσίας» προστέθηκε νέα φόρμα που έχει περισσότερες στήλες (π.χ. Σύνολο Μικτών Αποδοχών, Σύνολο Ασφ. Εισφορών και Πληρωτέες Αποδοχές) με σκοπό να εξάγετε τις πληροφορίες σε excel.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Βοηθητικές Εργασίες
Στη διαδικασία «Μαζική Αλλαγή Στοιχείων Εργαζομένων» στο «Πεδίο αλλαγής» είναι διαθέσιμο και το «Ειδικές κατηγορίες εργαζομένων».
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Επικοινωνία με Τράπεζες
Δημιουργία Δισκέτας Τραπεζών
1. Στην επιλογή «Πειραιώς SEPA», σύμφωνα με οδηγία της τράπεζας, άλλαξε η γραμμογράφηση του παραγομένου αρχείου.
2. Στην επιλογή «Εθνική SEPA», σύμφωνα με οδηγία της τράπεζας, άλλαξε η κωδικοποίηση (encoding) του παραγομένου αρχείου.
Επικοινωνία με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς
Εκτυπώσεις
NEO! Προστέθηκε η επιλογή δημιουργίας «Αρχείου ΜΤΠΥ» για τους φορείς - εργοδότες οι οποίοι υπολογίζουν εισφορές εργαζομένων υπέρ ΜΤΠΥ, όμως δεν αποδίδουν αρχείο κρατήσεων στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής (ΕΑΠ).
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.50.52 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Λοιπά Έντυπα και Βεβαιώσεις
Καταχώριση Στοιχείων
Στην επιλογή «Βιβλίο υπερωριών - Τροποποίηση Ωραρίου» δημιουργήθηκε νέα ενέργεια «Αντιγραφή», με την οποία μπορείτε να αντιγράψετε εγγραφές από μία ημερομηνία σε άλλη.
Έντυπα ΟΑΕΔ
Υποβολή μέσω Internet
Αποκαταστάθηκε η δυσλειτουργία στην υποβολή του εντύπου Ε11 - Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Επικοινωνία με Τράπεζες
Δημιουργία Δισκέτας Τραπεζών
Στην επιλογή «Εθνική SEPA» άλλαξε το όνομα του αρχείου που παράγεται και προστέθηκε νέο κριτήριο «Α/Α εντός της ημέρας» που χρειάζεται για την ονοματοδοσία του αρχείου. Αρχική τιμή: 1.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.50.51 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Δηλώσεις ΦΜΥ
Εκτυπώσεις
1. Στην Προσωρινή Δήλωση ΦΜΥ προστέθηκαν δύο νέα κριτήρια για «Κατηγορία δηλούντος» και «Ολική παύση απασχόλησης προσωπικού» που συμπληρώνουν τα αντίστοιχα πεδία της εκτύπωσης.
2. Στην Οριστική Δήλωση ΦΜΥ προστέθηκε νέο κριτήριο για «Μη εμφάνιση Χαρτοσήμου και ΟΓΑ Χαρτοσήμου σε Μέλη ΔΣ».
3. Στην Οριστική Δήλωση Επιχειρηματικής Δραστηριότητας τροποποιήθηκε το αρχείο, ώστε ο αναλογούν φόρος να είναι 0.
Υποβολή μέσω Internet
1. Στις Βεβαιώσεις Αποδοχών Εργαζομένων προστέθηκε νέο κριτήριο για «Μη εμφάνιση Χαρτοσήμου και ΟΓΑ Χαρτοσήμου σε Μέλη ΔΣ».
2. Στις Βεβαιώσεις Αποδοχών Επιχειρηματικής Δραστηριότητας τροποποιήθηκε το αρχείο, ώστε ο αναλογούν φόρος να είναι 0.
Λοιπά Έντυπα και Βεβαιώσεις
Εκτυπώσεις
Στις Βεβαιώσεις Αποδοχών προστέθηκε νέο κριτήριο για «Μη εμφάνιση Χαρτοσήμου και ΟΓΑ Χαρτοσήμου σε Μέλη ΔΣ».
Έντυπα ΟΑΕΔ
1. Στο έντυπο Ε3.1 προστέθηκαν δύο νέα προγράμματα: «2 - ΠΡ. ΚΟΙΝΩΦ. ΧΑΡ. ΑΡ. ΔΗΜ.ΠΡΟΣΚ. 4/2015, 2.417 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» και «3 - ΠΡ. ΚΟΙΝΩΦ. ΧΑΡ. ΑΡ. ΔΗΜ.ΠΡΟΣΚ. 5/2015, 19.101 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ».
2. Στο έντυπο Ε3.3 προστέθηκε νέο πρόγραμμα: «5 - 2015/INSETE/1 ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ  ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ -(ΑΠΟ  18 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ)- ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Επικοινωνία με Τράπεζες
Δημιουργία Δισκέτας Τραπεζών

NEO! Σύμφωνα με τον Κανονισμό 260/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, από 01/02/2016 οι τράπεζες αλλάζουν τη μορφή των αρχείων που δέχονται για τις πληρωμές μισθοδοσίας των εργαζομένων, ώστε να είναι σύμφωνες με το SEPA. Έτσι προστέθηκαν νέες επιλογές για:
Alpha Bank SEPA
Eurobank SEPA
Εθνική SEPA
Πειραιώς SEPA

Προσοχή: Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε τις οδηγίες
deiteOdigies

EMPLOYEE SERVICE PORTAL
Βοηθητικές Εργσίες
Στην επιλογή Κωδικοί Πρόσβασης Ομάδων Χρηστών και Κωδικοί Πρόσβασης Εργαζομένων προστέθηκε νέο πεδίο «Κλειδωμένος», το οποίο ενημερώνεται από το portal μετά από 3 αποτυχημένες προσπάθειες σύνδεσης ενός χρήστη ή εργαζομένου. Για να μπορέσει πάλι ο χρήστης να συνδεθεί, πρέπει ο διαχειριστής να τον ξεκλειδώσει από αυτές τις επιλογές αλλάζοντας το πεδίο σε ΟΧΙ.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

 


Premium HRM: 2.50.50 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Δηλώσεις ΦΜΥ
Εκτυπώσεις - Υποβολή μέσω Internet
Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1274/30.12.2015, τροποποιήθηκε η γραμμογράφηση του αρχείου JL10 για Βεβαιώσεις Αποδοχών Εργαζομένων και Βεβαιώσεις Αποδοχών Επιχειρηματικής Δραστηριότητας.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.50.49 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Έντυπα ΑΠΔ
Εκτυπώσεις - Υποβολή μέσω Internet
Σε συνέχεια της εγκυκλίου Ε40/535/28.7.2015 του ΙΚΑ, η οποία ορίζει ότι με την Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου Μαΐου θα πρέπει να υποβάλλεται το Δώρο Πάσχα και με την Α.Π.Δ μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου θα πρέπει να υποβάλλεται το Δώρο Χριστουγέννων, παρελθούσης χρήσης, προστέθηκε νέο κριτήριο «Εμφάνιση ΔΧ-ΔΠ στον επόμενο μήνα» τύπου ΝΑΙ/ΟΧΙ στη δημιουργία εκτύπωσης, αρχείου, χειρόγραφης εκτύπωσης και βεβαίωσης εργοδότη ΑΠΔ. Αν η τιμή του κριτηρίου είναι ΝΑΙ, τότε εφαρμόζεται η εγκύκλιος και μεταφέρονται τα στοιχεία ΔΧ-ΔΠ στον επόμενο μήνα.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Επικοινωνίες με Τράπεζες
Δημιουργία Δισκέτας Τραπεζών
NEO! Προστέθηκε νέα επιλογή «HSBC».
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Λογιστικό Άρθρο
Στις επιλογές «Σύνδεση με Academia Financials», «Σύνδεση ταμείων», «Σύνδεση επιδομάτων» για κάθε πεδίο μισθοδοσίας σε κάθε πεδίο λογαριασμού προστέθηκε ένα κουμπί «Τύπος» όπου ο εξουσιοδοτημένος χρήστης μπορεί να γράψει έναν τύπο υπολογισμού για να προσδιορίσει τον λογαριασμό και να τον διαφοροποιήσει ανάλογα με πεδία του εργαζομένου. Ο αλγόριθμος υπολογισμού του λογιστικού άρθρου λαμβάνει υπόψη του αυτούς τους τύπους ανά εργαζόμενο.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.50.48 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Έντυπα ΑΠΔ
Εκτυπώσεις - Υποβολή μέσω Internet

Η εγκύκλιος Ε40/535/28.7.2015 του ΙΚΑ ορίζει ότι με την Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου Μαΐου θα πρέπει να υποβάλλεται το Δώρο Πάσχα και με την Α.Π.Δ μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου θα πρέπει να υποβάλλεται το Δώρο Χριστουγέννων, παρελθούσης χρήσης. Σε περίπτωση αποχώρησης απασχολούμενου που η Α.Π.Δ υποβάλλεται συνήθως σε προγενέστερη περίοδο, για την ολοκλήρωση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων του εργοδότη έναντι του απασχολούμενου εφόσον ο εργοδότης επιθυμεί να προβεί στην ολοκλήρωση της υποβολής των Α.Π.Δ για το Δ.Π και Δ.Χ. πριν την καθορισμένη περίοδο (ΜΑΙΟ και ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ) θα πρέπει οι ασφαλιστικές εισφορές να καταβάλλονται και κατά την αντίστοιχη υποχρέωση καταβολής του μήνα υποβολής, με τις ασφαλιστικές εισφορές του μήνα υποβολής. Συνεπώς γίνονται οι εξής αλλαγές με έναρξη ισχύος τον Δεκέμβριο του 2015 στη δημιουργία εκτύπωσης, αρχείου και βεβαίωσης εργοδότη ΑΠΔ:

 • Αν ο μήνας είναι ΙΑΝ, τότε περιλαμβάνει και τις μισθοδοσίες ΔΧ του ΔΕΚ του προηγουμένου έτους με μισθοδοτική περίοδο ΙΑΝ/έτος.
 • Αν ο μήνας είναι ΑΠΡ, τότε εξαιρεί τις μισθοδοσίες ΔΠ του ΑΠΡ του ίδιου έτους
 • Αν ο μήνας είναι ΜΑΙ, τότε περιλαμβάνει και τις μισθοδοσίες ΔΠ του ΑΠΡ του ίδιου έτους με μισθοδοτική περίοδο ΜΑΙ/έτος
 • Αν ο μήνας είναι ΔΕΚ, τότε εξαιρεί τις μισθοδοσίες ΔΧ του ΔΕΚ του ίδιου έτους
 • Αν ο μήνας είναι άλλος, τότε δεν διαφοροποιούνται οι μισθοδοσίες που περιλαμβάνονται.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.50.47 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Έντυπα ΑΠΔ
Υποβολή μέσω Internet
Είναι δυνατή η προβολή και η υποβολή των εντύπων στο site του ΙΚΑ με το Mozilla Firefox έκδοσης 43.
Έντυπα ΟΑΕΔ
Εκτυπώσεις
Στην εκτύπωση «Βεβαίωση Εποχικότητας» προστέθηκε κριτήριο για εμφάνιση κειμένου περί περιόδων αιχμής που ζητούν μερικά υποκαταστήματα του ΟΑΕΔ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Επικοινωνίες με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς
Αποστολή μέσω Internet
Σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ.7 του Ν.3996/2011 και την υποχρέωση υποβολής στο ΕΤΕΑ σε ηλεκτρονική μορφή των αντίστοιχων εισφορών (κατάθεση σε τράπεζα) για περιπτώσεις που δεν έχουν πληρωθεί όλοι οι μήνες, το πρόγραμμα δίνει πλέον τη δυνατότητα υποβολής μισθοδοτικών καταστάσεων χωρίς στοιχεία πληρωμής της τράπεζας. Από την επιλογή «Επικοινωνίες\ Επικοινωνία με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς\ Αποστολή Μέσω Internet\ Υποβολή Εισφορών Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ» στο πεδίο «Αριθμός Πληρωμής» έχει ενσωματωθεί η τιμή «ΚΕΝΟ». Επιλέγοντάς την, είναι δυνατή η υποβολή αρχείου αυτών των περιπτώσεων.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

 


Premium HRM: 2.50.44 - Νέες Δυνατότητες

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Κύριες Εργασίες
Ενσωματώθηκε η αναγωγή ημερών ασφάλισης μερικής απασχόλησης σε κάθε εργασιακή κατάσταση. Αν οι «Ώρες εργασίας/εβδομάδα» είναι λιγότερες από το «Εβδομαδιαίο ωράριο ΣΣΕ» (δηλαδή ο εργαζόμενος είναι μερικής απασχόλησης είτε με λιγότερες ημέρες ή με λιγότερες ώρες ή και τα δύο) και το Ημερομίσθιο είναι μεταξύ του «Τ.Η. 1ης ειδικής ασφαλιστικής κλάσης» και του «Τ.Η. 1ης ασφαλιστικής κλάσης», τότε κατά την αποθήκευση των Στοιχείων Μισθοδοτικής Περιόδου οι Ημέρες ασφάλισης επανυπολογίζονται σύμφωνα με την πράξη: Βασικές / «Τ.Η. 1ης ασφαλιστικής κλάσης», και εμφανίζεται ερώτηση αν θέλετε να εφαρμοστεί. Το «Τ.Η. 1ης ειδικής ασφαλιστικής κλάσης» (που σήμερα ισούται με 8,03€) και το «Τ.Η. 1ης ασφαλιστικής κλάσης» (που σήμερα ισούται με 11,06€) καταχωρούνται από «Μισθοδοσία / Πίνακες / Ποσά ΕΕΕ».
Πίνακες
Προστέθηκε η κλίμακα φόρου εισοδήματος του 2016 που είναι ίδια με του 2015 (Μισθοδοσία / Πίνακες).
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Γενικά
Στην επιλογή εργαζομένων (Ctrl+K), που καλείται από διάφορες διαδικασίες, είναι διαθέσιμο και το πεδίο «Υπηκοότητα» των εργαζομένων.
Εκτυπώσεις
HRM
ΝΕΟ! Προστέθηκε νέα εκτύπωση «Κατάσταση Εργαζομένων / Προϋπηρεσιών Δημοσίου».
ΕΝΤΥΠΑ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Λοιπά Έντυπα & Βεβαιώσεις
Εκτυπώσεις
Στην εκτύπωση «Βιβλίο αδειών» στην μορφοποίηση (δεύτερο Ctrl+P) είναι διαθέσιμα τα οριζόμενα πεδία κειμένου των εργαζομένων.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.50.43 - Νέες Δυνατότητες

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
Προστέθηκαν στην εκτύπωση «Μεικτές Αποδοχές ανά Είδος» στη μορφοποίηση δύο νέα πεδία Μήνας και Έτος.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Πίνακες
1. Προστέθηκε στα Υποκαταστήματα ΙΚΑ το: 020-ΚΗΦΙΣΙΑΣ.
2. Προστέθηκαν στις Υπηρεσίες ΟΑΕΔ τα: 101303-Ε.Κ.Ο. ΑΘΗΝΑΣ και 601203-ΚΠΑ2 ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΤΡΑΣ. Επίσης άλλαξε περιγραφή το 104201-ΚΠΑ2 ΣΥΡΟΥ από ΚΠΑ2 ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.50.42 - Νέες Δυνατότητες

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Κύριες Εργασίες
Προστέθηκε η δυνατότητα διαχείρισης εργαζομένων με πρακτική άσκηση ΙΕΚ, των οποίων οι ασφαλιστικές εισφορές ανέρχονται σε ποσοστό 1% επί του Τ.Η της 12ης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και για τους οποίους δεν προβλέπονται αποδοχές. Από την επιλογή «Εργαζόμενοι\ Κύριες Εργασίες\ Διαχείριση Εργαζομένων» στην υπο-οθόνη «Οικονομικά», αν δεν συμπληρωθεί η στήλη «Μισθός/ Ημερομ./ Ωρομ.» εμφανίζει πλέον προειδοποιητικό μήνυμα και είναι δυνατή η καταχώρηση και αντίστοιχα η απεικόνιση τους στην ΑΠΔ.
ΒΑΡΔΙΕΣ
Βοηθητικές Εργασίες
Στη διαδικασία «Αντιγραφή βαρδιών σε άλλη εταιρεία» προστέθηκε κριτήριο η βάρδια, προκειμένου να έχετε την επιλογή αντιγραφής μιας μόνο βάρδιας. Αν αφήσετε το κριτήριο κενό, θα αντιγραφούν όλες οι βάρδιες. Επίσης στην περίπτωση που υπάρχει βάρδια με ίδιο κωδικό στην εταιρεία προορισμού, ο νέος κωδικός αποκτά και τον κωδικό της αρχικής εταιρείας.
ΕΝΤΥΠΑ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Έντυπα ΟΑΕΔ
Εκτυπώσεις - Υποβολή
Στο έντυπο Ε3.1 του ΟΑΕΔ προστέθηκε νέο πεδίο «Ειδικότητα δημόσιας πρόσκλησης» και καταργήθηκε ο «Χαρακτηρισμός ως προς την ιδιότητα.
Λοιπά Έντυπα & Βεβαιώσεις
Εκτυπώσεις
1. Στην εκτύπωση «Κατάσταση Ασφαλίσεως Προσωπικού» προστέθηκαν 20 νέα υπολογιστικά πεδία ταμείων.
2. Στην εκτύπωση «Λοιπά Έντυπα & Βεβαιώσεις» προστέθηκε νέα φόρμα «Αίτηση χορήγησης βιβλιαρίου εργασίας και υγείας μισθωτών ξενοδοχείων» σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.1077/80.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.50.41 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
ΝΕΟ! Κάθε φορά που συνδέεστε σε εταιρεία είτε αμέσως μετά από την ταυτοποίηση χρήστη είτε με αλλαγή εταιρείας (από το F11), εμφανίζεται μήνυμα (εφ’ όσον υπάρχει) με το κείμενο που έχει καταχωρηθεί στην επιλεγμένη εταιρεία (Παράμετροι / Διαχείριση Εταιρείας / Διαχείριση Εταιρειών > (Γενικά) «Σχόλια εμφάνισης στην επιλογή εταιρείας»).
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Προστέθηκε νέα εκτύπωση «Κατάσταση Εισφορών Εταιρειών ανά Μήνα/Είδος».
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Βοηθητικές Εργασίες
Στη διαδικασία «Μαζική Αλλαγή Στοιχείων Εργαζομένων» στα κριτήρια επιλογής εργαζομένων προστέθηκε η «Σχέση Εργασίας» (Αορίστου/Ορισμένου).
ΕΝΤΥΠΑ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Έντυπα ΟΑΕΔ
Εκτυπώσεις
Προστέθηκαν οι εκτυπώσεις των ειδικών εντύπων ΟΑΕΔ: Ε3.1, Ε3.2, Ε3.3, Ε3.4.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
Στην εκτύπωση «Συγκεντρωτική Κατάσταση Μισθοδοσίας» προστέθηκαν στη μορφοποίηση (δεύτερο Ctrl+P) τα οριζόμενα κείμενα του εργαζομένου.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Ασφάλεια Εφαρμογής
Προστέθηκαν τα προνόμια: «Εργαζόμενος / Έντυπα ΟΑΕΔ» και Αποθήκευση (F12) και Διαγραφή (F5) στην επιλογή «Στοιχεία μισθοδοτικής περιόδου».
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.50.40 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Έντυπα ΟΑΕΔ
Υποβολή
1. Στην υποβολή του εντύπου Ε3.4 «Αναγγελία έναρξης μαθητείας» του ΟΑΕΔ προστέθηκε νέο Είδος κατάστασης: «Διακοπή». Είναι υποχρεωτικά προς συμπλήρωση στη φόρμα καταχώρισης του Ε3.4 (Εργαζόμενοι / Κύριες εργασίες / Διαχείριση εργαζομένων / Έντυπα / (Ε3.4) Αναγγελίες συμβάσεων μαθητείας) τα πεδία «Αριθμός πρωτοκόλλου», «Ημερομηνία αριθμού πρωτοκόλλου» (που βρίσκονται στην αρχή της σελίδας), «Ημερομηνία διακοπής» και «Αιτιολογία διακοπής» (που βρίσκονται στο τέλος της σελίδας).
2. Στην υποβολή του εντύπου Ε3.4 «Αναγγελία έναρξης μαθητείας» του ΟΑΕΔ προστέθηκε νέο Πρόγραμμα: «2015 ΟΑΕΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ».
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Επικοινωνίες με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς
Στη δημιουργία «Δισκέτα Εισφορών ΤΕΑΕΑΠΑΕ» ακολουθούνται οι νέες προδιαγραφές του αρχείου, όπου  προστέθηκε στο «Είδος αποδοχών» νέα τιμή «22-Άνευ εισφορών» για τις περιπτώσεις εργαζομένων που δεν απασχολήθηκαν για ολόκληρο μήνα (πχ λόγω άδειας λοχείας, στρατού, άνευ αποδοχών). Έτσι η μη καταχωρημένη μισθοδοσία στο μήνα/έτος του παραγόμενου αρχείου σε εργαζόμενο που είναι ενεργός στο διάστημα αυτό από τις ημερομηνίες πρόσληψης και αποχώρησης δημιουργεί δύο εγγραφές μία για εργαζόμενο και μία για τον εργοδότη με είδος αποδοχών το 22, όλα τα αριθμητικά πεδία 0 και είδος εισφοράς όπως στην κανονική μισθοδοσία διαφορετικό για εργαζόμενο και εργοδότη.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.50.39 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Έντυπα ΟΑΕΔ
Εκτυπώσεις - Υποβολή
1. Στη δημιουργία του αρχείου «Ε4-Πίνακας Προσωπικού» προστέθηκε νέο Είδος κατάστασης: «Ε4 ΕΤΗΣΙΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ».
2. Στη δημιουργία του αρχείου «Ε4-Πίνακας Προσωπικού» δεν γίνεται έλεγχος αριθμού ψηφίων για την ειδικότητα (παραμένει ο έλεγχος για την ύπαρξη τιμής στο πεδίο).
Εκτυπώσεις
Στην εκτύπωση «Βεβαίωση Εποχικότητας» προστέθηκαν νέα κριτήρια για να συμπεριληφθούν στις αποδοχές και οι αποδοχές της Άδειας ληφθείσας και της Μη ληφθείσας άδειας.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Εκτυπώσεις
Στην εκτύπωση «Εταιρείες» προστέθηκε νέο πεδίο «E-mail εταιρείας» στη μορφοποίηση (δεύτερο Ctrl+P).
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.50.37 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Έντυπα ΟΑΕΔ
Εκτυπώσεις – Υποβολή
Κατά τη δημιουργία του αρχείου Ε4-Πίνακας Προσωπικού γίνονται έλεγχοι για τα υποχρεωτικά πεδία εργαζομένων. Σε περίπτωση που βρεθεί κάποια έλλειψη εμφανίζονται τα σχετικά μηνύματα και δεν παράγεται αρχείο.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.50.36 - Νέες Δυνατότητες

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
1. ΝΕΟ! Προστέθηκε νέα εκτύπωση «Προγράμματα Επιδότησης Εργαζομένων».
2. Στην εκτύπωση «Συγκεντρωτική Κατάσταση Μισθοδοσίας» προστέθηκε νέο κριτήριο «Συνένωση ΤΑ και ΑΛ», όπου αν επιλέξετε Ναι, τότε για κάθε εργαζόμενο που περιλαμβάνεται στα αποτελέσματα να αθροίζονται όλες οι κινήσεις μισθοδοσίας τύπου «7-Άδεια ληφθείσα» σε μισθοδοσία τύπου «1-Τακτικές αποδοχές».
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
Στην εκτύπωση «Ωράρια Εργασίας ανά Εταιρεία» προστέθηκε νέο κριτήριο επιλογής ενεργών στη μισθοδοσία εργαζομένων.
ΕΝΤΥΠΑ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Έντυπα ΟΑΕΔ
Εκτυπώσεις – Υποβολή
Στη δημιουργία του αρχείου Ε4-Πίνακας Προσωπικού ακολουθούνται οι νέες προδιαγραφές του αρχείου για μετά την 01/10/2015, σύμφωνα με το έγγραφο 42109/143/23.9.2015 του Υπουργείου Εργασίας.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Επικοινωνία με ASCII
ΝΕΟ! Προστέθηκε νέα διαδικασία εισαγωγής προκαταβολών εργαζομένων από αρχείο ASCII.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.50.35 - Νέες Δυνατότητες

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

Κύριες Εργασίες
Προστέθηκε ο υπολογισμός ΦΜΥ για τους εργαζομένους με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου σύμφωνα με την ΠΟΛ.1179/2015. Ο νέος ΦΜΥ ισχύει από τον 8/2015. Για την εφαρμογή του θα πρέπει να δημιουργήστε έναν νέο τρόπο υπολογισμό ΦΜΥ στον οποίο στο νέο πεδίο «Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου (ΠΟΛ.1179/2015)» να καταχωρήσετε την τιμή «Ναι». Στη συνέχεια, θα πρέπει να ελέγξετε αν οι εργαζόμενοι στο πεδίο «Σχέση εργασίας» στην υπο-οθόνη «Προσωπ./Σελ2» έχουν συμπληρωμένη την τιμή «Ορισμένου», καθώς και να είναι ενημερωμένες οι ημερομηνίες διαστήματος ορισμένου χρόνου του εντύπου Ε3 Αναγγελία πρόσληψης στον πίνακα Ε. Στοιχεία πρόσληψης.
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
ΝΕΟ! Προστέθηκε νέα εκτύπωση «Μεικτές Αποδοχές ανά Είδος Αποδοχών» (Μισθοδοσία / Εκτυπώσεις / Πληροφοριακές).
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
Στην εκτύπωση «Κατάσταση Αδειών» προστίθενται στο πεδίο Ληφθείσες ημέρες αδείας οι άδειες που προέρχονται από τον υπολογισμό αδειών στο module «Άδειες/Απουσίες». Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το Είδος Άδειας-Απουσίας να έχει την τιμή ΝΑΙ στα πεδία «Εμφάνιση στο βιβλίο αδειών» και  «Αφαιρείται από το υπόλοιπο».
ΕΝΤΥΠΑ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Λοιπά Έντυπα και Βεβαιώσεις
Εκτυπώσεις
1. ΝΕΟ! Προστέθηκε νέα εκτύπωση «Μητρώο Ανηλίκων» (Έντυπα – Βεβαιώσεις / Λοιπά έντυπα βεβαιώσεις / Εκτυπώσεις).
2. Στην εκτύπωση «Βιβλίο Αδειών» προστέθηκε νέο κριτήριο κέντρα κόστους ως φίλτρο επιλογής εργαζομένων.
3. Στην εκτύπωση «Βιβλίο Αδειών» στη στήλη «Παρατηρήσεις» εμφανίζονται τα σχόλια που έχετε καταχωρήσει στο πεδίο «Παρατηρήσεις» στην επιλογή «Καταχώρηση Αδειών για το Βιβλίο Αδειών», στην περίπτωση όπου δεν υπάρχουν καταχωρημένες παρατηρήσεις τότε στη στήλη αυτή εμφανίζεται η περιγραφή του Είδους Αποδοχών.
  Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.50.34 - Νέες Δυνατότητες

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Υπολογισμός
Τροποποιήθηκε η ειδική εισφορά αλληλεγγύης σύμφωνα με το Ν.4334/2015, άρθρο 1 § 7 και εφαρμόζεται από τον 8/2015. Οι νέοι συντελεστές είναι:
• 12001,00 - 20000,99 : 0,7 %
• 20001,00 - 30000,99 : 1,4 %
• 30001,00 - 50000,99 : 2,0 %
• 50001,00 - 100000,99 : 4,0 %
• 100001,00 - 500000,99 : 6,0 %
• 500001,00 - 9999999,99 : 8,0 %
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαχείριση Εργαζομένων
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα καταχώρισης και υποβολής του εντύπου Ε3.1 «Αναγγελία απασχόλησης ωφελουμένου από πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα» του ΟΑΕΔ.
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
Στην εκτύπωση «Κατάσταση Παρουσιών» προστέθηκαν και είναι διαθέσιμα ως κριτήρια τα οριζόμενα πεδία της διαχείρισης παρουσιών.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.50.33 - Νέες Δυνατότητες

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
Στην εκτύπωση «Συμψηφιστικό Λογιστικό Άρθρο» προστέθηκε νέο κριτήριο «Χρήση μάσκας κωδικών» με τιμές Ναι/Όχι. Αν επιλέξετε το Όχι, αποκόπτεται το τμήμα του λογαριασμού που αφορά τη μάσκα και λειτουργεί σαν να μην είχαν καταχωρηθεί μάσκες.
ΕΝΤΥΠΑ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Δηλώσεις ΦΜΥ
Καταχώριση Στοιχείων
Στη φόρμα «Λοιπά Στοιχεία Προσωρινής Δήλωσης ΦΜΥ» προστέθηκε ενέργεια «Μεταφορά ποσών από μισθοδοσία», η οποία βρίσκει του εργαζομένους που έχουν κωδικό αμοιβής επιχειρηματικής δραστηριότητας «1 και 6», «7» και «8» και συμπληρώνει τα πεδία Ακαθ.Αποδ, Κρατήσεις, Φόρος στο «Επιχειρηματική δραστηριότητα (παρακράτηση)» «Επιχειρηματική δραστηριότητα (προκαταβολή) -> Προκαταβλητέος φόρος δικηγορικών αμοιβών» και «Επιχειρηματική δραστηριότητα (προκαταβολή) -> Παρακράτηση φόρου επί μερίσματος δικηγόρων» αντιστοίχως, για το διάστημα (έτος, μήνας από, μήνας έως) που έχετε ορίσει στα κριτήρια.
Εκτυπώσεις
1. Προστέθηκε νέα εκτύπωση «Προσωρινή Δήλωση ΦΜΥ» σύμφωνα με το νέο πρότυπο.
2. Προστέθηκε νέα εκτύπωση «Προσωρινή Δήλωση ΦΜΥ Επιχειρηματικής Δραστηριότητας» και «Προσωρινή Δήλωση ΦΜΥ Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Δικηγόρων» σύμφωνα με το νέο πρότυπο.
Υποβολή
Στην επιλογή «Προσωρινή Δήλωση ΦΜΥ» εμφανίζεται το νέο πρότυπο.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Premium HRM: 2.50.32 - Νέες Δυνατότητες

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
Στην εκτύπωση «Κατάσταση Παρουσιών» προστέθηκαν νέα πεδία σε μορφή ΩΩ:λλ «Κανονικές ώρες» (δηλαδή το μικρότερο από τα Νόμιμο ωράριο και Ωράριο που εργάστηκε), «Έλλειμμα» (δηλαδή η διαφορά του Ωραρίου που εργάστηκε από το Νόμιμο ωράριο, το οποίο μηδενίζεται αν είναι αρνητικό) και το «Πλεόνασμα» (δηλαδή η διαφορά του Νομίμου ωραρίου από το Ωράριο που εργάστηκε, το οποίο μηδενίζεται αν είναι αρνητικό) (όπου: Νόμιμο ωράριο είναι η διαφορά της Ώρα έναρξης 1 από την Ώρα λήξης 1 και Ωράριο που εργάστηκε είναι η διαφορά Υπ. Ώρα Εισ. από την Υπ. Ώρα Εξ.)
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.50.31 - Νέες Δυνατότητες

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
Στην εκτύπωση «Συγκεντρωτική Κατάσταση Αποδοχών» προστέθηκε στα διαθέσιμα πεδία το πεδίο «Γενική Εκπαίδευση» του εργαζομένου σελίδα «Προσωπικά»
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Διαχείριση Εταιρείας
Γενικές Παράμετροι Εφαρμογής
Επέκταση της λειτουργικότητας της εφαρμογής έτσι, ώστε να υποστηρίζεται proxy server. Προστέθηκαν στις Γενικές παραμέτρους εφαρμογής δύο νέα πεδία: «Proxy server address» και «Proxy server port».
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.50.30 - Νέες Δυνατότητες

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Κύριες Λειτουργίες
Διαχείριση Παρουσιών
Επέκταση της λειτουργικότητας της εφαρμογής έτσι, ώστε να υπάρχει δυνατότητα καταμερισμού εργασίας του εργαζόμενου σε πολλά έργα σε επίπεδο ωρών ανά ημέρα. Στην επιλογή «Διαχείριση Παρουσιών βάσει Βαρδ/Ωραρ.» έχουν προστεθεί νέα πεδία: Έργο και οριζόμενα (3 ημερομηνίες, 3 κείμενα, 3 αριθμοί, 3 τιμές από πίνακες, 3 μεταβλητές). Μπορείτε να καταχωρείτε τις ώρες εργασίας των εργαζομένων σε ένα ή περισσότερα έργα ανά ημέρα και να καταγράφετε επιπλέον πληροφοριών μέσω των οριζόμενων πεδίων. Μπορείτε να ορίσετε ποια πεδία θέλετε να εμφανίζονται στη λίστα κάνοντας δεξί κλικ και «Σχεδιασμός πλέγματος», να παραμετροποιήσετε τα ονόματα των πεδίων αυτών από την επιλογή «Οριζόμενα πεδία παρουσιών» και να ορίσετε τιμές για τους οριζόμενους πίνακες από την επιλογή «1ος/2ος/3ος οριζόμενος πίνακας παρουσιών». Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται στην εκτύπωση «Παρουσίες Εργαζομένων».
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
Στην εκτύπωση «Παρουσίες Εργαζομένων» είναι διαθέσιμα τα πεδία για το Έργο και τα οριζόμενα.
ΕΝΤΥΠΑ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Δηλώσεις ΦΜΥ
Εκτυπώσεις
Στην εκτύπωση «Οριστική Δήλωση Επιχειρηματικής Δραστηριότητας», τα κριτήρια «Χαρτόσημο» και «ΟΓΑ Χαρτοσήμου» μπορούν να δεχτούν περισσότερα του ενός ταμεία.
Λοιπά Έντυπα και Βεβαιώσεις
Εκτυπώσεις
1. Η επιλογή «Ειδικό Βιβλίο Τροποποίησης Ωραρίου και Υπερωριών» μετονομάστηκε σε «Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών» και προστέθηκε νέα φόρμα για το ειδικό βιβλίο υπερωριών. Εξακολουθείτε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα για το ειδικό βιβλίο τροποποίησης ωραρίου και υπερωριών.
2. Στην επιλογή «Λοιπά έντυπα και βεβαιώσεις» προστέθηκαν οι παρακάτω φόρμες: Τροπ. Ατ. Σύμβ. Εργ. Εκ. Περ. Απασχ. - Αορ. Χρόν., Τροπ. Ατ. Σύμβ. Εργ. ΕκΠερ. Απασχ. - Ορ. Χρόν.
3. Στην επιλογή «Λοιπά έντυπα και βεβαιώσεις» τροποποιήθηκαν οι παρακάτω φόρμες, ώστε να απεικονίζουν τον Δήμο της εταιρείας ή του υποκαταστήματος (κατά Καλλικράτη): Ατ. Συμβ. Εργ. Μερ. Απασx. - Αορίσ. Χρόνου (INΚ),  Ατ. Συμβ. Εργ. Μερ. Απασx. – Ορισ. Χρόνου (INΚ),  Γνωστ. Όρων Ατομ. Σύμβ. Εργασ. Αορίστ. (ΙΝΚ), Γνωστ. Όρων Ατομ. Σύμβ. Εργασ. Ορισμ. (ΙΝΚ), Τροπ. Ατ. Σύμβ. Εργ. Μερ. Απασχ. - Αορ. Χρόνου, Τροπ. Ατ. Σύμβ. Εργ. Μερ. Απασχ. - Ορ. Χρόνου, Τροπ. Ατ. Σύμβ. Εργ. Πλήρ. Απασχ. - Αορ. Χρόνου, Τροπ. Ατ. Σύμβ. Εργ. Πλήρ. Απασχ. - Ορ. Χρόνου.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Επικοινωνίες με Τράπεζες
Δημιουργία Δισκέτας Τραπεζών
Προστέθηκε νέα επιλογή «Bank of America».
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Premium HRM: 2.50.29 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Λοιπά Έντυπα και Βεβαιώσεις
Καταχώριση Στοιχείων
Στην επιλογή «Σχεδιασμός Εντύπων για Laser-Inkjet», είναι διαθέσιμα στα υπολογιζόμενα πεδία κειμένου τα πεδία διεύθυνσης εταιρείας ή υποκαταστήματος: Περιφέρεια (compan_perifereia), Περιφερειακή Ενότητα (compan_perif_enotita), Δήμος (compan_perif_dimos), Δημοτική Κοινότητα (compan_perif_koinotita).
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.50.28 - Νέες Δυνατότητες

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Εκτυπώσεις
Οικονομικές
Στην εκτύπωση «Απόδειξη Πληρωμής» στην επεξεργασία των στηλών (δεύτερο Ctrl+P) προστέθηκε νέο πεδίο «ΑΜΚΑ».
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Κύριες Εργασίες
Διαχείριση Εργαζομένων
1. Στη φόρμα του εργαζομένου, στη σελίδα «Εργασ/Σελ.2» στο ΑΜΚΑ γίνεται έλεγχος εγκυρότητάς του. Αν δεν είναι έγκυρο, εμφανίζεται σχετική προειδοποίηση και επιτρέπεται η αποθήκευση δεδομένων (όπως στο μη έγκυρο ΑΦΜ).
2. Στη φόρμα του εργαζομένου, στη σελίδα «Λοιπά» προστέθηκε νέο πεδίο «Σχετικοί εργαζόμενοι» που δείχνει τους κωδικούς των εργαζομένων που είναι σχετισμένοι με τον τρέχοντα. Στο πεδίο δεν επιτρέπεται η τροποποίηση της τιμής του.
ΕΝΤΥΠΑ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Λοιπά Έντυπα και Βεβαιώσεις
Καταχώριση Στοιχείων
Στην επιλογή «Απασχολούμενο προσωπικό οικοδομοτεχνικών έργων», στην ενέργεια «Μεταφορά από προηγούμενη μέρα», προστέθηκε ως κριτήριο το «Έργο», όπου μπορείτε να επιλέξετε ένα ή περισσότερα έργα ή όλα.
Εκτυπώσεις
Στην εκτύπωση «Βιβλίο Αδειών», προστέθηκε κριτήριο «Εμφάνιση εργαζομένων» με τιμές: «Μόνο όσων έχουν άδειες» και «Όλων».
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.50.27 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Δηλώσεις ΦΜΥ
Εκτυπώσεις
Στην εκτύπωση «Οριστική Δήλωση ΦΜΥ» επανήλθε η δυνατότητα εκτύπωσης της πρώτης σελίδας του συγκεντρωτικού πίνακα.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Επικοινωνία με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς
Εκτυπώσεις
Στην εκτύπωση «Δισκέτα ΤΕΑΗΕ Τροφίμων» στην επεξεργασία των στηλών (δεύτερο Ctrl+P) προστέθηκε νέο πεδίο «Περιγραφή Απασχόλησης».
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Premium HRM: 2.50.24 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Δηλώσεις ΦΜΥ
Καταχώριση
Στην επιλογή «Παροχές σε είδος» προστέθηκε νέα κατηγορία «Αποδοχές από επιδοτούμενα σεμινάρια». Τα ποσά που θα προσδιορίσετε σε αυτήν την κατηγορία εμφανίζονται στη βεβαίωση αποδοχών με τύπο αποδοχών 4.
Εκτυπώσεις - Υποβολή μέσω internet - Βεβαίωση
Στις επιλογές «Βεβαίωση Αποδοχών» (εκτύπωση, αρχείο, βεβαίωση) περιλαμβάνονται οι αποδοχές από επιδοτούμενα σεμινάρια υπολογίζοντας Χαρτόσημο, ΟΓΑ χαρτοσήμου, Καθαρές αποδοχές, ΦΜΥ αναλογούντα, ΦΜΥ παρακρατηθέντα, σε τύπο αποδοχών 4 και στη βεβαίωση στη γραμμή «Πρόσθετες».
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Premium HRM: 2.50.23 - Νέες Δυνατότητες

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Κύριες Εργασίες
Διαχείριση Εργαζομένων
Στη σελίδα «Εργασιακά», προστέθηκε νέο πεδίο «Κωδικός αμοιβών από Εμπορική Δραστηριότητα», το οποίο ενημερώνεται κατά την αναβάθμιση από τα δύο υπάρχοντα πεδία «Κωδικός αμοιβών εμπορ. επιχ.» και «Κωδικός αμοιβών ελεύθ. επαγγ.» για όλους τους εργαζομένους που έχουν τιμή σε ένα από αυτά τα δύο σύμφωνα με τη σχετική αντιστοίχιση. Αν η τρέχουσα χρήση είναι 2014 ή νεότερη, εμφανίζεται το νέο πεδίο «Κωδικός αμοιβών από Εμπορική Δραστηριότητα» και δεν εμφανίζονται τα παλιά πεδία «Κωδικός αμοιβών εμπορ. επιχ.» και «Κωδικός αμοιβών ελεύθ. επαγγ.». Διαφορετικά, εμφανίζονται τα παλιά πεδία.
ΕΝΤΥΠΑ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Δηλώσεις ΦΜΥ
Εκτυπώσεις

Προστέθηκε νέα επιλογή «Οριστική Δήλωση Επιχειρηματικής Δραστηριότητας».
Προσοχή: Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε τις οδηγίες deiteOdigies

Υποβολή μέσω internet
Προστέθηκε νέα επιλογή «Βεβαιώσεις Αποδοχών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα» και χρησιμοποιείστε την ενέργεια «Απ. Βεβαίωσης αποδοχών» (για IE και Firefox).
Λοιπά Έντυπα και Βεβαιώσεις
Εκτυπώσεις
1. Προστέθηκε το νέο έντυπο «Βεβαιώσεις Αποδοχών» για το έτος 2014.
2. Προστέθηκε νέα επιλογή «Βεβαίωση Εισοδημάτων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα».
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Premium HRM: 2.50.21 - Νέες Δυνατότητες

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Κύριες Εργασίες
Διαχείριση Εργαζομένων
Προστέθηκαν νέες τιμές στο πεδίο «Ειδική κατηγορία εργαζομένου»: «Αξιωματικός ΕΝ σε πλοίο ελληνικής σημαίας», «Πλήρωμα ΕΝ σε πλοίο ελληνικής σημαίας», «Αξιωματικός ΕΝ σε πλοίο ξένης σημαίας», «Πλήρωμα ΕΝ σε πλοίο ξένης σημαίας», «Εργαζόμενος σε πρακτική άσκηση», «Φορολογικός κάτοικος Ελλάδος με υπηρεσίες που παρέχονται στην αλλοδαπή».
ΕΝΤΥΠΑ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Δηλώσεις ΦΜΥ
Καταχώριση
Προστέθηκε νέα επιλογή «Παροχές σε είδος» όπου μπορείτε να καταχωρήσετε τα ποσά παροχών σε είδος ανά κατηγορία (α) Γενικές παροχές, (β) Εταιρικά οχήματα, (γ) Δάνεια, (δ) Δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών, (ε) Παραχώρηση κατοικίας (στ) Λοιπά. Τα ποσά που θα προσδιορίσετε αθροίζονται εξ ολοκλήρου και μεταφέρονται στην οριστική δήλωση ΦΜΥ με είδος αποδοχών 15.
Εκτυπώσεις

Προστέθηκε νέα επιλογή «Οριστική Δήλωση ΦΜΥ» με τις εξής αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη: (α) αλλαγή κωδικών είδους αποδοχών (β) υποστήριξη νέων ειδών αποδοχών (ναυτικοί, υπηρεσίες στο εξωτερικό, παροχές σε είδος, μέλη ΔΣ) (γ) εμφάνιση των ποσών Χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου, (δ) χειρισμός αναδρομικών ανά έτος (ε) αλλαγή γραμμογράφησης αρχείου προς υποβολή.
Προσοχή: Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε τις οδηγίες deiteOdigies

Υποβολή μέσω internet
Στην επιλογή «Οριστική Δήλωση ΦΜΥ» χρησιμοποιείστε την ενέργεια «Απ. Βεβαίωσης αποδοχών» (για IE και Firefox). Καταργήθηκε η ενέργεια «Απ. Οριστικής δήλωσης» (για IE και Firefox).
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Premium HRM: 2.50.19 - Νέες Δυνατότητες

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Κύριες Εργασίες
1. Για περιπτώσεις εργαζομένων δημοσίου σε υπολογισμό αποζημίωσης απόλυσης, για να μην υπολογίζει την προσαύξηση του 1/6, θα πρέπει από το μενού «Εργαζόμενοι/ Κύριες Εργασίες/ Διαχείριση Εργαζομένων» στη σελίδα (tab) «Δημόσιο» να είναι συμπληρωμένο το πεδίο «Προσωπικό δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ» με την τιμή ΝΑΙ.
2. Σε περιπτώσεις μελών ΔΣ για τον υπολογισμό ΦΜΥ, από την επιλογή «Εργαζόμενοι/ Κύριες Εργασίες/ Διαχείριση Εργαζομένων» στη σελίδα (tab) «Εργασιακά», έχει προστεθεί το νέο πεδίο «Εισφορές ΟΑΕΕ». Στο πεδίο αυτό καταχωρείτε το ποσό εισφορών ΟΑΕΕ ανάλογα με την ασφαλιστική κλάση που ανήκει ο εργαζόμενος, το οποίο μειώνει το μηνιαίο φορολογητέο εισόδημα. Το πεδίο αυτό δεν διαθέτει ιστορικότητα και το ποσό που καταχωρείτε δεν εμφανίζεται σε καμία οικονομική ή πληροφοριακή εκτύπωση.
ΕΝΤΥΠΑ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Λοιπά Έντυπα και Βεβαιώσεις
Εκτυπώσεις
Εμφανίζονται στο Βιβλίο Αδειών (Έντυπα- Βεβαιώσεις/ Λοιπά Έντυπα και Βεβαιώσεις/ Εκτυπώσεις) οι αποδοχές αποζημίωσης αδείας και μη ληφθείσας αδείας.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


Premium HRM: 2.50.18 - Νέες Δυνατότητες

Νέα Λειτουργία / Έντυπο ΟΑΕΔ Ε3.3: Αναγγελία έναρξης θεωρητικής κατάρτισης
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα καταχώρισης και υποβολής του εντύπου Ε3.3 «Αναγγελία έναρξης πρακτικής άσκησης» του ΟΑΕΔ.
Έντυπα - Βεβαιώσεις
Έντυπα ΟΑΕΔ
Εκτυπώσεις
Στο έντυπο «(Ε4) Πίνακας Προσωπικού» προστέθηκε η δυνατότητα αν είναι συμπληρωμένο στα στοιχεία της εταιρείας ο βεβαιών να εμφανίζει τα στοιχεία του, αλλιώς τα στοιχεία του λογιστή.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Premium HRM: 2.50.17 - Νέες Δυνατότητες

Έντυπα - Βεβαιώσεις
Έντυπα ΑΠΔ
Κατόπιν των επικοινωνιών που είχαμε με το Τμήμα Μηχανογράφησης του ΙΚΑ, θα πρέπει για τους εργαζόμενους ξενοδοχοϋπαλλήλους οι οποίοι κατά τον μήνα αποχώρησης τους έλαβαν και Μη Ληφθείσα Άδεια, να υποβληθεί Συμπληρωματική ΤΑΠΙΤ η οποία θα περιλαμβάνει για κάθε εργαζόμενο δύο εγγραφές με τύπο αποδοχών 99 και ποσό εισφορών 0,29 για κάθε εγγραφή (οι εγγραφές αυτές αφορούν τις Τακτικές Αποδοχές & τη Μη ληφθείσα Άδεια). Κατά συνέπεια θα πρέπει αφού ενημερώσετε την εφαρμογή με τη νέα έκδοση 2.50.17 να ακολουθήσετε τα παρακάτω:
α. Αν δεν έχετε υποβάλει ακόμη τις Συμπληρωματικές ΤΑΠΙΤ για τις επιχειρήσεις σας κατηγορίας ξενοδοχείων στην επιλογή «Έντυπα - Βεβαιώσεις / Έντυπα ΑΠΔ / Υποβολή Μέσω Internet» στο πεδίο Τύπος Δήλωσης θα πρέπει να επιλέξετε «Συμπληρωματική ΤΑΠΙΤ».
β. Αν όμως έχετε ήδη υποβάλει, θα πρέπει να υποβάλετε ξανά και στην επιλογή «Έντυπα - Βεβαιώσεις / Έντυπα ΑΠΔ / Υποβολή Μέσω Internet» στο πεδίο Τύπος Δήλωσης να επιλέξετε «Συμπληρωματική ΤΑΠΙΤ Μ.Λ.»
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Premium HRM: 2.50.16 - Νέες Δυνατότητες

Έντυπα - Βεβαιώσεις
Λοιπά Έντυπα - Βεβαιώσεις
Προστέθηκαν νέες βεβαιώσεις: «Τροπ. Ατ. Σύμβ. Εργ. Πλη. Απασχ. Αορ. Χρόνου» και «Τροπ. Ατ. Συμβ. Εργ. Πλή. Απασχ. Ορισμ. Χρόνου» και τροποποιήθηκαν οι «Τροπ. Ατ. Σύμβ. Εργ. Μερ. Απασχ. - Ορισ. Χρόνου», «Τροπ. Ατ. Σύμβ. Εργ. Μερ. Απασχ. - Αορ. Χρόνου», και «Βεβαίωση Εργοδότη (1)», που καλούνται από «Έντυπα – Βεβαιώσεις / Λοιπά Έντυπα & Βεβαιώσεις / Εκτυπώσεις / Λοιπά Έντυπα & Βεβαιώσεις».
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Premium HRM: 2.50.15 - Νέες Δυνατότητες

Έντυπα - Βεβαιώσεις
Έντυπα ΑΠΔ
Για την ορθή απεικόνιση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΑΠΙΤ της εγκυκλίου 63/28.11.2014 του ΙΚΑ, κατά τη δημιουργία της ΑΠΔ η Εφάπαξ Εισφορά Ξενοδοχοϋπαλλήλων (το σταθερό ποσό ασφάλισης εργαζομένου 0,29€) εμφανίζεται μία φορά σε κάθε μισθολογική περίοδο (μήνα) ανεξαρτήτως αν έχει υπολογιστεί από λάθος και σε άλλα είδη αποδοχών.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Premium HRM: 2.50.14 - Νέες Δυνατότητες

Νέα Λειτουργία / Προσδιορισμός Ταμείων Προνοίας ΤΑΠΙΤ
Προστέθηκε δυνατότητα για επιλογή εταιρειών στη διαδικασία προσδιορισμού των ασφαλιστικών οργανισμών με τους κλάδους προνοίας του ΤΑΠΙΤ «Παράμετροι / Βοηθητικές εργασίες / Προσδιορισμός ταμείων προνοίας ΤΑΠΙΤ».
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Premium HRM: 2.50.13 - Νέες Δυνατότητες

Νέα Λειτουργία / Προσδιορισμός Ταμείων Προνοίας ΤΑΠΙΤ
Βελτίωση ταχύτητας της διαδικασίας προσδιορισμού των ασφαλιστικών οργανισμών με τους κλάδους προνοίας του ΤΑΠΙΤ «Παράμετροι / Βοηθητικές εργασίες / Προσδιορισμός ταμείων προνοίας ΤΑΠΙΤ».
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Premium HRM: 2.50.12 - Νέες Δυνατότητες

Νέα Λειτουργία / Προσδιορισμός Ταμείων Προνοίας ΤΑΠΙΤ
ΝΕΟ! Με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της εγκυκλίου 63/28.11.2014 του ΙΚΑ, προστέθηκε η δυνατότητα προσδιορισμού των ασφαλιστικών οργανισμών με τους κλάδους προνοίας του ΤΑΠΙΤ. Η νέα λειτουργία είναι στην επιλογή «Παράμετροι / Βοηθητικές εργασίες / Προσδιορισμός ταμείων προνοίας ΤΑΠΙΤ».

Προσοχή: Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε τις οδηγίες deiteOdigies
Έντυπα - Βεβαιώσεις
Έντυπα ΑΠΔ
Για την ορθή απεικόνιση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΑΠΙΤ της εγκυκλίου 63/28.11.2014 του ΙΚΑ, ενσωματώθηκε στις επιλογές «ΑΠΔ» («Έντυπα- Βεβαιώσεις/ Έντυπα ΑΠΔ/ Εκτυπώσεις»), «ΑΠΔ (Χειρόγραφη)» («Έντυπα- Βεβαιώσεις/ Έντυπα ΑΠΔ/ Εκτυπώσεις») και από την επιλογή «Έντυπα- Βεβαιώσεις/ Έντυπα ΑΠΔ/ Υποβολή μέσω Internet/ ΑΠΔ», στο κριτήριο «Είδος δήλωσης», η νέα τιμή «Συμπληρωματική ΤΑΠΙΤ». Η νέα τιμή θα χρησιμοποιηθεί έτσι, ώστε να υποβάλετε συμπληρωματικές ΑΠΔ για τις περιόδους 12/2013 ως και 12/2014 για τα ταμεία που έχετε προσδιορίσει ως κλάδους προνοίας ΤΑΠΙΤ. Για τη σωστή εκτέλεση της λειτουργίας αυτής, θα πρέπει να έχει προηγηθεί ο προσδιορισμός αυτών των ταμείων.
Μαζική καταχώριση κανονικών αδειών για το Βιβλίο Αδειών
Προστέθηκε η δυνατότητα μαζικής καταχώρισης παρατηρήσεων στους εργαζομένους που έχουν αποζημίωση αδείας εντός του έτους. Στην «Καταχώρηση Αδειών για το Βιβλίο Αδειών» (Έντυπα- Βεβαιώσεις/ Λοιπά Έντυπα & Βεβαιώσεις/ Καταχώρηση Στοιχείων) μέσα στην επιλογή «Παρατηρήσεις» ενσωματώθηκε η «Αυτόματη Συμπλήρωση για αποχωρήσεις».
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Premium HRM: 2.50.11 - Νέες Δυνατότητες

Νέα Λειτουργία / Έντυπο ΣΕΠΕ Ε11: Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής αδείας
Στην επιλογή «Καταχώρηση αδειών για το βιβλίο αδειών» προστέθηκαν επάνω δεξιά οι εξής δυνατότητες:
• Με το πεδίο «Επιλογή Εργαζομένων» ή χρησιμοποιώντας το συνδυασμό των πλήκτρων Ctrl+K, έχετε τη δυνατότητα επιλογής συγκεκριμένων εργαζομένων. Στον πίνακα που εμφανίζεται έχετε τη δυνατότητα να ενημερώσετε αυτόματα επιλεγμένα κριτήρια αναζήτησης με προκαθορισμένες τιμές, ορίζοντας αυτές που επιθυμείτε. Στη συνέχεια επιλέγετε στο πινακάκι των κριτηρίων εργαζομένων κάτω δεξιά την επιλογή «Εργαζόμενοι» και «ΟΚ».
• Προστέθηκε επίσης η «Μαζική καταχώριση», σύμφωνα με την οποία ο χρήστης μπορεί να δώσει τιμές στις στήλες της φόρμας καταχώρησης αδειών, όπως το Είδος αδείας, Έναρξη, Λήξη, Ημέρες, Ώρες, Αποδοχές αδείας. Ειδικά στις ημέρες/ώρες μπορεί να μην δηλώσει τιμή, αλλά να διαλέξει την «Αντιγραφή από Δικαιούμενες Ημέρες/Ώρες» έτσι, ώστε να αντιγράψει την αντίστοιχη τιμή που έχει η κάθε γραμμή.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Premium HRM: 2.50.09 - Νέες Δυνατότητες

Νέα Λειτουργία / Έντυπο ΣΕΠΕ Ε11: Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής αδείας

ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής και εκτύπωσης του εντύπου Ε11 «Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής αδείας» του ΣΕΠΕ. Η εκτύπωση είναι στο «Έντυπα - Βεβαιώσεις / Έντυπα ΟΑΕΔ / Εκτυπώσεις / (Ε11) Γνωστοποίηση Ετήσιας Κανον. Αδείας», ενώ η υποβολή είναι στο «Έντυπα - Βεβαιώσεις / Έντυπα ΟΑΕΔ / Υποβολή μέσω Internet / Ομαδική Υποβολή Εντύπων Ε3, Ε5, Ε7, Ε11».

Προσοχή: Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε τις οδηγίες

Νέα Λειτουργία / Έντυπο ΟΑΕΔ Ε3.4: Αναγγελία έναρξης μαθητείας
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα καταχώρισης, υποβολής και εκτύπωσης του εντύπου Ε3.4 «Αναγγελία έναρξης μαθητείας» του ΟΑΕΔ.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Premium HRM: 2.50.08 - Νέες Δυνατότητες

Νέα Λειτουργία / Μαζική καταχώριση κανονικών αδειών για το Βιβλίο Αδειών
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα μαζικής καταχώρισης κανονικών αδειών με ταυτόχρονη εμφάνιση και των ληφθεισών αδειών από υπολογισμένες μισθοδοσίες για προετοιμασία του Βιβλίου αδειών και υπέρβαση δικαιούμενων ημερών/ωρών κανονικής αδείας.
Προσοχή: Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε τις οδηγίες
Νέα Λειτουργία / Έντυπο ΟΑΕΔ Ε3.2: Αναγγελία έναρξης θεωρητικής κατάρτισης
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα καταχώρισης, υποβολής και εκτύπωσης του εντύπου Ε3.2 «Αναγγελία έναρξης θεωρητικής κατάρτισης» του ΟΑΕΔ.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Premium HRM: 2.50.07 - Νέες Δυνατότητες

Γενικά
Τροποποιήθηκε από 01/01/2015 η ειδική εισφορά αλληλεγγύης σύμφωνα με το Ν.4305/2014, άρθρο 52 § 2: «Η Ειδική Εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 (Α' 152) επιβάλλεται και στα εισοδήματα που αποκτώνται κατά τα φορολογικά έτη 2015 και 2016 με μειωμένους τους συντελεστές των περιπτώσεων α’, β’, γ’, δ’ και ε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού κατά τριάντα τοις εκατό (30%).»
Μισθοδοσία
Πίνακες
Στη λειτουργία «Κλίμακα Φόρου Εισοδήματος», Προστέθηκε η κλίμακα φόρου εισοδήματος του 2015 που είναι ίδια με του 2014 (Μισθοδοσία / Πίνακες).
Έντυπα - Βεβαιώσεις
Έντυπα ΟΑΕΔ
Εκτυπώσεις
Στο έντυπο «(Ε4) Πίνακας Προσωπικού» προστέθηκε στο κριτήριο «Εμφάνιση ωραρίου εργασίας από» η νέα επιλογή «Ειδικό βιβλίο τροποποίησης ωραρίου». Αν την επιλέξετε, πρέπει να συμπληρώσετε και το επόμενο κριτήριο «Ημερομηνία», ώστε να εμφανιστούν οι τροποποιήσεις ωραρίου από το κατηργημένο πλέον ειδικό βιβλίο.
Προσοχή: Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε τις οδηγίες deiteOdigies
Υποβολή μέσω Internet
Στην οθόνη υποβολής του εντύπου «(Ε4) Πίνακας Προσωπικού» προστέθηκε στο κριτήριο «Εμφάνιση ωραρίου εργασίας από» η νέα επιλογή «Ειδικό βιβλίο τροποποίησης ωραρίου». Αν επιλέξετε αυτή, πρέπει να συμπληρώσετε και το επόμενο κριτήριο «Ημερομηνία», ώστε να εμφανιστούν οι τροποποιήσεις ωραρίου από το κατηργημένο πλέον ειδικό βιβλίο.
Προσοχή: Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε τις οδηγίες deiteOdigies
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Premium HRM: 2.50.06 - Νέες Δυνατότητες

Μισθοδοσία
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
Στη μορφοποίηση (Ctrl+P) της εκτύπωσης «Συγκεντρωτική Κατάσταση Μισθοδοσίας», προστέθηκε η δυνατότητα εμφάνισης των πεδίων «Τμήμα», «Θέση» και «Έργο». Υπενθυμίζουμε ότι τα παραπάνω πεδία εμφανίζονται στην υπο-οθόνη (tab) «Εργασιακά», της λειτουργίας «Διαχείριση Εργαζομένων» (Εργαζόμενοι / Κύριες Εργασίες).
Έντυπα - Βεβαιώσεις
Έντυπα ΑΠΔ
Εκτυπώσεις
Στην εκτύπωση «ΑΠΔ (Χειρόγραφη)» εμφανίζονται πλέον και  οι 9 χαρακτήρες του πεδίου «Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου».
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.50.05 - Νέες Δυνατότητες

Έντυπα - Βεβαιώσεις
Λοιπά Έντυπα & Βεβαιώσεις
Καταχώριση Στοιχείων
Στη λειτουργία «Τροποποίηση-Υπέρβαση Ωρ. Εργ. Εργ/νων» προστέθηκε η δυνατότητα εμφάνισης του παλαιού ωραρίου εργασίας στην στήλη «Ωράριο Εργασίας» και εμφάνισης του νέου ωραρίου στην στήλη «Τροποποίηση Ωραρίου». Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε καταχωρήσει στην ενότητα «Ωράρια Εργασίας» (Εργαζόμενοι/ Κύριες Εργασίες / Διαχείριση Εργαζομένων / υποσέλιδο Εργασιακά) το νέο ωράριο, εφόσον προηγουμένως έχετε συμπληρώσει ημερομηνία λήξης στο παλαιό.
Εκτυπώσεις / Λοιπά Έντυπα & Βεβαιώσεις
NEO! Προστέθηκε το έντυπο «Αίτηση Κανονικής Άδειας».
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Premium HRM: 2.50.04 - Νέες Δυνατότητες

Μισθοδοσία
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
Στη μορφοποίηση (Ctrl+P) της εκτύπωσης «Συγκεντρωτική Κατάσταση Αποδοχών», προστέθηκε η δυνατότητα εμφάνισης του πεδίου «IBAN». Υπενθυμίζουμε ότι το παραπάνω πεδίο εμφανίζεται στην υπο-οθόνη (tab) «Λοιπά», της λειτουργίας «Διαχείριση Εργαζομένων» (Εργαζόμενοι / Κύριες Εργασίες).
Έντυπα - Βεβαιώσεις
Έντυπα ΟΑΕΔ
Εκτυπώσεις
1. Πραγματοποιήθηκε μεταβολή στην εκτύπωση «Δήλωση Εργοδότη για Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών» μετά από αλλαγές που πραγματοποίησε ο ΟΑΕΔ στο έντυπο.
2. Πραγματοποιήθηκε αλλαγή στον υπολογισμό του συνόλου των εργαζομένων του εντύπου «(Ε4) Πίνακας Προσωπικού», δεν συμπεριλαμβάνονται πλέον στο σύνολο οι εργαζόμενοι όπου στο πεδίο «Ειδική Κατηγορία Εργαζομένων» ή στο πεδίο «Κατηγορία Εργασιακής Κατάστασης» (Εργαζόμενοι/ Κύριες Εργασίες/Διαχείριση Εργαζομένων/υποσέλιδο (tab) Εργασιακά) έχουν την τιμή «Μέλος Δ.Σ.».
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Premium HRM: 2.50.03 - Νέες Δυνατότητες

Έντυπα - Βεβαιώσεις
Έντυπα ΟΑΕΔ
Εκτυπώσεις
Πραγματοποιήθηκε αλλαγή στον υπολογισμό του συνόλου των εργαζομένων του εντύπου «(Ε4) Πίνακας Προσωπικού». Δεν συμπεριλαμβάνονται πλέον στο σύνολο οι εργαζόμενοι όπου στο πεδίο «Ειδικές Κατηγορίες Εργαζομένων» (Εργαζόμενοι/ Κύριες Εργασίες/Διαχείριση Εργαζομένων/υποσέλιδο (tab) Εργασιακά) έχουν την τιμή «Μέλος Δ.Σ.».
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Premium HRM: 2.50.02 - Νέες Δυνατότητες

Γενικά
Σε όλες τις εκτυπώσεις των Τραπεζών (Επικοινωνίες / Επικοινωνία με Τράπεζες / Δημιουργία Δισκέτας Τραπεζών) προστέθηκε η στήλη «IBAN».
Έντυπα - Βεβαιώσεις
Λοιπά Έντυπα & Βεβαιώσεις
Καταχώριση Στοιχείων
Στη λειτουργία «Τροποποίηση-Υπέρβαση Ωρ. Εργ. Εργ/νων» προστέθηκε το πεδίο «Εμφάνιση Εβδομαδιαίου Ωραρίου». Στην περίπτωση που επιλέξετε την τιμή ΝΑΙ στο πεδίο «Εμφάνιση Εβδομαδιαίου Ωραρίου» τότε θα εμφανιστεί ολόκληρη η ανάπτυξη του ωραρίου και όχι μόνο της συγκεκριμένης ημέρας.
Εκτυπώσεις
Στο έντυπο «Βεβαίωση Εργοδότη» εμφανίζεται πλέον κάτω δεξιά η σφραγίδα του εργοδότη. Απαραίτητη Προϋπόθεση είναι να έχετε καταχωρήσει στην λειτουργία «Διαχείριση Εταιριών» (Παράμετροι/ Διαχείριση Εταιρίας) στο υπο-σέλιδο (tab) «Γενικά» στο πεδίο «Εμφάνιση Σφραγίδας Επιχείρησης» την τιμή Ναι.
Έντυπα ΟΑΕΔ
Υποβολή μέσω Internet
1. Στην οθόνη υποβολής του εντύπου «Ομαδική Υποβολή Εντύπων Ε3, Ε5 και Ε7» προστέθηκε η δυνατότητα μαζικής αποστολής του εντύπου «Ε5 Αναγγελία Οικειοθελούς Αποχώρησης».
2. Στην οθόνη υποβολής του εντύπου «(Ε8) Γνωστοποίηση Πραγματοποιηθείσας Υπερωριακής Απασχόλησης» προστέθηκαν τα πεδία «Αποστολή με xml» και «Μονάδα Δίσκου».  Εάν επιλέξετε να κάνετε «Αποστολή με XML» τότε ενεργοποιείται η επιλογή Μονάδα Δίσκου όπου επιλέγετε το δίσκο όπου θα αποθηκευτεί το xml αρχείο. Επίσης επιλέγοντας Αποστολή με xml πραγματοποιείται ομαδική υποβολή του εντύπου.
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Premium HRM: 2.50.01 - Νέες Δυνατότητες

Έντυπα - Βεβαιώσεις
Έντυπα ΟΑΕΔ
Υποβολή μέσω Internet
Στην οθόνη υποβολής του εντύπου «(Ε4) Πίνακας Προσωπικού» στο πεδίο «Είδος Κατάστασης» προστέθηκε η επιλογή «Ε4 Ετήσιος Συμπληρωματικός».
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Premium HRM: 2.50.00 - Νέες Δυνατότητες

Γενικά
NEO! Πραγματοποιήθηκε μεταβολή στην ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων «(Ε3) Αναγγελία Πρόσληψης», «(Ε4) Πίνακας Προσωπικού», «(Ε5) Αναγγελία Οικειοθελούς Αποχώρησης» και  «(Ε8) Γνωστοποίηση Πραγματοποιηθείσας Υπερωριακής Απασχόλησης» μετά την αναβάθμιση που πραγματοποίησε ο ΟΑΕΔ. Τα νέα έντυπα εμφανίζονται σύμφωνα με την ΥΑ 29502/85/01-09-2014 (ΦΕΚ 2390/Β’/08-09-2014).
Ποιο αναλυτικά έχει καταργηθεί από το έντυπο Ε4 η επιλογή του Συμπληρωματικού Πρόσληψης και έχει ενοποιηθεί με το έντυπο (Ε3) Αναγγελίας πρόσληψης ως «(Ε3) Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης».
Επίσης έχει καταργηθεί από το έντυπο Ε4  η επιλογή  τροποποίησης ωραρίου εφόσον η τροποποίηση του ωραρίου θα καταχωρείται στο «Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών που τηρείται από τον εργοδότη» (άρθρο 80 παρ. 1 Ν. 4144/2013 (Α'88), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 14 παρ. 2 Ν. 4225/2014 (Α'2)).
Στη λειτουργία«(Ε4) Πίνακας Προσωπικού» προστέθηκε το κουμπί «Προβολή Εντύπου Συμπληρωματικής Πρόσληψης». Πατώντας το κουμπί εμφανίζονται όλες οι εκτυπώσεις Συμπληρωματικού Πρόσληψης που έχετε υποβάλει μέσω του εντύπου «(Ε3) Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης».

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Κύριες Εργασίες
Διαχείριση Εργαζομένων
1. Στην επιλογή «Έντυπα» προστέθηκαν οι επιλογές:
• Υποβολή (Ε3) Αναγγελία Πρόσληψης
• Υποβολή (Ε4) Πίνακας Προσωπικού
• Υποβολή (Ε5) Αναγγελία Οικειοθελούς Αποχώρησης
• Υποβολή (Ε6) Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας
• Υποβολή (Ε7) Βεβ. Εργοδότη για Συμβ. Ορ.Χρ./Έργου
• Υποβολή (Ε8) Γνωστοποίηση Πραγματ. Υπερωρ. Απασχ. και
• Υποβολή (Ε9) Σύμβ.Εργασ.Μερ. Απασχ. ή Εκ Περ.Εργ.
2. Προστέθηκε η δυνατότητα επανενημέρωσης  των πεδίων «Ώρες Έναρξης, Λήξης Εργασίας, Ημέρες Εργασίας», «Ώρες Διαλείμματος Διακοπής» και «Ημερομηνία Πρόσληψης» του εντύπου «Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης» σε περίπτωση επαναπρόσληψης του εργαζομένου.
Έντυπα - Βεβαιώσεις
Λοιπά Έντυπα & Βεβαιώσεις
Εκτυπώσεις
Στην εκτύπωση «Κατάσταση Ασφαλίσεως Προσωπικού» στη φόρμα «Κατ. Ασφαλ. Προσωπ. ΤΣΜΕΔΕ > 93» προστέθηκε η στήλη «Πρόσθετη Εισφορά Ειδικής Προσαύξησης Ν. 3986/11». (Ver.: 2.50.00)
Έντυπα ΟΑΕΔ
Εκτυπώσεις
Προστέθηκε το έντυπο «Υποβολή Δικαιολογητικών για την Περίοδο της Δέσμευσης του Προγράμματος (ΝΘΕ) (ΕΣΠΑ)».
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.40.45 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.40.44 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.40.43 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.40.42 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.40.41 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.40.40 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.40.39 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.40.38 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.40.37 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.40.36 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.40.35 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.40.34 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.40.33 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.40.32 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.40.31 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.40.30 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.40.28 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.40.27 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.40.26 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.40.25 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.40.24 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.40.22 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.40.21 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.40.20 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.40.19 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.40.18 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.40.17 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.40.16 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.40.15 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.40.14 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.40.13 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.40.12 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.40.11 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.40.10 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.40.09 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.40.08 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.40.07 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.40.06 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.40.05 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.40.04 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.40.03 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.40.02 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.40.01 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.40.00 - Νέες Δυνατότητες

 

 


Premium HRM: 2.40.45 - Νέες Δυνατότητες

Έντυπα - Βεβαιώσεις
Έντυπα ΑΠΔ / Υποβολή Μέσω Internet
Αίτηση Ασφαλιστικής Ενημερότητας
Προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής άνω της μίας αιτία χορήγησης Ασφαλιστικής Ενημερότητας.
Έντυπα ΟΑΕΔ
Εκτυπώσεις
Ενσωματώθηκαν τα νέα έντυπα Αιτήσεων Καταβολής Επιχορήγησης και Προγραμμάτων Νέων Θέσεων Εργασίας του ΟΑΕΔ. Επίσης προστέθηκε ένα νέο έντυπο «Υποβολή Δικαιολογητικών για την Περίοδο της Δέσμευσης του Προγράμματος (ΝΘΕ)».
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 2.40
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Premium HRM: 2.40.44 - Νέες Δυνατότητες

Έντυπα - Βεβαιώσεις
Λοιπά Έντυπα & Βεβαιώσεις
Εκτυπώσεις
Στην εκτύπωση «Ειδικό Βιβλίο Τροπ/σης Ωραρίου & Υπερ.» προστέθηκε μια νέα επιλογή «Όλοι οι Εργαζόμενοι». Επιλέγοντας ΝΑΙ εμφανίζονται πλέον στην εκτύπωση όλοι οι εργαζόμενοι. 
Έντυπα Λοιπών Ταμείων
Εκτυπώσεις
ΝΕΟ! Προστέθηκε το έντυπο «Γραμμάτιο Eίσπραξης Τ.Α.Ξ.Υ.»
Επικοινωνίες
Επικοινωνία με Τράπεζες / Δημιουργία Δισκέτας Τραπεζών
Προστέθηκαν νέες γραμμογραφήσεις για τις τράπεζες Πειραιώς, Citibank, Eurobank και Alpha. Προστέθηκε μία νέα επιλογή «Μέθοδος Πληρωμής». Ανάλογα με την μέθοδο πληρωμής που θα επιλεχθεί θα παραχθεί το κατάλληλο αρχείο για την αποστολή του στην τράπεζα. Επίσης στα σταθερά στοιχεία τραπεζών, προστέθηκε ένα νέο πεδίο για το IBAN της εταιρίας.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 2.40
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.40.43 - Νέες Δυνατότητες

Έντυπα - Βεβαιώσεις
Επικοινωνίες
Επικοινωνία με Τράπεζες / Δημιουργία Δισκέτας Τραπεζών
Πραγματοποιήθηκε μεταβολή στην γραμμογράφηση του αρχείου της τράπεζας «Alpha Bank» μετά από αλλαγές που πραγματοποίησε η τράπεζα στην μορφή του αρχείου.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 2.40
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.40.42 - Νέες Δυνατότητες

Μισθοδοσία
Κύριες Εργασίες
ΝΕΟ! Πραγματοποιήθηκε μεταβολή στον υπολογισμό της αδείας για τους εργαζόμενους με διαλείπουσα ή εκ περιτροπής εργασία. Στον νέο τρόπο υπολογισμού δεν γίνεται διάκριση εξαημέρου – πενθημέρου. Ο αριθμός των ημερών αδείας για όσους έχουν λιγότερα από 10 χρόνια στον ίδιο εργοδότη και λιγότερα από 12 χρόνια σε οποιονδήποτε εργοδότη είναι 2 ανά 25 ημέρες πραγματικής απασχόλησης, εφόσον πρόκειται για εργαζόμενους που δεν έχουν συμπληρώσει 12μηνό, 2,08333 ημέρες /25 μετά την συμπλήρωση 12μήνου και 2,1666 ημέρες αδείας / 25 μετά την συμπλήρωση 24μήνου. Για όσους έχουν 10 έτη υπηρεσίας ή 12 έτη προϋπηρεσίας σε οποιονδήποτε εργοδότη είναι 2,5 ανά 25 ημέρες πραγματικής απασχόλησης. Τέλος για όσους έχουν συμπληρώσει 25 έτη προϋπηρεσίας είναι 2,5833 ανά 25 ημέρες πραγματικής απασχόλησης. Κλάσμα ημέρας που υπερβαίνει την μισή ημέρα, στρογγυλοποιείται σε ολόκληρη ημέρα. Ο παραπάνω τρόπος υπολογισμού αναφέρεται στο Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας, Τεύχος 1649 σελ. 798.
Έντυπα - Βεβαιώσεις
Επικοινωνίες
Επικοινωνία με Τράπεζες / Δημιουργία Δισκέτας Τραπεζών
Πραγματοποιήθηκε μεταβολή στην γραμμογράφηση του αρχείου πίστωσης αυθημερόν άμεσων μισθοδοσιών εταιρειών – οργανισμών της τράπεζας «Εθνική», μετά από αλλαγές που πραγματοποίησε η τράπεζα στην μορφή του αρχείου.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 2.40
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.40.41 - Νέες Δυνατότητες

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Πίνακες
ΝΕΟ! Στη λειτουργία «Ωράρια Εργασίας», προστέθηκε το ‘κουμπί’ «Αντιγραφή Ωραρίου». Εφόσον επιλέξετε το ωράριο που θέλετε να αντιγράψετε, κάντε κλικ στο ‘κουμπί’ «Αντιγραφή Ωραρίου», καταχωρήστε τον κωδικό του νέου ωραρίου και πατήστε αποθήκευση (F12) για να καταχωρηθεί.
Επικοινωνίες
Επικοινωνία με Τράπεζες / Δημιουργία Δισκέτας Τραπεζών
Πραγματοποιήθηκε μεταβολή στην γραμμογράφηση του αρχείου της τράπεζας «Alpha Bank» μετά από αλλαγές που πραγματοποίησε η τράπεζα.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 2.40
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Premium HRM: 2.40.40 - Νέες Δυνατότητες

Επικοινωνίες
Επικοινωνία με Τράπεζες / Δημιουργία Δισκέτας Τραπεζών
Πραγματοποιήθηκε μεταβολή στην γραμμογράφηση του αρχείου της τράπεζας «Εθνική» μετά από αλλαγές που πραγματοποίησε η τράπεζα.
Επικοινωνία με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς / Καταχώριση Στοιχείων
Στη λειτουργία «Πληρωμές Εισφορών Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ.» στη στήλη «Κωδικός Απασχόλησης» προστέθηκε η επιλογή «Εισφορές Χωρίς Αποδοχές».
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 2.40
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.40.39 - Νέες Δυνατότητες

Γενικά
Προστέθηκαν οι νέοι ΚΑΔ, Κωδικοί Ειδικοτήτων, Κ.Π.Κ. και Ειδικές Περιπτώσεις Φορολογουμένων.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
Στη μορφοποίηση (Ctrl+P) της εκτύπωσης «Κατάσταση Εργαζομένων», προστέθηκε η δυνατότητα εμφάνισης του πεδίου «Καθεστώς Απασχόλησης» το οποίο εμφανίζεται στην υπο-οθόνη (tab) Προσωπ./Σελ.2, στην επιλογή «Διαχείριση Εργαζομένων».
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 2.40
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.40.38 - Νέες Δυνατότητες

Νέα Λειτουργία / Ένωση ΑΠΔ Εταιριών
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα ένωσης αρχείων ΑΠΔ Κοινών Επιχειρήσεων (csl01) (Παράμετροι / Μεταφορά Δεδομένων).
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 2.40
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.40.37 - Νέες Δυνατότητες

Γενικά
1. NEO! Για την κατάργηση του Διανεμητικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Μισθωτών (ΔΛΟΕΜ) και της ειδικής εισφοράς για την επιδότηση των στρατευμένων μισθωτών καθώς και για την μείωση των εισφορών της μητρότητας σε χρήμα και του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) παρακαλώ ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:
Από την επιλογή «Ασφαλιστικοί Οργανισμοί» (Μισθοδοσία/Πίνακες) επιλέξτε το ‘κουμπί’ «Ενημέρωση % Μείωσης Ασφαλ. Εισφ. 2014». Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί πατήστε το πλήκτρο «ΟΚ» και θα ξεκινήσει η αυτόματη ενημέρωση των ασφαλιστικών οργανισμών με το νέο ποσοστό εισφοράς εργαζομένου και εργοδότη καθώς και η ενημέρωση των νέων πεδίων «% Μείωσης Εισφ. Εργαζ. από 1/07/2014» και «% Μείωσης Εισφ. Εργοδ. από 1/07/2014» με το ποσοστό μείωσης που αναλογεί στο κάθε ταμείο.
Προσοχή: Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε τις οδηγίες deiteOdigies
2. Προστέθηκαν οι νέοι ΚΑΔ, Κωδικοί Ειδικοτήτων, Κ.Π.Κ. και Ειδικές Περιπτώσεις Φορολογουμένων.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 2.40
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.40.36 - Νέες Δυνατότητες

Νέα Λειτουργία / e-Υποστήριξη
NEO! Με σκοπό την καλύτερη και γρηγορότερη υποστήριξη και εκπαίδευση των χρηστών της εφαρμογής,  προσθέσαμε την επιλογή «e-Υποστήριξη» η οποία σας δίνει τη δυνατότητα της άμεσης πρόσβασης στο εκπαιδευτικό υλικό (videos, γνωσιακή βάση, ειδικά θέματα παραμετροποίησης) της Data Communication.  Έτσι μπορείτε, εύκολα και γρήγορα, να βρείτε την απάντηση κάνοντας κλικ στην επιλογή «e-Υποστήριξη».
Γενικά
Στο Ctrl+Κ (Κριτήρια Εργαζομένων) προστέθηκε το πεδίο «Καθεστώς Απασχόλησης». Υπενθυμίζουμε ότι το παραπάνω πεδίο εμφανίζεται στην υπο-οθόνη (tab) «Προσωπ./ Σελ.2», της λειτουργίας «Διαχείριση Εργαζομένων» (Εργαζόμενοι/Κύριες Εργασίες).
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Βοηθητικές Εργασίες
ΝΕΟ! Προστέθηκε η λειτουργία «Ενημέρωση Προϋπηρεσίας Εργαζομένων». Στην παραπάνω λειτουργία εμφανίζονται όλοι οι εργαζόμενοι, που είναι ενεργοί στο ημερομηνιακό διάστημα που έχετε καταχωρήσει, και δίπλα το κλιμάκιο στο οποίο ανήκουν, με βάση την προϋπηρεσία τους. Στην περίπτωση που θέλετε να τους εντάξετε σε ένα άλλο κλιμάκιο διαλέγετε από την λίστα την νέα τιμή και πατάτε αποθήκευση. Απαραίτητη προϋπόθεση εμφάνισης της λίστας με τα κλιμάκια είναι ο εργαζόμενος να είναι συνδεδεμένος με Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Κατόπιν θα πρέπει να εκτελέσετε την λειτουργία «Ενημέρωση Μισθού από ΣΣΕ» (Κύριες Εργασίες) συμπληρώνοντας στο κριτήριο «Ενημέρωση ΜΚ» την τιμή «Όχι». 
Λοιπά Έντυπα & Βεβαιώσεις
Εκτυπώσεις
Εμφανίζεται πλέον σωστά το έντυπο «Βεβαίωση Εργοδότη Οικοδομοτεχνικών Έργων».
Επικοινωνίες
Επικοινωνία με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς
Αποστολή μέσω Internet / Υποβολή Εισφορών Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ.
Κατά την υποβολή των εισφορών, προστέθηκε η δυνατότητα στην περίπτωση που ο εργαζόμενος έχει αναδρομικές κινήσεις, να εμφανίζονται με κωδικό απασχόλησης  09 (Αναδρομικές Αποδοχές).
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 2.40

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.40.35 - Νέες Δυνατότητες

Έντυπα - Βεβαιώσεις
Δηλώσεις Φ.Μ.Υ. / Υποβολή μέσω Internet
Προσωρινή Δήλωση ΦΜΥ
Στα κριτήρια της υποβολής προστέθηκαν τα πεδία «Ολική Παύση Απασχόλησης Προσωπικού» και «Προσωρινή Απουσία Προσωπικού». Τα παραπάνω πεδία εμφανίζονται στην ηλεκτρονική σελίδα της Προσωρινής Δήλωσης ΦΜΥ.

Επίσης προστέθηκε η δυνατότητα ενημέρωσης της ενότητας «Αμοιβές που υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ», η οποία ανήκει στην Κατηγορία Εισοδημάτων «Μισθωτή Εργασία και Συντάξεις». Απαραίτητη προϋπόθεση εμφάνισης των ακαθάριστων αποδοχών των εργαζομένων στην παραπάνω ενότητα είναι να έχετε συμπληρώσει στην Διαχείριση Εργαζομένων (Εργαζόμενοι / Κύριες Εργασίες) στο υποσέλιδο «Εργασιακά», στο πεδίο «Ειδικές Κατηγορίες Εργαζομένων» την τιμή «ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.».

Επικοινωνίες
Επικοινωνία με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς / Καταχώριση Στοιχείων
1. Στη λειτουργία «Πληρωμές Εισφορών Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ.» προστέθηκαν οι στήλες «Υποκατάστημα» και «Αριθμός Μητρώου Εργοδότη». Οι παραπάνω στήλες συμπληρώνονται μόνο στην περίπτωση που έχετε διαφορετικό αριθμό μητρώου εργοδότη ανά υποκατάστημα.
2. Στη λειτουργία «Αναλυτικά Στοιχεία ΕΤΕΑ / Εργαζόμενο» όταν το «Είδος Ταμείου» είναι ΤΕΑΥΕΚ προστέθηκε η στήλη «Υποκατάστημα». Το παραπάνω πεδίο συμπληρώνεται για να δηλώσετε αν υπάρχει το υποκατάστημα εργασίας του εργαζόμενου.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 2.40
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

 


Premium HRM: 2.40.34 - Νέες Δυνατότητες

Επικοινωνίες
Επικοινωνία με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς / Δισκέτα Μικρών Ταμείων
Πραγματοποιήθηκε μεταβολή στην σειρά ταξινόμησης των μισθοδοτικών στοιχείων των εργαζομένων. Η ταξινόμηση των δεδομένων πραγματοποιείται πλέον βάσει του έτους και του μήνα των εγγραφών.
Αποστολή μέσω Internet / Υποβολή Εισφορών Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ.
Κατά την υποβολή των εισφορών, στην περίπτωση που ο κωδικός απασχόλησης είναι 01 δεν χρειάζεται πλέον να συμπληρώνεται τις από – έως ημερομηνίες απασχόλησης για να ολοκληρωθεί η υποβολή του αρχείου.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 2.40
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.40.33 - Νέες Δυνατότητες

Γενικά
NEO! Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 63, παρ.7 του ν.3996/2011 καλούνται όλοι οι εργοδότες, να αποστείλουν στο ΕΤΕΑ, σε ηλεκτρονική μορφή, το σύνολο της πληροφορίας σχετικά με την δήλωση της ασφάλισης (μισθολογικές καταστάσεις) και την καταβολή των αντίστοιχων εισφορών (κατάθεση σε τράπεζα) μέχρι και την περίοδο 11ος/2013, για το σύνολο των εργαζομένων τους, πρώην ασφαλισμένων στους Τομείς ΤΕΑΥΕΚ, ΤΕΑΠΟΖΟ, ΤΕΑΕΙΓΕ, ΤΕΑΥΝΤΠ και ΤΕΑΧ του τ. ΤΕΑΙΤ και νυν ασφαλισμένων στο ΕΤΕΑ, προστέθηκαν οι λειτουργίες «Αναλυτικά Στοιχεία Ε.Τ.Ε.Α. / Εργαζόμενο» και «Πληρωμές Εισφορών Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ.» (Επικοινωνίες/ Επικοινωνία με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς /Καταχώρηση Στοιχείων).
Προσοχή: Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε τις οδηγίες
Μισθοδοσία
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
Στη μορφοποίηση (Ctrl+P) της εκτύπωσης «Συγκεντρωτική Κατάσταση Αποδοχών», προστέθηκε η δυνατότητα εμφάνισης του πεδίου «Τράπεζα». Υπενθυμίζουμε ότι το παραπάνω πεδίο εμφανίζεται στην υπο-οθόνη (tab) «Λοιπά», της λειτουργίας «Διαχείριση Εργαζομένων» (Εργαζόμενοι / Κύριες Εργασίες).
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Κύριες Εργασίες
Διαχείριση Εργαζομένων
Προστέθηκε η δυνατότητα εμφάνισης προειδοποιητικού μηνύματος στην περίπτωση που ο «Αριθμός Παραρτήματος» του εργαζόμενου είναι διαφορετικός από τον «Αριθμό Παραρτήματος» που είναι καταχωρημένος στο υποκατάστημα με το οποίο είναι συνδεδεμένος ο εργαζόμενος.
Βοηθητικές Εργασίες
1. ΝΕΟ! Στη λειτουργία «Μαζική Αλλαγή Στοιχείων Εργαζομένων», προστέθηκε η δυνατότητα μαζικής εισαγωγής των πεδίων «Οριζόμενα Κείμενα 1o  - 30 ». Υπενθυμίζουμε ότι τα παραπάνω πεδία εμφανίζονται στις σελίδες «Οριζόμενα Πεδία», «Οριζόμενα Πεδία 2» και «Οριζόμενα Πεδία 3» της λειτουργίας «Διαχείριση Εργαζομένων» (Κύριες Εργασίες).
2. ΝΕΟ! Στη λειτουργία «Μαζική Αλλαγή Στοιχείων Εργαζομένων», προστέθηκε η δυνατότητα μαζικής εισαγωγής των πεδίων «Ώρα Έναρξης Εργασίας κατά την πρώτη ημέρα πρόσληψης», «Ώρα Έναρξης – Λήξης Εργασίας» και «Ώρες Διαλλείματος Διακοπής». Υπενθυμίζουμε ότι τα παραπάνω πεδία εμφανίζονται στην ενότητα «Έντυπα ΟΑΕΔ» της λειτουργίας «Διαχείριση Εργαζομένων» (Κύριες Εργασίες).
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 2.40
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.40.32 - Νέες Δυνατότητες

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Κύριες Εργασίες
Διαχείριση Εργαζομένων
Στον πίνακα «Πρόγραμμα Προώθησης Απασχόλησης ΟΑΕΔ» προστέθηκαν οι επιλογές «ΠΡ ΕΠΙΧ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 10.000 ΑΝΕΡΓΩΝ 30-66 ΕΤΩΝ» και «ΠΡ ΕΠΙΧ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 10.000 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΠΣΑ και ΤΟΠΕΚΟ».
Έντυπα - Βεβαιώσεις
Λοιπά Έντυπα & Βεβαιώσεις
Εκτυπώσεις
Λοιπά Έντυπα & Βεβαιώσεις
Στο έντυπο «Αίτηση Αδείας άνευ Αποδοχών» εμφανίζονται πλέον και τα 11 ψηφία του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του εργαζόμενου.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 2.40
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.40.31 - Νέες Δυνατότητες

Έντυπα - Βεβαιώσεις
Δηλώσεις Φ.Μ.Υ. / Υποβολή μέσω Internet
Οριστική Δήλωση ΦΜΥ
Στην υποβολή της Οριστικής Δήλωσης προστέθηκε η επιλογή «Εταιρείες με Αναδρομικές Αποδοχές». Εφόσον την επιλέξετε θα εμφανιστούν όλες οι εταιρείες οι οποίες έχουν στο έτος 2013 καταχωρημένες κινήσεις με πριμ – αναδρομικά – επίδομα ισολογισμού.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 2.40
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.40.30 - Νέες Δυνατότητες

Γενικά
Κατόπιν επικοινωνιών μας με την Γ.Γ.Π.Σ. σχετικά με την υποβολή των Βεβαιώσεων Αποδοχών έτους 2013 και την αυτόματη ενημέρωση από το Taxis, των κωδικών 301 - 302 του πίνακα 4Α,  313 – 314, 315 – 316 και 349 – 350 του πίνακα 8,  σας ενημερώνουμε ότι για τις περιπτώσεις των επιχειρήσεων (ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΥΤΕΣ) στις οποίες οι εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια του έτους 2013 έλαβαν Αναδρομικά του ιδίου έτους, ΠΡΙΜ ή / και Επίδομα Ισολογισμού, θα πρέπει  να υποβάλετε ξανά τις Βεβαιώσεις Αποδοχών των Εργαζομένων.

Ο λόγος για τον οποίον επιβάλλεται η εκ νέου υποβολή των Βεβαιώσεων Αποδοχών προέκυψε από το γεγονός ότι η εφαρμογή του Taxis δεν συναθροίζει στους ανωτέρω κωδικούς του εντύπου Ε1, τυχόν ποσά τα οποία έχουν δηλωθεί με κωδικό «09 Αναδρομικά», ενώ τα ποσά αυτά εμφανίζονται κανονικά στους αναλυτικούς πίνακες των κωδικών.

Τόσο τα Αναδρομικά εξ ορισμού, όσο και οι αποδοχές Πριμ και Επιδόματος Ισολογισμού, τα οποία ως γνωστόν έχουν αναδρομική ισχύ, αναγνωρίζονται, όπως είναι αυτονόητο, από την Premium HRM Μισθοδοσία ως αναδρομικές αποδοχές και ως τέτοιες εστάλησαν στο Taxis. Το σημερινό update 2.40.30, ακολουθώντας τις κατευθύνσεις του Taxis, αλλάζει αυτόματα τον τύπο των παραπάνω αποδοχών από «09 Αναδρομικά» σε «11 Πρόσθετες Αποδοχές», έτσι ώστε μετά τη νέα υποβολή τα ποσά αυτά να συναθροιστούν στους σχετικούς κωδικούς του εντύπου Ε1.

Σας ενημερώνουμε, κατόπιν σχετικής οδηγίας του Taxis, ότι η εκ νέου υποβολή των Βεβαιώσεων θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως αύριο, 4 Απριλίου 2014 ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ.
Νέα Λειτουργία / Ομαδική Υποβολή Εντύπων (Ε3) και (Ε7) 
NEO! Προστέθηκε η δυνατότητα ομαδικής υποβολής των εντύπων:
• (Ε3) Αναγγελία Πρόσληψης και
• (Ε7) Βεβαίωση Εργοδότη για Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου / Έργου
στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ) μέσω της λειτουργίας «Ομαδική Υποβολή Εντύπων (Ε3) και (Ε7)» (Έντυπα & Βεβαιώσεις / Έντυπα ΟΑΕΔ / Υποβολή μέσω Internet). Στην περίπτωση που έχετε εργαζόμενους οι οποίοι είναι ανήλικοι ή είναι πολίτες τρίτων χωρών θα πρέπει να επισυνάψετε τα έγγραφα «Αρχείο Βιβλιαρίου Ανηλίκου Εργαζομένου» και «Αρχείο Νομιμοποιητικών Εγγράφων Πρόσβασης στην Αγορά Εργασίας Πολιτών Τρίτων Χωρών» στην επιλογή «Έντυπα» (Εργαζόμενοι / Κύριες Εργασίες / Διαχείριση Εργαζομένων). Τα έντυπα που θα επισυνάψετε θα πρέπει να είναι σε μορφή Acrobat Reader (pdf).
Προσοχή: Η αποστολή των παραπάνω εντύπων είναι προσωρινά αποθηκευμένη. Για την οριστική υποβολή πρέπει να διαχειριστείτε τον κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά. 
Έντυπα - Βεβαιώσεις
Δηλώσεις Φ.Μ.Υ. / Υποβολή μέσω Internet
Οριστική Δήλωση - Βεβ. Αποδοχών Ε20-Ε21
Προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής  Οριστικών Δηλώσεων από Ελευθέρια Επαγγέλματα και Εμπορικές Επιχειρήσεις. Για να υποβάλετε  Οριστικές Δηλώσεις από Εμπορικές Επιχειρήσεις πρέπει να επιλέξετε στα κριτήρια της υποβολής στο πεδίο «Κατηγορία Αμοιβών» την τιμή Εμπορικές Επιχειρήσεις. Αντίστοιχα για να υποβάλετε  Οριστικές Δηλώσεις από Ελευθέρια Επαγγέλματα πρέπει να επιλέξετε στα κριτήρια της υποβολής στο πεδίο «Κατηγορία Αμοιβών» την τιμή Ελευθέρια Επαγγέλματα. Απαραίτητη προϋπόθεση εμφάνισης των εργαζομένων στην αντίστοιχη κατηγορία είναι να έχετε συμπληρώσει στην «Διαχείριση Εργαζομένων» (Εργαζόμενοι / Κύριες Εργασίες) στο υποσέλιδο «Εργασιακά» τα πεδία «Κωδικός Αμοιβών Ελευθ. Επαγ.» ή «Κωδικός Αμοιβών Εμπορ. Επιχ.»
Έντυπα Λοιπών Ταμείων
Εκτυπώσεις
ΝΕΟ! Προστέθηκε το έντυπο «Πληρωμής Μηνιαίων Εισφορών Τ.Α.Υ.Φ.Ε.».
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 2.40
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.40.28 - Νέες Δυνατότητες

Έντυπα - Βεβαιώσεις
Δηλώσεις Φ.Μ.Υ. / Καταχώρηση Στοιχείων
Λοιπά Στοιχεία Προσωρινής Δήλωσης Φ.Μ.Υ.
Προστέθηκαν τα πεδία «Αριθμός Πληρωμής» και «Ημερομηνία Πληρωμής». Στα παραπάνω πεδία καταχωρείτε τον αριθμό και την ημερομηνία που έγινε η πληρωμή του φόρου για τις εμπορικές επιχειρήσεις και τα ελευθέρια επαγγέλματα του έτους 2013.
Εκτυπώσεις
Νέα Λειτουργία: Οριστική Δήλωση Ελευθέριων Επαγγελμάτων
NEO! Προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης του εντύπου  «Οριστική Δήλωση Αμοιβών από Ελευθέρια Επαγγέλματα». Απαραίτητη προϋπόθεση εμφάνισης των εργαζομένων στο έντυπο είναι να έχετε συμπληρώσει στην Διαχείριση Εργαζομένων (Εργαζόμενοι / Κύριες Εργασίες) στο υποσέλιδο «Εργασιακά» το πεδίο «Κωδικός Αμοιβών Ελευθ. Επαγ.».
Νέα Λειτουργία: Οριστική Δήλωση Εμπορικών Επιχειρήσεων
NEO! Προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης του εντύπου  «Οριστική Δήλωση Αμοιβών από Εμπορικές Επιχειρήσεις». Απαραίτητη προϋπόθεση εμφάνισης των εργαζομένων στο έντυπο είναι να έχετε συμπληρώσει στην Διαχείριση Εργαζομένων (Εργαζόμενοι / Κύριες Εργασίες) στο υποσέλιδο «Εργασιακά» το πεδίο «Κωδικός Αμοιβών Εμπορ. Επιχ.».
Δηλώσεις Φ.Μ.Υ. / Υποβολή μέσω Internet
Προσωρινή Δήλωση ΦΜΥ
Στην υποβολή της «Προσωρινής Δήλωσης Φ.Μ.Υ.» ενημερώνουμε πλέον το πεδίο ΑΜΕ (Αριθμός Μητρώου Εργοδότη). Υπενθυμίζουμε ότι το πεδίο «ΑΜΕ» εμφανίζεται στην ενότητα «Γενικά» της λειτουργίας «Διαχείριση Εταιριών» (Παράμετροι / Διαχείριση Εταιρίας).
Νέα Λειτουργία: Βεβ.Εισοδ. από Εμπορ. Επιχ. - Ελευθ.Επαγ.
Προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής Βεβαιώσεων Αμοιβών από Ελευθέρια Επαγγέλματα και Εμπορικές Επιχειρήσεις. Για να υποβάλετε  Βεβαιώσεις Αμοιβών από Εμπορικές Επιχειρήσεις πρέπει να επιλέξετε στα κριτήρια της υποβολής στο πεδίο «Κατηγορία Αμοιβών» την τιμή Εμπορικές Επιχειρήσεις. Αντίστοιχα για να υποβάλετε  Βεβαιώσεις Αμοιβών από Ελευθέρια Επαγγέλματα πρέπει να επιλέξετε στα κριτήρια της υποβολής στο πεδίο «Κατηγορία Αμοιβών» την τιμή Ελευθέρια Επαγγέλματα. Απαραίτητη προϋπόθεση εμφάνισης των εργαζομένων στην αντίστοιχη κατηγορία είναι να έχετε συμπληρώσει στην «Διαχείριση Εργαζομένων» (Εργαζόμενοι / Κύριες Εργασίες) στο υποσέλιδο «Εργασιακά» τα πεδία «Κωδικός Αμοιβών Ελευθ. Επαγ.» ή «Κωδικός Αμοιβών Εμπορ. Επιχ.»
Λοιπά Έντυπα & Βεβαιώσεις 
Εκτυπώσεις
Νέα Λειτουργία: Βεβ. Εισοδημάτων από Ελευθ. Επαγγέλματα
NEO! Προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης του εντύπου  «Βεβ. Εισοδημάτων από Ελευθ. Επαγγέλματα». Απαραίτητη προϋπόθεση εμφάνισης των εργαζομένων στο έντυπο είναι να έχετε συμπληρώσει στην «Διαχείριση Εργαζομένων» (Εργαζόμενοι / Κύριες Εργασίες) στο υποσέλιδο «Εργασιακά» το πεδίο «Κωδικός Αμοιβών Ελευθ. Επαγ.».
Νέα Λειτουργία: Βεβ. Εισοδημάτων από Εμπορ. Επιχειρήσεις
NEO! Προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης του εντύπου «Βεβ. Εισοδημάτων από Εμπορ. Επιχειρήσεις». Απαραίτητη προϋπόθεση εμφάνισης των εργαζομένων στο έντυπο είναι να έχετε συμπληρώσει στην «Διαχείριση Εργαζομένων» (Εργαζόμενοι / Κύριες Εργασίες) στο υποσέλιδο «Εργασιακά» το πεδίο «Κωδικός Αμοιβών Εμπορ. Επιχ.». 
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 2.40
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.40.27 - Νέες Δυνατότητες

Γενικά
Προστέθηκε η δυνατότητα υποβολής Συμπληρωματικής (04) Α.Π.Δ. και για τη μισθολογική περίοδο 1/2014 των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ, όπως περιγράφεται στη σχετική εγκύκλιο 17/14 του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (υποβολή συμπληρωματικής Α.Π.Δ. ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ μισθολογικής περιόδου 12/2013) βάσει του Δελτίου Τύπου που ανακοινώθηκε από το Ι.Κ.Α. στις 10/3/2014.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 2.40
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.40.26 - Νέες Δυνατότητες

Νέα Λειτουργία / Ενημέρωση Π.Κ. Ταμείων ΕΤΕΑ

NEO! Για την απεικόνιση των Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ από 1/12/2013 στην ΑΠΔ προστέθηκε η λειτουργία «Ενημέρωση Π.Κ. Ταμείων ΕΤΕΑ» (Παράμετροι / Βοηθητικές Εργασίες).
Προσοχή: Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε τις οδηγίες

Γενικά

Προστέθηκαν οι νέοι ΚΑΔ, Κωδικοί Ειδικοτήτων, Κ.Π.Κ. και Ειδικές Περιπτώσεις Φορολογουμένων.

Έντυπα - Βεβαιώσεις
Δηλώσεις Φ.Μ.Υ.
Εκτυπώσεις

Στα κριτήρια της εκτύπωσης «Προσωρινή Δήλωση ΦΜΥ» προστέθηκε το πεδίο «Μαζική Εκτύπωση» το οποίο περιλαμβάνει τις επιλογές:
α) Όλων των Εταιριών και
β) Εταιριών Χωρίς Μηδενικό ΦΜΥ.
Επιλέγοντας την 1η  επιλογή θα εκτυπωθούν όλες οι προσωρινές δηλώσεις των εταιριών που έχετε δηλώσει, ακόμα και αυτές με μηδενικό ΦΜΥ. Επιλέγοντας την 2η επιλογή θα εκτυπωθούν οι προσωρινές δηλώσεις των εταιρειών που έχουν ΦΜΥ.

Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 2.40
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.40.25 - Νέες Δυνατότητες

Έντυπα - Βεβαιώσεις
Δηλώσεις Φ.Μ.Υ. / Υποβολή μέσω Internet
Προσωρινή Δήλωση ΦΜΥ
Είναι πλέον δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή της Προσωρινής Δήλωσης ΦΜΥ Έτους 2014 μετά από τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Π.Σ.
Προσοχή: Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε τις οδηγίες deiteOdigies
Οριστική Δήλωση ΦΜΥ
1. Στην υποβολή της Οριστικής Δήλωσης η επιλογή «Αποστολή» αντικαταστάθηκε με τις επιλογές «Αποστολή Οριστικής Δήλωσης με Firefox» και «Αποστολή Οριστικής Δήλωσης με ΙΕ». Σε περίπτωση που έχετε προβλήματα με την αποστολή της οριστικής δήλωσης με τον Internet Explorer δοκιμάστε την αποστολή της δήλωσης με Firefox.
2. Στην υποβολή της Οριστικής Δήλωσης η επιλογή «Αποστολή Βεβαίωσης Αποδοχών» αντικαταστάθηκε με τις επιλογές «Αποστολή Βεβαίωσης Αποδοχών με Firefox» και «Αποστολή Βεβαίωσης Αποδοχών με ΙΕ». Σε περίπτωση που έχετε προβλήματα με την αποστολή της βεβαίωσης αποδοχών με τον Internet Explorer δοκιμάστε την αποστολή της βεβαίωσης με Firefox.
3. Δεν απαιτείται πλέον η συμπλήρωση των δεδομένων των προσωρινών δηλώσεων στην επιλογή «Λοιπά Στοιχεία Οριστικής ΦΜΥ» με δεδομένο ότι η Γ.Γ.Π.Σ. φέρνει προσυμπληρωμένα τα στοιχεία του πίνακα «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ».
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 2.40
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.40.24 - Νέες Δυνατότητες

Έντυπα - Βεβαιώσεις
Δηλώσεις Φ.Μ.Υ. / Υποβολή μέσω Internet
Οριστική Δήλωση ΦΜΥ
Είναι πλέον σωστή η «Επιλογή Ρόλου» κατά την ηλεκτρονική υποβολή των Βεβαιώσεων Αποδοχών Έτους 2013 στην περίπτωση που ο «Ρόλος Χρήστη» είναι «Εκπρόσωπος Νομικού Προσώπου».
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 2.40
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.40.22 - Νέες Δυνατότητες

Έντυπα - Βεβαιώσεις
Δηλώσεις Φ.Μ.Υ. / Υποβολή μέσω Internet
Οριστική Δήλωση ΦΜΥ
Είναι πλέον δυνατή η  ηλεκτρονική υποβολή της Οριστικής ΦΜΥ και των Βεβαιώσεων Αποδοχών Έτους 2013.
Προσοχή:
Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε τις οδηγίες deiteOdigies
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 2.40
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.40.21 - Νέες Δυνατότητες

Νέα Λειτουργία / Σύνδεση Ταμείων Ε.Τ.Ε.Α.
NEO! Με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του άρθρου 5 του Ν.4225/2014 ο οποίος δημοσιεύτηκε στο (ΦΕΚ 2/7-1-2014) και καθορίζει ενιαία ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών και ασφαλιστέων αποδοχών για όλους τους ασφαλισμένους του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) προστέθηκε η λειτουργία «Σύνδεση Ταμείων Ε.Τ.Ε.Α.» (Παράμετροι / Βοηθητικές Εργασίες).

Προσοχή: Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε τις οδηγίες deiteOdigies

Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 2.40
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.40.20 - Νέες Δυνατότητες

Γενικά
NEO! Πραγματοποιήθηκε μεταβολή στην γραμμογράφηση του αρχείου «Οριστική Δήλωση Φ.Μ.Υ.» (Έντυπα – Βεβαιώσεις/Δηλώσεις ΦΜΥ/Υποβολή μέσω Internet) για το οικονομικό έτος 2014 μετά από μεταβολές που πραγματοποίησε το TAXISNET.
Οι αλλαγές περιλαμβάνουν την πρόσθεση των παρακάτω τύπων αποδοχών:
31(Αμοιβές από παροχή εργασίας από εργόσημο),
32(Αμοιβές αθλητών) και
33 (Αποζημίωση Απόλυσης).
Προσοχή: Ο τύπος αποδοχών 33 (Αποζημίωση Απόλυσης) δεν αθροίζεται στα σύνολα. 
Υπενθυμίζουμε ότι το zip αρχείο jl10 αποθηκεύεται μέσα στον φάκελο DCFiles του δίσκου που επιλέγεται.
Έντυπα - Βεβαιώσεις
Λοιπά Έντυπα & Βεβαιώσεις 
Εκτυπώσεις
Στην εκτύπωση «Ειδικό Βιβλίο Τροπ/σης Ωραρίου & Υπερ.» (Έντυπα & Βεβαιώσεις / Λοιπά Έντυπα & Βεβαιώσεις / Εκτυπώσεις) εμφανίζονται πλέον διαγραμμίσεις ανάμεσα στις στήλες.
Επικοινωνίες
Επικοινωνία με Τράπεζες / Δημιουργία Δισκέτας Τραπεζών
1. Πραγματοποιήθηκε μεταβολή στην γραμμογράφηση του αρχείου της τράπεζας «Alpha Bank» μετά από αλλαγές που πραγματοποίησε η τράπεζα.
2. Πραγματοποιήθηκε μεταβολή στην γραμμογράφηση του αρχείου της τράπεζας «Citibank» μετά από αλλαγές που πραγματοποίησε η τράπεζα.
Παράμετροι
Διαχείριση Εταιρείας
Στην λειτουργία «Διαχείριση Εταιριών» προστέθηκε το υπο-σέλιδο (tab) «Οριζόμενα Πεδία». Στο tab αυτό εμφανίζονται 10 πεδία «Ημερομηνιών», 10 πεδία «Κειμένων», 10 πεδία «Μεταβλητών», 10 πεδία «Αριθμών» και 10 πεδία «Πινάκων», τα οποία ορίζονται παραμετρικά από τον χρήστη με σκοπό να εξυπηρετήσουν ειδικές ανάγκες της εταιρίας σας. Οι εργασίες παραμετροποίησης γίνονται μέσα από την λειτουργία (Παράμετροι / Διαχείριση Εταιρείας / Οριζόμενα Πεδία Διαχείρισης Εταιριών).
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 2.40
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Premium HRM: 2.40.19 - Νέες Δυνατότητες

Γενικά
NEO! Με σκοπό την διαφύλαξη των πελατών μας από την καταβολή προστίμου για την μη καταγραφή εργαζομένων στην ΑΠΔ σύμφωνα με το άρθρο 2 του N.4225/2013, πραγματοποιείται έλεγχος στην εκτύπωση της ΑΠΔ (Έντυπα & Βεβαιώσεις /Έντυπα ΑΠΔ /Εκτυπώσεις) αλλά και στην Υποβολή της ΑΠΔ (Έντυπα & Βεβαιώσεις /Έντυπα ΑΠΔ /Υποβολή μέσω Internet) και εμφανίζεται πληροφοριακό μήνυμα στην περίπτωση που τον μήνα των κριτηρίων υπάρχουν εργαζόμενοι για τους οποίους δεν έχει υπολογισθεί καμία μισθοδοσία.
Έντυπα - Βεβαιώσεις
Λοιπά Έντυπα & Βεβαιώσεις 
Καταχώριση Στοιχείων
NEO! Με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του άρθρου 14 του N.4225/2013, σχετικά με την υποχρεωτική καταγραφή των υπερωριών και της τροποποίησης του ωραρίου, στο Ειδικό Βιβλίο Τροποποίησης Ωραρίου Εργασίας και Υπερωριών  πραγματοποιήθηκε μεταβολή στην εκτύπωση «Ειδικό Βιβλίο Τροπ/σης Ωραρίου & Υπερ.» (Έντυπα & Βεβαιώσεις / Λοιπά Έντυπα & Βεβαιώσεις / Εκτυπώσεις) στην οποία εμφανίζονται πλέον τα εξής: το ονοματεπώνυμο του εργαζόμενου, η ειδικότητα του εργαζόμενου, το ωράριο εργασίας του εργαζόμενου, η τροποποίηση που επέρχεται στο ωράριο εργασίας, η Ημερομηνία Πραγματοποίησης της υπερωρίας ή της τροποποίησης του ωραρίου, η ώρα έναρξης και λήξης της υπερωρίας, η αιτία για την οποία πραγματοποιείται η υπερωριακή απασχόληση, η Ημ/νία Ανάπαυσης και η υπογραφή του εργαζόμενου. Απαραίτητη Προϋπόθεση είναι να έχετε καταχωρήσει στην λειτουργία «Τροποποίηση - Υπέρβαση Ωρ. Εργ. Εργ/νων» (Έντυπα & Βεβαιώσεις / Λοιπά Έντυπα & Βεβαιώσεις / Καταχώριση Στοιχείων) όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.
Επικοινωνίες
Επικοινωνία με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς / Δισκέτα ΤΣΜΕΔΕ
Με σκοπό την κάλυψη της Υπ’ Αριθμόν 1407/7/10/2013 απόφαση του ΔΣ του ΤΣΜΕΔΕ πραγματοποιήθηκε μεταβολή στην αποθήκευση του ηλεκτρονικού αρχείου προσωπικών και εργοδοτικών εισφορών του ΤΣΜΕΔΕ. Στο αρχείο προστέθηκε ακόμα μία στήλη με την περιγραφή «Προσθ. Ασφάλεια Ειδ. Προσαύξησης» στην οποία θα εμφανίζεται το ποσόν της πρόσθετης εισφοράς του Ν. 3986/11 (ποσόν 13,87 σήμερα). Απαραίτητη προϋπόθεση για να εμφανισθεί η  εισφορά στην νέα στήλη είναι κατά την δημιουργία του Ασφαλιστικού Οργανισμού μέσα από τον πίνακα «Ασφαλιστικοί Οργανισμοί» (Εργαζόμενοι / Πίνακες) να επιλέξετε στο πεδίο «Είδος Ταμείου» την τιμή «ΤΣΜΕΔΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΙΔ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ».
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 2.40
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

 


Premium HRM: 2.40.18 - Νέες Δυνατότητες

Γενικά
Στην οθόνη υποβολής - εκτύπωση του εντύπου «(Ε4) Πίνακας Προσωπικού» προστέθηκε η δυνατότητα αυτόματης συμπλήρωσης των πεδίων «Αρ. Πρωτοκόλλου» και «Ημ/νία Αρχικής Υποβολής». Απαραίτητη Προϋπόθεση είναι να έχετε καταχωρήσει στην λειτουργία «Διαχείριση Εταιριών» (Παράμετροι/ Διαχείριση Εταιρίας /Διαχείριση Εταιριών/ υποσέλιδο (tab) «Στοιχεία Εντύπων») ή στη λειτουργία «Υποκαταστήματα» (Εργαζόμενοι/ Πίνακες / Υποκαταστήματα /υποσέλιδο (tab) «Στοιχεία Εντύπων») αν έχετε παραρτήματα, τα πεδία «Αρ. Πρωτοκόλλου Ε4» και «Ημ/νία Αρχικής Υποβολής Ε4».
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Κύριες Εργασίες
Διαχείριση Εργαζομένων
ΝΕΟ! Στη σελίδα (tab) «Προσωπ. / Σελ. 2», προστέθηκαν τα πεδία «Τόπος Γέννησης» και «Σχέση Εργασίας». Το πεδίο Σχέση Εργασίας περιλαμβάνει τις τιμές Αορίστου και Ορισμένου. Εάν επιλέξετε Ορισμένου τότε θα ενημερωθούν οι ημερομηνίες έναρξης ορισμένου χρόνου και ημερομηνίες λήξης ορισμένου χρόνου με τις ημερομηνίες πρόσληψης και αποχώρησης του εργαζόμενου. Τα παραπάνω πεδία εμφανίζονται στα έντυπα του ΣΕΠΕ.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
1. Στην εκτύπωση «Πληροφοριακά Στοιχεία Εργαζομένων» προστέθηκε η φόρμα «Υπηρεσίες Ορισμένου Χρόνου», η οποία εμφανίζει την Σχέση Εργασίας των εργαζομένων καθώς και την Ημ/νία Έναρξης – Λήξης του ορισμένου χρόνου.
2. Στην εκτύπωση «Πληροφοριακά Στοιχεία Εργαζομένων» προστέθηκε η φόρμα «Πληροφοριακά  Στοιχεία Αλλοδαπών Εργαζομένων (ΙΝΚ)».
Επικοινωνίες
Επικοινωνία με Τράπεζες / Δημιουργία Δισκέτας Τραπεζών
Πραγματοποιήθηκε μεταβολή στην γραμμογράφηση του αρχείου της τράπεζας «Πειραιώς» μετά από αλλαγές που πραγματοποίησε η τράπεζα.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 2.40
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Premium HRM: 2.40.17 - Νέες Δυνατότητες

Μισθοδοσία
Κύριες Εργασίες
Στα Στοιχεία Μισθοδοτικής Περιόδου πραγματοποιήθηκε μεταβολή κατά τον υπολογισμό των ασφαλιστικών κρατήσεων των Δώρων Εορτών και Επιδόματος Αδείας των ασφαλισμένων του ΤΣΜΕΔΕ . Οι ασφαλιστικές κρατήσεις γίνονται πλέον επί του πραγματικά καταβαλλόμενου ποσού, ανεξάρτητα αν αυτό υπερβαίνει το ανώτατο όριο αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές για νέους και παλαιούς ασφαλισμένους.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 2.40
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Premium HRM: 2.40.16 - Νέες Δυνατότητες

Γενικά
Προστέθηκε η δυνατότητα υπολογισμού των αποδοχών των εργαζομένων οι οποίοι έχουν υπαλληλική ιδιότητα και απασχολούνται 5 ημέρες ανά εβδομάδα, συνολικές ώρες εργασίας λιγότερες από 40.
Σε αυτή την περίπτωση επιλέγοντας «ΝΑΙ» στο πεδίο «Υπολογ.Μισθού Μειωμένης Απασχόλησης Βάσει Ασφαλ.Ημερών», «Διαχείριση Εργαζομένων» υποοθόνη (tab) «Εργασιακά»,  η εφαρμογή θα υπολογίσει το μισθό του εργαζομένου με βάσει τον παρακάτω τύπο:
Ωρομίσθιο πλήρους απασχόλησης * ώρες εργασίας ανά ημέρα * ασφαλιστικές ημέρες κίνησης.
Παράδειγμα:
Μισθός πλήρους απασχόλησης - 1.000€
Ωρομίσθιο - 6€
Ώρες εργασίας ανά ημέρα - 4
Υπολογισμός: 6€ *4ώρες * 22 ανώτατες ασφαλιστικές = 528€ μηνιαίες ασφαλιστέες αποδοχές.
Μισθοδοσία
Κύριες Εργασίες
Στα Στοιχεία Μισθοδοτικής Περιόδου πραγματοποιήθηκε μεταβολή κατά τον υπολογισμό των ασφαλιστικών κρατήσεων των Δώρων Εορτών και Επιδόματος Αδείας των ασφαλισμένων του ΤΣΜΕΔΕ . Οι ασφαλιστικές κρατήσεις γίνονται πλέον επί του πραγματικά καταβαλλόμενου ποσού, ανεξάρτητα αν αυτό υπερβαίνει το ανώτατο όριο αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές για νέους και παλαιούς ασφαλισμένους.
Διαχείριση Εργαζομένων
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
Στη μορφοποίηση (Ctrl+P) της εκτύπωσης «Πληροφοριακά Στοιχεία Εργαζομένων», προστέθηκε η δυνατότητα εμφάνισης του πεδίου «IBAN» το οποίο εμφανίζεται στην υπο-οθόνη (tab) Λοιπά, στην επιλογή «Διαχείριση Εργαζομένων».
Λοιπά Έντυπα & Βεβαιώσεις 
Εκτυπώσεις
NEO! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Ασφαλίσεως Προσωπικού» προστέθηκαν οι φόρμες «Κατ. Ασφαλ. Προσωπικού ΤΑΝΠΥ 8%» και «Κατ. Ασφαλ. Προσωπικού ΤΑΝΠΥ 6%».
Λοιπά Έντυπα & Βεβαιώσεις
1. NEO! Προστέθηκε το έντυπο «Αίτηση Αδείας άνευ Αποδοχών».
2. Προστέθηκαν τα έντυπα «Ατ.Σύμβ.Εργ.Μερ.Απασχ.Ορ.  Χρ. Π.Δ(ΙΝΚ)», «Ατ.Σύμβ.Εργ.Μερ.Απασχ.Αοριστ.Χρ. Π.Δ(ΙΝΚ)», «Όροι Ατ.Συμ.Εργ.Μερ-ΕκΠερ.Ορ.Χ.Π.Δ(ΙΝΚ)» και «Όροι Ατ.Συμ.Εργ.Μερ-ΕκΠερ.Αορ.Χ.Π.Δ(ΙΝΚ)» τα οποία εμφανίζουν και τα εφτά διαστήματα «Ώρα Έναρξης Εργασίας» και «Ώρα Λήξης Εργασίας» καθώς και «Ώρα Έναρξης Διαλείμματος»  και «Ώρα Λήξης Διαλείμματος».
Επικοινωνίες
Επικοινωνία με Τράπεζες / Δημιουργία Δισκέτας Τραπεζών
Πραγματοποιήθηκε μεταβολή στην γραμμογράφηση του αρχείου της τράπεζας «Citibank» μετά από αλλαγές που πραγματοποίησε η τράπεζα.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 2.40
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.40.15 - Νέες Δυνατότητες

Νέα Λειτουργία / Βιβλίο Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού Οικοδομοτεχνικών Έργων
NEO! Με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της υπουργικής απόφασης με αριθμό 1801/89 (ΦΕΚ 569/Β/2-8-89) η οποία αναφέρει ως υποχρεωτική, την τήρηση «Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού» για τις επιχειρήσεις που εκτελούν οικοδομικά και τεχνικά έργα,  προστέθηκε η εκτύπωση «Βιβλίο Ημερ. Δελτίων Απασχ. Προσ. Οικ. Έργ.» (Έντυπα & Βεβαιώσεις / Λοιπά Έντυπα & Βεβαιώσεις / Εκτυπώσεις) στην οποία εμφανίζονται τα εξής: το ονοματεπώνυμο του εργαζόμενου, ο Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ του εργαζόμενου, η ειδικότητα του εργαζόμενου, το μικτό ημερομίσθιο, η ημερομηνία πρόσληψης του εργαζόμενου, η ώρα έναρξης και λήξης της εργασίας, η ημέρα αναπαύσεως, η υπογραφή του εργαζόμενου και του εργοδότη και οι παρατηρήσεις. Απαραίτητη Προϋπόθεση είναι να έχετε καταχωρήσει στην λειτουργία «Απασχολούμενο Προσωπικό Οικοδομ. Έργων» (Έντυπα & Βεβαιώσεις / Λοιπά Έντυπα & Βεβαιώσεις / Καταχώριση Στοιχείων) όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.
Προσοχή: Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε τις οδηγίες deiteOdigies
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 2.40
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.40.14 - Νέες Δυνατότητες

Νέα Λειτουργία / Βιβλίο Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού Οικοδομοτεχνικών Έργων
NEO! Με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της υπουργικής απόφασης με αριθμό 1801/89 (ΦΕΚ 569/Β/2-8-89) η οποία αναφέρει ως υποχρεωτική, την τήρηση «Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού» για τις επιχειρήσεις που εκτελούν οικοδομικά και τεχνικά έργα,  προστέθηκε η εκτύπωση «Βιβλίο Ημερ. Δελτίων Απασχ. Προσ. Οικ. Έργ.» (Έντυπα & Βεβαιώσεις / Λοιπά Έντυπα & Βεβαιώσεις / Εκτυπώσεις) στην οποία εμφανίζονται τα εξής: το ονοματεπώνυμο του εργαζόμενου, ο Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ του εργαζόμενου, η ειδικότητα του εργαζόμενου, το μικτό ημερομίσθιο, η ημερομηνία πρόσληψης του εργαζόμενου, η ώρα έναρξης και λήξης της εργασίας, η ημέρα αναπαύσεως, η υπογραφή του εργαζόμενου και του εργοδότη και οι παρατηρήσεις. Απαραίτητη Προϋπόθεση είναι να έχετε καταχωρήσει στην λειτουργία «Απασχολούμενο Προσωπικό Οικοδομ. Έργων» (Έντυπα & Βεβαιώσεις / Λοιπά Έντυπα & Βεβαιώσεις / Καταχώριση Στοιχείων) όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.
Προσοχή: Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε τις οδηγίες deiteOdigies
Μισθοδοσία
Κύριες Εργασίες
Στα Στοιχεία Μισθοδοτικής Περιόδου πραγματοποιήθηκε μεταβολή στον υπολογισμό των Ημερών Ασφάλισης των μερικώς και εκ περιτροπής απασχολουμένων που αμείβονται με ημερομίσθιο μικρότερο του τεκμαρτού ημερομίσθιου (Τ.Η) της 1ης ασφαλιστικής κλάσης και ταυτόχρονα μεγαλύτερο του Τ.Η. της 1ης ειδικής ασφαλιστικής κλάσης. Οι ημέρες ασφάλισης υπολογίζονται με βάση το Σύνολο των Αποδοχών του Μισθωτού / Τ.Η. 1ης Ασφαλιστικής Κλάσης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε καταχωρήσει στη λειτουργία «Ποσά Ε.Ε.Ε. / Ασφαλιστικές Κλάσεις» (Μισθοδοσία / Πίνακες) τις στήλες «Τ.Η. 1ης Ασφαλ. Κλάσης» και «Τ.Η. 1ης Ειδικής Ασφαλ. Κλάσης»
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Κύριες Εργασίες
Διαχείριση Εργαζομένων
Στην ενότητα «Έντυπα», στα έντυπα «(Ε3) Αναγγελία Πρόσληψης», «(Ε5) Αναγγελία Οικειοθελούς Αποχώρησης», «(Ε6) Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας Αορίστου Χρόνου» και «(Ε7) Λύση Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου ή Έργου» πραγματοποιήθηκε μεταβολή στο χρώμα που εμφανίζονται τα προς συμπλήρωση πεδία. Τα μη υποχρεωτικά πεδία εμφανίζονται με κίτρινο πλαίσιο και μαύρα γράμματα ενώ τα υποχρεωτικά πεδία εμφανίζονται με κίτρινο πλαίσιο και κόκκινα γράμματα.
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
Στην εκτύπωση «Κατάσταση Αδειών» προστέθηκε η φόρμα «Κατάσταση Αδειών Ωρομισθίων» στην οποία εμφανίζονται τα εξής: Ημέρες – Ώρες Δικαιούμενης Αδείας, Ημέρες – Ώρες Ληφθείσας Αδείας, Υπόλοιπο Ημερών – Ωρών και Προοδευτικό Υπόλοιπο Ημερών – Ωρών.
Πίνακες
1. ΝΕΟ! Στη λειτουργία «Ωράρια Εργασίας», προστέθηκαν πέντε διαστήματα «Ώρα Έναρξης Εργασίας» και «Ώρα Λήξης Εργασίας» καθώς και πέντε διαστήματα «Ώρα Έναρξης Διαλείμματος»  και «Ώρα Λήξης Διαλείμματος». Τα νέα αυτά πεδία εμφανίζονται στα έντυπα «(Ε4) Πίνακας Προσωπικού» και «(Ε3) Αναγγελία Πρόσληψης».
2. ΝΕΟ! Στη λειτουργία «Ωράρια Εργασίας», προστέθηκε το πεδίο «Ώρες Εργασίας Μισθοδοσίας» το οποίο συμπληρώνεται στην περίπτωση που ο εργαζόμενος αμείβεται με διαφορετικές ώρες από αυτές που πληρώνεται (πχ στις περιπτώσεις των καθηγητών όπου τα 45 λεπτά  διδακτικής ώρας στην μισθοδοσία υπολογίζονται σαν 1 ώρα εργασίας).
Βοηθητικές Εργασίες
ΝΕΟ! Στη λειτουργία «Μαζική Αλλαγή Στοιχείων Εργαζομένων», προστέθηκε η δυνατότητα μαζικής εισαγωγής των πεδίων «Παρατηρήσεις Ε4», «Από Ημ/νία Ορισμένου Χρόνου» και «Έως Ημ/νία Ορισμένου Χρόνου». Υπενθυμίζουμε ότι τα παραπάνω πεδία εμφανίζονται στην ενότητα «Έντυπα ΟΑΕΔ» της λειτουργίας «Διαχείριση Εργαζομένων» (Κύριες Εργασίες).
Έντυπα - Βεβαιώσεις
Έντυπα ΟΑΕΔ
Υποβολή μέσω Internet
Στην οθόνη υποβολής του εντύπου «(Ε4) Πίνακας Προσωπικού» προστέθηκαν τα υπο-σέλιδα (tab) «Στοιχεία Απασχολουμένων» και «Στοιχεία Τεχνικού Ασφαλείας – Ιατρού Εργασίας». Το tab «Στοιχεία Απασχολουμένων» εμφανίζει αναλυτικά όλους τους εργαζόμενους με τα στοιχεία τους που είναι να υποβάλετε και το tab «Στοιχεία Τεχνικού Ασφαλείας – Ιατρού Εργασίας» εμφανίζει τα στοιχεία του τεχνικού ασφαλείας, του ιατρού εργασίας και το σύνολο των εργαζομένων.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 2.40
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.40.13 - Νέες Δυνατότητες

Μισθοδοσία
Κύριες Εργασίες

Στα Στοιχεία Μισθοδοτικής Περιόδου, κατά τον υπολογισμό της Επιδότησης Εργατικής Εισφοράς προστέθηκε η δυνατότητα, στην περίπτωση που ο εργαζόμενος γίνεται  25 ετών ενδιάμεσα στον μήνα της μισθοδοσίας, να μην αλλάζει την επιδότηση στον τρέχον μήνα αλλά στον επόμενο.

Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 2.40
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.40.12 - Νέες Δυνατότητες

Γενικά

NEO! Προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης – αποθήκευσης του εντύπου:
«Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Επικούρησης Ασφαλιστών & Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (Τ.Ε.Α.Ε.Α.Π.Α.Ε.)».

Προσοχή: Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε τις οδηγίες deiteOdigies

Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 2.40
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Premium HRM: 2.40.11 - Νέες Δυνατότητες

Έντυπα - Βεβαιώσεις
Δηλώσεις Φ.Μ.Υ. /Εκτυπώσεις

NEO! Στα κριτήρια της εκτύπωσης «Προσωρινή Δήλωση ΦΜΥ» προστέθηκε το πεδίο «Κατηγορία Εισοδημάτων» το οποίο περιλαμβάνει τις επιλογές:
α) Εμπορικές Επιχειρήσεις,
β) Λοιπά,
γ) Ελευθέρια Επαγγέλματα,
δ) Μισθωτές Υπηρεσίες και
ε) Όλα.
Επιλέγοντας κάθε μία από τις παραπάνω επιλογές εμφανίζονται μόνο τα δεδομένα που έχετε καταχωρήσει στην λειτουργία «Λοιπά Στοιχεία Προσωρινής Δήλωσης ΦΜΥ» (Καταχώρηση Στοιχείων) και αφορούν την κατηγορία εισοδημάτων των κριτηρίων.

Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 2.40
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.40.10 - Νέες Δυνατότητες

Γενικά
NEO! Πραγματοποιήθηκε μεταβολή στην διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου ΑΠΔ μετά από αλλαγές που πραγματοποίησε ο οργανισμός στο site του ΙΚΑ.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 2.40
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.40.09 - Νέες Δυνατότητες

Μισθοδοσία
Εκτυπώσεις
Πληροφοριακές
Στα κριτήρια της εκτύπωσης «Κατάσταση Εισφορών Εταιριών» προστέθηκε το πεδίο «% Προσαύξησης λόγω Εκπρόθεσμου». Επίσης μέσα στην εκτύπωση προστέθηκε η στήλη «Τελικό Ποσό Εισφορών» η οποία εμφανίζει τις εισφορές των ασφαλιστικών οργανισμών προσαυξημένες κατά αυτό το ποσοστό.
Έντυπα - Βεβαιώσεις
Έντυπα ΑΠΔ / Υποβολή Μέσω Internet
ΑΠΔ

Στην υποβολή της ΑΠΔ  η επιλογή «Αποστολή» αντικαταστάθηκε με τις επιλογές «Αποστολή με Firefox» και «Αποστολή με ΙΕ». Όταν το μηχάνημα έχει λειτουργικό Windows XP ή η έκδοση του ΙΕ είναι μικρότερη από την έκδοση 9 λόγω ασυμβατότητας με το site του ΙΚΑ, απενεργοποιείται η επιλογή «Αποστολή με IE» και για να υποβάλετε την ΑΠΔ θα πρέπει να επιλέξετε «Αποστολή με Firefox». Σε όλα τα άλλα λειτουργικά μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να πραγματοποιηθεί η αποστολή.

Λοιπά Έντυπα & Βεβαιώσεις 
Εκτυπώσεις
NEO! Προστέθηκε το έντυπο «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση».
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 2.40
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.40.08 - Νέες Δυνατότητες

Γενικά
NEO! Πραγματοποιήθηκε μεταβολή στην διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου ΑΠΔ μετά από αλλαγές που πραγματοποίησε ο οργανισμός στο site του ΙΚΑ.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 2.40
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.40.07 - Νέες Δυνατότητες

Γενικά
NEO! Προστέθηκε η εκτύπωση «Κατάσταση Πληρωμής ΙΚΑ στην Εθνική Τράπεζα» (Μισθοδοσία/Εκτυπώσεις/Πληροφοριακές) η οποία σας δίνει την δυνατότητα,
α) Εκτύπωσης του αρχείου πληρωμών και
β) Αποθήκευσης σε Excel, του αρχείου Πληρωμών ΙΚΑ με βάση την γραμμογράφηση της Εθνικής Τράπεζας.
Έντυπα - Βεβαιώσεις
Δηλώσεις Φ.Μ.Υ.
Εκτυπώσεις
NEO! Προστέθηκε η εκτύπωση «Οριστική Δήλωση ΦΜΥ Αποδοχών έως 2011» με την οποία μπορείτε,
α) Να εκτυπώσετε το παλαιό έντυπο και
β) Να αποθηκεύσετε το αρχείο (JL10) με βάση την γραμμογράφηση που ίσχυε για τις αποδοχές του 2011.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 2.40
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.40.06 - Νέες Δυνατότητες

Γενικά
NEO! Είναι πλέον δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων «(Ε3) Αναγγελία Πρόσληψης» και «(Ε4) Πίνακας Προσωπικού» μετά την αναβάθμιση που πραγματοποίησε ο ΟΑΕΔ. Τα νέα έντυπα εμφανίζονται σύμφωνα με την ΥΑ 28153/126/28-08-2013 (ΦΕΚ 2163/Β’/30-08-2013).
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Βοηθητικές Εργασίες
ΝΕΟ! Στη λειτουργία «Μαζική Αλλαγή Στοιχείων Εργαζομένων», προστέθηκε η δυνατότητα μαζικής εισαγωγής των πεδίων «Ειδική Περίπτωση» και  «Ημ/νία Τροποποίησης Αποδοχών / Ωραρίου».Υπενθυμίζουμε ότι τα παραπάνω πεδία εμφανίζονται στην ενότητα «Έντυπα ΟΑΕΔ» της λειτουργίας «Διαχείριση Εργαζομένων» (Κύριες Εργασίες).
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 2.40
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.40.05 - Νέες Δυνατότητες

Γενικά
NEO! Προστέθηκε η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου:
(Ε8) Γνωστοποίηση Πραγματοποιηθείσας Υπερωριακής Απασχόλησης, στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ).

Προσοχή: Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε τις οδηγίες
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Βοηθητικές Εργασίες
ΝΕΟ! Στη λειτουργία «Μαζική Αλλαγή Στοιχείων Εργαζομένων», προστέθηκε η δυνατότητα μαζικής εισαγωγής των πεδίων «1η Φορά ως Μισθωτός», «Τοποθέτηση με συστατικό σημείωμα του ΟΑΕΔ», «Είδος Μεταβολής», «Ημερομηνία Σύμβασης», «Τοποθέτηση με Πρόγραμμα - Αν Ναι Ποιο;» και «Τοποθέτηση με Πρόγραμμα» Υπενθυμίζουμε ότι τα παραπάνω πεδία εμφανίζονται από την «Διαχείριση Εργαζομένων» (Κύριες Εργασίες).
Έντυπα - Βεβαιώσεις
Έντυπα ΟΑΕΔ
Εκτυπώσεις
1. NEO! Στην εκτύπωση «Επιδότησης Ν.1262/82» πραγματοποιήθηκε μεταβολή στο έντυπο που αφορά «Προγράμματα Εξατομικευμένης Παρέμβασης για την προώθηση της απασχόλησης ανέργων ηλικίας 18-64 ετών». Για να εκτυπώσετε το νέο έντυπο πρέπει να επιλέξετε στα κριτήρια της εκτύπωσης στο πεδίο «Έντυπο» την τιμή «Νέο».
2. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Επιδότησης Ν.1262/82» προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης του εντύπου που αφορά «Προγράμματα επιχορήγησης για την πρόσληψη ατόμων σε μειονεκτική και πολύ μειονεκτική θέση».
Απαραίτητη Προϋπόθεση είναι να επιλέξετε στα κριτήρια της εκτύπωσης στο πεδίο «Έντυπο» την τιμή «Μειονεκτική / Πολύ Μειονεκτική θέση» και στον πίνακα «Προγράμματα Επιδοτήσεων ΟΑΕΔ» (Εργαζόμενοι / Πίνακες) να συμπληρώσετε το πεδίο «Κατηγορία Θέσης».
Έντυπα Λοιπών Ταμείων 
Εκτυπώσεις 
Πραγματοποιήθηκε μεταβολή στην εκτύπωση «Πληρωμής Μηνιαίων Εισφορών Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.» μετά από αλλαγές που πραγματοποίησε το ταμείο στο έντυπο.  
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 2.40
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.40.04 - Νέες Δυνατότητες

Έντυπα - Βεβαιώσεις
Έντυπα ΟΑΕΔ
Υποβολή μέσω Internet
Πραγματοποιήθηκε μεταβολή στην διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των εντύπων (Ε3) Αναγγελία Πρόσληψης, (Ε5) Αναγγελία Οικειοθελούς Αποχώρησης, (Ε6) Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας και (Ε7) Βεβ. Εργοδότη για Συμβ. Ορ.Χρ./Έργου μετά από αλλαγές που πραγματοποίησε ο οργανισμός στο site του ΣΕΠΕ –ΟΑΕΔ.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 2.40
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.40.03 - Νέες Δυνατότητες

Γενικά
NEO! Προστέθηκε η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου «Έκδοση Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης» (Έντυπα – Βεβαιώσεις/Δηλώσεις Α.Π.Δ./Υποβολή μέσω Internet) στο πληροφοριακό σύστημα του ΙΚΑ.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 2.40
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

Premium HRM: 2.40.02 - Νέες Δυνατότητες

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Βοηθητικές Εργασίες
ΝΕΟ! Στη λειτουργία «Μαζική Αλλαγή Στοιχείων Εργαζομένων», προστέθηκε η δυνατότητα μαζικής εισαγωγής των πεδίων «Τρόπος Υπολογισμού Φ.Μ.Υ.» και «Ημ/νια 1ης Ασφάλισης <1993». Υπενθυμίζουμε ότι τα παραπάνω πεδία εμφανίζονται από την «Διαχείριση Εργαζομένων» (Κύριες Εργασίες) στη σελίδα «Εργασιακά».
Έντυπα - Βεβαιώσεις
Δηλώσεις Φ.Μ.Υ. / Υποβολή μέσω internet
Οριστική Δήλωση ΦΜΥ
NEO! Προστέθηκε η ένδειξη Προβολή», ώστε να μπορείτε να εμφανίσετε από την ιστοσελίδα του TAXIS τις ήδη υποβληθείσες δηλώσεις.
Λοιπά Έντυπα & Βεβαιώσεις / Εκτυπώσεις
Λοιπά Έντυπα & Βεβαιώσεις
NEO! Προστέθηκε το έντυπο «Βεβαίωση Εργοδότη για Παροχή Προστασίας Μητρότητας». Το έντυπο αυτό υποβάλλεται στο υποκατάστημα του ΟΑΕΔ από τον υπεύθυνο της επιχείρησης.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 2.40
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

Premium HRM: 2.40.01 - Νέες Δυνατότητες

Γενικά
1. NEO! Προστέθηκε η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου «Οριστική Δήλωση Φ.Μ.Υ.» (Έντυπα – Βεβαιώσεις/Δηλώσεις ΦΜΥ/Υποβολή μέσω Internet) για το οικονομικό έτος 2013 μέσω του TAXISNET.
Προσοχή: Πριν την υποβολή θα πρέπει να συμπληρώσετε την αξία της εισφοράς αλληλεγγύης που έχει παρακρατηθεί ανά μήνα ή δίμηνο κατά την διάρκεια του έτους στη λειτουργία «Λοιπά Στοιχεία Οριστικής Δήλωσης Φ.Μ.Υ.» (Έντυπα – Βεβαιώσεις/Δηλώσεις Φ.Μ.Υ. / Καταχώριση Στοιχείων) στο πεδίο «Παρακρ. Εισφ. Αλληλ.».
2. NEO! Προστέθηκε η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου «(Ε9) Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης ή και Εκ Περιτροπής Εργασίας» στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ).
Έντυπα - Βεβαιώσεις
Δηλώσεις Φ.Μ.Υ. / Καταχώριση Στοιχείων
Λοιπά Στοιχεία Οριστικής Δήλωσης Φ.Μ.Υ.
Προστέθηκε το πεδίο «Παρακρ. Εισφ. Αλληλ.» στο οποίο καταχωρείτε τα ποσά της εισφοράς αλληλεγγύης που παρακρατήθηκαν και αποδόθηκαν ανά μήνα ή δίμηνο.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 2.40
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

Premium HRM: 2.40.00 - Νέες Δυνατότητες

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Κύριες Εργασίες
Διαχείριση Εργαζομένων
ΝΕΟ! Στη σελίδα (tab) «Εργασιακά», στο πεδίο «Ειδικές Κατηγορίες Εργαζομένων» προστέθηκε η επιλογή «Εκπαιδευτικός για Α.Α Χωρίς Προσαύξηση». Με την επιλογή αυτή έχετε τη δυνατότητα να υπολογίσετε την αποζημίωση απόλυσης του εκπαιδευτικού χωρίς την προσαύξηση του 1/6.
ΕΝΤΥΠΑ-ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Δηλώσεις Φ.Μ.Υ. / Υποβολή μέσω internet
Προσωρινή Δήλωση ΦΜΥ
NEO! Προστέθηκε η ένδειξη «Προβολή», ώστε να μπορείτε να εμφανίσετε από την ιστοσελίδα του TAXIS τις ήδη υποβληθείσες δηλώσεις.
Έντυπα ΑΠΔ / Υποβολή Μέσω Internet
Αίτηση Ασφαλιστικής Ενημερότητας
NEO! Προστέθηκε το πεδίο  «Αιτίες Χορήγησης Ασφαλιστικής Ενημερότητας» το οποίο περιλαμβάνει τις επιλογές:
• Είσπραξη Εκκαθαρισμένων Απαιτήσεων
• Απόκτηση Επαγγελματία Αθλητή
• Από Παροχή Ασφαλ. Εργασίας – Θεώρηση Φορολ. Βιβλίων/Στοιχείων
• Δανειοδότηση από Τράπεζα
• Μεταβίβαση Κινητής – Ακίνητης Περιουσίας
• Συμμετοχή σε Δημοπρασίες
• Συμμετοχή Προμηθευτών
Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του νέου πεδίου προκειμένου να προχωρήσετε στην υποβολή του εντύπου.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 2.40
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


 

Premium HRM: 2.30.53 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.30.52 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.30.51 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.30.50 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.30.49 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.30.48 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.30.47 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.30.46 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.30.45 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.30.44 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.30.43 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.30.42 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.30.41 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.30.40 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.30.39 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.30.38 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.30.37 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.30.36 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.30.35 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.30.34 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.30.33 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.30.32 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.30.31 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.30.29 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.30.28 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.30.27 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.30.26 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.30.25 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.30.24 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.30.23 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.30.21 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.30.20 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.30.19 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.30.18 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.30.17 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.30.16 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.30.15 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.30.14 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.30.12 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.30.11 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.30.10 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.30.09 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.30.08 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.30.07 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.30.06 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.30.05 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.30.04 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.30.03 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.30.02 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.30.01 - Νέες Δυνατότητες
Premium HRM: 2.30.00 - Νέες Δυνατότητες

Premium HRM: 2.30.53 - Νέες Δυνατότητες

Νέα Λειτουργία
Νέο Σύστημα Ταυτοποίησης
Κατά την είσοδό σας στο πρόγραμμα και εφόσον έχετε την έκδοση 2.30.53 θα σας ζητηθεί να κάνετε Ταυτοποίηση. Για να μπορέσετε να κάνετε ταυτοποίηση, θα πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Internet και να συμπληρώσετε τον ΑΦΜ της εταιρίας σας εκεί που θα σας ζητηθεί. Ύστερα από μία μικρή αναμονή το πρόγραμμα θα ενημερωθεί με τα στοιχεία σας και εσείς θα μπορείτε να συνεχίσετε τη σύνδεσή σας στο πρόγραμμα, καθώς επίσης και να κάνετε Live Update. Στην περίπτωση που επιλέξετε να μην κάνετε ταυτοποίηση, θα μπορείτε να δουλεύετε κανονικά στην έκδοση 2.30.53, αλλά δεν θα έχετε τη δυνατότητα να κάνετε Live Update.
Γενικά
NEO! Πραγματοποιήθηκε μεταβολή στο έντυπο (Ε6) Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας Αορίστου Χρόνου μετά από αλλαγή που πραγματοποίησε το site του ΟΑΕΔ. Στην υποβολή και στην εκτύπωση του εντύπου προστέθηκε το πεδίο «Είδος» το οποίο περιλαμβάνει τις επιλογές «Με Προειδοποίηση» και «Χωρίς Προειδοποίηση». Εάν επιλέξετε «Με Προειδοποίηση» τότε επιλέγετε να εμφανίσετε ή να εκτυπώσετε το έντυπο «Έντυπο 6. Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας Αορίστου Χρόνου Με Προειδοποίηση – Τακτική Καταγγελία (Αφορά Μόνο Υπαλλήλους)». Εάν επιλέξετε «Χωρίς Προειδοποίηση» τότε επιλέγετε να εμφανίσετε ή να εκτυπώσετε το έντυπο «Έντυπο 6. Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας Αορίστου Χρόνου Χωρίς Προειδοποίηση – ʼτακτη Καταγγελία (Εργατοτεχνίτες – Υπάλληλοι)».
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Κύριες Εργασίες
Στοιχεία Μισθοδοτικής Περιόδου
Πραγματοποιήθηκε μεταβολή στον υπολογισμό της αποζημίωσης που δικαιούνται οι μισθωτοί λόγω συνταξιοδότησης Προστέθηκε η δυνατότητα υπολογισμού της αποζημίωσης με 50% για τους εργαζόμενους οι οποίοι δεν έχουν επικουρική ασφάλιση.
ΕΝΤΥΠΑ-ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Λοιπά Έντυπα & Βεβαιώσεις / Εκτυπώσεις
Βεβαίωση Αποδοχών
ΝΕΟ! Κατά την εκτύπωση του εντύπου «Βεβαίωση Αποδοχών», προστέθηκε η δυνατότητα εμφάνισης των εισπραχθέντων αποδοχών προηγούμενων χρήσεων σε ξεχωριστή σειρά, στην περίπτωση που ο εργαζόμενος είχε στην προηγούμενη χρήση ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 2.30
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Premium HRM: 2.30.52 - Νέες Δυνατότητες

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Βοηθητικές Εργασίες
ΝΕΟ! Στη λειτουργία «Μαζική Αλλαγή Στοιχείων Εργαζομένων» προστέθηκε η δυνατότητα μαζικής εισαγωγής των πεδίων «Υπήκοος (Χώρα)», «Είδος Ταυτότητας», «Γενική Εκπαίδευση», «Σχέση Εργασίας», «Καθεστώς Απασχόλησης», «Ειδικότητα ΟΑΕΔ». Υπενθυμίζουμε ότι τα παραπάνω πεδία εμφανίζονται από τη «Διαχείριση Εργαζομένων».
ΕΝΤΥΠΑ-ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Έντυπα Λοιπών Ταμείων
Εκτυπώσεις
ΝΕΟ! Προστέθηκε το έντυπο «Πληρωμής Μηνιαίων Εισφορών Τ.Ε.Α.Υ.Σ.Ι.Τ.».
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 2.30
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Premium HRM: 2.30.51 - Νέες Δυνατότητες

Γενικά
Νέα λειτουργία / Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών
NEO! Με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του άρθρου 80 του N.4144/2013, σχετικά με την υποχρεωτική καταγραφή των υπερωριών, πριν από την έναρξη πραγματοποίησης τους στο ειδικό βιβλίο υπερωριών  προστέθηκε η εκτύπωση «Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών» (Έντυπα & Βεβαιώσεις / Λοιπά Έντυπα & Βεβαιώσεις / Εκτυπώσεις) στην οποία εμφανίζονται τα εξής: το ονοματεπώνυμο του εργαζόμενου, το Α.Φ.Μ. του εργαζόμενου, ο Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ του εργαζόμενου, ο Α.Μ.Κ.Α του εργαζόμενου, η ειδικότητα του εργαζόμενου, η θέση απασχόλησης του εργαζόμενου, η Ημερομηνία Πραγματοποίησης της υπερωρίας , η ώρα έναρξης και λήξης της υπερωρίας, η υπογραφή του εργαζόμενου. Απαραίτητη Προϋπόθεση είναι να έχετε καταχωρήσει στην λειτουργία «Υπερωρίες Εργαζομένων» (Έντυπα & Βεβαιώσεις / Λοιπά Έντυπα & Βεβαιώσεις / Καταχώριση Στοιχείων)  όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Επίσης προστέθηκε η λειτουργία «Ενημέρωση Μισθοδοσίας από Υπερωρίες Εργαζ.» (Μισθοδοσία / Κύριες Εργασίες) με την οποία μπορείτε να μεταφέρετε αυτόματα τις υπερωρίες των εργαζομένων στη λειτουργία «Στοιχεία Μισθοδοτικής Περιόδου» (Μισθοδοσία / Κύριες Εργασίες).
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Βοηθητικές Εργασίες
ΝΕΟ! Στη λειτουργία «Μαζική Αλλαγή Στοιχείων Εργαζομένων» προστέθηκε η δυνατότητα μαζικής εισαγωγής των πεδίων «Αναλογία Δώρων Πραγματοποιηθέντων Ημερομισθίων» και «Κατάθεση ωρών με επισυναπτόμενο αρχείο». Υπενθυμίζουμε ότι το πεδίο «Αναλογία Δώρων Πραγματοποιηθέντων Ημερομισθίων» εμφανίζεται από τη «Διαχείριση Εργαζομένων» (Κύριες Εργασίες), στη σελίδα «Εργασιακά». Καθώς και το πεδίο «Κατάθεση ωρών με επισυναπτόμενο αρχείο» εμφανίζεται από τη «Διαχείριση Εργαζομένων» (Κύριες Εργασίες), στην ενότητα «Έντυπα ΟΑΕΔ - ΣΕΠΕ» στο έντυπο (Ε4) Πίνακας Προσωπικού.  
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 2.30
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Premium HRM: 2.30.50 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
1. Πραγματοποιήθηκε μεταβολή στην διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της Α.Π.Δ. μετά από αλλαγές που πραγματοποίησε ο οργανισμός στο site του.
2. Προστέθηκαν οι νέοι ΚΑΔ, Κωδικοί Ειδικοτήτων, Κ.Π.Κ. και Ειδικές Περιπτώσεις Φορολογουμένων.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 2.30
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Premium HRM: 2.30.49 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Προστέθηκαν οι νέοι ΚΑΔ, Κωδικοί Ειδικοτήτων, Κ.Π.Κ. και Ειδικές Περιπτώσεις Φορολογουμένων.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 2.30
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Premium HRM: 2.30.48 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ-ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Λοιπά Έντυπα & Βεβαιώσεις / Εκτυπώσεις
Λοιπά Έντυπα & Βεβαιώσεις
Δεν εμφανίζεται πλέον το μήνυμα «DataWindow column type does not match GetItem type at line 407 in function of_find_values_cols of object n_cst_report_form1» στην περίπτωση που επιλέξετε εμφάνιση της φόρμας εκτύπωσης (F8).
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 2.30
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.30.47 - Νέες Δυνατότητες

Γενικά
1. NEO! Στις οθόνες ηλεκτρονικής υποβολής των εντύπων Ε3, Ε4, Ε5, Ε6 και Ε7 προστέθηκε η ένδειξη «Προβολή», ώστε να μπορείτε να εμφανίσετε από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ τα ήδη υποβληθέντα έντυπα.
2. Είναι πλέον δυνατή η αυτόματη ηλεκτρονική υποβολή της ΑΠΔ στην περίπτωση που ο τύπος δήλωσης που αποστέλλεται είναι «Συμπληρωματική».
ΕΝΤΥΠΑ-ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Λοιπά Έντυπα & Βεβαιώσεις / Εκτυπώσεις
Βεβαίωση Αποδοχών
Στα κριτήρια της εκτύπωσης προστέθηκε το πεδίο «Ημ/νία Εκτύπωσης». Η ημερομηνία που καταχωρείται στα κριτήρια εμφανίζεται στο έντυπο πάνω από την υπογραφή του Βεβαιών.
Έντυπα ΟΑΕΔ
 Εκτυπώσεις
Στο έντυπο «Αναγγελία Πρόσληψης» σας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξετε αν θέλετε να εμφανίζονται τα στοιχεία του λογιστή ή του Προϊσταμένου Προσωπικού ή Οικονομικού στην σφραγίδα – υπογραφή του βεβαιών. Στην περίπτωση που θέλετε να εμφανίζονται τα στοιχεία του Προϊσταμένου Προσωπικού ή Οικονομικού πρέπει να συμπληρώσετε τα πεδία «Επώνυμο», «Όνομα», «Ιδιότητα», «Διεύθυνση Κατοικίας» και «Α.Φ.Μ.» που βρίσκονται στη σελίδα (tab) «Στοιχεία Εντύπων» της λειτουργίας «Διαχείρισης Εταιριών» (Παράμετροι / Διαχείριση Εταιρίας). Εάν αφήσετε κενά τα παραπάνω πεδία τότε θα εμφανίζονται τα στοιχεία του λογιστή.
Παράμετροι
Διαχείριση Εταιριών
Διαχείριση Εταιρίας
Στη σελίδα (tab) «Εταιρεία», προστέθηκε το πεδίο «Αρ. Γ.Ε.ΜΗ». Ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. εμφανίζεται σε όλα τα έντυπα της εφαρμογής στην περίπτωση που έχετε επιλέξει να εμφανίζεται η σφραγίδα της επιχείρησης σας στα έντυπα.
Βοηθητικές Εργασίες
Νέα λειτουργία:
• Μαζική Εισαγωγή Στοιχείων Λογιστή
Με την επιλογή αυτή σας δίνετε η δυνατότητα μαζικής εισαγωγής των στοιχείων του λογιστή. Συμπληρώνετε τα πεδία που θέλετε να εισάγετε, επιλέγετε την ή τις εταιρίες και πατάτε «Έναρξη». Υπενθυμίζουμε ότι η λειτουργία «Στοιχεία Λογιστή» βρίσκεται στο μενού Παράμετροι / Διαχείριση Εταιρείας.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 2.30
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.30.46 - Νέες Δυνατότητες

Γενικά
1. Πραγματοποιήθηκε μεταβολή στην διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της Α.Π.Δ. μετά από αλλαγές που πραγματοποίησε ο οργανισμός στο site του.
2. Προστέθηκαν οι νέοι ΚΑΔ, Κωδικοί Ειδικοτήτων, Κ.Π.Κ. και Ειδικές Περιπτώσεις Φορολογουμένων.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 2.30
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Premium HRM: 2.30.45 - Νέες Δυνατότητες

Γενικά

NEO! Προστέθηκε η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής της Α.Π.Δ. στο πληροφοριακό σύστημα του ΙΚΑ μετά από αλλαγές που πραγματοποίησε ο οργανισμός στο site του.

Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 2.30
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Premium HRM: 2.30.44 - Νέες Δυνατότητες

Γενικά
NEO! H αποθήκευση των εκτυπώσεων σε μορφή Acrobat Reader (PDF) θα γίνεται πλέον με το πρόγραμμα Bullzip PDF Driver. Για να εγκαταστήσετε τον driver ακολουθείστε τις παρακάτω οδηγίες.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Κύριες Εργασίες
Διαχείριση Εργαζομένων
ΝΕΟ! Προστέθηκε η επιλογή «Ε4 Πίνακας Προσωπικού» στην ενότητα «Έντυπα ΟΑΕΔ – ΣΕΠΕ». Στην επιλογή αυτή εμφανίζεται το πεδίο «Κατάθεση Ωρών Έναρξης & Λήξης – Ημέρες Εργασίας, Ώρες Διαλείμματος Διακοπής με επισυναπτόμενο αρχείο». Στην περίπτωση που θέλετε κατά την υποβολή του Πίνακα Προσωπικού το ωράριο εργασίας του εργαζόμενου να ενημερώνεται  με επισυναπτόμενο αρχείο  επιλέξετε την τιμή Ναι. Στην αντίθετη περίπτωση επιλέξτε την τιμή Όχι.
Οικονομικές Αναφορές
Σχεδιασμός Οικονομικών Αναφορών
Στη σελίδα (tab) «Σειρά Πεδίων» προστέθηκαν τα πεδία «Αξία (Πεδίο 61ο) έως Αξία (Πεδίο 90ο)»,  «Ημέρες (Πεδίο 61ο) έως Ημέρες (Πεδίο 90ο)», «Ώρες (Πεδίο 61ο) έως Ώρες (Πεδίο 90ο)», «Αξία Ημερών (Πεδίο 31ο) έως Αξία Ημερών (Πεδίο 60ο)» και «Αξία Ωρών (Πεδίο 31ο ) έως Αξία Ωρών (Πεδίο 90ο)». Υπενθυμίζουμε ότι τα παραπάνω πεδία εμφανίζονται από τη λειτουργία «Στοιχεία Μισθοδοτικής Περιόδου».
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 2.30
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Premium HRM: 2.30.43 - Νέες Δυνατότητες

Γενικά
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα μηνιαίας υποβολής της Α.Π.Δ. Κοινών Επιχειρήσεων από τον Ιανουάριο του 2013 και μετά με βάση το ΦΕΚ Α’ 237/5-12-2012.
Επικοινωνίες
Επικοινωνία με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς
Νέα λειτουργία:
Υποβολή Εισφορών ΤΣΜΕΔΕ
Προστέθηκε η δυνατότητα Ηλεκτρονικής Υποβολής των εργοδοτικών εισφορών του ταμείου Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.. Εφόσον συμπληρώσετε όλα τα υποχρεωτικά πεδία επιλέγετε την εταιρεία και πατάτε το “κουμπί" «Αποστολή». Μόλις εμφανιστεί η ιστοσελίδα του tsmede.gr συμπληρώνετε τον Κωδικό Ασφαλείας και πατάτε Login. Όλα τα στοιχεία μεταφέρονται αυτόματα από το πρόγραμμα και το μόνο που έχετε να κάνετε είναι κλικ στην επιλογή «Υποβολή» για να αποσταλεί το αρχείο των εργοδοτικών εισφορών. Απαραίτητη Προϋπόθεση είναι α) να έχετε συμπληρώσει στην λειτουργία «Κωδικοί Πρόσβασης Ασφαλιστικών Οργανισμών» (Επικοινωνίες / Επικοινωνία με Ασφαλιστικούς Οργανισμούς / Αποστολή μέσω Internet) τα πεδία «Όνομα Χρήστη ΤΣΜΕΔΕ», «Κωδικός Χρήστη ΤΣΜΕΔΕ» και «Επαλήθευση κωδικού» με τους κωδικούς που σας έχει δώσει το ΤΣΜΕΔΕ.
Παράμετροι
Μεταφορά Δεδομένων
2 Νέες λειτουργίες:
Εξαγωγή Δεδομένων Εταιρίας
Εισαγωγή Δεδομένων Εταιρίας
Με τη λειτουργία «Εξαγωγή Δεδομένων Εταιρίας» έχετε πλέον τη δυνατότητα να εξαγάγετε όλα τα δεδομένα μιας εταιρίας της εφαρμογής, με σκοπό να αποθηκευτούν στον κατάλογο DCHR \_export_company, από τον οποίο μπορείτε στη συνέχεια να τα μεταφέρετε σε άλλο Η/Υ στον οποίο είναι ήδη εγκατεστημένη η εφαρμογή. Επιλέγοντας τον κωδικό της εταιρίας και πατώντας «Εξαγωγή» ξεκινάει η διαδικασία αποθήκευσης.
Με τη λειτουργία « Εισαγωγή Δεδομένων Εταιρίας» έχετε τη δυνατότητα να εισαγάγετε στη βάση της εφαρμογής όλα τα δεδομένα μιας άλλης εταιρίας από άλλη εγκατάσταση. Επιλέγετε «Όνομα Αρχείου», καταχωρείτε τον νέο «Κωδικό Εταιρίας» και πατάτε «Εισαγωγή». Προσοχή: Ο νέος κωδικός της εταιρίας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ήδη από την εφαρμογή. Επίσης, κατά τη διαδικασία εισαγωγής πρέπει να υπάρχει ο κατάλογος DCHR \_export_company στον Η/Υ σας.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 2.30
 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.30.42 - Νέες Δυνατότητες

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Εκτυπώσεις/Πληροφοριακές
Συγκεντρωτική Κατάσταση Αποδ./Θέση Εργασίας
Μέσα στην εκτύπωση προστέθηκαν τα πεδία «Σύνολο Εισφορών ΙΚΑ Εργαζομένου» και «Σύνολο Εισφορών ΙΚΑ Εργοδότη». Για να τα εμφανίσετε πρέπει να επιλέξετε τη λειτουργία «Μορφοποίηση». Επισημαίνουμε ότι για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία της μορφοποίησης, πρέπει να διαθέτετε το υποσύστημα Report Generator Basic και να έχετε συνδεθεί στην εφαρμογή ως διαχειριστής (administrator).
ΕΝΤΥΠΑ-ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Λοιπά Έντυπα & Βεβαιώσεις / Εκτυπώσεις
Βεβαίωση Αποδοχών
ΝΕΟ! Για την εμφάνιση των παρακρατούμενων ποσών της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 42 του ν.4024/2011, προστέθηκε στο έντυπο η στήλη «Εισφορά Αλληλεγγύης».
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 2.30

 Επιστροφή στην αρχή της σελίδας


Premium HRM: 2.30.41 - Νέες Δυνατότητες

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Βοηθητικές Εργασίες
ΝΕΟ! Στη λειτουργία «Μαζική Αλλαγή Στοιχείων Εργαζομένων» προστέθηκε η δυνατότητα μαζικής εισαγωγής του πεδίου «Δ.Ο.Υ.». Υπενθυμίζουμε ότι το παραπάνω πεδίο εμφανίζεται από τη «Διαχείριση Εργαζομένων» (Κύριες Εργασίες), στη σελίδα «Προσωπ./Σελ.2».
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 2.30
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Premium HRM: 2.30.40 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
1. ΝΕΟ! Με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της ΠΟΛ 1010/25-1-2013 πραγματοποιήθηκε μεταβολή στον υπολογισμό του ΦΜΥ για τα εισοδήματα που υπερβαίνουν τις 21.000,00 ευρώ.
2. ΝΕΟ! Με βάση τον Ν. 4093/2012 πραγματοποιήθηκε μεταβολή στα ανώτατα όρια (πλαφόν) των ασφαλιστέων αποδοχών των παλαιών εργαζομένων, δηλαδή εκείνων που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά πριν από τις 01/01/1993. Το νέο ανώτατο όριο (πλαφόν) διαμορφώνεται πλέον στις 5543,55 ευρώ και ισχύει από 1/1/2013.
Η εφαρμογή αυτόματα, χωρίς την επέμβαση του χρήστη θα μεταβάλει τα ανώτατα όρια (πλαφόν) των ασφαλιστικών οργανισμών από 2432,25 σε 5543,55. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει καταχωρημένο στον πίνακα «Ασφαλιστικοί Οργανισμοί» στο  πεδίο «Πριν το 93» το παλαιό ανώτατο όριο (πλαφόν) 2432,25 ευρώ.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 2.30
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Premium HRM: 2.30.39 - Νέες Δυνατότητες

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Κύριες Εργασίες
Στοιχεία Μισθοδοτικής Περιόδου
Με βάση τον Ν. 4093/12-11-2012 δεν πραγματοποιείται πλέον υπολογισμός του Δώρου Πάσχα, Δώρου Χριστουγέννων καθώς και του Επιδόματος Αδείας, σε όλους τους δημόσιους υπαλλήλους από 1/1/2013
Εκτυπώσεις/Οικονομικές
Συμψηφιστικό Λογιστικό ʼρθρο Μισθοδοσίας
Προστέθηκε η δυνατότητα ταξινόμησης των εργαζομένων με βάση το επώνυμο και όνομα τους, στην περίπτωση που έχετε επιλέξει στα κριτήρια αναζήτησης της εκτύπωσης, στο πεδίο «Ανάλυση Εργαζομένων» την τιμή «ΝΑΙ», και πατήσετε «Εκτύπωση (F8)».
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 2.30
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.30.38 - Νέες Δυνατότητες

Γενικά
ΝΕΟ! Προστέθηκε η νέα Φορολογική Κλίμακα για Μισθωτούς και Συνταξιούχους η οποία ισχύει για Μισθούς, Ημερομίσθια, Συντάξεις και κάθε είδους παροχές που καταβάλλονται από την 1/1/2013.
ΕΝΤΥΠΑ-ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Έντυπα ΟΑΕΔ
Εκτυπώσεις
Στα κριτήρια της εκτύπωσης «Ε4 Πίνακας Προσωπικού», μπορείτε πλέον να κάνετε αναζήτηση πολλαπλών τιμών και σε πεδία που δεν ανοίγουν λίστες επιλογών, πληκτρολογώντας τις τιμές που θέλετε και χωρίζοντας τις με το χαρακτήρα του ελληνικού ερωτηματικού (;). Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να ενημερώσετε αυτόματα επιλεγμένα κριτήρια αναζήτησης με προκαθορισμένες τιμές, χρησιμοποιώντας το συνδυασμό πλήκτρων <Ctrl+K>. Πατήστε <Ctrl+K>, ορίστε στον πίνακα που εμφανίζεται τις τιμές που επιθυμείτε και πατήστε, στη συνέχεια, «Εργαζόμενοι» και «ΟΚ».
Οικονομικές Αναφορές
Σχεδιασμός Οικονομικών Αναφορών
Στη σελίδα (tab) «Σειρά Πεδίων» προστέθηκε το πεδίο «Κέντρα Κόστους». Υπενθυμίζουμε ότι το πεδίο «Κέντρα Κόστους» εμφανίζεται από τη «Διαχείριση Εργαζομένων», στη σελίδα «Εργας./ Σελ.2».
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 2.30
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 

 


Premium HRM: 2.30.37 - Νέες Δυνατότητες

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Εκτυπώσεις/Πληροφοριακές
Καρτέλα Αποδοχών / Εργαζόμενο
Μέσα στην εκτύπωση προστέθηκε το πεδίο «Σύνολο Εργοδοτικών Εισφορών». Για να το εμφανίσετε πρέπει να επιλέξετε τη λειτουργία «Μορφοποίηση». Επισημαίνουμε ότι για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία της μορφοποίησης, πρέπει να διαθέτετε το υποσύστημα Report Generator Basic και να έχετε συνδεθεί στην εφαρμογή ως διαχειριστής (administrator).
ΕΝΤΥΠΑ-ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Έντυπα ΟΑΕΔ
Υποβολή μέσω Internet
Κατά την υποβολή του εντύπου «(Ε4) Πίνακας Προσωπικού» ενημερώνεται πλέον το πεδίο «Παρατηρήσεις». Υπενθυμίζουμε ότι το πεδίο «Παρατηρήσεις» εμφανίζεται από τη λειτουργία «Λοιπά Στοιχεία Κατάστασης Ωρών Εργασίας» (Έντυπα – Βεβαιώσεις / Λοιπά Έντυπα & Βεβαιώσεις / Καταχώρηση Στοιχείων).
ΕΝΤΥΠΑ-ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Έντυπα ΟΑΕΔ
Εκτυπώσεις
ΝΕΟ! Προστέθηκε το έντυπο «Αίτηση Καταβολής Επιχορήγησης (ΝΘΕ – ΝΕΕ)» Το έντυπο αυτό υποβάλλεται στο υποκατάστημα του ΟΑΕΔ από τον υπεύθυνο της επιχείρησης για την καταβολή του ποσού επιχορήγησης, για την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού & τεχνολογικού τομέα έως 35 ετών.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 2.30
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.30.36 - Νέες Δυνατότητες

Γενικά
NEO! Με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του N.3996/2011 και της Φ11321/22575/1810/3-10-2011 Φ.Ε.Κ. /τ.Β 2297/2012 απόφασης του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, σχετικά με την αυτασφάλιση των απολυομένων ηλικίας 55-64 ετών, από ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες ιδιωτικού τομέα προστέθηκε το πεδίο «Αυτασφάλιση Απολυομένου» που βρίσκεται στην υπο-οθόνη (tab) «Eργασιακά» της Διαχείρισης Εργαζομένων και περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες: α) ΝΑΙ 55-60 ετών, β) ΝΑΙ 60-64 ετών και γ) ΟΧΙ. Εάν επιλέξετε «ΝΑΙ 55-60 ετών» θα πρέπει στον ασφαλιστικό οργανισμό του εργαζόμενου, το ποσοστό του εργοδότη να είναι το 50% του Πακέτου Κάλυψης.  Εάν επιλέξετε «ΝΑΙ 60-64 ετών» θα πρέπει στον ασφαλιστικό οργανισμό του εργαζόμενου, το ποσοστό του εργοδότη να είναι το 80% του Πακέτου Κάλυψης. Εάν επιλέξετε «ΟΧΙ» ή το αφήσετε κενό, ορίζετε ότι ο εργαζόμενος δεν ανήκει στην παραπάνω κατηγορία. Επίσης για τον υπολογισμό των εισφορών πρέπει να ορίσετε στον πίνακα «Ποσά Ε.Ε.Ε. / Ασφαλιστικές Κλάσεις» (Μισθοδοσία / Πίνακες) στο πεδίο «Κατωτ. Βασ. Μισθός Αυτασφάλισης Απολυομένων» τον βασικό μισθό της εκάστοτε ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Κύριες Εργασίες
Στοιχεία Μισθοδοτικής Περιόδου
Πραγματοποιήθηκε μεταβολή στον υπολογισμό των επί πλέον αποδοχών (προσαυξήσεων) του Δώρου Πάσχα και Δώρου Χριστουγέννων που δικαιούνται οι μισθωτοί που αμείβονται με μηνιαίο μισθό, ημερομίσθιο ή ωρομίσθιο λόγω επιδομάτων, υπερωριών ή λόγω απασχολήσεως κατά Κυριακές και εξαιρετέες εορτές ή νύκτες με βάση τον Ν. 1082/80 ΦΕΚ 742 τ.Β/9/2/81). Η ανωτέρα αμοιβή υπολογίζεται βάσει ποσού ίσου με τον μέσο όρο των αμοιβών τούτων, τις οποίες έλαβε ο μισθωτός κατά τις αντίστοιχες χρονικές περιόδους.
Έντυπα ΟΑΕΔ
 Εκτυπώσεις
1. ΝΕΟ! Προστέθηκε το έντυπο «Βεβαίωση Εργοδότη (Εποχικότητας)». Το έντυπο αυτό υποβάλλεται στο υποκατάστημα του ΟΑΕΔ από τον υπεύθυνο της επιχείρησης.
2. Προστέθηκε η δυνατότητα αποθήκευσης των εντύπων «(Ε3) Αναγγελία Πρόσληψης», «(Ε4) Πίνακας Προσωπικού», «(Ε5) Αναγγελία Οικειοθελούς Αποχώρησης», «(Ε6) Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας» και «»(Ε7) Βεβ. Εργοδότη για Συμβ. Ορ.Χρ./Έργου» σε μορφή Acrobat Reader (PDF).
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 2.30
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.30.35 - Νέες Δυνατότητες

Γενικά
NEO! Έχετε πλέον τη δυνατότητα να λαμβάνετε σε πραγματικό χρόνο μηνύματα από την Data Communication, σημαντικά για την ενημέρωσή σας. Το ενημερωτικό μήνυμα θα εμφανίζεται στο κέντρο της οθόνης και επάνω από κάθε ανοιχτό παράθυρο, προκειμένου να το βλέπετε. Μετά την ανάγνωση του μηνύματος, για να συνεχίσετε την εργασία σας, κλείνετε απλώς το μήνυμα από το x.
 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Κύριες Εργασίες
Στοιχεία Μισθοδοτικής Περιόδου
1. ΝΕΟ! Πραγματοποιήθηκε μεταβολή στον υπολογισμό της Αποζημίωσης Απόλυσης των Ιδιωτικών Υπαλλήλων με βάση τον Νόμο 4093/12.11.2012 «Έγκριση Μεσοπροθέσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – επείγοντα μέτρα εφαρ­μογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπροθέσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 (ΦΕΚ 222/2012 Τ.Α.).
2. Προστέθηκε η δυνατότητα στην περίπτωση που υπολογίζεται μισθοδοσία με την χρήση του «Ημερολογίου» (ctrl + H) και το ωράριο εργασίας του εργαζόμενου έχει διάλειμμα, να μην αφαιρείται το διάστημα του διαλείμματος από τις ώρες εργασίας του εργαζόμενου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε συμπληρώσει στη λειτουργία «Ωράρια Εργασίας» (Μισθοδοσία / Πίνακες), στο πεδίο «Αφαίρεση Διαλειμμάτων» την τιμή «ΝΑΙ».
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Εκτυπώσεις/Πληροφοριακές
Μέσα στην εκτύπωση «Πληροφοριακά Στοιχεία Εργαζομένων» προστέθηκε το πεδίο «Αριθμός Κάρτας Εισόδου». Υπενθυμίζουμε ότι ο «Αριθμός Κάρτας Εισόδου» εμφανίζεται από τη «Διαχείριση Εργαζομένων», σελίδα «Λοιπά».
Οικονομικές Αναφορές
Σχεδιασμός Οικονομικών Αναφορών
Στη σελίδα (tab) «Σειρά Πεδίων» προστέθηκαν τα πεδία «Τράπεζα» και «Λογαριασμός Τραπέζης». Υπενθυμίζουμε ότι τα πεδία «Τράπεζα» και «Λογαριασμός Τραπέζης» εμφανίζονται από τη «Διαχείριση Εργαζομένων», στη σελίδα «Λοιπά».
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 2.30
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.30.34 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
1. NEO! Στο οριζόντιο μενού «Βοήθεια» προστέθηκε η επιλογή «Αποστολή Προτάσεων». Η νέα επιλογή σας δίνει τη δυνατότητα να αποστέλλετε άμεσα μέσω e-mail τα ερωτήματα ή τις προτάσεις σας στο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της εταιρίας. Για να ενεργοποιήσετε τη νέα δυνατότητα, κάνετε κλικ στο «Αποστολή Προτάσεων», πληκτρολογείτε το σχετικό κείμενο, επισυνάπτετε αν απαιτείται κάποιο αρχείο και πατάτε Αποστολή. Οι υπεύθυνοι της Τεχνικής Υποστήριξης θα επικοινωνούν σύντομα μαζί σας, προκειμένου να δώσουν απάντηση στο αίτημά σας.
2. Προστέθηκαν οι νέοι ΚΑΔ, Κωδικοί Ειδικοτήτων, Κ.Π.Κ. και Ειδικές Περιπτώσεις Φορολογουμένων.
   
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Βοηθητικές Εργασίες
ΝΕΟ! Στη λειτουργία «Μαζική Αλλαγή Στοιχείων Εργαζομένων» προστέθηκε η δυνατότητα μαζικής εισαγωγής των πεδίων «Περιφέρεια», «Περιφερειακή Ενότητα», «Δήμος», «Δημοτική Κοινότητα». Υπενθυμίζουμε ότι τα παραπάνω πεδία εμφανίζονται από τη «Διαχείριση Εργαζομένων» (Κύριες Εργασίες), στη σελίδα «Προσωπ./Σελ.2».
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 2.30
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.30.33 - Νέες Δυνατότητες

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Κύριες Εργασίες
Στοιχεία Μισθοδοτικής Περιόδου
ΝΕΟ! Προστέθηκε η δυνατότητα κατά τον υπολογισμό της αποζημίωσης αδείας, ο φόρος της αποδοχής να υπολογίζεται με 20%. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε συμπληρώσει στη λειτουργία «Είδη Αποδοχών» (Μισθοδοσία / Πίνακες), στο πεδίο «Υπολογισμός ΦΜΥ με 20%», την τιμή «ΝΑΙ».
ΕΝΤΥΠΑ-ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Έντυπα ΟΑΕΔ
Εκτυπώσεις
Στα κριτήρια της εκτύπωσης «Ε4 Πίνακας Προσωπικού» προστέθηκε η δυνατότητα αποθήκευσης της εκτύπωσης και επιλογής μονάδας δίσκου όπου θα αποθηκευθεί το αρχείο xml. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε επιλέξει στα κριτήρια της εκτύπωσης στο πεδίο «Αποθήκευση Δεδομένων» την τιμή «Ναι» και να επιλέξετε από το πεδίο «Μονάδα Δίσκου» τον δίσκο στον οποίο θέλετε να γίνει η αποθήκευση.  
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 2.30
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Premium HRM: 2.30.32 - Νέες Δυνατότητες

Γενικά

NEO! Προστέθηκε η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των εντύπων:
• (Ε3) Αναγγελία Πρόσληψης
• (Ε5) Αναγγελία Οικειοθελούς Αποχώρησης
• (Ε6) Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας Αορίστου Χρόνου
• (Ε7) Βεβαίωση – Δήλωση Εργοδότη για Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου ή Έργου,
στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ).

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Κύριες Εργασίες
Διαχείριση Εργαζομένων
ΝΕΟ! Για την κάλυψη των αναγκών των νέων εντύπων (Ε3,Ε5,Ε6 και Ε7) έγιναν στην επιλογή «Εργαζόμενοι / Κύριες Εργασίες / Διαχείριση Εργαζομένων»  οι παρακάτω αλλαγές ή προσθήκες:
• Μεταφέρθηκαν από την υπό-οθόνη «Προσωπ./Σελ2» στη υπό-οθόνη «Προσωπικά» τα πεδία «Είδος», «Αρ. Ταυτότητας», «Ημ/νια Έκδοσης» και «Αρχή Έκδοσης».
• Στην υπο-οθόνη «Προσωπ./Σελ2» είναι διαθέσιμα τα πεδία «Περιφέρεια», «Περιφερειακή Ενότητα», «Δήμος» και  «Δημοτική κοινότητα»
ΕΝΤΥΠΑ-ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Λοιπά Έντυπα & Βεβαιώσεις / Εκτυπώσεις
Κατάσταση Ασφαλίσεως Προσωπικού
Δεν εμφανίζεται πλέον το μήνυμα «Syntax error: No sql command» στην περίπτωση που επιλέξετε εμφάνιση της φόρμας εκτύπωσης (F8) .
Βεβαίωση Εργοδότη
Προστέθηκε το πεδίο «Είδος Αποδοχών» στα κριτήρια της εκτύπωσης. Το νέο πεδίο σας δίνει την δυνατότητα να επιλέξετε τις αποδοχές οι οποίες θα εμφανιστούν στην βεβαίωση εργοδότη.
Βεβαίωση Εργοδότη Οικοδομοτεχνικών Έργων
Προστέθηκε το πεδίο «Είδος Αποδοχών» στα κριτήρια της εκτύπωσης. Το νέο πεδίο σας δίνει την δυνατότητα να επιλέξετε τις αποδοχές οι οποίες θα εμφανιστούν στην βεβαίωση εργοδότη.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 2.30
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Premium HRM: 2.30.31 - Νέες Δυνατότητες

Γενικά

NEO! Για την κατάργηση των εργοδοτικών εισφορών Yπέρ του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) και Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ) παρακαλώ ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:
Από την επιλογή «Ασφαλιστικοί Οργανισμοί» (Μισθοδοσία / Πίνακες) επιλέξτε το ‘κουμπί’ «Ενημέρωση % Μείωσης Εργοδ. Εισφ.». Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί πατήστε το πλήκτρο «ΟΚ» και θα ξεκινήσει η αυτόματη ενημέρωση των ασφαλιστικών οργανισμών με το νέο ποσοστό εισφοράς του εργοδότη καθώς και η ενημέρωση του νέου πεδίου «% Μείωσης Εργοδ. Εισφ.  από  1/11/2012» με το ποσοστό μείωσης που αναλογεί στο κάθε ταμείο.

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Κύριες Εργασίες
Διαχείριση Εργαζομένων
ΝΕΟ! Στην οθόνη «Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας» (η οποία εμφανίζεται από τη σελίδα (tab) «Εργασιακά, πατώντας το πλήκτρο F9 στο πεδίο «ΣΣΕ») προστέθηκε η δυνατότητα κατά την καταχώριση ημερομηνίας λήξης στον Βασικό Μισθό να συμπληρώνονται αυτόματα οι ημερομηνίες λήξης και στα επιδόματα που είναι επιλεγμένα ότι δικαιούται ο εργαζόμενος.
ΕΝΤΥΠΑ-ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Λοιπά Έντυπα & Βεβαιώσεις / Καταχώριση Στοιχείων
Ανείσπρακτες Ετήσιες Δεδουλευμένες Αποδοχές
ΝΕΟ! Κατά την καταχώρηση του πίνακα προστέθηκε η νέα λειτουργία «Επιλογές / Ανείσπρακτες Ετήσιες Δεδουλευμένες Αποδοχές». Με τη λειτουργία αυτή μπορείτε να εκτυπώσετε ανά έτος τις ανείσπρακτες ετήσιες δεδουλευμένες αποδοχές των εργαζομένων.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 2.30
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Premium HRM: 2.30.29 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
1.
NEO! Προστέθηκε η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου Πίνακας Προσωπικού (Ε4) στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ).

Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 2.30
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Premium HRM: 2.30.28 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
1.
Για την επαναφορά των εργοδοτικών εισφορών Yπέρ του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) και Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ) παρακαλώ ακολουθείστε τις παρακάτω οδηγίες.
2. Προστέθηκαν οι νέοι ΚΑΔ, Κωδικοί Ειδικοτήτων, Κ.Π.Κ. και Ειδικές Περιπτώσεις Φορολογουμένων.
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Κύριες Εργασίες
Στοιχεία Μισθοδοτικής Περιόδου
ΝΕΟ! Πραγματοποιήθηκε μεταβολή στην καταχώρηση των εργάσιμων ημερών αδείας στην περίπτωση που η Κατηγορία Εργασιακής Κατάστασης του εργαζόμενου είναι «Εποχιακός» και το Είδος αποδοχών της κίνησης είναι «ʼδεια Ληφθείσα» ή «Μη Ληφθείσα ʼδεια». Στο πεδίο Εργάσιμες Ημέρες Αδείας, στον πίνακα όπου συμπληρώνεται τις ημερομηνίες αδείας προστέθηκε το πεδίο «Ημέρες». Στο πεδίο αυτό καταχωρείται τις Ημέρες Αδείας που δικαιούται ο εργαζόμενος ανά χρονικό διάστημα αδείας.  Σημείωση: Εφόσον αποθηκεύσετε την κίνηση, στην εκτύπωση της ΑΠΔ θα εμφανιστούν τόσες εγγραφές όσα είναι και τα ημερομηνιακά διαστήματα που έχετε καταχωρήσει στο πεδίο Εργάσιμες Ημέρες Αδείας.
Πίνακας Εβδομαδιαίας Απασχόλησης Με εμφάνιση Ωραρίου Εργασίας
ΝΕΟ! Προστέθηκε το έντυπο «Πίνακας Εβδομαδιαίας Απασχόλησης Με Εμφάνιση Ωραρίου Εργασίας». Το έντυπο αυτό εμφανίζει  κάτω από το εβδομαδιαίο πρόγραμμα το ωράριο εργασίας που έχει ο εργαζόμενος κάθε ημέρα.
Λοιπά Έντυπα & Βεβαιώσεις
ΝΕΟ! Προστέθηκε το έντυπο «Βεβαίωση Σποραδικής Απασχόλησης». Το έντυπο αυτό υποβάλλεται στο υποκατάστημα του ΟΑΕΔ από τον υπεύθυνο της επιχείρησης.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 2.30
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Premium HRM: 2.30.27 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Για την κατάργηση των εργοδοτικών εισφορών Yπέρ του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) και Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ) παρακαλώ ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:

Από την επιλογή «Ασφαλιστικοί Οργανισμοί» (Μισθοδοσία / Πίνακες) επιλέξτε το ‘κουμπί’ «Ενημέρωση % Μείωσης Εργοδ. Εισφ.». Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί πατήστε το πλήκτρο «ΟΚ» και θα ξεκινήσει η αυτόματη ενημέρωση των ασφαλιστικών οργανισμών με το νέο ποσοστό εισφοράς του εργοδότη καθώς και η ενημέρωση του νέου πεδίου «% Μείωσης Εργοδ. Εισφ.  από  1/9/2012» με το ποσοστό μείωσης που αναλογεί στο κάθε ταμείο.

Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 2.30
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Premium HRM: 2.30.26 - Νέες Δυνατότητες

ΕΝΤΥΠΑ-ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Λοιπά Έντυπα & Βεβαιώσεις / Εκτυπώσεις
Κατάσταση Ασφαλίσεως Προσωπικού
Προστέθηκαν οι φόρμες «Κατάσταση Βεβ. Εσόδων Τ.Ε.Α.Χ. (Απλά)(INK)», «Κατάσταση Βεβ. Εσόδων Τ.Ε.Α.Χ. (Απλά)(Α4)», «Κατάσταση Βεβ. Εσόδων Τ.Ε.Α.Χ. (Βαρέα)(INK)», «Κατάσταση Βεβ. Εσόδων Τ.Ε.Α.Χ. (Βαρέα)(Α4)», «Κατάσταση Βεβ. Εσόδων Τ.Ε.Α.Χ. (Π.Α.)(INK)» και «Κατάσταση Βεβ. Εσόδων Τ.Ε.Α.Χ. (Π.Α.)(Α4)».
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 2.30
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

 


Premium HRM: 2.30.25 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Νέα λειτουργία / Απομακρυσμένη σύνδεση μέσω Team Viewer
Σας επιτρέπει, εφόσον είστε συνδεδεμένοι στο Internet, να συνδεθείτε απομακρυσμένα με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Το αρχείο TeamViewer, version 6 εγκαταστάθηκε αυτόματα στο φάκελο της εφαρμογής με την εγκατάσταση της έκδοσης 2.30.25. Η ενεργοποίηση της νέας λειτουργίας γίνεται από το μενού «Βοήθεια», στη γραμμή εργαλείων.
Δηλώσεις Φ.Μ.Υ. / Υποβολή μέσω internet
Προσωρινή Δήλωση ΦΜΥ
Είναι πλέον δυνατή η υποβολή του εντύπου μετά τις αλλαγές που πραγματοποίησε το TAXIS στο site του στις 14 και 15/9.
ΕΝΤΥΠΑ-ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Λοιπά Έντυπα & Βεβαιώσεις / Εκτυπώσεις
Κατάσταση Ασφαλίσεως Προσωπικού
Στις φόρμες «Κατ. Ασφαλ. Προσωπικού ΤΕΑΥΕΚ (INK)» και «Κατ. Ασφαλ. Προσωπικού ΤΕΑΥΕΚ (Α3)» προστέθηκε η στήλη «Α.Μ.Κ.Α.».
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 2.30
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Premium HRM: 2.30.24 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Προστέθηκαν οι νέοι ΚΑΔ, Κωδικοί Ειδικοτήτων, Κ.Π.Κ. και Ειδικές Περιπτώσεις Φορολογουμένων.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Βοηθητικές Εργασίες
ΝΕΟ! Προστέθηκε η επιλογή «Μαζική Αλλαγή Ειδικότητας Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.»

Με την επιλογή αυτή σας δίνετε η δυνατότητα μαζικής αλλαγής των ειδικοτήτων  «Υπάλληλοι (Ηλικίας μέχρι 25 ετών)»  και «Εργατοτεχνίτες (Ηλικίας μέχρι 25 ετών)» της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. σε εργαζόμενους που είναι συνδεδεμένοι σε αυτές και έχουν ξεπεράσει τα 25.
Για την ενημέρωση του πεδίου λαμβάνονται υπόψη τα εξής:
α)  Το διάστημα αναζήτησης (από μήνα – από έτος, έως μήνα – έως έτος) για το οποίο επιλέγετε να αναζητήσετε αν υπάρχει εργαζόμενος που κλείνει τα 25.
β)  Το έτος γέννησης του κάθε εργαζόμενου το οποίο είναι καταχωρημένο στο πεδίο «Ημ/νία Γέννησης» στην υπο-οθόνη (tab) «Προσωπικά».

Αφού καταχωρήσετε το διάστημα αναζήτησης και επιλέξετε την εταιρία, κάνετε κλικ στο πεδίο «Εμφάνιση», τότε στον πίνακα Εργαζόμενοι εμφανίζονται όσοι από τους εργαζόμενους στο πεδίο «Ειδικότητα» έχουν διαφορετική τιμή από αυτή που προβλέπεται σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια. Κάνοντας κλικ στο πεδίο «Ενημέρωση» αλλάζουν μαζικά σε όλους τους εργαζόμενους που έχουν ξεπεράσει τα 25 οι ειδικότητες της σύμβασης Εθνικής Γενικής από «Υπάλληλοι (Ηλικίας μέχρι 25 ετών)» σε «Υπάλληλοι (Ηλικίας άνω των 25 ετών)» και από «Εργατοτεχνίτες (Ηλικίας μέχρι 25 ετών)» σε «Εργατοτεχνίτες (Ηλικίας άνω των 25 ετών)».
ΕΝΤΥΠΑ-ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Λοιπά Έντυπα & Βεβαιώσεις / Εκτυπώσεις
Κατάσταση Ωρών Εργασίας
Προστέθηκαν οι φόρμες «Κατάστ. Ωρών (Με Αποδ.) Χωρίς Σφραγ. Λογ.  (A3)», «Κατάστ. Ωρών (Με Αποδ.) Χωρίς Σφραγ. Λογ. (ΙΝΚ)», «Κατάστ. Ωρών (Χωρ Αποδ) Χωρίς Σφραγ. Λογ.(ΙΝΚ)», «Κατάστ. Ωρών (Χωρ. Αποδ) Χωρίς Σφραγ. Λογ.(A3)». Στις νέες φόρμες δεν εμφανίζονται τα στοιχεία του λογιστή.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 2.30
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Premium HRM: 2.30.23 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Προστέθηκαν οι νέοι ΚΑΔ, Κωδικοί Ειδικοτήτων, Κ.Π.Κ. και Ειδικές Περιπτώσεις Φορολογουμένων.
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Κύριες Εργασίες
Στοιχεία Μισθοδοτικής Περιόδου
ΝΕΟ!Πραγματοποιήθηκε μεταβολή στον υπολογισμό της αδείας στην περίπτωση που μέσα στο ίδιο έτος υπάρχουν διαστήματα πλήρους και εκ περιτροπής απασχολήσεως. Ο τρόπος υπολογισμού της αδείας είναι ο εξής: «Εξευρίσκεται ο αριθμός ημερών χωριστά για το διάστημα πλήρους και χωριστά για το διάστημα εκ περιτροπής απασχολήσεως. Οι δύο αριθμοί ημερών αδείας που προκύπτουν από τον χωριστό υπολογισμό, προστίθενται και έτσι προκύπτει ο συνολικός αριθμός ημερών αδείας του έτους». Ο παραπάνω τρόπος υπολογισμού αναφέρεται στο Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας, Τεύχος 1606 σελ. 988.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 2.30
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Premium HRM: 2.30.21 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
Προστέθηκαν οι νέοι ΚΑΔ, Κωδικοί Ειδικοτήτων, Κ.Π.Κ. και Ειδικές Περιπτώσεις Φορολογουμένων.

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Κύριες Εργασίες
Διαχείριση Εργαζομένων
ΝΕΟ! Στη σελίδα (tab) «Εργασιακά», στο πεδίο «Ειδικές Κατηγορίες Εργαζομένων» προστέθηκε η επιλογή «Εργατοτεχνίτης Με Αποζημίωση Υπαλλήλου». Με την επιλογή αυτή έχετε τη δυνατότητα να υπολογίσετε την αποζημίωση απόλυσης του εργατοτεχνίτη σε μήνες και όχι σε ημερομίσθια.
ΕΝΤΥΠΑ-ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
Λοιπά Έντυπα & Βεβαιώσεις / Εκτυπώσεις
Λοιπά Έντυπα & Βεβαιώσεις
Στο έντυπο «Καταγγελία Εργασιακής Σύμβασης με Δόσεις» αφαιρείται πλέον από τα ποσά των δόσεων ο φόρος της αποζημίωσης απόλυσης.
Έντυπα ΟΑΕΔ
Νέα έντυπα
Στο έντυπο «Αναγγελία Πρόσληψης» στην περίπτωση που ο εργαζόμενος εργάζεται σε υποκατάστημα εμφανίζονται πλέον στην σφραγίδα – υπογραφή της επιχείρησης τα στοιχεία του υποκαταστήματος και όχι της εταιρείας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε επιλέξει στη σελίδα (tab) «Γενικά» της λειτουργίας «Διαχείρισης Εταιριών» (Παράμετροι / Διαχείριση Εταιρίας), στο πεδίο «Εμφάνιση Σφραγίδας Επιχείρησης», την τιμή «Ναι».  
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Διαχείριση Εταιριών
Διαχείριση Εταιρίας
Στη σελίδα (tab) «Γενικά», προστέθηκε το πεδίο «Επιπλέον Καταβαλλόμενα – Επιθυμητή Περιγραφή». Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος αμείβεται με μεγαλύτερο μισθό από αυτόν που προβλέπει η ΣΣΕ τότε στην «Ανάλυση Μισθού» (Κύριες Εργασίες / Διαχείριση Εργαζομένων / Οικονομικά) δημιουργείται ένα επίδομα με την περιγραφή «Επιπλέον Καταβαλλόμενα» στο οποίο αναγράφεται η διαφορά που προκύπτει. Εάν δεν θέλετε το επίδομα να εμφανίζεται με την περιγραφή   «Επιπλέον Καταβαλλόμενα» αλλά πχ με την περιγραφή Οικειοθελής Παροχή τότε καταχωρήστε στο νέο πεδίο την τιμή Οικειοθελής Παροχή.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 2.30
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Premium HRM: 2.30.20 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
NEO! Πραγματοποιήθηκε μεταβολή στις Ημερομηνίες Λήξεως των παρακάτω ΣΣΕ. Οι ημερομηνίες λήξης έχουν ενημερωθεί με βάση το Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας, Τεύχος 1603/2012 και 1604/2012.
 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 
 • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΙ
 • ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
 • ΧΗΜΙΚΟΙ - MΗΧΑΝΙΚΟΙ AEI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ                                     
 • ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ
 • ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
 • ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ι)
 • ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΑΜΙΣΘΟΙ)
 • ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΤΥΠΟΥ (ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΙ) ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
 • ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
 • ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ
 • ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ  
 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤ.& ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤ.ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΙΙ (ΠΡΟΣΩΠ. ΚΑΦΕΝ.)  
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 2.30
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Premium HRM: 2.30.19 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
NEO! Συνεργασία Data Communication & Tax Heaven για την απόλυτη λογιστική πληροφόρηση.
Με το SW & Info: All in One, έξυπνο συνδυασμό πληροφορικής και πληροφόρησης, οι χρήστες των εφαρμογών της Data Communication, μπορούν να έχουν δωρεάν απευθείας πρόσβαση στην πληροφόρηση που τους αφορά στο Tax Heaven, το πλέον δημοφιλές portal για λογιστές στην Ελλάδα.
Το SW & Info: All in One είναι ένα έξυπνα σχεδιασμένο εργαλείο που αναγνωρίζει αυτόματα τις ανάγκες του χρήστη και του προτείνει συναφείς πληροφορίες ανάλογα με την εταιρεία στην οποία εργάζεται. Έτσι, ο χρήστης μπορεί και εντοπίζει άμεσα την πληροφορία που τον ενδιαφέρει, τη στιγμή που τη χρειάζεται.
ΕΝΤΥΠΑ & ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
1. ΝΕΟ! Στην εκτύπωση «Κατάσταση Ωρών Εργασίας» (Λοιπά Έντυπα & Βεβαιώσεις / Εκτυπώσεις), σε όλες τις εκτυπωτικές φόρμες, εμφανίζονται τα στοιχεία του λογιστή κάτω από τη λέξη «Ο Βεβαιών». Απαραίτητη Προϋπόθεση είναι να έχετε συμπληρώσει στη λειτουργία «Στοιχεία Λογιστή» (Παράμετροι/Διαχείριση Εταιρίας) τα αντίστοιχα πεδία.
2. ΝΕΟ! Προστέθηκε το έντυπο «Γνωστοποίηση Λήξης Σύμβασης» (Έντυπα ΟΑΕΔ / Εκτυπώσεις). Το έντυπο αυτό υποβάλλεται στο υποκατάστημα του ΟΑΕΔ από τον υπεύθυνο της επιχείρησης.
3. ΝΕΟ! Με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της ΠΟΛ 1141/05.06.2012, στα κριτήρια Αναζήτησης της εκτύπωσης «Βεβαίωση Αποδοχών» (Λοιπά Έντυπα & Βεβαιώσεις / Εκτυπώσεις), προστέθηκε το πεδίο «Αναλογία Φ.Μ.Υ. Σε Ανείσπρακτες Αποδοχές». Στην περίπτωση που έχει παρακρατηθεί (αποδοθεί) φόρος και επί των αποδοχών που δεν καταβλήθηκαν, επιλέξτε «ΝΑΙ». Στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε αναλογία, το αφήνετε κενό ή επιλέγετε «ΟΧΙ».
EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΝΕΟ! Στο μενού «Επικοινωνία με Τράπεζες» προστέθηκε η τράπεζα «Probank».
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
ΝΕΟ! Στη λειτουργία «Διαχείριση Εταιριών», στη σελίδα (tab) «Γενικά», προστέθηκε το πεδίο «Εμφάνιση Σφραγίδας Επιχείρησης». Σε περίπτωση που θέλετε να εμφανίζεται η σφραγίδα της επιχείρησής σας στα έντυπα της εφαρμογής, επιλέξτε «ΝΑΙ». Στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε να εμφανίζεται, αφήνετε το πεδίο κενό ή επιλέγετε «ΟΧΙ». Η παραπάνω πληροφορία προστέθηκε σε όλα τα έντυπα των μενού «Έντυπα ΟΑΕΔ», «Έντυπα ΙΚΑ», «Δηλώσεις Φ.Μ.Υ.» και «Λοιπά Έντυπα & Βεβαιώσεις», όπου απαιτείται η σφραγίδα – υπογραφή της επιχείρησης.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 2.30
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Premium HRM: 2.30.18 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
NEO! Πραγματοποιήθηκαν μεταβολές στις Ημερομηνίες Λήξεως των ΣΣΕ / ΔΑ της εφαρμογής με βάσει τις αλλαγές που δημοσιεύτηκαν στο Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας, Τεύχος 1602/2012.
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΝΕΟ! Στην οθόνη «Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας» (η οποία εμφανίζεται από τη σελίδα (tab) «Εργασιακά» (Κύριες Εργασίες / Διαχείριση Εργαζομένων), πατώντας το πλήκτρο F9 στο πεδίο «ΣΣΕ») προστέθηκαν δύο νέα πεδία: «Υποχρεωτική» και «Ημ/νία Λήξης / Καταγγελίας». Το πεδίο «Υποχρεωτική» εμφανίζει την πληροφορία για το αν η σύμβαση είναι υποχρεωτική ή όχι. Το πεδίο «Ημ/νία Λήξης / Καταγγελίας» εμφανίζει την ημερομηνία καταγγελίας ή την ημερομηνία λήξης της ΣΣΕ / ΔΑ.
Επιστροφή στις Νέες Δυνατότητες της 2.30
Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Premium HRM: 2.30.17 - Νέες Δυνατότητες

ΓΕΝΙΚΑ
1. Προστέθηκαν οι νέοι ΚΑΔ, Κωδικοί Ειδικοτήτων, Κ.Π.Κ. και Ειδικές Περιπτώσεις Φορολογουμένων.
2. NEO! Στη λειτουργία «Μορφοποίηση» (Ctrl+P) των εκτυπώσεων του προγράμματος προστέθηκε η δυνατότητα μαζικής επεξεργασίας, στοίχισης και αναδιάταξης επιλεγμένων πεδίων. Έχοντας ανοιχτό τον πίνακα Μορφοποίησης (Ctrl+P) επιλέγετε με το ποντίκι ένα πεδίο της εκτύπωσης που θα αποτελέσει τον οδηγό για την επεξεργασία των υπολοίπων και πατώντας CTRL από το πληκτρολόγιο επιλέγετε τα υπόλοιπα πεδία που επιθυμείτε να επεξεργαστείτε με βάση το πρώτο πεδίο που επιλέξατε. Στη συνέχεια, έχετε τη δυνατότητα να επεξεργαστείτε τα επιλεγμένα πεδία ως εξής:
Στοίχιση Αριστερά:
Η στοίχιση γίνεται αυτόματα με βάση την αριστερή θέση (Θέση Χ) του πρώτου πεδίου που επιλέξατε.
Στοίχιση Δεξιά: Η στοίχιση γίνεται αυτόματα με βάση τη δεξιά θέση του πρώτου πεδίου που έχει επιλεχτεί.
Στοίχιση Κάτω: Στοιχίζει πεδία διαφορετικού ύψους με βάση την κάτω πλευρά του πρώτου πεδίου που έχει επιλεχτεί.
Στοίχιση Πάνω: Στοιχίζει πεδία διαφορετικού ύψους με βάση την πάνω πλευρά του πρώτου πεδίου που έχει επιλεχτεί.
Ίσο Ύψος: Αλλάζει το ύψος των πεδίων και το κάνει ίδιο με το ύψος του πρώτου πεδίου που επιλέξατε.
Ίσο Πλάτος: Αλλάζει το μήκος των πεδίων και το κάνει ίδιο με το μήκος του πρώτ